ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

decision

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *decision*, -decision-

decision ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
decision (n.) การตัดสินใจ See also: การตกลงใจ, การกำหนด, การสรุป Syn. detemination
decision (n.) คำพิพากษา See also: คำตัดสิน, การพิพากษา Syn. judgment
English-Thai: HOPE Dictionary
decision(ดิซิส'เชิน) n. การตัดสินใจ,สิ่งที่ได้ตัดสินใจ,ข้อตกลงใจ,ญัตติ,ความแน่วแน่, Syn. resolve
English-Thai: Nontri Dictionary
decision(n) การตกลงใจ,การตัดสินใจ,การปลงใจ,คำตัดสิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
decisionคำวินิจฉัย, การวินิจฉัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
decisionข้อตัดสินใจ [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำตัดสิน (n.) decision See also: judgement, verdict, ruling Syn. คำวินิจฉัย, คำพิพากษา
คำพิพากษา (n.) decision See also: judgement, verdict, ruling Syn. คำตัดสิน, คำวินิจฉัย
คำวินิจฉัย (n.) decision See also: judgement, verdict, ruling Syn. คำตัดสิน, คำพิพากษา
คนตัดสินใจ (n.) decision-maker See also: person who decides
ผู้ตัดสินใจ (n.) decision-maker See also: person who decides Syn. คนตัดสินใจ
การตกลงใจ (n.) making a decision See also: determination, resolution, choosing, deciding Syn. การตัดสินใจ
การตัดสินใจ (n.) making a decision See also: determination, resolution, choosing, deciding
ความลังเล (n.) indecision See also: vacillation, waver, uncertainty Syn. ความลังเลใจ, ความโลเล Ops. ความเด็ดเดี่ยว, ความมั่นคง, ความแน่วแน่
ความโลเล (n.) indecision See also: vacillation, waver, uncertainty Syn. ความลังเลใจ Ops. ความเด็ดเดี่ยว, ความมั่นคง, ความแน่วแน่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It seems we have a decision to makeดูเหมือนมีเรื่องให้เราต้องตัดสินใจ
It's really hard to make a decisionมันยากที่จะตัดสินใจจริงๆ
I try to make really quick decisionsฉันพยายามจริงๆ ที่จะตัดสินใจไห้เร็วขึ้น
I've got some decisions to makeฉันต้องตัดสินใจบางอย่าง
I've made the wrong decision, haven't I?ฉันตัดสินใจผิดใช่ไหมนี่?
Because from now on I will make my own decisions!เพราะว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปฉันจะตัดสินใจด้วยตัวของฉันเอง
Don't make me regret my decisionอย่าทำให้ฉันเสียใจต่อการตัดสินใจนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't have to defend my decision to you. There is a reasonable doubt in my mind.ฉันไม่ได้มีที่จะปกป้องการตัดสินใจของฉันกับคุณ มีเหตุอันควรสงสัยในใจของฉันคือ
No, but we can put you where your decision might prove fatal.ไม่มี แต่เราสามารถทำให้คุณที่ การตัดสินใจของคุณ อาจพิสูจน์ร้ายแรง ชิ้นเล็ก ๆ น้อย ๆ จากการจราจรติดขัด บางคนที่มีผมกับมัน
I can't make a personal decision for everybody.ผมตัดสินใจแทนทุกคนไม่ได้
The decision is yours... is yours... is yours...ให้คุณตัดสินใจเอง ตัดสินใจเอง... ตัดสินใจเอง...
But I would advise you, in your present state... not to make any decision that could affect your... future.แต่ฉันจะแนะนำให้คุณอยู่ ในสภาพปัจจุบันของคุณ ... ที่จะไม่ทำให้การตัดสินใจที่อาจ ส่งผลกระทบใด ๆ ของคุณ ... อนาคต
Well, it's a big decision for her.ก็เป็นการตัดสินใจเรื่องสำคัญของเธอล่ะสิ
"The easiest decision I ever made.""การตัดสินใจที่ง่ายที่สุดที่ฉันเคยทำ".
I have made no decision to run forฉันได้ตัดสินใจที่จะวิ่งไปหาไม่มี
You have 30 days to appeal the decision in court.พวกคุณมีเวลา 30 วันที่จะแจ้ง การตัดสินใจต่อศาล
However, it will serve you well given decision I now make.อย่างไรก็ตาม, มันจะช่วยให้เธอ ตัดสินใจอะไรได้ดีขึ้น ฉันจะทำเดี๋ยวนี้.
It is the decision of this court that Andrew Martin, from this day forward will continue to be declared a robot.ศาลได้ตัดสินว่า... นับจากนี้ไปจะถือว่า แอนดรู มาร์ติน ยังคงเป็น...
It's the decision of the Headmasterมันเป็นการตัดสินใจของอาจารย์ใหญ่

decision ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
字汇判断任务[zì huì pàn duàn rèn wù, ㄗˋ ㄏㄨㄟˋ ㄆㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄖㄣˋ ˋ, 字汇判断任务 / 字彙判斷任務] character decision task
内定[nèi dìng, ㄋㄟˋ ㄉㄧㄥˋ, 内定 / 內定] decision to appoint an official that is kept secret among the hierarchy
决策树[jué cè shù, ㄐㄩㄝˊ ㄘㄜˋ ㄕㄨˋ, 决策树 / 決策樹] decision tree
词汇判断任务[cí huì pàn duàn rèn wù, ㄘˊ ㄏㄨㄟˋ ㄆㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄖㄣˋ ˋ, 词汇判断任务 / 詞彙判斷任務] lexical decision task
词汇判断作业[cí huì pàn duàn zuò yè, ㄘˊ ㄏㄨㄟˋ ㄆㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ, 词汇判断作业 / 詞彙判斷作業] lexical decision task
词汇判断法[cí huì pàn duàn fǎ, ㄘˊ ㄏㄨㄟˋ ㄆㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄈㄚˇ, 词汇判断法 / 詞彙判斷法] lexical decision task
[cái, ㄘㄞˊ, 裁] cut out (as a dress); cut; trim; reduce; diminish; decision; judgment
犹豫不决[yóu yù bù jué, ㄧㄡˊ ㄩˋ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, 犹豫不决 / 猶豫不決] hesitancy; indecision; to waver
词汇判断[cí huì pàn duàn, ㄘˊ ㄏㄨㄟˋ ㄆㄢˋ ㄉㄨㄢˋ, 词汇判断 / 詞彙判斷] lexical decision
多数决[duō shù jué, ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, 多数决 / 多數決] majority decision
抉择[jué zé, ㄐㄩㄝˊ ㄗㄜˊ, 抉择 / 抉擇] major decisions
做主[zuò zhǔ, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄨˇ, 做主] make the decision; take charge of; back up; support; be host
运筹帷幄[yùn chóu wéi wò, ㄩㄣˋ ㄔㄡˊ ㄨㄟˊ ㄨㄛˋ, 运筹帷幄] lit. to devise battle plan in a tent (成语 saw); fig. planning strategies; cf Liu Bang 劉邦|刘邦 in his tent trusts his general a thousand miles away to make better decisions
悬而未决[xuán ér wèi jué, ㄒㄩㄢˊ ㄦˊ ㄨㄟˋ ㄐㄩㄝˊ, 悬而未决 / 懸而未決] pending a decision; hanging in the balance
主意[zhǔ yi, ㄓㄨˇ ㄧ˙, 主意] plan; idea; decision
可决率[kě jué lǜ, ㄎㄜˇ ㄐㄩㄝˊ ㄌㄩˋ, 可决率 / 可決率] proportion needed to approve a decision
决策[jué cè, ㄐㄩㄝˊ ㄘㄜˋ, 决策 / 決策] strategic decision; decision-making; policy decision; to determine policy
良图[liáng tú, ㄌㄧㄤˊ ㄊㄨˊ, 良图 / 良圖] good plan; right strategy; to take one's time forming the right decision

decision ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お任せ;御任せ[おまかせ, omakase] (n,vs) (See 任せる・1,任せる・2) leaving a decision to someone else (often of a meal to be selected by the chef)
ディシジョンツリー[, deishijontsuri-] (n) {comp} decision tree
ディシジョンポイント[, deishijonpointo] (n) {comp} decision point
デシジョン[, deshijon] (n) decision
デシジョンルーム[, deshijonru-mu] (n) decision room
ホームタウンディシジョン[, ho-mutaundeishijon] (n) hometown decision
一大決心[いちだいけっしん, ichidaikesshin] (n,vs) momentous (crucial) decision
公裁[こうさい, kousai] (n) judicial decision
判決を覆す[はんけつをくつがえす, hanketsuwokutsugaesu] (exp,v5s) to overrule a decision
勘決[かんけつ, kanketsu] (n,vs) investigation and decision
勝手ながら[かってながら, kattenagara] (exp,pref) (1) (with noun+する or noun+をverb) to allow oneself to ...; to take the liberty of ...; (exp) (2) it is presumed that; (I, we) presume that; (3) (See 勝手に) on one's own accord; by one's arbitrary decision
取捨分別[しゅしゃふんべつ, shushafunbetsu] (n,vs) make a choice among many; select the good (desirable, necessary, relevant) and discard the rest; decision to adopt or reject
取捨選択[しゅしゃせんたく, shushasentaku] (n,vs,adj-no) selection; making a choice; sifting; decision to adopt or reject
大岡裁き[おおおかさばき, oookasabaki] (n) judicial decision made with human kindness and warmth in a fair manner (from the decisions of Oooka Tadasuke, a jurist in 17th century Japan)
失踪宣告[しっそうせんこく, shissousenkoku] (n) court decision declaring a missing person legally dead
差違え[さしちがえ, sashichigae] (n) overruling referee's decision of bout outcome (sumo)
意思決定支援システム;意志決定支援システム[いしけっていしえんシステム, ishiketteishien shisutemu] (n) {comp} decision support system; DSS
決勝[けっしょう, kesshou] (n) decision of a contest; finals (in sports); (P)
決勝戦[けっしょうせん, kesshousen] (n) finals game of a tournament; decision of a contest
稟議;禀議[りんぎ;ひんぎ, ringi ; hingi] (n,vs) reaching a decision by using a circular letter; reaching a decision via a document circulated to all employees
諾否[だくひ, dakuhi] (n) consent or refusal; yes or no; decision to accept or decline; up or down (vote); assent or dissent; accept or reject; (P)
踏ん切り[ふんぎり, fungiri] (n) determination; decision
軍配通り[ぐんばいどおり, gunbaidoori] (n) confirmation the referee's decision of the bout outcome (sumo)
選りに選って[よりによって, yoriniyotte] (exp) (uk) of all things; expression used to criticize a poor decision
院議[いんぎ, ingi] (n) legislative decision
お手盛り;御手盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan
つかず離れず;付かず離れず;即かず離れず[つかずはなれず, tsukazuhanarezu] (exp,adv) maintaining a reasonable distance; neutral position; indecision
デシジョンメーキング[, deshijonme-kingu] (n) decision-making
ひっくり返す;引っくり返す;引っ繰り返す;引繰り返す(io)[ひっくりかえす;ひっくりがえす, hikkurikaesu ; hikkurigaesu] (v5s,vt) (1) to turn over; to turn upside down; to turn up; to turn inside out; to turn out; (2) to knock over; to tip over; (3) to overturn (e.g. a decision); to upset; to reverse
下す(P);降す[くだす, kudasu] (v5s,vt) (1) to make (a decision); to pass (judgement, etc.); to hand down (orders, etc.); (2) to let go down; to lower; (3) (See 手を下す・1) to do oneself; to do by oneself; (P)
不決断[ふけつだん, fuketsudan] (n) irresolution; indecision; vacillation
価格設定[かかくせってい, kakakusettei] (n) price decision; price setting; pricing
先決[せんけつ, senketsu] (n,vs) previous decision; predetermination; deciding in advance; first priority; (P)
判定[はんてい, hantei] (n,vs) judgement; judgment; decision; adjudication; award; verdict; determination; (P)
判断[はんだん, handan] (n,vs) judgement; judgment; decision; adjudication; conclusion; decipherment; divination; (P)
割り切る(P);割切る[わりきる, warikiru] (v5r,vt) (1) to find a clear solution; to come to a clean decision; to give a clear explanation; (2) to divide; (P)
問責決議[もんせきけつぎ, monsekiketsugi] (n) (decision to) censure (as issued by the upper house of parliament)
因循[いんじゅん, injun] (adj-na,n) indecision; vacillation
専断[せんだん, sendan] (adj-na,n,adj-no) arbitrary decision; on one's own authority; arbitrariness
専断横行[せんだんおうこう, sendan'oukou] (n) prevalence of arbitrariness; rife with arbitrary decisions (acting on one's own authority)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ディシジョンツリー[でいしじょんつりー, deishijontsuri-] decision tree
ディシジョンポイント[でいしじょんぽいんと, deishijonpointo] decision point
ルーティング決定[ルーティングけってい, ru-teingu kettei] routing decision
単適合決定表[たんてきごうけっていひょう, tantekigouketteihyou] single-hit decision table
多重適合決定表[たじゅうてきごうけっていひょう, tajuutekigouketteihyou] multiple-hit decision table
意志決定支援システム[いしけっていしえんシステム, ishiketteishien shisutemu] Decision Support System (DSS)
意思決定[いしけってい, ishikettei] decision making
意思決定支援システム[いしけっていしえんシステム, ishiketteishien shisutemu] Decision Support System, DSS
決定理論[けっていりろん, ketteiriron] decision theory
決定表[けっていひょう, ketteihyou] decision table
選択情報量[せんたくじょうほうりょう, sentakujouhouryou] decision content

decision ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชี้ขาด[v.] (chīkhāt) EN: judge ; arbitrate ; make a final decision ; decide ; rule FR: arbitrer ; juger
ฟันธง[v.] (fanthong) EN: decide for sure ; decide absolutely ; make a decision FR: décider résolument ; décider à coup sûr ; prendre la décision ferme
การตัดสิน[n.] (kān tatsin) EN: decision ; judging FR: décision [f]
การตัดสินใจ[n.] (kān tatsinj) EN: decision ; decision-making = decision making ; making a decision FR: décision [f]
การตัดสินใจแบบกิ่งก้านสาขา [n. exp.] (kān tatsinj) EN: decision tree FR:
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์[n. exp.] (kān tatsinj) EN: strategic decision FR:
การตัดสินใจโดยเสียงข้างมาก[n. exp.] (kān tatsinj) EN: majority decision FR:
การตัดสินใจครั้งสุดท้าย[n. exp.] (kān tatsinj) EN: final decision FR: décision finale [f]
การตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์[n. exp.] (kān tatsinj) EN: product decision FR:
การตัดสินใจซื้อ[n. exp.] (kān tatsinj) EN: buying decision ; purchase decision FR:
การตัดสินใจทางการเงิน[n. exp.] (kān tatsinj) EN: financing decision ; financial decision FR:
การตกลงใจ[n.] (kān toklong) EN: making a decision ; determination ; resolution ; choosing ; deciding FR:
เกณฑ์การตัดสินใจ[n. exp.] (kēn kān tat) EN: decision criteria FR: critère de décision [m]
คำพิพากษา[n.] (khamphiphāk) EN: decision ; judgement ; judgment (Am.) ; verdict ; ruling ; judicial decision ; sentence FR: jugement [m] ; décision judiciaire [f] ; verdict [m]
คำพิพากษาถึงที่สุด[n. exp.] (khamphiphāk) EN: final judgement ; final judgment (Am.) FR: décision finale [f]
คำตัดสิน[n. exp.] (kham tatsin) EN: decision ; judgement ; judgment (Am.) ; verdict ; ruling ; fiat FR: décision [f]
คำตัดสินใจ[n. exp.] (kham tatsin) EN: decision ; written decision by a court ; legal determination FR: décision [f]
คำวินิจฉัย[n.] (khamwinitch) EN: decision ; judgement ; verdict ; ruling ; finding ; adjudication FR:
ข้อตัดสิน[n. exp.] (khø tatsin) EN: decision FR:
ข้อวินิจฉัย[n. exp.] (khø winitch) EN: decision ; judgment FR:
กล้าตัดสินใจ[v. exp.] (klā tatsinj) EN: be unafraid to make a decision ; be decisive FR: assumer sa décision
กระอักกระอ่วน[adj.] (kra-akkra-ū) EN: embarrassed ; awkward ; hesitant ; unable to make a decision ; in a dilemma ; in a quandary ; unable to choose ; uneasy ; in a difficult position FR: embarrassé
กระบวนการตัดสินใจ[n. exp.] (krabūankān ) EN: decision making process ; decision-making process FR:
กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ[n. exp.] (krabūankān ) EN: buyer decision process FR:
ลงความเห็น[v.] (longkhwāmhe) EN: conclude ; come to a decision FR:
ลงมติ[v. exp.] (long mati) EN: vote ; cast one's vote ; decide ( by vote) ; resolve ; pass a resolution ; come to a decision FR: approuver une résolution
มติ[n.] (mati) EN: resolution ; decision FR: résolution [f] ; décision [f]
พิพากษา[v.] (phiphāksā) EN: deliver judgement ; judge ; give a decision ; decide ; sentence ; bring in verdict ; rule FR: juger ; rendre le verdict ; rendre le jugement ; adjuger
เพิกถอนมติ[v. exp.] (phoēkthøn m) EN: revoke a decision FR:
ปลงใจ[v.] (plongjai) EN: come to the conclusion ; conclude ; be resolved ; be determined ; be resigned ; make up one's mind ; make a decision ; decide ; resolve FR: conclure
ตัดใจ[v.] (tatjai) EN: make a decision against one's wish ; put sth out of one's mind ; get over sth ; drop FR: refréner ; réfréner ; contenir
ตัสสปาปิยสิกา[n.] (tatsapāpiya) EN: inflicting a penalty on one who is at fault ; decision for specific depravity FR:
ตัดสิน[v.] (tatsin) EN: decide ; render a decision FR: décider ; statuer ; juger ; porter un jugement ; trancher
ตัดสินใจ[v.] (tatsinjai) EN: decide ; make up one's mind ; determine ; resolve ; believe on firmly ; have decided FR: décider (de) ; se décider (à) ; se résoudre à ; se déterminer à ; prendre une décision ; trancher ; arrêter une décision ; prendre position
ทฤษฎีการตัดสินใจ[n. exp.] (thritsadī k) EN: decision theory FR:
ตัวกำหนด[n. exp.] (tūa kamnot) EN: determination ; decision ; determining factor ; determinant FR:
วินิจฉัย[v.] (winitchai) EN: judge ; make a final decision ; decide ; come to a conclusion ; adjudicate ; diagnose ; contemplate ; consider FR: juger ; décider
อาการลังเล[v. exp.] (ākān langlē) EN: show signs of hesitation ; show signs of indecision ; show signs of wavering FR:
อำนาจในการตัดสินใจ[n. exp.] (amnāt nai k) EN: decision-making power ; power to take decisions FR: décisionnaire [m]
ชะลอการตัดสินใจ[v. exp.] (chalø kān t) EN: delay decisions FR: retarder une décision

decision ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entscheidungshilfe {f}aid to decision-making; decision support
Gerichtsurteil {n}court decision
Grundsatzentscheidung {f}fundamental decision; landmark decision
Majoritätsbeschluss {m}majority decision
Vorentscheidung {f}preliminary decision
Tatsachenentscheid {m}decision based on facts
Entscheidungsbaum {m}decision tree
Entscheidungsregel {f}decision rule
Entscheidungssymbol {n}decision box
Entscheidungstabelle {f}decision table
Entscheidungstheorie {f}decision theory
Entscheidungsträger {m} | politischer Entscheidungsträgerdecision maker | policy-maker
Entscheidungsvorlage {f}decision model presentation
Kabinettsbeschluss {m}decision of the cabinet
Grundsatzurteil {n} [jur.]leading decision; judgement establishing a principle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า decision
Back to top