ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disapprove

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disapprove*, -disapprove-

disapprove ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disapprove (vt.) ไม่เห็นด้วย See also: ไม่ชอบ, ไม่ยอมรับ Syn. dislike, disesteem Ops. like, favor, esteem
disapprove of (phrv.) ไม่ยอมรับ See also: ไม่อนุมัติ Ops. approve of
English-Thai: HOPE Dictionary
disapprove(ดิสอะพรูฟว') vt. ไม่เห็นด้วย,ไม่พอใจ,รังเกียจ,ไม่อนุญาต., See also: disapprover n. ดูdisapprove, Syn. criticize
English-Thai: Nontri Dictionary
disapprove(vt) ไม่พอใจ,ไม่ชอบ,ไม่อนุญาต,รังเกียจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disapproveไม่เป็นที่ยอมรับ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you disapprove of the English social structure, Mr Blair?คุณไม่เห็นด้วยของโครงสร้างทางสังคมภาษาอังกฤษนายแบลร์?
Otherwise when you go to Huang Tai Tai's, she will disapprove of you.ไม่อย่างนั้นเวลาที่ลูกไปอยู่บ้านของฮวงไท่ไท่แล้ว เธอจะไม่พอใจลูกเอานะ
I'll disapprove their marriage. Is that what you want?ทำไมเค้าถึงอยู่ที่นี่?
Does that mean you disapprove of my ability? That's not it.คิดว่าฉันไม่เก่งพองั้นเหรอ?
But that's because I knew you would disapprove of it.แต่ นั่นก็เพราะผมรู้ว่า พ่อจะต้องไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แน่
How can I when you disapprove of every choice I've ever made?หนูจะทำได้ยังไงล่ะในเมื่อแม่ไม่เคยเห็นด้วย กับทุกอย่างที่หนูตัดสินใจ
And I lost. Arthur, you know how I disapprove of gambling.และข้าแพ้ อาร์เธอร์, เจ้าก็รู้ว่าข้าไม่ชอบการเล่นการพนัน
Please disapprove of it.ก็โปรดอย่ายอม ว่าไงนะ
Look, I know you disapprove of me,ฟังนะ แม่รู้ว่าลูกไม่พอใจแม่
So it's an open, honest dialogue with my grandson you disapprove of.ฉันก็แค่พูดเปิดอก ซื่อตรง กับหลานฉัน แบบที่เธอไม่ชอบ
You know I disapprove of teenage pregnancy.คุณก็รู้ว่าฉันไม่เห็นด้วยกับการตั้งท้องในวัยรุ่น
You've always done what you believed to be right even if you knew your father would disapprove of it.แม้จะรู้ว่าบิดาท่านไม่เห็นด้วยก็ตาม

disapprove ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不赞成[bù zàn chéng, ㄅㄨˋ ㄗㄢˋ ㄔㄥˊ, 不赞成 / 不贊成] disapproval; disapprove

disapprove ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครหา[v.] (kharahā = k) EN: criticize ; blame ; condemn ; censure ; reproach ; disapprove FR: critiquer ; blâmer ; comdamner ; désapprouver ; diffamer
ค้อนติง[v.] (khønting) EN: disapprove unreasonably ; oppose perversely ; speak with jealousy ; object blindly (to) ; look askance FR:
ครหา[v.] (khørahā = k) EN: criticize ; blame ; condemn ; censure ; reproach ; disapprove FR: critiquer ; blâmer ; comdamner ; diffamer
ไม่เห็นชอบ[v. exp.] (mai hen chø) EN: disapprove FR: désapprouver ; être en défaveur de
ไม่ยอมรับ[v. exp.] (mai yømrap) EN: refuse to admit ; refuse to acknowledge ; refuse ; reject ; disapprove ; deny ; turn down FR: refuser d'admettre ; refuser de reconnaître ; refuser d'accepter ; rejeter ; désapprouver ; réfuter
หมั่นไส้[v.] (mansai) EN: dislike ; despise ; detest ; hate ; disapprove ; loathe ; be repelled by ; be put off by FR: être dégoûté ; être écoeuré ; tenir en horreur
ถือ[v.] (theū) EN: disapprove ; resent ; avoid as taboo ; prohibit FR: réprouver

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disapprove
Back to top