ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

proxy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *proxy*, -proxy-

proxy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
proxy (n.) ตัวแทน Syn. agent, substitute, representative
proxy (n.) อำนาจในการทำแทนผู้อื่น
proxy (n.) หนังสือมอบฉันทะ
proxy (n.) ผู้รับมอบฉันทะ
English-Thai: HOPE Dictionary
proxy(พรอค'ซี) n. ตัวแทน,ผู้แทน,การมอบฉันทะ pl. proxies, Syn. agency,deputy
proxy serverตัวบริการแทนหมายถึง คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลในอินเตอร์เน็ต หากสถานีปลายทางเครื่องใดต้องการข้อมูล ก็จะสามารถเรียกได้จากตัวบริการแทนนี้ จะทำให้เข้าถึงข้อมูลได้เร็วกว่าเรียกหาเอง
English-Thai: Nontri Dictionary
proxy(n) ตัวแทน,ผู้แทน,การมอบฉันทะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
proxyตัวแทน, ผู้แทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proxy serverตัวบริการแทน, เครื่องบริการแทน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Proxyใบมอบฉันทะ หนังสือซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อมอบฉันทะให้ผู้อื่นใช้สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตน [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้มอบฉันทะ (n.) proxy See also: substitute, representative
ผู้มอบอำนาจ (n.) proxy See also: substitute, representative Syn. ผู้มอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ (n.) proxy See also: (letter of) power of attorney Syn. หนังสือมอบอำนาจ, ใบมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ (n.) proxy See also: (letter of) power of attorney Syn. หนังสือมอบอำนาจ, ใบมอบฉันทะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can proxy for you.ฉันจะเป็นตัวแทนออกคะเนนเสียงให้นาย
You're going to need to proxy a vote.นายจะต้องมอบอำนาจ ให้คนอื่นออกเสียงเเทนการโหวต
Alvarez is running proxy for a bigger player, backed by the AB.อัลวาเรซได้เป็นตัวแทนค้าขายรายใหญ่ โดยพวกAB คอยหนุนหลัง
The nords are running proxy for a bigger player.พวกเดอะนอร์ดเป็นตัวแทนจำหน่ายยา ให้กับผู้ค้ารายใหญ่
This is a hostile work environment claim filed against me and my proxy by Margaret Murphy.นี่เป็นเอกสารเเจ้งเจตนาร้ายต่อเพื่อนร่วมงาน ร้องเรียนมายังฉัน โดยมาร์กาเร็ต เมอร์ฟี่ คุณข่มขู่เธอ
It depends on how many proxy servers he filtered it through, but it was time-delayed, so it'll leave fingerprints.แต่มันจะช้าหน่อยนะ/ ถ้างั้นทิ้งร่องรอยไว้ คุณหมุนมันได้นะ ไง กิ๊บสัน
So what are you saying? Burgess used a proxy to get the licenses?งั้นคุณกำลังจะบอกอะไร เบอร์เกสใช้ตัวแทนเพื่อขอใบอนุญาตงั้นเหรอ
Do you guys know what a proxy server is?พวกคุณรู้มั้ยว่าพร๊อกซี่ เซิร์ฟเวอร์คืออะไร
Now, usually one proxy is plenty,ทีนี้ ปกติแล้วพร็อกซี่เดียวก็เหลือแหล่
But this piece of work is using dozens of proxy servers.แต่นายเหลือรับคนนี้ใช้พร๊อกซี่เป็นโหล
Looks like one of the proxy servers archived What he was streaming on the night of Dorris archer's disappearance.ดูเหมือนคลังเก็บของพร๊อกซี่ เซิร์ฟเวอร์อันนึง เขากำลังส่งภาพสดคืนที่ ดอริส อาร์ชเชอร์หายไป
He's using twice as many proxy servers.เขาใช้พร๊อกซี่เซิร์ฟเวอร์ 2 เท่า.

proxy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假手[jiǎ shǒu, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄡˇ, 假手] by proxy; acting via sb else

proxy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
プロキシ;プロクシ[, purokishi ; purokushi] (n) {comp} proxy
プロキシーサーバー[, purokishi-sa-ba-] (n) {comp} proxy server
プロキシサーバー;プロキシサーバ[, purokishisa-ba-; purokishisa-ba] (n) {comp} proxy server
プロクシサーバ[, purokushisa-ba] (n) {comp} proxy server
リバースProxy[リバースプロキシ, riba-supurokishi] (n) {comp} reverse proxy
リバースプロキシ[, riba-supurokishi] (n) {comp} reverse proxy
リバースプロクシ[, riba-supurokushi] (n) {comp} reverse proxy
[だい, dai] (n,n-suf) (1) charge; cost; price; (2) (See 台・だい・6) generation; age; reign; (3) (geological) era; (4) (after someone's name or title) a representative of; on behalf of; for (someone); (5) (See 代表電話番号) used after a phone number to indicate that it is a switchboard number; (ctr) (6) (See 台・だい・6) counter for decades of ages, eras, etc.; (7) counter for generations (of inheritors to a throne, etc.); (8) (abbr) (See 代理申請会社) proxy application company
代理サーバー[だいりサーバー, dairi sa-ba-] (n) {comp} proxy server
代わり(P);替わり(P);代り;替り[かわり, kawari] (n,adj-no) (1) substitute; replacement; substituting; replacing; (2) stand-in; proxy; alternate; deputy; relief; successor; (3) (usu. as 〜代わりに, etc.) (See 代わりに) compensation; exchange; return; (4) (usu. as お代わり) (See お代わり・おかわり・1) second helping; another cup; seconds; (5) (abbr) (esp. 替わり, 替り) (See 替わり狂言) upcoming program; upcoming programme; (P)
代人[だいにん, dainin] (n) substitute; deputy; proxy; representative; agent; (P)
代弁[だいべん, daiben] (n,vs) pay by proxy; act for another; speak for another; (P)
代理[だいり, dairi] (n,vs,adj-no) representation; agency; proxy; deputy; agent; attorney; substitute; alternate; acting (principal, etc.); (P)
代理人[だいりにん, dairinin] (n) proxy; agent; substitute; deputy; alternate; representative; attorney
代理者[だいりしゃ, dairisha] (n) proxy; agent; substitute; deputy; alternate; representative; attorney
代言[だいげん, daigen] (n,vs) advocacy; pleading by proxy; speaking for another; attorney
委任状[いにんじょう, ininjou] (n) commission; proxy; power of attorney; authorization
替え(P);換え;代え[かえ, kae] (n) (1) change; alteration; substitute; spare; proxy; (2) (usu. 換え) rate of exchange; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
プロキシ[ぷろきし, purokishi] proxy
プロキシーサーバー[ぷろきしーさーばー, purokishi-sa-ba-] proxy server
プロクシ[ぷろくし, purokushi] proxy

proxy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนาจเต็ม[n. exp.] (amnāt tem) EN: proxy in blank ; carte blanche FR: carte blanche [f]
ใบมอบฉันทะ[n. exp.] (bai møpchan) EN: power of attorney ; letter of attorney ; proxy ; mandate ; authorization FR:
มอบฉันทะ[v.] (møpchantha) EN: authorize ; empower; give a proxy (to; ; give an authorization (to) ; give a mandate (to) FR:
หนังสือมอบอำนาจ[n. exp.] (nangseū møp) EN: power of attorney ; proxy FR:
หนังสือมอบฉันทะ[n. exp.] (nangseū møp) EN: proxy ; letter of power of attorney FR:
เป็นผู้แทน[v. exp.] (pen phūthaē) EN: be a representative ; be a delegate ; be a proxy ; be an agent ; be a substitute FR:
เป็นตัวแทน[v.] (pen tūathaē) EN: be an agent ; be a representative ; be a delegate ; be a proxy ; be a substitute ; represent FR: représenter
ผู้มอบอำนาจ[n.] (phū møp amn) EN: proxy ; substitute ; representative FR:
ผู้รับมอบฉันทะ[n. exp.] (phū rap møp) EN: proxy FR:
ตัวการ[n.] (tūa kān) EN: ringleader ; main culprit ; instigator ; chief ; proxy ; principal ; prime figure FR: instigateur [m] ; instigatrice [f] ; acteur principal [m]
ตัวแทน[n.] (tūathaēn) EN: agent ; representative ; proxy ; deputy ; substitute ; delegate ; agency FR: agent [m] ; représentant [m] ; courtier [m] ; délégué [m]

proxy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stellvertreterwahl {f}proxy vote

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า proxy
Back to top