ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cramp

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cramp*, -cramp-

cramp ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cramp (n.) ตะคริว Syn. spasm, crick, pang
cramp (vi.) เป็นตะคริว
cramp (n.) การจำกัด
cramp (vt.) ขัดขวาง Syn. hamper, obstruct
cramp (vt.) จำกัด Syn. confine
cramp (n.) เหล็กคีบ See also: คีม
cramped (adj.) คับแคบ Syn. narrow, confined
cramped (adj.) ซึ่งถูกอัดแน่นอยู่ Syn. crowded
cramped (adj.) ที่อ่านยาก
cramps (n.) การปวดช่องท้อง
English-Thai: HOPE Dictionary
cramp(แครมพฺ) n. ตะคริว,อาการปวดท้องอย่างกะทันหัน,อุปกรณ์หรือโครงยึด,สิ่งยึด,ภาวะที่เป็นตะคริว,ภาวะที่ถูกยึด adj. เข้าใจยาก,อ่านยาก,ยาก,หด,คับแคบ, Syn. contraction
crampon(แครม'เพิน) n. เหล็กยึด,เหล็กเกราะ,ตะขอโลหะ,ตะปูยึดปลายแหลมบนพื้นรองเท้าย่ำหิมะ
English-Thai: Nontri Dictionary
cramp(n) ตะคริว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
crampตะคริว, ตะคริวชัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crampตะคริว [การแพทย์]
Cramps, Mosquitoคีมจับชนิดเล็ก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะคริว (n.) cramp See also: painful spasmodic muscular contraction Syn. ตะคิว
ตะคิว (n.) cramps See also: spasm Syn. ตะคริว
ตะคิว (n.) cramps See also: spasm Syn. ตะคริว
อึดอัด (v.) feel cramped Ops. ปลอดโปร่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"God help me to have the cramp go, " he thought.พระเจ้าช่วยให้ฉันที่จะมีตะคริว ไป เขาคิดว่า. เพราะฉันไม่ทราบว่า
Well, I don't want to cramp you here. That's what you mean to do!แต่นั่นแหละที่นายทำ นั่นแหละที่นายตั้งใจทำ
You're gonna cramp my styleเธออยู่ด้วย เสียภาพพจน์หมด
Guess they didn't want me to cramp his style.เดาว่าพวกเขาไม่ต้องการให้ผม ขัดขวางการทำงานของเขา
You see, slaughtering all those men of yours has.... Well, it's left a nasty cramp in my leg so kneeling will be hard for me.ข้าจักลบแม้แต่ความทรงจำ ของสปาร์ทาออกจากประวัติศาสตร์
'Cause I'm starting to cramp like a - - Son of a bitch.เพราะตะคริวกินขาฉันจะแย่แล้ว ...นรกเอ้ย
Orson, don't cramp the boy's style.ออร์สัน อย่าขัดสไตล์ของเด็กผู้ชายสิคะ
♪ Don't you cramp my style I'm a real wild child# Don't you cramp my style I'm a real wild child
A sudden cramp can happen anytime.อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกที่แหละ
*(rat and cramp sound the same in Korean)*(หนู กับตะคริว ออกเสียงเหมือนกันในภาษาเกาหลี) ไม่ว่าจะเป็นหนูรึแมว
What I don't like seeing is people using J-money to cramp everybody else's style, 'cause it seems to me that true spirituality or whatever you want to call it is about enjoying the life that you've been given.ฉันไม่ชอบที่จะเห็นผู้คนใช้เพลงของ J-Money ร้องด่าทุกคนเพราะที่ฉันดูนะ แรงบันดาลใจที่แท้จริงหรืออะไรก็ตามที่ทุกคนเรียกมัน
Ya, you feet will cramp up soon.นี่ เดี๋ยวก็ตะคริวกินหรอก

cramp ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
锔子[jū zi, ㄐㄩ ㄗ˙, 锔子 / 鋦子] cramp for mending pottery
[jū, ㄐㄩ, 锔 / 鋦] to mend by stapling or cramping broken pieces together
[jū, ㄐㄩ, 锯 / 鋸] variant of 鋦|锔; to mend by stapling or cramping broken pieces together
扒钉[bā dīng, ㄅㄚ ㄉㄧㄥ, 扒钉 / 扒釘] cramp
拘挛[jū luán, ㄐㄩ ㄌㄨㄢˊ, 拘挛 / 拘攣] cramps; muscular spasm; fig. constrained; ill at ease
[jú, ㄐㄩˊ, 跼] cramped; narrow
转筋[zhuàn jīn, ㄓㄨㄢˋ ㄐㄧㄣ, 转筋 / 轉筋] muscle cramp
拘挛儿[jū luán r, ㄐㄩ ㄌㄨㄢˊ ㄖ˙, 拘挛儿 / 拘攣兒] erhua variant of 拘攣|拘挛, cramps; muscular spasm
[luán, ㄌㄨㄢˊ, 挛 / 攣] twisted; bent; crooked; cramped

cramp ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こむら返り;腓返り[こむらがえり, komuragaeri] (n) cramp in the leg
引きつる(P);引き攣る;引攣る[ひきつる, hikitsuru] (v5r) to have a cramp (spasm, convulsion, twitch); to become stiff; (P)
引き吊り[ひきつり, hikitsuri] (n) scar; cramp
引き攣り;引攣り[ひきつり, hikitsuri] (n) (1) scar; (2) spasm; twitch; cramp
引っ攣り;引っ釣り[ひっつり, hittsuri] (n) (1) (obsc) (See 引き攣り・1) scar; (2) (See 引き攣り・2) spasm; twitch; cramp
引攣れる[ひきつれる, hikitsureru] (v1,vi) to have a cramp
転筋[てんきん;からすなめり;からすなえり, tenkin ; karasunameri ; karasunaeri] (n) (See こむら返り) cramp in the calf
[かすがい, kasugai] (n) (1) (uk) clamp; cramp (metal); (2) tie (metaphorical, e.g. something that binds two people together)
クランポン[, kuranpon] (n) crampon (fre
所狭い[ところせまい, tokorosemai] (adj-i) crowded; overflowing; cramped
所狭し;ところ狭し;所せまし;所せし[ところせまし(所狭し;ところ狭し;所せまし);ところせし(所狭し;ところ狭し;所せし), tokorosemashi ( tokoro semashi ; tokoro semashi ; tokoro semashi ); tokoroseshi ( t] (adv-to) (See 所狭い) crowded; overflowing; cramped
手狭[てぜま, tezema] (adj-na,n) narrow; small; cramped
攣る;痙る[つる, tsuru] (v5r) (uk) to cramp; to be cramped; to contract
狭小[きょうしょう, kyoushou] (adj-na,n) narrow; cramped; small-sized
狭苦しい[せまくるしい, semakurushii] (adj-i) cramped
痙攣[けいれん, keiren] (n,vs,adj-no) convulsions; cramps
[しゃく, shaku] (n,adj-na) (1) cause of offense; cause of offence; annoyance; peeve; (n) (2) spasms; convulsions; cramps
竦む[すくむ, sukumu] (v5m,vi) to cower; to be cramped
筋違い(P);すじ違い[すじちがい, sujichigai] (n,vs) (1) cramp; sprain; crick; strain (muscle); (n) (2) unreasonableness; absurdity; (adj-no,adj-na) (3) illogical; unreasonable; (4) misdirected; misplaced; wrong (of estimate, guess); (P)
胃痙攣[いけいれん, ikeiren] (n) stomach cramps
陋屋[ろうおく, rouoku] (n) cramped home; one's humble abode; hovel; pigsty; cottage; squalid hut

cramp ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นตะคริว[v. exp.] (pen takhriū) EN: get a cramp ; have a cramp FR: avoir une crampe
ตะคิว[n.] (takhiu = ta) EN: cramp (in the body) FR: crampe [f]
ตะคริว ; ตะคิว[n.] (takhriu ; t) EN: cramp ; painful spasmodic muscular contraction FR: crampe [f]
อาการปวดประจำเดือน[n. exp.] (ākān pūat p) EN: menstrual cramps ; dysmenorrhea FR: règles douloureuses [fpl]
ชัก[v.] (chak) EN: convulse ; twitch ; be cramped ; be subject to spasms ; have convulsions FR:
อึดอัด[v.] (eut-at) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
อึดอัด[adj.] (eut-at) EN: uncomfortable ; uneasy ; cramped ; suffocating FR: gêné ; mal à l'aise ; oppressé ; étouffant
คับแคบ[adj.] (khapkhaēp) EN: narrow ; small ; cramped ; restricted ; close ; limited ; contracted ; unspacious FR: étroit ; exigu
เกาะติด[v.] (kǿtit) EN: adhere ; attach ; fasten ; fix ; stick FR: s'agripper ; se cramponner
กระอึด[v.] (kra-eut) EN: feel uncomfortable ; feel cramped FR:
รองเท้าสตั๊ด[n. exp.] (røngthāo sa) EN: FR: chaussures à crampons [fpl]
รองเท้าตะปู[n. exp.] (røngthāo ta) EN: spiked shoes FR: chaussures à crampons [fpl]
ตะปู[n.] (tapū) EN: nail ; spike ; tag FR: clou [m] ; pointe [f] ; crampon [m]

cramp ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wadenkrampf {m} [med.]cramp in the calf

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cramp
Back to top