ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ringleader

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ringleader*, -ringleader-

ringleader ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ringleader (n.) หัวหน้าแก๊ง See also: หัวหน้าก๊ก, หัวหน้ากลุ่มอันธพาล Syn. agitator, leader
English-Thai: HOPE Dictionary
ringleader(ริง'ลีเดอะ) n. ผู้นำ,หัวหน้าแก๊ง,
English-Thai: Nontri Dictionary
ringleader(n) หัวโจก,ผู้นำ,หัวหน้าแก๊ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัวหน้า (n.) ringleader See also: gang leader, head Ops. หางแถว
หัวโจก (n.) ringleader See also: gang leader, head Syn. หัวหน้า Ops. หางแถว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you won't tell me what I want to know, I'm guessing your hooded ringleader will.ถ้าคุณไม่บอกในสิ่งที่ผมต้องการรู้คมเดาว่าหัวหน้ากลุ่มที่ดูแลคุณจะรู้
And I'll find out who's the ringleader behind this assassination right away.แล้วก็จะค้นหาผู้นำคนสำคัญเบื้องหลังการฆาตกรรมครั้งนี้ด้วย
And you, ringleader of the feebleminded, you've earned a special present.และแก... นังหัวโจก ของแผนการงี่เง่านี่
That confession led the police to the ringleader, Conlon... and his terrorist family... his aunt, Annie Maguire, the experienced bomb maker... who wore rubber gloves when handling explosives... in the kitchen of her home in Harlesden.คำสารภาพที่ทำให้ตำรวจ เพื่อหัวโจก, Conlon ... การก่อการร้ายและครอบครัวของเขา ... ป้า, แอนนี่ Maguire ของเขา ผู้ผลิตระเบิดประสบการณ์ ...
We were singled out as the ringleaders.เรา singled out เป็น ringleaders
The ringleaders are Little Hitler and Crazy Horse.ผู้นำคือฮิตเล่อร์น้อยกับม้าบ้า
If there's a ringleader, you're looking at him. Where's my fish, Bartowski? !คุณอยากได้หัวโจกก็ยู่ตรงหน้านี่ไง ปลาฉันอยู่ไหน
There's a ringleader.แบบนี้มันต้องมีหัวหน้าแก็งค์
Is Kurose really the ringleader?คุโรเสะ เป็นหัวหน้าแก็งค์จริงๆอ่ะ?
When we get to the origins of the text message, you'll have your ringleaders.เราจะหาที่มาของข้อความนั้น มันต้องมีผู้ส่งสาร
Detective, we don't think our unsubs are in there, but we'd still like to interrogate the possible ringleaders.คุณนักสืบ เราไม่คิดว่า ผู้ต้องสงสัยของเราอยู่ในนั้นด้วย แต่เรายังต้องสืบสวน คนที่อาจเป็นตัวการ
I think you just found the gang's ringleader.ผมคิดว่าคุณพึ่งจะเจอ ตัวหัวโจกของแก็งค์แล้วล่ะ

ringleader ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
渠魁[qú kuí, ㄑㄩˊ ㄎㄨㄟˊ, 渠魁] rebel leader; ringleader; bandit chieftain
罪魁祸首[zuì kuí huò shǒu, ㄗㄨㄟˋ ㄎㄨㄟˊ ㄏㄨㄛˋ ㄕㄡˇ, 罪魁祸首 / 罪魁禍首] ringleader; chief-criminal; arch-criminal
头目[tóu mù, ㄊㄡˊ ㄇㄨˋ, 头目 / 頭目] ringleader; gang leader; chieftain

ringleader ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
元兇[げんきょう, genkyou] (n) chief instigator; ringleader
首魁[しゅかい, shukai] (n) forerunner; ringleader
元凶[がんきょう(P);げんきょう, gankyou (P); genkyou] (n) (1) ringleader; main culprit; (2) main cause; source; (P)
張本人[ちょうほんにん, chouhonnin] (n) ringleader; originator; perpetrator; (P)

ringleader ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวโจก[n.] (hūajōk ) EN: ringleader ; gang leader ; big boss FR: meneur [m] ; chef de bande [m]
จ่า[n.] (jā) EN: leader ; head ; chief ; chieftain ; ringleader ; master ; mistress FR: leader [m] ; chef [m]
โจก[n.] (jōk) EN: leader ; chief ; ringleader ; head FR: chef [m] ; meneur [m] ; leader [m]
ผู้นำฝูง[n. exp.] (phū nam fūn) EN: leader ; ringleader ; chief ; head ; chieftain FR: chef [m] ; meneur [m]
ตัวเอ้[n.] (tūa-ē) EN: ringleader FR:
ตัวการ[n.] (tūa kān) EN: ringleader ; main culprit ; instigator ; chief ; proxy ; principal ; prime figure FR: instigateur [m] ; instigatrice [f] ; acteur principal [m]
ตัวนำ[n.] (tūanam) EN: leader ; chief ; master ; ringleader FR: chef [m] ; meneur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ringleader
Back to top