ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nuisance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nuisance*, -nuisance-

nuisance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nuisance (n.) การรบกวน See also: การทำให้รำคาญ, สิ่งที่ก่อความรำคาญ Syn. annoyance, vexation
nuisance value (n.) สิ่งก่อกวนที่สร้างปัญหาให้ฝ่ายตรงข้าม
English-Thai: HOPE Dictionary
nuisance(นิว'เซินซฺ) n. การ (สิ่ง) รบกวน,การ (สิ่ง) ทำให้รำคาญ, Syn. bother
English-Thai: Nontri Dictionary
nuisance(n) ความรำคาญ,สิ่งรบกวน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nuisanceเหตุรำคาญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nuisance Threshold เทรซโฮลด์สิ่งรำคาญ, จุดเริ่มรำคาญ ความเข้มข้นต่ำสุดของสารมลพิษอากาศที่จะเริ่ม ก่อให้เกิดความรำคาญ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิ่งระคายเคือง (n.) nuisance See also: annoyance, pain
มารขัดขวาง (n.) great nuisance See also: plague, obstructor, enemy, temptation by the evil doer
มารขัดขวาง (n.) great nuisance See also: plague, obstructor, enemy, temptation by the evil doer
มารผจญ (n.) great nuisance See also: plague, obstructor, enemy, temptation by the evil doer Syn. มารขัดขวาง
มารผจญ (n.) great nuisance See also: plague, obstructor, enemy, temptation by the evil doer Syn. มารขัดขวาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You wouldn't want us making a nuisance of ourselves out there.ทำให้รำคาญของตัวเองออกมี โดยไม่ต้องเจ้าหน้าที่ออกมี?
Said he'd made enough of a nuisance of himself while he was alive.เขาเคยบอกว่าเขาทำมามากแล้วตอนที่ยังมีชีวิต
But now I realize you are not a nuisance but the gift of god.ความจริง เธอไม่ใช่ตัวน่ารำคาญ แต่เป็นของขวัญจากพระเจ้า
The Nolan Foundation, despite their good intentions, thinks this place is a large nuisance as it is.มูลนิธิโนลัน แม้ว่าจะมีความตั้งใจดี แต่เขาคิดว่าที่นี่ก็รบกวนมากอยู่แล้ว..
THAT INCLUDES VANDALISM OR SMALL NUISANCE FIRES.ฉันจะตรวจตั้งแต่ปลั๊กไฟยันเรือกลไฟเลยค่ะ
THERE'S BOUND TO BE A CERTAIN PERCENTAGE OF NUISANCE FIRES.เรายังระบุไม่ได้ว่านั่นคือผู้ต้องหาของเราจริง ๆ
YOU TWO LOOK INTO THE NUISANCE FIRES. GARCIA, STAY ON THE RADIO.โบสถ์รอยัล คอร์นเนอร์สโตน 14:
If you are born that blessed you should shut up and live your lives gratefully, and some one like you who has no common sense is the successor of the Shinhwa Group is a public nuisance to the nation!ถ้าพวกนายมีโชคที่ได้เกิดมา พวกนายควรหุบปากและอยู่อย่างรู้สึกขอบคุณสิ และบางคนที่เหมือนพวกนาย เป็นพวกไม่มีสามัญสำนึก เป็นทายาทของกลุ่มชินฮวา คอยก่อกวนความรำคาญให้กับคนอื่น
They're nothing more than a nuisance at this point, Colonel, but we desperately need more ice.พวกเขาจะไม่มีอะไรมากกว่าความรำคาญ ณ จุดนี้ ผู้การ แต่เราหมดท่าต้องการน้ำแข็งมากขึ้น
Look, I don't want to pester you, Sarah, or become some, some nuisance that you can't avoid.นี่ ผมไม่ได้จะมา รบกวนคุณ ซาร่าห์ หรือสร้างความรำคาญ เลี่ยงไม่ได้
You... used to be such a nuisance following me around.เธอ... เคยเป็นคนที่น่ารำคาญเอาแต่ตามฉันตลอดเวลา
I'll find the specimen. I want you to take care of that nuisance Alisa.ฉันจะหาตัวอย่างสำหรับทดสอบ ฉันอยากให้เธอ จัดการกับอลิซ่าที่น่ารำคาญนั่น

nuisance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
讨厌[tǎo yàn, ㄊㄠˇ ㄧㄢˋ, 讨厌 / 討厭] disgusting; troublesome; nuisance; nasty; to hate doing sth

nuisance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イタメール;イタメル;イタメ[, itame-ru ; itameru ; itame] (n) (See いたずら) nuisance mail (such as chain mail, etc.)
イタ電[イタでん, ita den] (n) (abbr) (from いたずら電話) prank call; nuisance call
はた迷惑;傍迷惑[はためいわく, hatameiwaku] (adj-na,n) nuisance to other people; inconvenience to others
人泣かせ[ひとなかせ, hitonakase] (adj-na,n) annoyance; nuisance
他人迷惑[たにんめいわく, taninmeiwaku] (n) nuisance (annoyance, inconvenience) to people around one; social nuisance
煙たがる;烟たがる[けむたがる;けぶたがる, kemutagaru ; kebutagaru] (v5r,vi) (1) to be sensitive to smoke; (v5r,vt) (2) to dislike the company of (someone); to consider (someone) a burden or nuisance
迷惑電話[めいわくでんわ, meiwakudenwa] (n) nuisance phone call; spam phone call
余計者[よけいもの, yokeimono] (n) person whose presence is unwelcome, unnecessary or a nuisance; fifth wheel; third wheel; interloper
厄介物[やっかいもの, yakkaimono] (n) nuisance; encumbrance
困り者[こまりもの, komarimono] (n) good-for-nothing; scapegrace; nuisance; trouble
鼻摘み;鼻摘まみ[はなつまみ, hanatsumami] (n) uncouth person; disgusting fellow; nuisance; outcast; bore

nuisance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มารผจญ[n.] (mānphajon) EN: hindrance ; great nuisance FR:
ป่วนเมือง[v. exp.] (pūan meūang) EN: cause public turmoil ; cause a public nuisance FR: troubler l'ordre public ; déferler sur la ville
ตัวแปรกวน[n. exp.] (tūapraē kūa) EN: nuisance variable ; confounding variable FR:
ตัวแปรรำคาญ[n. exp.] (tūapraē ram) EN: nuisance variable FR:
แล้วกัน[interj.] (laēokan) EN: What nuisance! ; really ; for Pete's sake FR: Bah ! ; Ha ! ; Bon !

nuisance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beeinträchtigung {f}nuisance
Belästigung {f}nuisance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nuisance
Back to top