ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัว*, -ตัว-

ตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัว (pron.) you
ตัว (clas.) numerative noun for animals and things
ตัว (pron.) you
ตัว (clas.) numerative noun for animals and things
ตัว (n.) body See also: figure, physique, form, frame, shape, build Syn. รูป, ตน, ร่างกาย
ตัวกฎหมาย (n.) law See also: statute, legal provision, section, rule
ตัวกระตุ้น (n.) stimulator See also: stimulus, motive, incentive, spur, fillip Syn. สิ่งเร้า, สิ่งกระตุ้น, เครื่องกระตุ้น
ตัวกระทำ (n.) factor
ตัวกลั่น (n.) outstanding See also: prominence, eminence, out of common run, carefully chosen person, chosen one
ตัวกลั่น (n.) outstanding See also: prominence, eminence, out of common run, carefully chosen person, chosen one
ตัวกลาง (n.) medium See also: mean, average
ตัวกลาง (n.) mean See also: average
ตัวกลาง (n.) middleman See also: intermediary, go-between Syn. คนกลาง
ตัวกลาง (n.) medium Syn. สื่อกลาง
ตัวกลาง (n.) middleman See also: intermediary, go-between Syn. คนกลาง
ตัวกวน (n.) meddler See also: nuisance, troublesome person Syn. ตัวป่วน
ตัวกันชน (n.) bumper
ตัวการ (n.) cause See also: reason, origin, source, motive Syn. ต้นเหตุ, สาเหตุ
ตัวการ (n.) culprit See also: chief, proxy, ringleader
ตัวการ (n.) culprit See also: chief, proxy, ringleader
ตัวการ (n.) cause See also: reason, origin, source, motive Syn. ต้นเหตุ, สาเหตุ
ตัวการันต์ (n.) mark dictate in a silent letter See also: a silent letter, sign of silence, voiceless mark Syn. การันต์
ตัวการันต์ (n.) the mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute Syn. ทัณฑฆาต, เครื่องหมายการันต์
ตัวกำหนด (n.) determination See also: decision
ตัวกำหนด (n.) determination See also: decision
ตัวควบคุม (n.) controller
ตัวควบคุม (n.) controller
ตัวคูณ (n.) multiplier
ตัวคูณ (n.) multiplier
ตัวคูณร่วมน้อย (n.) Least Common Multiple Syn. ค.ร.น.
ตัวคูณร่วมน้อย (n.) Least Common Multiple Syn. ค.ร.น.
ตัวจริง (n.) life-size See also: life-like Ops. ตัวปลอม
ตัวจริง (n.) on ground player Ops. ตัวสำรอง
ตัวจำนำ (n.) hostage See also: pledge Syn. ตัวประกัน
ตัวจำนำ (n.) hostage See also: pledge Syn. ตัวประกัน
ตัวฉกาจ (adj.) master
ตัวชี้นำ (n.) guideline
ตัวชี้นำ (n.) guideline
ตัวจี๊ด (n.) trichina See also: gnathostoma spinigerum (gnathostomatidae) Syn. หนอนด้น, พยาธิตัวจี๊ด
ตัวจี๊ด (n.) trichina See also: Gnathostoma spinigerum Syn. หนอนด้น, พยาธิตัวจี๊ด
English-Thai: HOPE Dictionary
accumulatorตัวสะสมเป็นหน่วยความจำ ซึ่งอยู่ในหน่วยคำนวณและตรรกะ (arithmetic and logical unit) ของคอมพิวเตอร์ เป็นที่ใช้สำหรับเก็บผลบวก หรือ การคำนวณอื่น ๆ และผลของการเปรียบเทียบเอาไว้ ถ้ามีหลายตัว มักเรียกว่า เรจิสเตอร์ (register) ดู register ประกอบ
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียงหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนี่งที่ใช้เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณจากดิจิตอลของคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณโทรศัพท์ หรือจากสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีการสื่อสารกันได้ ใช้วางอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ มีลักษณะเป็นโมเด็มชนิดหนึ่ง ดู MODEM ประกอบ
alphabetic characterตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระที่เป็นตัวอักษร เช่น A-Z หรือ ก-ฮ (ไม่รวมตัวเลข หรือหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายพิเศษต่าง ๆ) มีความหมายเหมือน alphabet
apple desktop busตัวนำข้อมูลเข้า ใช้ตัวย่อว่า ADB หมายถึง ตัวประสาน (interface) ที่ทำหน้าที่ประสานการทำงานของแป้นพิมพ์ เมาส์ (mouse) แทร็กบอลล์ (trackball) ฯ และอุปกรณ์ป้อนข้อมูลอื่น ๆ ให้สามารถนำข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้ (เฉพาะแมคอินทอช)
attorney-in-factตัวแทน, ผู้รับมอบอำนาจ
gender benderตัวแปลงเพศหมายถึง ปลั๊กไฟพิเศษที่สามารถเปลี่ยนตัวต่อสายเคเบิลตัวเมียให้เป็นตัวผู้หรือสลับตัวผู้เป็นตัวเมียได้
binary variableตัวแปรฐานสองตัวแปรที่อาจเป็นค่าใดค่าหนึ่งในสองค่า เช่น จริงหรือไม่จริง ศูนย์หรือหนึ่ง เป็นต้น
block letterตัวพิมพ์ใหญ่
bnc connectorตัวเสียบบีเอ็นซี หมายถึง ส่วนปลายของสายเคเบิลที่เป็นโลหะที่จะต้องเสียบเข้าทางด้านหลังของเครื่องคอมพิวเตอร์
bus driverตัวขับบัสหมายถึง อุปกรณ์เครื่องขยายกำลังสัญญาณขับบัส
color graphic adapterตัวปรับต่อภาพสีใช้ตัวย่อว่า CGA หมายถึง ตัวปรับสำหรับภาพกราฟิกที่จะมองเห็นบนจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวปรับนี้เป็นมาตรฐานจอภาพของเครื่องไอบีเอ็ม แต่ภาพที่ปรากฏให้เห็นบนจอนั้นยังดูแข็ง ไม่ได้ผสมกลมกลืนสนิท ดูแล้วพาลจะปวดศรีษะได้ง่าย ๆ คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ จึงพัฒนาตัวปรับสีนี้ใหม่ มีชื่อ เรียกว่า EGA หรือ VGA
concrete numberตัวเลขที่เกี่ยวกับวัตถุหรือสิ่งของเฉพาะอย่าง
coprocessorตัวประมวล (ผล) ร่วมหมายถึง ตัวประมวลผลตัวหนึ่ง ที่แยกออกมาเพื่อเอาไว้ใช้ทำงานในส่วนที่เกินความสามารถของตัวประมวลผลหลัก เพื่อที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น เช่น ตัวประมวลภาพจะทำหน้าที่เฉพาะในเรื่องการแสดงภาพ ตัวประมวลผลคณิตก็จะทำหน้าที่เฉพาะด้านการคำนวณ
cursorตัวชี้ตำแหน่งในระบบดอส หมายถึง สัญลักษณ์บนจอภาพที่มักจะมีแสงวาบ ๆ บางทีเรียกว่า "ตัวกระพริบ" เพื่อชี้ให้รู้ว่า ตำแหน่งของการพิมพ์อักขระตัวต่อไปจะอยู่ที่ใด ในระบบ วินโดว์ตัวชี้ตำแหน่งจะมีลักษณะเป็นรูปลูกศร แต่ในโปรแกรมบางโปรแกรม อาจมีรูปลักษณ์เป็นอย่างอื่น เช่น กากบาท มือ ฯ
digital-to-analog convertตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอะนาล็อกใช้ตัวย่อว่า DAC (อ่านว่า ดีเอซี) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนข้อมูลจากดิจิตอล (digital) เป็นอะนาล็อก (analog)
em picaตัวพิมพ์ขนาด1/6 นิ้วใช้เป็นหน่วยวัดตัวพิมพ์
encoderตัวเข้ารหัสหมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) แต่ละตัวที่มีตัวเข้ารหัสคอยแปลงรหัสที่เรากดเป็นรหัสแอสกี (ASCII) หรือเอ็บซีดิก (EBCDIC)
enhanced graphics adapterตัวปรับภาพเพิ่มความคมEnhanced Graphic Adaptorใช้ตัวย่อว่า EGA (อ่านว่า อีจีเอ) เป็นมาตรฐานของจอภาพได้รับการพัฒนามาขั้นหนึ่งแล้ว ปัจจุบัน จอภาพยังคงได้รับการพัฒนาให้คมชัด และมีสีสวยขึ้นเรื่อย ๆ จอที่ดีกว่า คือจอ VGA หรือ Super VGA หรือที่เรียกว่า SVGA ดู VGA และ SVGA ประกอบ
game control adapterตัวปรับสำหรับเกมเป็นแผ่นวงจร (card) พิเศษใช้เสียบเพิ่มเข้าไปเพื่อปรับคอมพิวเตอร์ให้ใช้ก้านควบคุม (joystick) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ประกอบส่วนหนึ่งที่ใช้สำหรับการเล่นเกมบางประเภทได้ ดู joystick ประกอบ
global variableตัวแปรส่วนกลางตัวแปรที่เรียกใช้ได้จากทุก ๆ ซับรูทีน (subroutine) ในโปรแกรมหลักเดียวกันดู local variable เปรียบเทียบ
graphics adapter cardตัวปรับภาพหมายถึงแผ่นวงจร (card) ที่เมื่อนำไปเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วทำให้จอภาพแสดงภาพได้ เท่าที่รู้จักกันในเวลานี้มีชื่อเรียกว่า CGA EGA VGA และ SVGA ถ้าปราศจากแผ่นวงจรเหล่านี้ แม้โปรแกรมจะเป็นโปรแกรมภาพ ก็จะแสดงภาพไม่ได้ ดู CGA EGA VGA และ SVGA
grass characterตัวอักษรที่เขียนหวัด
i beam pointerตัวชี้ไอบีมเป็นตัวชี้ตำแหน่งในลักษณะหนึ่งมีรูปร่างเหมือนตัว I จะปรากฏขึ้นเมื่อจะพิมพ์ตัวอักขระ หรือตัวเลข ตัวชี้ตำแหน่งนั้นจะเปลี่ยนรูปลักษณะไปตามความหมายเฉพาะของคำสั่งหลัก ๆ เช่น อาจเป็นลูกศร เป็นกากบาท
incremental compilerตัวแปลโปรแกรมส่วนเพิ่มหมายถึง โปรแกรมพิเศษที่ทำหน้าที่เป็นตัวแปลคำสั่งในโปรแกรมให้เป็นรหัสภาษาเครื่องในทันทีที่พิมพ์ข้อความที่เป็นคำสั่งเต็มบรรทัด ตัวแปลโปรแกรมส่วนเพิ่มตัวนี้จะทำหน้าที่แปลในขณะที่เราพิมพ์คำสั่งแต่ละคำสั่ง ผิดกับตัวแปลอื่นที่จะรอจนพิมพ์โปรแกรมเสร็จหมดจึงจะลงมือแปล การแปลแบบหลังนี้ เราจะต้องรอสักนิดหนึ่ง เมื่อการแปลเสร็จสิ้นแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์จึงจะลงมือทำงาน ดู interpreter ประกอบ
insertion pointerตัวชี้การแทรกหมายถึง ตัวชี้ตำแหน่งที่มีลักษณะคล้าย I (เรียกว่า I Beam) ถ้าต้องการจะพิมพ์แทรกลงไปที่ตรงไหน ให้นำตัวนี้ไปวางไว้ตรงนั้น อักขระที่พิมพ์ใหม่ก็จะแทรกลงไปตรงนั้น
interfaceตัวประสานหมายถึง การเชื่อมต่อระหว่าง คอมพิวเตอร์ ที่ถ่ายโอนข้อมูลจากกันและกันได้ แต่มักนำมาใช้ในความหมายของ user interface ที่แปลว่า การติดต่อประสานระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ เช่น แป้นพิมพ์, จอภาพ ต่างก็เป็นตัวประสานกับผู้ใช้ทั้งสิ้น
inverse textตัวหนังสือเจาะขาวหมายถึงตัวอักษรที่พิมพ์แบบเจาะขาวบนพื้นที่เป็นสีอื่น ส่วนมากจะเป็นสีเข้ม ๆ มักนำมาใช้เมื่อต้องการเน้น เช่น เป็นหัวข้อ มีความหมายเหมือน reverse text
local variableตัวแปรเฉพาะที่เป็นคำที่นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้อธิบายถึงข้อมูลที่แยกออกไปอยู่ในบางส่วนบางตอนของโปรแกรม เช่น อาจเป็นตัวแปลที่อยู่เฉพาะในโปรแกรมย่อยเท่านั้น
lower caseตัวเล็กใช้เมื่อพูดถึงแป้นพิมพ์ หมายถึง การพิมพ์ตัวเล็กในความหมายที่ไม่ใช่ capital letter เช่น a b c d .. (ถ้า เป็นตัวใหญ่ ต้องมีลักษณะดังนี้ เช่น A B C D ภาษาไทยไม่มีตัวเล็ก/ตัวใหญ่ lower case จึงหมายถึง อักขระตัวล่าง และ upper case หมายถึงอักขระตัวบนของแป้นพิมพ์ดู upper case เปรียบเทียบ
male connectorตัวเสียบตัวผู้หมายถึง สายไฟด้านหัวที่มีลักษณะเป็นตัวผู้ ใช้เสียบลงในช่องเสียบหรือปลั๊กไฟตัวเมีย เมื่อการเสียบเรียบร้อย ไฟก็จะเดินผ่านได้
interpreterตัวแปลภาษาเป็นโปรแกรมตัวแปลที่อ่านคำสั่งในโปรแกรมทีละคำสั่ง (ไม่รอจนจบโปรแกรมเหมือนตัวแปลอื่น) แปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้วปฏิบัติตามคำสั่งนั้นเลย เช่น ตัวแปลที่ใช้แปลโปรแกรมภาษาเบสิก (BASIC) การเรียนวิธีเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตัวแปลประเภทนี้ ผู้เรียนจะรู้สึกว่าง่ายและทันใจ เพราะพอใส่คำสั่งเข้าไป เครื่องก็จะรายงานได้ทันทีว่า คำสั่งนั้นถูกหรือผิด ถ้าสั่งให้ทำอะไร ก็จะทำให้เลย ข้อเสียของตัวแปลประเภทนี้ ก็คือ คอมพิวเตอร์จะไม่เก็บคำแปลไว้ หากจะต้องย้อนกลับไปทำคำสั่งนั้นอีก ก็จะต้องแปลใหม่อีกทุกครั้ง ดู compiler ประกอบ
logical operatorตัวดำเนินการตรรกะหมายถึง สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม การสร้างแผ่นตารางจัดการ หรือการสร้างฐานข้อมูลเพื่อแสดงถึงสัมพันธภาพระหว่างรายการสองรายการ ตัวดำเนินการดังกล่าวมีด้วยกัน 3 ตัวคือ AND, OR, และ NOT เช่น จะเขียนโปรแกรมสั่งให้เครื่องค้นหา (จากแฟ้มข้อมูลใหญ่ ๆ) คนที่มีรายได้สูงกว่าห้าแสนบาทต่อปี AND ใช้รถเบนซ์รุ่นใหม่สุด (หมายความว่า ต้องมีคุณสมบัติทั้งสองอย่าง) ดู OR เปรียบเทียบ
macro assemblerตัวแปลแมโครหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมหนึ่งที่ใช้งานในการสร้างโปรแกรมแมโครและมีหน้าที่แปลภาษาที่ใช้ในแมโครให้เป็นภาษาแอสเซมบลี (assembly language) แต่ละข้อคำสั่งในโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีนั้นใช้แทนคำสั่งภาษาเครื่อง (machine language) หลายคำสั่งได้ ฉะนั้นถ้าเขียนแมโครเก็บไว้ เมื่อเรียกมาใช้ก็จะทำให้สะดวก ไม่ต้องพิมพ์คำสั่งยาว ๆ ดู macro ประกอบ
math coprocessorตัวประมวลผลร่วมคณิตศาสตร์หมายถึง แผ่นวงจรพิเศษหรืออาจเป็นชิปที่สร้างไว้เพื่อให้ทำหน้าที่เฉพาะในการคำนวณ เพื่อช่วยเสริมหน่วยประมวลผลอีกชั้นหนึ่ง ซอฟต์แวร์บางตัวจะมีคำสั่งเรียกเอาตัวประมวลคณิตนี้มาใช้โดยอัตโนมัติ ฉะนั้น ถ้านำโปรแกรมนั้นมาใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีตัวประมวลชนิดนี้ ก็อาจจะมีปัญหาได้
monochrome display adapteตัวปรับจอภาพสีเดียวใช้ตัวย่อว่า MDA (อ่านว่าเอ็มดีเอ) บริษัทไอบีเอ็ม ใช้เป็นตัวปรับสำหรับจอภาพสีเดียว ตัวปรับตัวนี้ไม่ได้ช่วยในการทำให้เกิดภาพบนจอแต่อย่างใด
musical instrument digitaตัวประสานระหว่างเสียงดนตรีกับตัวเลขใช้ตัวย่อว่า MIDI หมายถึง มาตรฐานสำหรับการใส่รหัสเสียงเพลงให้อยู่ในรูปของตัวเลข ความแตกต่างของเสียง (sound) และเสียง เพลง (musical voice) ก็สามารถวัดและนำไปเก็บได้โดยใช้มาตราฐานมิดอีนี้
network adapterตัวปรับเครือข่ายหมายถึง อุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ หรือแผ่นวงจรซึ่งสร้างเครือข่าย หรือสามารถโยงคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องให้สามารถทำงานร่วมกันได้ ดู network ประกอบ
numeric characterตัวเลขหมายถึงตัวอักขระที่เป็นตัวเลข โดยปกติกำหนดไว้ให้มี 10 ตัว คือ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 และ 9 เพื่อแยกให้เห็นต่างจากตัวอักขระที่เป็นตัวหนังสือมีความหมายเหมือน digit
preprocssorตัวประมวลผลก่อนเป็นชุดคำสั่งที่ใช้ให้จัดการเตรียมข้อมูลไว้สำหรับการประมวลผลขั้นต่อไป เป็นต้นว่า จัดรูปแบบไว้ก่อน หรือคำนวณไว้ให้ขั้นตอนหนึ่งก่อน เป็นต้น
proxy serverตัวบริการแทนหมายถึง คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลในอินเตอร์เน็ต หากสถานีปลายทางเครื่องใดต้องการข้อมูล ก็จะสามารถเรียกได้จากตัวบริการแทนนี้ จะทำให้เข้าถึงข้อมูลได้เร็วกว่าเรียกหาเอง
English-Thai: Nontri Dictionary
abase(vt) ลดต่ำ,ถ่อมตัว,น้อม,เสื่อมศักดิ์
abduct(vt) ลักพาตัว,ชิงตัว
abduction(n) การลักพาตัว,การชิงตัว
abutment(n) ตัวค้ำ,สิ่งรองรับ,สิ่งที่จดกัน
acclimate(vt) ปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่
ace(n) แต้มหนึ่ง,รูปเอี่ยว,ตัวยง,คนเก่ง
acquit(vt) ปล่อยตัว,ตัดสินให้พ้นโทษ,ปฏิบัติ,ชำระหนี้
actor(n) นักแสดงชาย,ตัวละครชาย,ผู้กระทำ
actress(n) ตัวละครหญิง,นักแสดงหญิง
adaptable(adj) ดัดแปลงได้,ปรับได้,ปรับตัวได้
adaptation(n) การดัดแปลง,การปรับตัว,การปรับ
adduce(vt) อ้างอิง,อ้างเหตุผล,ยกตัวอย่าง
agency(n) ตัวแทน,ผู้แทน,องค์การ,หน่วยงานราชการ,การกระทำ
agent(n) ตัวแทน,ผู้แทนจำหน่าย,นายหน้า,ตัวกระทำ
aggregation(n) การรวบรวม,การรวมตัว,การรวมกลุ่ม
alibi(n) ข้อแก้ตัว
alphabet(n) ตัวพยัญชนะ,ตัวอักษร,อักขระ
alphabetical(adj) ตามตัวอักษร
alphabetize(vt) เรียงตามตัวอักษร
amend(vt) แก้ไข,แก้ตัว,ทำให้ถูกต้อง,แปรญัตติ
anagram(n) คำที่ได้จากการสลับที่ตัวอักษร
answer(n) คำตอบ,ผลลัพธ์,คำแก้ตัว
expansion(n) การขยายตัว,ส่วนที่ขยายออก
debutante(n) หญิงที่เข้าสังคมครั้งแรก,การเปิดตัวหญิงสาว
apologise(vi) ขอโทษ,ขออภัย,ออกตัว,แก้ตัว
apologist(n) ผู้ขอโทษ,ผู้ขออภัย,ผู้แก้ตัว,ผู้แก้ข้อกล่าวหา
apology(n) คำขอโทษ,คำขออภัย,คำแก้ตัว,การขอโทษ,การขออภัย
apostasy(n) การปลีกตัวออกจากพวกพ้อง,การละทิ้งศาสนา
apostate(n) ผู้ปลีกตัวจากพวกพ้อง,ผู้ละทิ้งศาสนา
appear(vi) ปรากฏ,ประจักษ์,แสดงตัว,เห็น
appointment(n) การแต่งตั้ง,การกำหนด,การนัดหมาย,เครื่องแต่งตัว
archetype(n) แม่พิมพ์,แม่แบบ,ตัวอย่างเดิม
arraign(vt) ออกหมายเรียกตัว,กล่าวหา,นำตัวมาขึ้นศาล,ฟ้องร้อง
arraignment(n) การออกหมายเรียกตัว,การฟ้องร้อง,การกล่าวหา
unassuming(adj) สุภาพ,ไม่อวดดี,ถ่อมตัว
astringent(adj) รัด,หดตัว,บีบ
atone(vt) แก้ตัว,แก้ไข,ไถ่คืน,ชดเชย
atonement(n) การแก้ตัว,การแก้ไข,การไถ่คืน,การชดเชย
awake(adj) ตื่นตัว,รู้สึกตัว
aware(adj) ตระหนัก,รู้,ทราบ,รู้สึกตัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accelerantตัวเร่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acceptorตัวรับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
adapterตัวปรับต่อ, ตัวปรับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
addendตัวบวก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
adjuvantตัวเสริม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agentตัวกระทำ, ผู้กระทำ, ตัวแทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agonistตัวทำการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
air-cooled collectorตัวเก็บรังสีแบบหล่อเย็นด้วยอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
alphameric; alphanumericตัวอักษรเลข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alter egoตัวตายตัวแทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alternateตัวสำรอง, ผู้แทนสำรอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomical crownตัวฟันทางกายวิภาค [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
apparatus, attachment; attachment apparatusตัวยึด, สิ่งยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
arabic numeralตัวเลขอารบิก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
arbitrary constantตัวคงค่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
atomizerตัวทำละออง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
attenuatorตัวลดทอน, ตัวลด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
augendตัวตั้งบวก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
binary variableตัวแปรฐานสอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bisectorตัวแบ่งครึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
boldfaceตัวเส้นหนา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bolsterตัวจับยึด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
borrowตัวยืม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bump stopตัวกันกระแทก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bus driverตัวขับบัส [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
calibrated circuit breakerตัวตัดวงจรปรับพิกัดแล้ว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
capacitorตัวเก็บประจุ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
circuit breakerตัวตัดวงจร [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cofactorตัวประกอบร่วมเกี่ยว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
commercial agentตัวแทนการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
common denominatorตัวส่วนร่วม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
common divisorตัวหารร่วม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
common factorตัวประกอบร่วม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
common multipleตัวคูณร่วม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
concentrating collectorตัวเก็บรังสีแบบรวม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
connectiveตัวเชื่อม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
constructorตัวสร้าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
consular agentตัวแทนฝ่ายกงสุล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coolantตัวทำให้เย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accelerantsตัวเร่งปฏิกิริยา [การแพทย์]
Acyanoticตัวไม่เขียว [การแพทย์]
Adaptorตัวปรับต่อแผงวงจรสำหรับเสียบเข้ากับแผ่นวงจรหลักของคอมพิวเตอร์เพื่อให้พ่วงต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ [คอมพิวเตอร์]
Adultตัวเต็มวัย, ตัวแก่, ผู้ใหญ่, วัยผู้ใหญ่, คนเต็มวัย, ตัวแก่เต็มวัย, ผู้สูงอายุ, คนที่สูงอายุ [การแพทย์]
Agency (Law)ตัวแทน (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Agentตัวแทน [การบัญชี]
Alphabetตัวอักษร [TU Subject Heading]
Analyzersตัววิเคราะห์ [การแพทย์]
Armadillosตัวนิ่ม [การแพทย์]
Assemblerตัวแปลภาษาแอสเซมบลีโปรแกรมประเภทหนึ่งซึ่งทำหน้าที่แปลโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีไปเป็นภาษาเครื่อง [คอมพิวเตอร์]
Basisตัวยาหลัก [การแพทย์]
Bracingตัวยัน [การแพทย์]
Capacitorตัวเก็บประจุไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Challenging Doseตัวทำให้เกิดอาการ [การแพทย์]
Commercial agentsตัวแทนการค้า [TU Subject Heading]
common factorตัวประกอบร่วม,   ตัวประกอบร่วมของจำนวนใด ๆ หมายถึงจำนวนที่หารจำนวนเหล่านั้นได้ลงตัว  เช่น 2,  3,  6  เป็นตัวประกอบร่วมของ 12 และ 18 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Compilerตัวแปลโปรแกรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
conductorตัวนำ, สารที่มีสมบัติยอมให้ประจุไฟฟ้าผ่านไปได้  เช่น ทองแดง เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Confoundersตัววัด [การแพทย์]
Consulateตัวอาคารสถานที่ทำการของกงสุล และคณะเจ้าหน้าที่ทางกงสุล
Coolantตัวทำให้เย็น, สารระบายหรือถ่ายโอนความร้อนที่หมุนเวียนในระบบระบายความร้อนของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เช่น น้ำ น้ำมวลหนัก อากาศ คาร์บอนไดออกไซด์ โซเดียมเหลว และโลหะผสมโซเดียม-โพแทสเซียม [นิวเคลียร์]
Correctiveตัวแต่ง,แก้ไขความผิดปกติ [การแพทย์]
Customhouse brokersตัวแทนออกของ [TU Subject Heading]
Dealerตัวแทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่าย (Dealer) มีความหมายคล้ายกับคำว่า Agent ในความหมายทั่วไป ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่าย หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างห้องสมุดและสำนักพิมพ์ มีความรับผิดชอบในกระบวนการจัดหาให้แก่ห้องสมุด ได้แก่ การสมัครเป็นสมาชิก การรับ-ส่ง การต่ออายุสมาชิก การทวง การจ่ายเงิน และการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ
Denominatorตัวหาร,ตัวส่วน,เลขตัวส่วน [การแพทย์]
Hemodialyserตัวกรองไตเทียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
diplomatic agentตัวแทนทางทูต
DOS promptตัวพร้อม เมื่อเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ MS-DOS หากเครื่องของเรามีฮาร์ดิสก์ ข้อความสุดท้ายที่จะเห็นบนจอก็คือ C> ข้อความนี้ก็คือตัวพร้อม ซึ่งแสดงว่า DOS พร้อมรับคำสั่ง [คอมพิวเตอร์]
Drieritesตัวดูดความชื้น [การแพทย์]
Economizer ตัวประหยัดน้ำมัน, fertile material and source material วัสดุต้นกำเนิดและวัสดุต้นกำลัง [พลังงาน]
Embryoตัวคัพภ,เอ็มบริย์โอ,เอ็มบริโอ,ตัวอ่อน,คัพภ,ตัวคัพภะ,ตัวอ่อนในครรภ์มารดา,คัพภะ,ทารกในครรภ์ที่ยังเป็นตัวอ่อน,เอมไบรโอ,ทารกในครรภ์,ตัวอ่อนในครรภ์,ทารกขณะอยู่ในครรภ์ [การแพทย์]
Emulatorตัวเลียนแบบ [คอมพิวเตอร์]
Emulsifying Agentsตัวทำอีมัลชั่น,สารที่ทำให้เกิดอิมัลชัน,ตัวทำอีมัลชั่น,สารทำอิมัลชัน,สารช่วยให้เกิดอิมัลชั่น,สารทำให้เกิดอิมัลชั่น,เกลือน้ำดี,ตัวผสาน [การแพทย์]
Enhanced Graphics Adapterตัวปรับต่อภาพกราฟิกส์อีจีเอวงจรสำหรับใช้กับจอภาพเพื่อให้สามารถแสดงสีและภาพทางจอภาพได้ สามารถแสดงสีได้ 16 สี ด้วยความละเอียดในแนวตั้งและแนวนอนเป็น 350x640 จุดภาพ [คอมพิวเตอร์]
factorตัวประกอบ,  ตัวประกอบของจำนวนเต็มใด ๆ หมายถึงจำนวนเต็มที่หารจำนวนนั้นได้ลงตัว เช่น 5 และ  3 เป็นตัวประกอบของ 15 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
file serverตัวบริการแฟ้ม [คอมพิวเตอร์]
Fluxตัวช่วยในการหลอม,ทำให้โลหะหลอมง่าย,ฟลักซ์ [การแพทย์]
Grab Sample ตัวอย่างแบบจ้วง ตัวอย่างที่เก็บเป็นครั้ง โดยไม่คำนึงเรื่องเวลาและอัตราการไหล [สิ่งแวดล้อม]
greatest common divisor (G.C.D.)ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.), ตัวหารร่วมมากของจำนวนใด ๆ หมายถึง ตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนเหล่านั้น ใช้ตัวย่อว่า ห.ร.ม.  เช่น ห.ร.ม. ของ 4,  8,  12  คือ 4 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Grubตัวอ่อนของด้วง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fuel (n.) ตัวกระตุ้น See also: เชื้อ
stimulus (n.) ตัวกระตุ้น See also: สิ่งกระตุ้น Syn. encouragement, incentive, inducement
agent (n.) ตัวกระทำ See also: สารที่ส่งผล, สารที่ทำให้เกิดปฏิกริยาเคมี
go-between (n.) ตัวกลาง See also: คนกลาง, นายหน้า, พ่อสื่อ, แม่สื่อ Syn. carrier, messenger
bother (n.) ตัวก่อปัญหา See also: ตัวปัญหา Syn. trouble
kingpin (sl.) ตัวการสำคัญ See also: ตัวการใหญ่
alternator (n.) ตัวกำเนิดไฟฟ้าสลับ
crosscut (vt.) ตัวขวาง
myself (pron.) ตัวของฉัน See also: ตัวของฉันเอง
thyself (pron.) ตัวของท่านเอง
himself (pron.) ตัวของเขา (ผู้ชาย) เอง See also: ตัวเขาเอง, เขาเอง
driver (n.) ตัวขับ (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์) See also: โปรแกรมขับ
yourself (pron.) ตัวคุณเอง See also: ตัวคุณ, ตัวท่าน, ตัวเอง, ตัวท่านเอง
multiplier (n.) ตัวคูณ
l.c.m. (n.) ตัวคูณร่วมน้อย See also: ตัว ค.ร.น.
lowest common multiple (n.) ตัวคูณร่วมน้อย Syn. least common multiple
least common multiple (n.) ตัวคูณร่วมน้อย (ทางคณิตศาสตร์) Syn. l.c.m.
mouser (n.) ตัวจับหนู
index (n.) ตัวชี้ See also: ตัววัด, ตัวบ่งชี้ Syn. indicator, pointer
criterion (n.) ตัวชี้นำ See also: เครื่องนำทาง Syn. gauge
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We've come here on private businessพวกเรามาที่นี่ด้วยเรื่องธุระส่วนตัว
I get myself into trouble by..ฉันพาตัวเข้าสู่ปัญหาโดยการ...
Make yourself at homeทำตัวตามสบายนะ
It's a private matterมันเป็นเรื่องส่วนตัว
You'd better explain yourselfคุณควรจะอธิบายตัวเอง
I'll tell him in personฉันจะบอกกับเขาเป็นการส่วนตัว
Let me introduce myselfขอฉันแนะนำตัวเองหน่อย
I have some difficulty in expressing myselfฉันมีความยากลำบากบ้างในการพูดอธิบายเกี่ยวกับตัวเอง
I am very proud of youฉันภูมิใจในตัวคุณมาก
You must have enjoyed yourselfคุณต้องสนุกกับตัวเองมั่ง
Do I need to be hospitalized?ฉันจำเป็นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลไหม
You've been call hereคุณถูกเรียกตัวมาที่นี่
I wish I could do moreฉันก็อยากให้ตัวเองทำอะไรได้มากกว่านี้
I'm very proud of you, sonพ่อภูมิใจในตัวลูกมาก
Don't kid yourselfอย่าล้อตัวเองเล่นน่า
I think he's just very humbleฉันคิดว่าเขาก็แค่ถ่อมตัวมากๆ
I don't understand what you see in himฉันไม่เข้าใจสิ่งที่คุณเห็นในตัวเขา
I am not making excusesฉันไม่ได้จะแก้ตัว
When the pupil is ready, the master will appearเมื่อศิษย์พร้อมครูก็จะปรากฏตัว
I try to behave the way he would like me toฉันพยายามทำตัวตามวิถีทางที่เขาอยากให้ฉันทำ
It's a personal matterมันเป็นเรื่องส่วนตัว
Well, what's your excuse this time?ว่าไง คราวนี้มีข้อแก้ตัวอะไรอีกล่ะ
You have been nothing but trouble to meคุณไม่ได้มีความสำคัญอะไรนอกจากเป็นตัวปัญหาสำหรับฉัน
Most of the time you are selfish and irresponsibleคุณเห็นแก่ตัวและขาดความรับผิดชอบตลอดเวลา
He has to be taken to the hospitalเขาต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
He no longer remembers who he isเขาจำไม่ได้อีกต่อไปแล้วว่าตัวเองเป็นใคร
If you'll excuse us, we have business to attend toต้องขอตัวด้วยนะ พวกเรามีธุระที่ต้องไปทำ
But I have to say I've never had neitherแต่ฉันต้องบอกว่าฉันไม่เคยมีเลย(ทั้งสองตัว)
I dress the way I likeฉันแต่งตัวในแบบที่ฉันชอบ
I'm self-employed so I have to work everydayฉันเป็นเจ้านายตัวเองดังนั้นฉันจึงต้องทำงานทุกวัน
I wish I had more time to just hang out with friendsฉันปรารถให้ตัวเองมีเวลามากขึ้นเพื่อออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆ
I like being alone in my room and just looking outsideฉันชอบอยู่ตามลำพังในห้องของตัวเองและก็แค่มองออกไปข้างนอก
Can I borrow him for a moment?ขอยืมตัวเขาสักครู่ได้ไหม?
I hope you're pleased with yourselfฉันหวังว่าคุณจะพอใจกับตัวเอง
Everyone is dressed up in fancy costumesทุกคนแต่งตัวด้วยชุดแฟนสี
Would you please give me a few examples?คุณช่วยกรุณายกตัวอย่างให้ฉันฟังสักหน่อยได้ไหม?
At last he managed to control himselfในที่สุดเขาก็ควบคุมตัวเองได้สำเร็จ
Please excuse me, won't you?ฉันขอตัวก่อนได้ไหม
I wish I'd gone with youฉันปรารถนาให้ตัวเองได้ไปกับคุณด้วย
I need to talk to you in privateฉันต้องการพูดคุยกับคุณเป็นการส่วนตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're going to be an officer, young Body.คุณกำลังจะเป็นเจ้าหน้าที่, ตัว หนุ่ม ฉันสงสัยว่าคุณรู้ว่าสิ่งที่ หมายถึง
Jump in here, soldier. We gotta bring in two more dumb fucks. Let's go.โดดขึ้นมาเลย ต้องไปจับอีก 2 ตัว เร็วเข้า
He's got seventy-five golden camels! -Don't they look lovely, June?เขามีอูฐทอง 75 ตัว มันดูน่านรักนะ ว่ามั้ย
Purple peacocks, he's got fifty-three! -Fabulous, Harry, I love the feathers!นกยูงสีม่วง เขามีกว่า 53 ตัว เหลือเชื่อ จริงๆ ข้าชอบขนนกจัง
He's got ninety-five white Persian monkeys! (He's got the monkeys, let's see the monkeys!เขามี ลิงเปอร์เซียนสีขาว กว่า 95 ตัว เขามีลิง มาดูลิงกันดีกว่า
With sixty elephants, llamas galore With his bears and lions, A brass band and moreด้วย ช้าง 60 ตัว อูฐมากมาย ด้วยหมีและสิงโตของเขา วงดนตรี และอีกมากมาย
You just saw three monkeys go by on a motorcycle, didn't you?เมื่อกี้พวกเธอเห็นลิง 3 ตัว ขี่มอเตอร์ไซด์มั้ย?
Somewhere in the vicinity of5,000.- ประมาณ 5,000 ตัว - โอ้โห กล้องเยอะจัง
You've translated all of them.เลขทุก ๆ 216 ตัว และเคยแปลออกมาหมดแล้ว
Find four fat Mephistophelean crabs, the heart of an artichoke, two ripe female mangoes, 12 drops of midnight rain...จงหาปูปีศาจเมพิสอ้วน ๆ 4 ตัว หัวใจอาร์ทีโช้ค 1 หัว มะม่วงสุก 2 ผล
There are five Wraiths behind you. Where the other four are, I do not know.มีภูติ 5 ตัว ตามหลังท่านมา ส่วนอีก 4 อยู่ที่ใหน ข้าไม่รู้
When you see everyone around you being normal, you get jealous.เวลาที่มองเห็นผู้คนที่มีชีวิตธรรมดา รอบๆ ตัว ก็คงต้องรู้สึกอิจฉา
Id like it to be relatively non-destructible and then he'd put two benzene molecules on the blackboard and add a chlorine here and a chlorine there that was DDT!อยากให้มันตกค้างค่อนข้างนาน นักเคมีก็เขียนโมเลกุลเบนซิน 2 ตัว ลงบนกระดานดำ
When Ben Franklin was only 15 years old he secretly wrote 14 letters to his brother's newspaper pretending to be a middle-aged widow named Silence Dogood.ตอน เบน แฟรงคลินอายุ 15 เขาเขียนอักษรลับ 14 ตัว ไปให้หนังสือพิมพ์ของพีชาย โดยปลอมเป็นหม้ายวัยกลางคน ชื่อ ไซเรนท์ ดูกู๊ด.
Two charges were supposed to go off. The 2nd one, the one over here, didn't go off.มันมีตัวจุดชนวน 2 ตัว ที่ควรจะจุดระเบิดพร้อมกัน แต่ตัวที่ 2 ตรงนี้ ไม่ทำงาน
Find an odd three-digit number whose digits add up to 1 2.เลขโดด 3 ตัว ที่บวกกันได้ 12
There were four dead bugs on that windshield in the shape of a trapezoid.มีแมลงตาย 4 ตัว ติดอยู่ตรงกระจกบังลมหน้ารถรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
I just sold five of them to the British secret service.ผมเพิ่งขายไป 5 ตัว ให้กับหน่วยสืบราชการลับของอังกฤษ
Anything good that begins with the letter B?มีคำไหนดีๆที่ขึ้นต้นด้วย ตัว B(บ. ) บ้างมั้ยล่ะคะ?
200 horses, 500 rolls of silk, grain, and tiger fur.ม้า 200 ตัว ผ้าไหม 500 ม้วน ข้าว แล้วก็หนังเสือ
It's a three-digit code. It's on the paper I gave you.เป็นเลข 3 ตัว มันอยู่ในกระดาษที่ฉันให้คุณไป
Uh-huh. And did you know that they have six zombies. Six!อ่าฮะ แล้วคุณรู้ไหม เขามีซอมบี้ตั้ง 6 ตัว 6ตัวเชียว
$10 for 3. That's what you paid.3 ตัว 10$ ก็ที่คุณจ่ายไง
I am rocking 5 generators just so I can stay online.ฉันดึงไฟจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามา 5 ตัว ก็เลยออนไลน์ได้น่ะสิ
I'm not lying.ผมไม่ได้โกหก พวกมันมี 2 ตัว ถ้าผมไม่...
...zero starts with Z!ชีโร่ เริ่มด้วย ตัว ซี่
Test results linked to this entry, saved on 6 redundant drives.ผลการทดสอบที่เชื่อมโยงในงานนี้ถูกบันทึก.. โดยไดรฟ์อิสระ 6 ตัว ยังรักษาไม่ได้
A picture of three lions, as seen on the national emblem of India.รูปภาพสิงโต 3 ตัว ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศอินเดีย
Just five more dogs. Please? Amen.ขอสุนัขอีกแค่ 5 ตัว ได้โปรด สาธุ
What if these five Golden Retriever pups just appeared, and we were going to start a dogsled team?ถ้าเผื่อว่าเราเจอลูกหมา โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ 5 ตัว และเรากำลังจะตั้งทีมหมาลากเลื่อนอยู่พอดี
Besides, five pups certainly aren't going to appear out of nowhere.อีกอย่าง อยู่ดึๆลูกหมา5 ตัว มันไม่โผล่ขึ้นมาได้หรอก
Listen, I've got five puppies that match your description.ฟังนะ ผมมีลูกหมา 5 ตัว ลักษณะตรงตามที่คุณบรรยาย
There are three raptors, one of them's a baby.มี 3 ตัว นี่ต้องเป็นลูกมัน
That's two "T"s, two "M"s.มีตัว "ช" 2 ตัว กับ "ล" 2 ตัว
Ten fish for 40 yen so two fish a meal makes 8 yen per meal.ปลา 10 ตัว 40 เย็น งั้น ปลา 2 ตัวก็ตกมื้อละ 8 เย็น
There was one dragon he chose not to kill.ยังมีมังกรเหลืออยู่ 1 ตัว อูเธอร์ เลือกที่จะไม่ฆ่า
All three monsters --the Dracula, wolf man, and the mummy -- all the same critter, which means we need to catch this freak before he "Creature from the Black Lagoon"s somebody.สัตว์ประหลาด 3 ตัว แดร็กคูล่า มนุษย์หมาป่า มัมมี่... คือตัวเดียวกัน ซึ่งหมายถึง เราต้องจับมันให้ได้
WITH SEVERAL HIGH-RANKING MEMBERS OF THE ARYAN BROTHERHOOD.แปลว่ามันเป็นรหัสเลขฐานสอง ครับ เบคอนใช้ตัวอักษร 21 ตัว ไรอันใช้ 24
Anywhere, i got three bugs in his home And one in his car.อย่างไรก็ตามฉันจับแมลง 3 ตัว ในบ้านเขาและตัวนึงในรถ
All of our animals are genetically engineered and each of them has...สัตว์ ทุก ๆ ตัว ถูกดัดแปลงพันธุกรรม และมากกว่านั้นสัตว์เหล่านี้... .

ตัว ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一人まえになる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] Thai: เป็นคนที่รับผิดชอบตัวเองได้
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] Thai: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว English: killing two birds with one stone (id)
不具[ふぐ, fugu] Thai: ความไม่ลงตัว English: deformity
与える[あたえる, ataeru] Thai: กำหนด (เช่น กำหนดค่าตัวแปร) English: to give
代表[だいひょう, daihyou] Thai: ตัวแทน English: representative
[れい, rei] Thai: ตัวอย่าง English: example
個人[こじん, kojin] Thai: เป็นการส่วนตัว English: individual
先例[せんれい, senrei] Thai: ตัวอย่างก่อนหน้านี้ English: precedent
凍結[とうけつ, touketsu] Thai: แข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็ง English: frozen
出る[でる, deru] Thai: ปรากฎตัว English: to appear
出場[しゅつじょう, shutsujou] Thai: ออกแสดงตัวในงานหรือสถานที่ English: appearance
前者[ぜんしゃ, zensha] Thai: อย่างแรก,ตัวแรก(ของที่พูดถึงก่อน) English: the former
助かる[たすかる, tasukaru] Thai: รอดตัว English: to be saved
合体[がったい, gattai] Thai: รวมตัวกัน
夢中[むちゅう, muchuu] Thai: เผลอลืมตัวไม่มีสติ English: ecstasy
字源[じげん, jigen] Thai: ที่มาของตัวอักษร English: construction of character
寝る[ねる, neru] Thai: ล้มตัวลงนอน English: to lie down
帯びる[おびる, obiru] Thai: มีติดตัว English: to have
持ち込む[もちこむ, mochikomu] Thai: พกติดตัวเข้าไป(ในร้าน) English: to take something into ..
挙げる[あげる, ageru] Thai: ยกตัวอย่าง English: to raise
捕る[とる, toru] Thai: จับตัวไว้ English: to catch
[すう, suu] Thai: ตัวเลข English: figure
本体[ほんたい, hontai] Thai: ตัวเครื่อง English: substance
気づく[きづく, kiduku] Thai: รู้ตัว
気付く[きづく, kiduku] Thai: รู้ตัว
浸る[ひたる, hitaru] Thai: จมหรือติดอยู่ในสภาพนั้นจนถอนตัวไม่ขึ้น English: to be flooded
独特[どくとく, dokutoku] Thai: ความโดดเด่นเฉพาะตัว English: uniqueness
私邸[してい, shitei] Thai: บ้านพักส่วนตัว English: private residence
築く[きずく, kizuku] Thai: ก่อร่างสร้างตัว
自分[じぶん, jibun] Thai: ตัวเอง English: myself
覚ます[さます, samasu] Thai: ปลุกให้ตื่นหรือทำให้รู้ตัว English: to awaken
選ぶ[えらぶ, erabu] Thai: เลือกจากตัวเลือกที่มี English: to choose

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัว
Back to top