ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ด้วย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ด้วย*, -ด้วย-

ด้วย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ด้วย (adv.) also See also: too, as well, either, likewise Syn. อีกด้วย, เช่นกัน, พร้อมด้วย
ด้วย (prep.) with Syn. ตาม
ด้วย (prep.) by See also: with, through Syn. โดย
ด้วย (conj.) because See also: since, for, as Syn. เพราะว่า, เพราะ, ด้วยปรากฏว่า, เหตุ
ด้วยกัน (adv.) together See also: in company with, together with, along Syn. พร้อมกัน
ด้วยความสมัครใจ (adv.) voluntarily Syn. ด้วยความเต็มใจ, โดยสมัครใจ
ด้วยความเต็มใจ (adv.) voluntarily See also: willingly, freely, by choice
ด้วยความเต็มใจ (adv.) voluntarily See also: willingly
ด้วยความเต็มใจ (adv.) voluntarily Syn. โดยสมัครใจ
ด้วยความเต็มใจ (adv.) with love See also: with pleasure, happily
ด้วยซ้ำ (adv.) as well See also: too, also, additionally, in addtion Syn. ด้วย
ด้วยดี (adv.) without trouble See also: without difficult/fuss, well
ด้วยประการฉะนี้ (conj.) thus See also: so, therefore, for this reason Syn. ด้วยเหตุนี้, ด้วยเหตุฉะนี้
ด้วยประการทั้งปวง (adv.) entirely See also: completely, fully, wholly, altogether
ด้วยปรากฏว่า (conj.) because See also: since, for, as Syn. เพราะว่า, เพราะ, เหตุ
ด้วยมือ (adv.) manually See also: by hand
ด้วยว่า (conj.) because See also: since, for, as Syn. เพราะว่า, เหตุว่า, เพราะ
ด้วยวาจา (adv.) in words See also: in speech, on one´s words Syn. โดยคำพูด
ด้วยสาเหตุนี้ (conj.) for this reason Syn. เพราะเหตุนี้
ด้วยเสน่หา (adv.) affectionately See also: passionately, caringly, lovingly Syn. รักใคร่, ชื่นชอบ Ops. รังเกียจ, เกลียด
ด้วยเหตุฉะนี้ (conj.) consequently See also: thus, therefore, for this reason Syn. เพราะเหตุฉะนี้, เพราะเหตุนี้, เพราะฉะนี้
ด้วยเหตุที่ (conj.) because of See also: as a result of, whereas, owing to, due to, for the reason that, on account of Syn. ตามที่, ดังที่, เนื่องด้วย, เนื่องจาก
ด้วยเหตุนั้น (conj.) so See also: for that reason, wherefore, hence, consequently, in consequence, therefore, as Syn. ดังนั้น
ด้วยเหตุนี้ (conj.) so See also: therefore, thus, for this reason, that is why Syn. ดังนี้, ดังนี้, เพราะเหตุนี้,
ด้วยเหตุว่า (conj.) because See also: as, since, due to the fact that Syn. เพราะ, เพราะว่า, เนื่องด้วย, เนื่องมาจาก, เหตุเพราะ
ด้วยเหตุใด (ques.) why See also: for what reason, for what cause Syn. เพราะอะไร, ทำไม, เพราะเหตุใด
ด้วยใจ (adv.) with love See also: with pleasure, happily Syn. ด้วยความเต็มใจ
ด้วยใจจริง (adv.) sincerely See also: heartily, wholeheartedly, actually, really
ด้วยใจจริง (adv.) sincerely See also: heartily, wholeheartedly, actually, really
English-Thai: HOPE Dictionary
a fortiori(เอฟฟอร์ชิออร์' ไร) Latin ด้วยเหตุผลที่ดีกว่า, ยิ่งไม่ต้องสงสัย, ยิ่งขึ้น (all the more)
a la mode(อาลาโมด') adj., adv. ตามแฟชั่น, บริการด้วยไอสกริม
a pied(เอ'พะเย') fr. บนด้วย, ด้วยเท้า
a tempo(อาเทม'โพ) Music. ด้วยความเร็วที่นำ ritardando หรือ accelerando
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)
aardwolf(อาร์ด' วูลฟ) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งในอาฟริกาคล้ายหมา แต่กินแมลงเป็นอาหาร (hyenalike African mammal)
aba(อะบา' อาบา) n. สิ่งทอขนอูฐหรือขนแกะเสื้อคลุมที่ไม่มีแขนที่ทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว ใช้โดยชาวอาหรับ
absent(adj. แอบ'เซินทฺ vt. แอบเซนทฺ') ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด, ไม่ได้มาร่วมด้วย, ไม่สนใจ, ใจลอย, ขาดแคลน -vt. ทำให้ขาด -absentation, absentness n., Syn. missing ###A. present)
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
accept(แอคเซพทฺ') vt.,vi. รับ, ยอมรับ, ตกลง, สนอง, เห็นด้วย. -accepter n., Syn. agree)
acceptable(แอคเซพ' ทะเบิล) adj. ซึ่งยอมรับได้, เห็นด้วย, ถูกใจ, ต้อนรับได้ -acceptability n., Syn. admissible)
acceptance(แอคเซพ' เทินซฺ) n. การยอมรับ, การรับ, การตรวจรับ,การตกลงด้วย (approval)
acceptation(แอคเซพเท' เชิน) n. การเห็นด้วย, ความเชื่อ, ความหมายที่ยอมรับกันของศัพท์หรือวลีหรืออื่น, Syn. approval, belief)
accessary(แอคเซส' ซารี) n.,adj.การสมคบ, ผู้สมคบ, ผู้ร่วมมือ, สิ่งประกอบ, ซึ่งสมคบ, ซึ่งประกอบด้วย, Syn. accessory)
acclaim(อะเคลม') vt.,n. เปล่งเสียงด้วยความ ยินดี, โห่ร้องต้อนรับ, สนับสนุนด้วยการโห่ร้อง, เสียงไชโยโห่ร้อง -acclamation n., Syn. hail)
according(อะคอร์' ดิง) adj. ซึ่งเห็นด้วย, ขึ้นอยู่กับ, Syn. depending)
acervulomaโรคเนื้องอกในสมองที่ประกอบด้วย psammoma bodies
acetous(แอส' ซิทัส) adj. ประกอบด้วย acetic acid, เปรี้ยว., Syn. acetose
acetyl(อะเซท' ทิล) adj. ประกอบด้วย acetyl group
acid-fast(แอส' ซิดฟาส) adj., n. สีไม่ตกเมื่อล้างด้วยแอลกอฮอล์ที่ใส่กรด
acoustics(อะคู' สทิคซฺ) n. วิชาที่ว่าด้วยเสียง, โสตศาสตร์, ประสิทธิภาพของห้องที่มีต่อเสียง
macro(แมค' โคร) คำสั่งที่ประกอบด้วยคำสั่งย่อยหลาย ๆ คำสั่งซึ่งแทนด้วยสัญลักษณ์เพียงสัญลักษณ์เดียว
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"
addend(แอด' เดนดฺ) n. เลขหรือจำนวนที่บวกเข้าด้วยกัน
adenosine(อะเดน' โฯซีน) n. nucleotide ที่ประกอบด้วย adenine และ ribose
adipose(แอค' ดิโพส) adj. ซึ่งคล้ายหรือประกอบด้วยไขมัน. -n. ไชสัตว์. -adiposeness, adiposity, adiposis n. (fatty)
adobe(อะโด' บี) n. อิฐที่ตากแห้ง, สิ่งปลูกสร้างที่ก่อด้วยอิฐ,ผนังดิน., Syn. sun-dried brick
aerolite(แอ' โรไลท) อุกกาบาตที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยหิน -aerolitic adj.
afghan(แอฟ' เกิน, -แกน) n. ชาวอัฟกานิสถาน, ภาษาอัฟแกน, พรมที่ถักด้วยมือชนิดหนึ่ง. -adj. เกี่ยวกับอัฟกานิสถาน, ชาวอัฟกานิสถาน
afro-asiatic languages n.pl. กลุ่มของภาษาที่ใช้กันแพร่หลายในอาฟริกาเหนือ และเอเซียตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบด้วย Semitic, Egyptian, Berber, Cushitic, Chad., Syn. Hamito-Semitic languages
adapter(อะแดพ' เทอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ปรับตัว,เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมส่วนที่มีขนาด่หรือแบบแตกต่างกันให้เข้ากันได้, อุปกรณ์. ตัวปรับต่อตัวปรับแผงวงจร (card) ที่มีสายไฟเชื่อมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ ถ้าผิดขนาด ผิดรุ่นกัน จะต้องมี "ตัวปรับต่อ" เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ บางทีอาจเสียบไว้ในช่องเสียบ (expansion slot) เลยก็ได้
against(อะเกนสฺทฺ') prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ,ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม, Syn. counter or contrary to)
agape 2(อะเกพ) n., (pl. -pae, -pai) ความรักของพระเจ้าหรือพระคริสต์ที่มีต่อมวลมนุษย์, ความรักของคริสเตียนที่มีค่อคริสเตียนด้วยกัน, ความรักแบบพี่แบบน้อง (love of God, for mankind)
agar(อา' การ์, แอก' การ์) n. ผลิตผลคล้ายวุ้นทำจากสาหร่ายทะเล, อาหารเลี้ยงเพาะเชื้อ ที่ผสมด้วย agar., Syn. agar-aga
aggie 1(แอก' กี) n. ลูกหินสำหรับเด็กเล่นที่ทำด้วยหินโบราณหรือแก้วที่มีลวดลายคล้ายกับหินโมรา
agog(อะกอก') adj.,adv. ตื่นเต้นมาก (ด้วยความกระตือรือร้นหรือความอยากรู้อยากเห็นหรืออื่น ๆ), Syn. highly excited)
agonise(แอก' โกไนซ) vi.,vt. ทนทุกข์ทรมานอย่างที่สุดด้วยความเจ็บปวด, ทรมาน, ทำให้เจ็บปวด, ต่อสู้ดิ้นรนอย่างสุดขีด, พยายามมาก. -agonising adj. -agonisingly adv., Syn. torture, suffer, worry)
agree(อะกรี') vt.,vi. ตกลง, เห็นพ้อง, ยอมรับ, เห็นด้วย, ยินยอม,สนับสนุน, ตกลงกำหนด, เข้ากันได้,ลงรอย, เหมือน, เหมาะ สมกับ. -agreeingly adv., Syn. concur, comply, assent
agreeable(อะกรี' อะเบิล) adj. น่าคบ, น่าพอใจ ,เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง, เห็นด้วย, สอดคล้อง. -agreeableness, agreeability n., Syn. pleasing, satisfying
agreement(อะกรี' เมินทฺ) n. การตกลง, การยินยอม, การเห็นด้วย, ข้อตกลง, สัญญา, ความเห็น ตรงกัน, Syn. pact, consent, alliance)
English-Thai: Nontri Dictionary
ably(adv) อย่างสามารถ,โดยความสามารถ,ด้วยความสามารถ
acceptance(n) การยอมรับ,การรับ,การเห็นด้วย
accompaniment(n) การไปเป็นเพื่อน,การไปด้วยกัน,สิ่งเสริม
accompany(vt) ไปเป็นเพื่อน,ไปกับ,ไปด้วยกัน
agree(vt) เห็นด้วย,ตกลง,ยินยอม,ถูกต้อง,เข้ากันได้
agreeable(adj) ซึ่งเห็นด้วย,เหมาะ,น่าคบ,น่าพอใจ,สอดคล้อง
agreement(n) การเห็นด้วย,การตกลง,ความยินยอม,ข้อตกลง,สัญญา
alkaline(adj) เกี่ยวกับด่าง,เป็นด่าง,ประกอบด้วยด่าง
along(adv) ร่วมด้วย,ด้วยกัน,พร้อมด้วย,ต่อไป
also(adv) ด้วย,เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน
aluminous(adj) ประกอบด้วยอลูมิเนียม
companion(n) เพื่อน,สหาย,มิตร,เพื่อนร่วมงาน,สิ่งที่ไปด้วยกัน
apace(adv) อย่างเร็ว,ด้วยความเร็ว
apposition(n) การวางไว้ด้วยกัน
approbation(n) การเห็นชอบ,การเห็นด้วย,การยินยอม,การอนุมัติ
approval(n) การยินยอม,การเห็นด้วย,การเห็นชอบ,การอนุมัติ
approve(vt) เห็นด้วย,เห็นชอบ,ยินยอม,อนุมัติ,อนุญาต,พอใจ,ถูกใจ
aqueous(adj) เกี่ยวกับน้ำ,ที่มีน้ำ,ประกอบด้วยน้ำ
argent(adj) ซึ่งทำด้วยเงิน
ashen(adj) เหมือนขี้เถ้า,ทำด้วยไม้จำพวกมะกอก
ashy(adj) เต็มไปด้วยขี้เถ้า
askance(adv) ด้วยความสงสัย,ด้วยความไม่ไว้วางใจ
atmospheric(adj) เกี่ยวกับบรรยากาศ,ประกอบด้วยอากาศ
attachment(n) การผูกติด,สิ่งที่แนบมาด้วย,ความรักใคร่,ความผูกพัน
attendant(adj) อยู่,ไปด้วยกัน,ดูแลรักษา
automatically(adv) ด้วยตนเอง,อย่างอัตโนมัติ
beading(n) ของประดับด้วยลูกปัด
befog(vt) ปกคลุมด้วยหมอก,ทำให้ไม่ชัด
bejewel(vt) ประดับด้วยเพชรพลอย
besides(con) นอกจากนั้น,นอกเหนือจากนั้น,อีกด้วย
blissful(adj) เต็มไปด้วยความสุข
boarding(adj) ให้เช่าที่พักพร้อมจัดอาหารให้ด้วย
brazen(adj) ทำด้วยทองเหลือง,หน้าด้าน,ทะลึ่ง
bristly(adj) มีขนแข็ง,ปกคลุมด้วยขน
buttery(adj) เหมือนเนย,ทำด้วยเนย
canvas(adj) ทำด้วยผ้าใบ
carnal(adj) เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา,เต็มไปด้วยตัณหา,ในทางกามารมณ์
CAST-cast-iron(adj) ทำด้วยเหล็กหล่อ,แข็งแกร่ง
cauterize(vt) ทำให้ไหม้,จี้ด้วยเหล็กร้อน,กัดกร่อน
cohabit(vt) อยู่ร่วมกัน,อยู่ด้วยกัน,อยู่กินกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
manualด้วยมือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pace (L.)ด้วยความยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voluntaryด้วยใจสมัคร, สมัครใจ, จงใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
air-cooled collectorตัวเก็บรังสีแบบหล่อเย็นด้วยอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
aqueous extractสิ่งสกัดด้วยน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
assumpsitการให้คำมั่นด้วยวาจา (ว่าจะชดใช้ค่าเสียหาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
atmospheric cooling towerหอทำความเย็นด้วยบรรยากาศ มีความหมายเหมือนกับ natural-draft cooling tower [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
audi alteram partem (L.)๑. ให้ฟังความอีกฝ่ายหนึ่งด้วย๒. จะลงโทษผู้ใดต้องฟังความของผู้นั้นก่อน (ภาษิต) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ballistic๑. -เหวี่ยงต้นแขนต้นขารุนแรงเหตุสมอง๒. -ขว้างหรือยิงด้วยพลังแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
barium enemaการสวนตรวจทวารด้วยแบเรียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
best evidence ruleหลักว่าด้วยพยานหลักฐานที่ดีที่สุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Bill of Rightsบัญญัติว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
blacksmith weldingการเชื่อมทุบด้วยมือ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
breastfeedingการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
CI engine; compression-ignition engineเครื่องยนต์ซีไอ, เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
CNC (computerized numerical control)ซีเอ็นซี (การควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cognitive therapy; therapy, behavior cognitive; therapy, behaviour cognitiveการบำบัดด้วยการรู้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
comparison testการทดสอบด้วยการเปรียบเทียบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
computer auditการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computerized numerical control (CNC)การควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ (ซีเอ็นซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
condemnation๑. การพิพากษาลงโทษทางอาญา (ป. วิ. อาญา)๒. การบังคับให้บุคคลกระทำหรืองดเว้นกระทำ การตามคำพิพากษา (ป. วิ. แพ่ง)๓. การประณาม, การพิพากษาของศาลทรัพย์เชลย (ก. ระหว่างประเทศ)๔. การเรียกเกณฑ์ทรัพย์, การเวนคืนทรัพย์, การสั่งห้ามใช้อาคาร (ที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wilful refusal to consummateการจงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่คู่สมรส, การจงใจไม่ยอมอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, corporealการครอบครองทรัพย์ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cosecantโคซีแคนต์ [เขียนแทนด้วย cosec หรือ csc] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cosineโคไซน์ [เขียนแทนด้วย cos] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cotangentโคแทนเจนต์ [เขียนแทนด้วย cot หรือ ctg] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
CRC (cyclic redundancy check)ซีอาร์ซี (การตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อนแบบวน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cyclic redundancy check (CRC)การตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อนแบบวน (ซีอาร์ซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
desktop publishingการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
diagrammatic presentationการนำเสนอด้วยแผนภาพ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
diminution of damagesการลดค่าเสียหาย (เพราะฝ่ายผู้เสียหายมีส่วนผิดด้วย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duces tecum (L.)ให้นำหลักฐานมาด้วย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electrically alterable read-only memory (EAROM)หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดเปลี่ยนแปลงได้ด้วยไฟฟ้า (อีเอรอม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
EEPROM (electrically erasable PROM)อีอีพร็อม (หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมและลบได้ด้วยกระแสไฟฟ้า) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
electrical clauseข้อกำหนดว่าด้วยไฟฟ้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
electrocauteryการเผาจี้ด้วยไฟฟ้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
electrolysisการแยกสลายด้วยไฟฟ้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
electron beam cuttingการตัดด้วยลำอิเล็กตรอน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
electrotherapy; electrotherapeuticsการรักษาด้วยไฟฟ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
enema, bariumการสวนตรวจทวารด้วยแบเรียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
absolute valueค่าสัมบูรณ์,  ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง a  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ หมายถึงระยะจากจุดแทน 0 ถึงจุดแทน a บนเส้นจำนวน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Acceleratorเครื่องเร่งอนุภาค, เครื่องเพิ่มความเร็วและพลังงานจลน์ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า เช่น โปรตอนหรืออิเล็กตรอน โดยใช้แรงแม่เหล็กและ/หรือไฟฟ้า ทำให้อนุภาคเหล่านั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้ความเร็วแสง เครื่องเร่งอนุภาคมีหลายชนิด เช่น ไซโคลทรอน ซิงโครทรอน เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น และบีตาทรอน [นิวเคลียร์]
acoustic bedload measureacoustic bedload measure, วิธีการวัดตะกอนท้องน้ำด้วยคลื่นเสียง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Act on Consular Privileges and Immunities B.E. 2541พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางกงสุล พ.ศ. 2541 [การทูต]
Active windowวินโดว์ใช้งานในขณะใช้โปรแกรมบางโปรแกรม เราสามารถนำวินโดว์ขึ้นมาแสดงบนจอภาพได้หลายวินโดว์ แต่มีเพียงวินโดว์เดียวเท่านั้นที่เราทำงานด้วยได้และเรียกว่า วินโดว์ใช้งาน [คอมพิวเตอร์]
Adsorbate สารถูกดูดซับ สารถูกดูดแนบ ดู Adsorption (Adsorption หมายถึง กระบวนการที่ทำให้อะตอมหรือโมลกุลหรือไอออน ต่างๆ ถูกดูดยึดไว้ที่ผิวของวัสดุด้วยแรงทางเคมีหรือทางฟิสิกส์ เช่น การดูดแนบของไอออนบวกบนผิวอนุภาคดินเหนียวซึ่งมีประจุเป็นลบ ) [สิ่งแวดล้อม]
Adversity Intelligence/Quotientความสามารถฝ่าฝันอุปสรรคความสามารถของบุคคลในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทางลบที่เกิดขึ้นกับตน ด้วยความอดทนทางกาย และความอดกลั้นทางจิตใจ เพื่อเผชิญและเอาชนะเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่มีความแน่นอน สถานการณ์หรือปัญหานั้นอาจจะดูเล็กน้อย [สุขภาพจิต]
Agglomerate1.วัสดุคอมพาวด์: กลุ่มอนุภาคของวัสดุหนึ่งหรือหลายกลุ่มที่อยู่ด้วยกันอย่างหลวมๆ 2.น้ำยาง: กลุ่มของอนุภาคยางในสารละลายแขวนลอยน้ำยาง 3.เขม่าดำ: การรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนของเขม่าดำที่ยึดกันด้วยแรงแวนเดอวาล์ว (van der waal) เนื่องจากปกติอนุภาคของเขม่าดำจะไม่อยู่แยกกันเป็นอนุภาคเดี่ยวๆ แต่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มของอนุภาคและกลุ่มของอนุภาคจะรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ก้อนอย่างถาวร [เทคโนโลยียาง]
Aggregateเขม่าดำ: การรวมตัวอนุภาคปฐมภูมิของเขม่าดำเป็นกลุ่มของอนุภาค โดยแต่ละอนุภาคยึดติดด้วยพันธะโควาเลนต์ (covalent bond) [เทคโนโลยียาง]
albuminอัลบูมิน, สารประกอบประเภทโปรตีนช่วยรักษาความเป็นกรด-เบส และรักษาสมดุลของของเหลวในร่างกาย รวมทั้งการสร้างแอนติบอดีด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
algebraic functionฟังก์ชันพีชคณิต, ฟังก์ชันที่ค่าของฟังก์ชัน เขียนในรูปสัญลักษณ์ทางพืชคณิต ที่ประกอบด้วยค่าคงตัว ตัวแปร และเครื่องหมาย บวก ลบ คูณ หาร กรณฑ์ กำลัง เช่น y = 2x + 1 เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Algorithmขั้นตอนวิธีลำดับการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม [คอมพิวเตอร์]
Aliphatic อะลิฟาทิก สารประกอบอินทรีย์ซึ่งอะตอมของคาร์บอนมีโครง สร้างแบบลูกโซ่เปิด ประกอบด้วยพาราฟิน โอเลฟิน และ อะเซทิลีนไฮโดรคาร์บอนและอนุมูล [สิ่งแวดล้อม]
alkaloidแอลคาลอยด์, สารอินทรีย์ที่ได้จากพืช มีสมบัติเป็นเบส ในโมเลกุลจะประกอบด้วยธาตไนดตรเจนอย่างน้อย 1 อะตอม แอลคาลอยด์มีหลายชนิด เช่น นิโคติน เป็นแอลคาลอยด์ที่พบในใบยาสูบ มอร์ฟิน เป็นแอลคาลอยด์ที่พบในฝิ่น เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alloyโลหะเจือ, โลหะผสม, สารเนื้อเดียวที่ได้จากการผสมโลหะสองชนิดขึ้นไปเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้สมบัติตามต้องการ เช่น ทองเหลืองเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alpha particleอนุภาคแอลฟา, อนุภาคที่มีประจุบวก ประกอบด้วยโปรตอน 2 อนุภาค และนิวตรอน 2 อนุภาค ซึ่งเหมือนกับนิวเคลียสของฮีเลียม-4 มีความสามารถในการทะลุทะลวงต่ำ ผ่านอากาศได้เพียง 2-3 เซนติเมตร และไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นกระดาษหรือผิวหนังได้ อนุภาคแอลฟาเกิดจากการสลายของสารกัมมันตรังสีบางชนิด เช่น ยูเรเนียม และทอเรียม [นิวเคลียร์]
Alphanumeric charactersอักขระอักษรเลขอักขระที่รวมทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ตัวเลข 0-9 และอักขระพิเศษที่เราสามารถพิมพ์ด้วยแป้มพิมพ์ได้ ตลอดจนอักขระควบคุมต่างๆ ที่ใช้ควบคุมเครื่องพิมพ์ [คอมพิวเตอร์]
Amboceptorsเคลือบเม็ดเลือดแดงไว้ด้วยแอนติบอดีย์ [การแพทย์]
American National Standards Instituteสถาบันแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยการมาตรฐาน (ANSI) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
American Standard Code for Information Interchangeรหัสตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ที่กำหนดมาตรฐานโดยสำนักงานมาตรฐานของสหรัฐเมริกาสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ต่างๆ รหัสแอสกีพื้นฐานใช้เพียง 7 บิต 8 บิต เพื่อใช้แทนสัญลักษณ์ภาพกราฟิกต่างๆ ส่วนทางประเทศไทยก็ได้อาศัยส่วนขยายนี้กำหนดเป็นรหัสภาษาไทยไว้ใช้งานด้วย เรียกว่าเป็นรหัส สมอ. [คอมพิวเตอร์]
amino acidกรดอะมิโน, สารประกอบที่เป็นหน่วยย่อยเล็กที่สุด ที่ประกอบขึ้นเป็นโปรตีน โมเลกุลของกรดอะมิโนทุกชนิดจะประกอบด้วยหมู่คาร์บอกซิล(-COOH) และหมู่อะมิโน (-NH2) กรดอะมิโนที่จำเป็นซึ่งร่างกายขาดไม่ได้มีอยู่ประมาณ 10 ชนิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Analog computerแอนะล็อกคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งที่ทำงานด้วยการส่งกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันขนาดต่างๆ [คอมพิวเตอร์]
Annoying Factor เหตุรำคาญ เหตุรำคาญตามกฏหมายว่าด้วยสาธารณสุข [สิ่งแวดล้อม]
Anthracite แอนทราไซต์ ถ่านหินชนิดหนึ่ง มีการแปรสภาพสูงที่สุด ประกอบด้วยคาร์บอน ร้อยละ 92-98 (ภายใต้สภาวะที่แห้งและไม่มีแร่อื่นปะปน) เนื้อแข็ง สีดำ ความวาว แบบกึ่งโลหะ มักแตกแบบก้นหอย ติดไฟยากเมื่อไหม้ ให้เปลวไฟสีน้ำเงิน ไม่มีควัน ให้ความร้อนสูงที่สุดในบรรดาถ่านหินด้วยกัน [สิ่งแวดล้อม]
Antimatterปฏิสสาร, สสารที่มีอะตอมประกอบด้วยปฏิยานุภาค เช่น อะตอมของแอนติไฮโดรเจนประกอบด้วยนิวเคลียสที่มีแอนติโปรตอนจำนวน 1 อนุภาค และมีโพซิตรอน 1 อนุภาคโคจรอยู่รอบๆ
Approbationการที่รัฐหนึ่งใดมีทัศนคติในทางพึงพอใจและเห็น พ้องด้วยกับบทบัญญัติในสนธิสัญญาหนึ่งใด ซึ่งรัฐนั้นมิได้เป็นภาคีคู่สัญญานั้นแต่อย่างใด [การทูต]
Arbitrationอนุญาโตตุลาการการระงับข้อพิพาททางเลือก (alternative dispute resolution) วิธีหนึ่ง โดยการที่คู่กรณีตกลงเสนอข้อพิพาทให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่เรียกว่า “อนุญาโตตุลาการ” ทำหน้าที่พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทนั้น และคู่กรณีตกลงที่จะเห็นด้วยตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ARF Security Policy Conferenceเวทีการหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายทหารในกรอบ การประชุม อาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก [การทูต]
Antiquarian bookหนังสือโบราณAntiquarian book หมายถึง หนังสือโบราณ เป็นหนังสือเก่าที่จัดพิมพ์ก่อน ปี ค.ศ. 1800 และรวมถึงหนังสือที่จัดทำในศตวรรษที่ 15 – 18 โดยเฉพาะหนังสือที่ทำขึ้นก่อน ปี ค.ศ. 1455 ซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนด้วยลายมือทุกเล่ม หนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากซึ่งนักสะสมหนังสือโบราณจะให้ความสนใจในการเก็บสะสม เนื่องจากความหายากของหนังสือและยิ่งถ้าหนังสือนั้นยังอยู่ในสภาพทีดีก็ยิ่งมีคุณค่ามากสำหรับการเก็บสะสม ตัวอย่างของหนังสือโบราณ เช่น หนังสือที่เขียนโดย Charles Dickens, Mark Twain เป็นต้น หนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่ผู้ขายหนังสือโบราณนำมาขาย โดยการประเมินราคาหนังสือ และมักขายโดยวิธีการประมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Aquatic Animal สัตว์น้ำ หมายถึง สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในน้ำหรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำ หรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมถึง เช่น ปลา กุ้ง ปู แมงดาทะเล หอย เต่า กระ ตะพาบน้ำ จระเข้รวมทั้งไข่ของสัตว์น้ำนั้น สัตว์จำพวกเลี้ยงลูก ด้วยนม ปลิงทะเล ฟองน้ำ หินปะการัง กัลปังหา และสาหร่ายทะเลทั้งนี้รวมซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้ำเหล่านั้น และหมายความรวมถึงพันธ์ไม้น้ำตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อ [สิ่งแวดล้อม]
Aquic แอควิก สภาพความชื้นที่ดินอิ่มตัวด้วยน้ำเป็นระยะเวลา นาน ในรอบปี เกิดสภาพรีดักชันของสารประกอบเหล็กและแมงกานีส จนทำให้เกิดดินสีเทาหรือเทาอ่อนเป็นสีพื้น และมีจุดประสีต่าง ๆ เกิดขึ้นในชั้นดิน พบบริเวณที่ราบต่ำและมีระดับน้ำใต้ดินตื้นหรือยู่ที่ผิวดินเป็นส่วนใหญ่ใน รอบปี (ศัพท์ aquic มาจากคำละติน aqua = water) [สิ่งแวดล้อม]
Aquiferชั้นหินใต้ผิวดินที่มีคุณสมบัติยอมให้น้ำซึมเข้าได้โดยง่าย ในทางปิโตรเลียม Aquifer จะต้องประกอบด้วยชั้นหินที่ยอมให้น้ำมันดิบหรือก๊าซไหลซึมผ่านได้อยู่ด้านล่าง และชั้นหินที่ไม่ยอมให้น้ำมันหรือก๊าซซึมผ่านได้อยู่ด้านบน (หรือที่เรียกว่าหินปิดกั้น) และจะต้องมีช่องว่างสำหรับกักเก็บน้ำมันหรือก๊าซได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Architectureสถาปัตยกรรมโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ว่าประกอบด้วยหน่วยอะไรบ้าง หน่วยเหล่านี้ทำงานอย่างไร มีวิธีการส่งผ่านข้อมูลและคำสั่งถึงกันอย่างไร วิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เป็นวิชาที่สำคัญ เพราะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างไร ชิ้นส่วนต่างๆ ภายในเครื่องมีอะไรบ้าง [คอมพิวเตอร์]
Arithmetic logic unitหน่วยคำนวณและตรรกะเป็นวงจรหลักของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการคำนวณทางเลขคณิต เปรียบเทียบค่าต่างๆ ว่าเท่ากันหรือไม่ นอกจากนั้นยังดำเนินการทางตรรกะด้วย วงจรนี้ที่จริงคือวงจรหลักของไมโครโพรเซสเซอร์ หรือชิปต่างๆ นั่นเอง [คอมพิวเตอร์]
Aromatherapyการรักษาด้วยกลิ่น [TU Subject Heading]
Aromatic อะโรมาติก สารประกอบอินทรีย์ซึ่งประกอบด้วยวงแหวนเบนซิน 1 วง หรือมากกว่า [สิ่งแวดล้อม]
Aspirationการสูดสำลัก, การสูดสำลักเข้าปอด, การเจาะดูด, การดูด, การเจาะ, วิธีเจาะแล้วดูดออกด้วยเข็ม [การแพทย์]
Atomอะตอม, หน่วยที่เล็กที่สุดที่ยังคงสมบัติทางเคมีของธาตุ โครงสร้างของอะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสอยู่ตรงกลางและอิเล็กตรอนอยู่ในวงโคจรรอบนิวเคลียส นิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน ในสภาพปกติอะตอมมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับโปรตอน [นิวเคลียร์]
auroraแสงออโรรา, สีแสงที่เกิดบริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ เนื่องจากแก๊สบริเวณขั้วโลกถูกกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กที่มีพลังงานสูงในบริเวณขั้วแม่เหล็กโลก ทำให้แก๊สเหล่านั้นปล่อยรังสีออกมา มีแสงสีต่าง ๆ รูปร่างเป็นระย้าคล้ายม่าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Autonomous Zoneผิวหนังที่เลี้ยงด้วยเส้นประสาท [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
return with (phrv.) ได้รับเลือก (ตั้ง) ด้วย (คะแนนเสียง) Syn. elect with
along (adv.) ด้วย See also: กับ, มากับ Syn. with, accompanying, together with
com (prf.) ด้วย See also: กับ
plus (conj.) ด้วย See also: และ, ยิ่งไปกว่านั้น Syn. also, and, furthermore
so (adv.) ด้วย See also: เช่นกัน
at (prep.) ด้วย (ความเร็ว)
at the expense of (idm.) ด้วยการทำลายบางสิ่งหรือบางคน See also: ด้วยการสูญเสียบางอย่าง
by word of mouth (idm.) ด้วยการพูดมากกว่ากระทำ
visionally (adv.) ด้วยการมองเห็น See also: ด้วยการจินตนาการ
volumetrically (adv.) ด้วยการวัดปริมาตร
on foot (idm.) ด้วยการเดิน
matter-of-factly (adv.) ด้วยข้อเท็จจริง
drowsily (adv.) ด้วยความงัวเงีย See also: อย่างครึ่งหลับครึ่งตื่น, อย่างสะลึมสะลือ
cordial (adj.) ด้วยความจริงใจ See also: ที่ทำออกมาจากใจ Syn. hearty, fervent
inescapably (adv.) ด้วยความจำเป็น See also: อย่างเลี่ยงไม่พ้น Syn. unavoidably
perforce (adv.) ด้วยความจำเป็น See also: อย่างเลี่ยงไม่พ้น Syn. unavoidably, inescapably
voluntary (adj.) ด้วยความตั้งใจ See also: โดยเจตนา Syn. volunteer, willing Ops. involuntary
with a will (idm.) ด้วยความตั้งใจ See also: อย่างไม่ย่อท้อ, อย่างมุ่งมั่น
with a view to doing something (idm.) ด้วยความตั้งใจในการทำบางสิ่ง See also: อย่างมุ่งมั่นในการทำบางสิ่ง
with an eye to doing something (idm.) ด้วยความตั้งใจในการทำบางสิ่ง See also: อย่างมุ่งมั่นในการทำบางสิ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Wake me up at five thirty!ปลุกฉันตื่นตอน 5:30 ด้วย
With your permission, I'd like to remain at your sideด้วยคำยินยอมของท่าน ผมอยากจะอยู่เคียงข้างท่าน
This way you can learn on your ownด้วยวิธีนี้เธอก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
We've come here on private businessพวกเรามาที่นี่ด้วยเรื่องธุระส่วนตัว
Don't you agree?คุณไม่เห็นด้วยหรือ
I was also told the storyฉันก็ได้รับการบอกเล่าเรื่องราวนั้นด้วย
Please forgive me for being so lateได้โปรดให้อภัยฉันด้วยที่มาสาย
I apologize for this intrusionฉันขอโทษด้วยที่บุกรุก
I turned it off for a reasonฉันปิดมันด้วยเหตุผลบางอย่าง
You will treat him with respect?คุณจะปฏิบัติต่อเขาด้วยความเคารพใช่ไหม
I'm sorry I'm so little helpฉันเสียใจด้วยที่ช่วยได้น้อยเหลือเกิน
I'm sorryฉันขอโทษด้วย ฉันต้องจากคุณไปแล้วตอนนี้
I'm sorryขอโทษด้วย ฉันไม่สามารถทำอะไรได้จริงๆ
I'm sorry about thisฉันเสียใจกับเรื่องนี้ด้วย
I'll handle this personallyฉันจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตนเอง
Oh, I'm sorry to hear thatโอ เสียใจด้วยที่ทราบ
They live together in a big houseพวกเขาอาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านหลังใหญ่
Please give my best regards to your familyโปรดฝากความปรารถนาดีของฉันไปยังครอบครัวของคุณด้วย
I agree with your opinionฉันเห็นด้วยกับความคิดของคุณ
Greatเยี่ยม ถ้างั้นพวกเราก็คงได้ดื่มเบียร์ด้วยกัน
I'm sure we'll have a good timeฉันแน่ใจว่าพวกเราจะสนุกด้วยกันแน่
Why don't you agree?ทำไมคุณถึงไม่เห็นด้วย
Sorry, it's brokenเสียใจด้วย มันเสียน่ะ
Please give me your adviceโปรดให้คำแนะนำฉันด้วย
And do you have friends there?และคุณมีเพื่อนที่นั่นด้วยใช่ไหม
Yes, pleaseค่ะ ได้โปรดด้วย
I built this business on my backฉันสร้างธุรกิจนี้ด้วยตนเอง
You painted them yourself?คุณวาดมันด้วยตนเองหรือ
Did you decorate and furnish it yourself?คุณตกแต่งประดับประดามันด้วยตนเองหรือนี่
I can handle it myselfฉันสามารถจัดการมันได้ด้วยตนเอง
From now on we'll grow old togetherจากนี้เป็นต้นไป พวกเราจะแก่เฒ่าด้วยกัน
I'm sorry, I cannot accept itฉันขอโทษด้วย ฉันไม่สามารถรับมันได้
He hit me with a pillowเขาตีฉันด้วยหมอน
Take better care of your petsดูแลสัตว์เลี้ยงของคุณด้วย
Keep a closer eye on your petเฝ้าดูสัตว์เลี้ยงของคุณอย่างใกล้ชิดด้วย
If you'll excuse us, we have business to attend toต้องขอตัวด้วยนะ พวกเรามีธุระที่ต้องไปทำ
Who do I hang out with?ใครที่ฉันออกไปเที่ยวด้วยงั้นหรือ?
We like to spend time with each otherพวกเราชอบที่จะใช้เวลาอยู่ด้วยกัน
We need to work together hereพวกเราต้องทำงานด้วยกันที่นี่
Everyone is dressed up in fancy costumesทุกคนแต่งตัวด้วยชุดแฟนสี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He didn't know whether yesterday's paper was a fiction too.กระดาษเมื่อวานนี้เป็นนิยาย ด้วย แต่ชายชรา
The door of the house where the boy lived was unlocked... ... and he opened it and walked in quietly with his bare feet.ประตูบ้านที่เด็กอาศัยอยู่ ถูกปลดล็อกและเขาเปิดมัน และดำเนินในอย่างเงียบ ๆ ด้วย เท้าเปล่าของเขา
All of the projecting part of the hook... ... the curve and the point, was covered with sardines... ... each sardine hooked through both eyes so they made a garland of the projecting steel.และทุกส่วนที่ยื่นของเบ็ด เส้นโค้งและจุดที่ถูกปกคลุม ด้วย ปลาซาร์ดีนสด แต่ละปลา ซาร์ดีนติดยาเสพติด
"How did I let the fish cut me with one pull he made?" the old man thought.ฉันไม่ปล่อยให้วิธีปลาตัดฉัน ด้วย หนึ่งดึงเขาทำ? คนที่คิดเก่า
And of their mating too, and of their friendliness with each other, and their play.และการผสมพันธุ์ของมันมาก ด้วย และเป็นมิตรของมันกับแต่ละ อื่น ๆ และการเล่นของมัน
We are going onto the wily Pathan and the use of anti-gas carpet.เป็นเขี้ยวลากดินปาทานตามมา ด้วย การใช้และการจัดการของพรม ป้องกันก๊าซ
We're gonna fix him up with a broad.เรากำลัง จะ แก้ไข เขาขึ้นมา ด้วย วงกว้าง
Sunset Strip is just swarming with chicks looking to get laid.สันเสท สทริป เป็นเพียงการ ปีน ป่าย ด้วย ลูกไก่ ที่ต้องการได้รับ Iaid
I mean, chicks come from all over the country and they go to the Village for one reason.ฉันหมายถึง ลูกไก่ มา จากทั่ว ประเทศ และ พวกเขาไปที่ หมู่บ้าน ด้วย เหตุผล อย่างใดอย่างหนึ่ง
Disappeared since yesterday. Took off with his bike somewhere.หายไป ตั้งแต่เมื่อวาน เอา ออก ด้วย จักรยานของเขา อยู่ที่ไหนสักแห่ง
General, how does a child shot with a .303เด็กที่ถูกยิง ด้วย 303 ลี เอ็นฟิลด์
Dr. Curnow asked ground to furnish him with data as to the stress points on Discovery.ดร. นาวถามพื้นดินให้แก่เขา ด้วย ข้อมูลเป็นจุดความเครียด ในดิสคัเฟอรี
I even saw them at the Sheldrake. You said something was stolen from there.หนูเคยเห็นพวกเขาที่โรงแรม เชเดร็ก ด้วย เห็นบอกว่าที่นั้นก็มีกระเป๋าเงินหาย
You certainly do, Jack. I had the most terrible vision.เธอทำมันจริง ๆ ด้วย แจ๊ค ฉันว่ามันน่ากลัวจัง..
No, I did not.คุณรักษาเด็กเหล่านี้ ด้วย ยานอนหลับ หรือปล่าว ?
I'm scared I might... die, like the others.มันเกิดกับพวกเพื่อนๆหนู ด้วย นั่นเป็นเหตุผลว่า ทำไมหนูต้องการให้คุณช่วย
So would you kindly inform the authorities that we will cooperate in any way although we can't tolerate a major disruption.ช่วยไปบอก จนท. ด้วย ว่าเราพร้อมให้ความร่วมมือ - แม้เราไม่เต็มใจก็ตาม
Mommy, that building's moaningแม่คะ ตึกนี้มีเสียงแปลกๆ ด้วย ก็แค่ลมพัดนะ
This is really happening!มันกำลังเกิดขึ้นจริงๆ ด้วย !
Please let Woojin bow next to Daesu and make him beg for forgivenessได้โปรดให้ Woojin โค้งคำนับ แด ซู ด้วย และได้โปรดให้เขาได้รับการยกโทษ
General Butlers services were also in demand in the United States in the 1930s as president Franklin Delano Roosevelt sought to relieve the misery of the depression through public enterprise and to offer regulation on corporate exploitation and misdeeds.บริการของนายพลบัทเลอร์เป็นที่ต้องการ ในสหรัฐฯ ในช่วงทศวรรษ 1930 ด้วย ขณะที่ประธานาธิบดีรูสเวลท์
We're all set for tomorrow. Athena will be there, ready to shoot. Right, babe?ทุกอย่างเรียบร้อยพรุ่งนี้ พร้อม Athena ด้วย ลงมือถ่ายกันได้เลย ว่าไหมจ๊ะ?
I saw you the other night with little Miss Ribbons.ผมเห็นคุณในคืนอื่นๆ ด้วย / คุณอยู่กับคุณริบบอนส์น้อย
You didn't say Barbara had a Jag. I've always wanted to drive a Jag.ไม่เห็นเคยบอกว่าบาบาร่ามี แจ๊ก ด้วย ฉันหล่ะอยากได้มานานแล้ว
I can't believe you actually stopped!ไม่อยากเชื่อเลย ว่านายจะหยุดจริง ๆ ด้วย !
You're fine? Oh, he's fine! Oh, great.นายสบายดีรึ โอ้ว เขาสบายดีจริง ด้วย เยี่ยม
Now I'm sure I've got a heart, because it's aching.ฉันมีหัวใจจริงๆ ด้วย รู้สึกเจ็บแปล๊บๆ
OK, and we're in such a hurry to move this stuff because why?ดูเหมือนเราจะรีบร้อนมากๆ ด้วย ทำไม บอกหน่อย?
Oh, no, it really is tiny lt's me, sir, Hiromi I promised to look in on youอืมม ร้านเล็กจริงๆ ด้วย ฉันเอง ฮิโรมิค่ะ มาตามสัญญา...
Well, this is macaroni and cheese.ขอโทษ ด้วย เอ่อ นี่ มักกะโรนี กับ ชีส
Max miller was pushed. Hell,I was pushed by jessica's death.แม็กซ์ มิลเลอร์ ด้วย ฉันก็ถูก การตายของเจสสิก้า กดดัน
Okay, don't get me started on the...ไม่ต้องมาพูดเรื่อง อย. ด้วย - ไม่ได้ยินเลย บุกล่ะนะ
They really are pretty.สวยจริง ๆ ด้วย ฉันยังชอบเลย
A shot of adrenaline, please.ขอ adrenaline ด้วย ได้โปรด
But my complexion is much better than Jin-Sook and Byung-Tae's mother. Do you know why?แต่เรื่องของแม่ก็ยังดีกวา จิน ซุค มากนะ และก็แม่ของ เท บอง ด้วย ลูกรู้มั๊ยว่าทำไม?
I'm also arresting you on suspicion of the murder of Tim Messenger on May 1st, of George Merchant on April 29th and of Eve Draper and Martin Blower on April 28th.และยังสงสัยคุยเกี่ยวกับ การตายของ ทิมเมื่อวันที่ 1 ด้วย จอร์ช เมื่อวันที่ 29 และอีฟกับมาตินเมื่อวันที่ 28
Say hello to Eve. Tell her we're looking forward to the game tomorrow.ฝากสวัสดี Eve ด้วย บอกเธอว่าในเกมพรุ่งนี้
It was them! It was them what done it to us!เป็นมันจริงๆ ด้วย พวกมันทำกับเรา
Sometimes I give him kunstmelk, you know those balls, That is similar to breast milk but from balls.แถมบางครั้งยังให้ลูกกิน MM ด้วย คุณก็รู้นี่ว่ารสชาดมันก็เหมือนๆกับน้ำนมนี่แหละ
We did something wrong with an advantage from birth.พวกเราทำบางอย่างผิดพลาด ด้วย ข้อได้เปรียบที่เราได้รับมาตั้งแต่แรก

ด้วย ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
乗せる[のせる, noseru] Thai: ให้ติดรถไปด้วย English: to take on board
乗せる[のせる, noseru] Thai: ให้ร่วมวงด้วย
伴う[ともなう, tomonau] Thai: ไปด้วยกัน
動力学[どうりきがく, dourikigaku] Thai: วิชากลศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วยการเคลื่อนที่ของของแข็ง English: dynamics
合意[ごうい, goui] Thai: เห็นพ้องด้วย English: consent
合意[ごうい, goui] Thai: ตกลงเห็นด้วย
整合[せいごう, seigou] Thai: การรวมเข้าด้วยกัน English: integration
残念[ざんねん, zannen] Thai: เสียใจด้วย English: regret
添える[そえる, soeru] Thai: ติดตามไปด้วย English: to accompany
組み込む[くみこむ, kumikomu] Thai: ประกอบไปด้วย English: to include
総合[そうごう, sougou] Thai: ประกอบด้วยหลายส่วน English: synthesis (vs)
自主[じしゅ, jishu] Thai: ด้วยตนเอง English: autonomy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ด้วย
Back to top