ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

additionally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *additionally*, -additionally-

additionally ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
additionally (adv.) ยิ่งไปกว่านั้น See also: นอกจากนั้น Syn. furthermore, moreover

additionally ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
附带[fù dài, ㄈㄨˋ ㄉㄞˋ, 附带 / 附帶] supplementary; incidentally; in parentheses; by chance; in passing; additionally; secondary; subsidiary; to attach

additionally ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
加えて[くわえて, kuwaete] (conj) additionally; in addition; moreover; at the same time
殊に(P);異に[ことに, kotoni] (adv) (1) especially; particularly; unusually; above all; (2) (arch) additionally; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า additionally
Back to top