ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intermediary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intermediary*, -intermediary-

intermediary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intermediary (adj.) ซึ่งเป็นสื่อกลาง See also: ซึ่งเป็นตัวกลาง Syn. median, mean
intermediary (n.) สื่อกลาง See also: ตัวกลาง, คนกลาง Syn. mediator
English-Thai: HOPE Dictionary
intermediary(อินเทอมี'เดียรี) adj. ระหว่างกลาง,ระหว่างเวลา,เป็นคนกลาง,เป็นสื่อ,เป็นสื่อนำทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย. n. คนกลาง,สื่อ,คนไกล่เกลี่ย, Syn. mediator,middleman
English-Thai: Nontri Dictionary
intermediary(adj) อยู่ระหว่าง,ระหว่างเวลา,คั่นกลาง,เป็นสื่อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
intermediaryคนกลาง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An intermediary who works for who?ถ้าฉันบอกว่ามีไส้ศึกอยู่ในนี้
That intermediary person... have you contacted him...?คนที่เป็นพ่อค้าคนกลางคนนั่น นายได้ติดต่อเขา ...
There is an important intermediary step that we are missing here.มันยังมีอีกสเต็ปนึงที่สำคัญ ที่เราลืมไปนะ
Nope. Also, as an intermediary step, sometimes deer want to be eaten.ไม่ และ สเต็ปที่เราลืมไป
But we have discovered he has an agreement to retrieve the Orb for an intermediary known as The Broker.สืบทราบว่ามันได้รับการว่าจ้าง ให้เสาะหาออร์บ ให้พ่อค้าคนกลาง นาม 'เดอะ โบร้คเกอร์'
It's the intermediary station before insemination. Are you submitting?นี่เป็นสถานีกลางก่อนจะนำไปผสมเทียม คุณนำตัวอย่างมาส่งเหรอ
Normally, with a guy like Lydon, there'll be a go-between involved, an intermediary who side-steps hard or cyber links.ว่ากันตามตรง กับนายไลดอน มันอาจเป็นแค่การเริ่มต้นพัวพัน ผ่านสื่อกลางอย่างพวกในโลกไซเบอร์
Or is there some intermediary I should know about, as well?หรือว่ามีคนกลางที่ผมควรรู้อีกเหมือนกัน
You carry the diamond; i'll act as intermediary.ถือเพชรไว้ ฉันเจรจาเอง
WELL, MAIL HERE ISN'T THAT SLOW. OR RELEASED THROUGH AN INTERMEDIARY.เรากำลังดูบันทึกชื่อผู้เข้าเยี่ยม ว่าใครที่มาเยี่ยมไรอันบ่อย
You don't have to use her as an intermediary.รู้มั้ย คุณแค่โทรมาก็ได้ ไม่เห็นต้องใช้เธอเป็นตัวกลางเลย
I'd like to act as an intermediaryฉันจะทำตัวเป็นคนกลางของเรื่องนี้เอง

intermediary ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中间人[zhōng jiān rén, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄖㄣˊ, 中间人 / 中間人] contact man; go-between; intermediary; at second hand
[méi, ㄇㄟˊ, 媒] medium; intermediary; matchmaker; go-between

intermediary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中継ぎ人;仲継人(iK)[なかつぎにん, nakatsuginin] (n) agent; intermediary
仲に入る[なかにはいる, nakanihairu] (exp,v5r) to act as an intermediary
仲介貿易[ちゅうかいぼうえき, chuukaiboueki] (n) intermediary trade; trade conducted via an agency
媒介語[ばいかいご, baikaigo] (n) lingua franca; vehicular language; bridge language; intermediary language
を介して[をかいして, wokaishite] (exp) using as an intermediary; through
中継ぎ(P);中次ぎ(P);中継;中次[なかつぎ, nakatsugi] (n,vs) (1) joining; joint; intermediation; relaying; intermediary; relay; agency; brokerage; (2) relief (pitcher, etc.); (P)
介す[かいす, kaisu] (v5s,vt) (1) (See 介する) to use as an intermediary; to mediate; to assist; (2) to worry; to mind; to care
介する[かいする, kaisuru] (vs-s,vt) (1) (See を介して) to use as an intermediary; to mediate; to assist; (2) to worry; to mind; to care
仲介物[ちゅうかいぶつ, chuukaibutsu] (n) intermediary; medium; channel
伝;伝手[つて, tsute] (n) intermediary; influence; good offices; connections; someone to trust; go-between; pull
斡旋者[あっせんしゃ, assensha] (n) mediator; intermediary; agent; broker; middleman
橋渡し[はしわたし, hashiwatashi] (n,vs) bridge building; mediation; go-between; intermediary; (through the) good offices (of someone); (P)

intermediary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนกลาง[n.] (khonklāng) EN: middleman ; mediator ; go-between ; intermediary ; agent FR: médiateur [m] ; médiatrice [f] ; intermédiare [m]
พ่อค้าคนกลาง[n.] (phøkhā khon) EN: middleman ; intermediary ; go-between FR: intermédiaire [m]
ผู้ไกล่เกลี่ย[n.] (phū klaiklī) EN: mediator ; peace-maker ; intermediary ; arbitrator FR: médiateur [m] ; médiatrice [f] ; pacificateur [m] ; pacificatrice [f] ; arbitre [m]
สื่อ[n.] (seū) EN: medium ; media ; vehicle ; intermediary ; go-between : liaison ; vehicle ; means FR: intermédiaire [m] ; agent de liaison [m] ; support [m] ; conducteur [m] ; véhicule [m] ; vecteur [m] ; média [m] ; médias [mpl]
ตัวเชื่อม[n. exp.] (tūa cheūam) EN: link ; bridge ; mediator ; intermediary ; welder ; connective FR:
ตัวกลาง[n.] (tūaklāng) EN: medium ; intermediary ; middleman FR: intermédiaire [m] ; médium [m] (vx)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intermediary
Back to top