ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

glower

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *glower*, -glower-

glower ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
glower (vi.) ถลึงตาใส่ See also: จ้องถมึงทึง, มองอย่างไม่พอใจ Syn. glare, sulk
glower at (phrv.) จ้องมองอย่างไม่พอใจ Syn. frown at, scowl at
English-Thai: HOPE Dictionary
glower(โกล'เออะ) vi. จ้องเขม็งอย่างถมึง n. หน้าตาที่แสดงความไม่พอใจหรือความโกรธ., See also: gloweringly adv., Syn. scowl,frown,lower
English-Thai: Nontri Dictionary
glower(vt) จ้องดู,ถลึงตา,จ้องเขม็ง,มองถมึง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When the Knight of the Glowers unseated him,เมื่ออัศวินแห่งดอกไม้ ทำเขาตกหลงม้า
Nobody glowers quite like you.ไม่มีใครเขม่งเหมืองเจ้า

glower ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
睨む[にらむ, niramu] (v5m,vt) (1) to glare at; to scowl at; to glower at; (2) to stare intensely at; to examine carefully; (3) to estimate; to guess; to suspect; to judge; (4) (often as 睨まれる) (See 睨まれる) to keep an eye on someone (e.g. a suspicious or untrustworthy person); to watch; (5) to take account of; to take into consideration; (P)

glower ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขมึง[v.] (khameung) EN: stare ; glower ; scowl ; look serious ; look gloomy FR: regarder méchamment ; jeter un regard mauvais ; lancer des regards noirs ; abaisser du regard
ตาขุ่นตาเขียว[v.] (tākhuntākhī) EN: glower FR:
ถลึง[v.] (thaleung) EN: glare (at) ; glower (at) ; stare fiercely ; stare hard ; have a stern look FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า glower
Back to top