ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *with*, -with-

with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
with (prf.) ต้าน See also: ถอน
with (prep.) กับ See also: ร่วมกับ, พร้อมด้วย, ประกอบด้วย Ops. without
with (n.) กิ่งไม้ที่เหนียวที่สามารถนำมาผูก มัด หรือพันได้ Syn. withy
with (vt.) ผูก มัด หรือพันด้วยกิ่งไม้ที่เหนียว
with a heavy heart (idm.) อย่างเศร้าสลด See also: อย่างเศร้าสร้อย
with a vengence (idm.) อย่างแข็งขัน See also: อย่างมีกำลังมาก, อย่างเต็มแรง
with a view to doing something (idm.) ด้วยความตั้งใจในการทำบางสิ่ง See also: อย่างมุ่งมั่นในการทำบางสิ่ง
with a will (idm.) ด้วยความตั้งใจ See also: อย่างไม่ย่อท้อ, อย่างมุ่งมั่น
with an eye to doing something (idm.) ด้วยความตั้งใจในการทำบางสิ่ง See also: อย่างมุ่งมั่นในการทำบางสิ่ง
with every other breath (idm.) อย่างต่อเนื่อง See also: อย่างซ้ำๆ
with flying colours (idm.) อย่างง่ายดายและยอดเยี่ยม
with good memory (adj.) มีความทรงจำดี
with it (idm.) ทันสมัย See also: สามารถเข้าใจ, สามารถคิดอย่างกระจ่าง, อีกด้วย
with no strings attached (idm.) โดยไม่มีเงื่อนไข
with reference to (prep.) เกี่ยวข้องกับ See also: ในเรื่องของ, เกี่ยวกับ Syn. regarding, concerning, in relation to, pertaining to, as for, in the matter of
with regard to (prep.) เกี่ยวกับ Syn. regarding, concerning
with respect to (idm.) เนื่องจาก See also: ตามที่, เกี่ยวกับ
with the best will in the world (idm.) ไม่ว่าจะทำอย่างไร
withal (adv.) นอกจากนี้ (คำโบราณ) See also: ยิ่งกว่านั้น, นอกจากนั้น Syn. besides, furthermore, moreover
withdraw (vt.) เก็บคืน See also: เอากลับ, ถอนคืน Syn. remove
withdraw (vt.) ถอนคำพูด Syn. take back, retract
withdraw (vi.) ถอนทหาร See also: ถอนตำแหน่ง Syn. retreat, retire Ops. send in
withdraw (vi.) ถอนเงิน See also: เบิกเงิน
withdraw from (phrv.) ถอนตัวจาก See also: ถอนจาก, เลิกจาก
withdraw into (phrv.) แยกตัว See also: ถอนตัว, ออกห่างจาก Syn. retire into
withdrawable (adj.) ซึ่งถอนออกมา See also: ซึ่งถอนกลับ
withdrawal (n.) การถอน See also: การเก็บคืน, การถอนคืน, การเบิกเงิน Syn. removal
withdrawer (n.) ผู้ถอน
withdrawn (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ withdraw
withdrawn (adj.) ซึ่งครุ่นคิดถึงเรื่องส่วนตัว See also: ซึ่งเก็บเนื้อเก็บตัว, ซึ่งไม่ชอบเข้าสังคม Syn. aloof, introverted, remote Ops. intimate, sociable, unreserved
withdrawnness (n.) การครุ่นคิดถึงเรื่องส่วนตัว See also: การไม่ชอบเข้าสังคม, การเก็บเนื้อเก็บตัว
withdrew (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ withdraw
wither (vi.) เหี่ยวแห้ง See also: เหี่ยวเฉา, เหี่ยว Syn. dry up, shrivel, wizen
wither (vt.) เหี่ยวแห้ง See also: เหี่ยวเฉา, เหี่ยว Syn. dry up, shrivel, wizen
wither (vt.) ทำให้พูดไม่ออก See also: ทำให้ทำอะไรไม่ได้, ทำให้ขาดความมั่นใจ Syn. stun, shock
wither away (phrv.) ค่อยๆ หมดไป See also: ค่อยๆเหี่ยวเฉา, ค่อยๆร่วงโรย
wither on the vine (idm.) พังหรือหายไปในระยะแค่เริ่มต้น
wither up (phrv.) ค่อยๆ ใช้งานไม่ได้ See also: ค่อยๆหมดสภาพ
withered (adj.) ซึ่งเหี่ยวแห้ง See also: ซึ่งร่วงโรย, ซึ่งเหี่ยวเฉา Syn. dried up, shriveled, wizened
withering (adj.) ซึ่งตั้งใจที่จะทำลาย Syn. devastating
English-Thai: HOPE Dictionary
with(วิธ) prep. กับ,ร่วมกับ,เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์), Syn. accompanied by,in regard to
withal(วิธ'เธิล) adv. นอกจากนี้,อนึ่ง,อีกประการหนึ่ง,อย่างไรก็ตาม,ถึงกระนั้นก็ดี,ไม่เท่านั้น,แต่ทว่า, Syn. nevertheless,still
withdraw(วิธ'ดรอ) vt.,vi. ถอน,ถอนคืน,เก็บคืน,ดึงกลับ,หด,เลิก, See also: withdrawable adj. withdrawer n., Syn. draw away,remove
withdrawal(วิธ'ดรอเอิล) n. การถอนออ,การเอากลับ,การดึงกลับ,การหด,การเลิก, Syn. retreat,flight,flight
withdrawn(วิธ'ดรอน) vi.,vt. กริยาช่อง 3 ของ draw adj. ถอนตัวออก,ถอนคำ,ยกเลิก,เลิก, See also: withdrawnness n., Syn. unsociable
withdrew(วิธ'ดรู) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ withdraw
wither(วิธ'เธอะ) vi.,vt. (ทำให้) เหี่ยวแห้ง,เหี่ยวเฉา,หดเหี่ยว,ร่วงโรย,สีจางลง,เน่าเปื่อย,อับเฉา,ทำให้อับอาย,ทำให้ม่อย,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้อ้าปากค้าง, See also: witheredness n. witherer n. witheringly adv.
withered(วิธ'เธอร์ด) adj. เหี่ยวแห้ง,ร่วงโรย,อับเฉา, Syn. faded,shriveled up
withering(วิธ'เธอริง) adj. ซึ่งทำลาย,ทำให้เหี่ยวแห้ง,ทำให้ร่วงโรย,ทำให้อ่อนกำลัง,ทำให้อับเฉา,ทำให้ตกอกตกใจ, See also: witheringly adv., Syn. shrining,fading
withers(วิธ'เธอซ) n. ส่วนที่สูงที่สุดของหลังสัตว์,หัวไหล่ม้า หรือสัตว์อื่น,ตะโหงกม้าหรือสัตว์อื่น
witherward(วิธ'เธอะเวิร์ด) adv. ไปยังที่ไหน?,ในทิศทางอะไร?, Syn. witherwards
withhold(วิธ'โฮลดฺ) vt.,vi. ระงับ,ยับยั้ง,ขัดขวาง,อายัด,ไม่อนุมัติ,ไม่อนุญาต,ยั้งมือ,ถอนกลับ, See also: withholder n., Syn. restrain
within(วิธ'อิน) adv.,prep.,n. ภายใน,ส่วนใน
without(วิธ'เอาทฺ) prep.,adv.,n. ปราศจาก,ไม่มี,พ้น,นอก,ภายนอก,ข้างนอก,ส่วนที่อยู่ภายนอก conj. นอกจาก, Syn. not with
withoutdoors(วิธเอาทฺ'ดอร์ซ) adv. นอกบ้าน
withstand(วิธ สแทนดฺ) vt.,vi. ทนต่อ,ต่อต้าน,สกัด,กลั้น,อดกลั้น,อดทน, Syn. resist
English-Thai: Nontri Dictionary
with(pre) ด้วย,กับ,ต่อ,ตาม,โดย,เพราะ,อย่าง,แม้,เกี่ยวกับ,พร้อมกับ
withdraw(vi) ถอนคืน,เอากลับ,ถอนตัว,เลิก
withdrawal(n) การถอนตัว,การถอย,การชัก,การหด,การเลิก
withdrew(vt) pt ของ withdraw
wither(vi) เหี่ยวแห้ง,ร่วงโรย,ลีบ,ม่อย,เหี่ยวเฉา
withers(n) โหนกคอสัตว์,ตะโหงกม้า
withheld(vt) pt และ pp ของ withhold
withhold(vt) ยับยั้ง,ระงับ,อายัด,ไม่อนุมัติ,ขัดขวาง
within(adv) ภายใน,ข้างใน,ใน
without(adv,pre) ภายนอก,ข้างนอก,ปราศจาก,นอกเหนือ,พ้น,ไม่มี
withstand(vt) ต้านทาน,ต่อต้าน,อดทนต่อ,ต่อสู้,กลั้น,สกัด
withstood(vt) pt และ pp ของ withstand
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
with all faultsโดยต้องรับเอาความชำรุดบกพร่อง (ของทรัพย์ที่ซื้อ), พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่อง (ของทรัพย์ที่ซื้อ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal๑. การถอน๒. การถอนตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withholdยึดไว้, ยึดหน่วง, ยับยั้ง, หักไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withholding taxภาษีหัก ณ ที่จ่าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
within a reasonable timeภายในเวลาอันสมควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
without authorityโดยปราศจากอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
without prejudiceโดยไม่เป็นการตัดสิทธิ (ที่จะฟ้องใหม่), โดยมิให้เป็นการเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Witherite วิเทอไรต์ แหล่ง - ในประเทศไทย ยังไม่เคยพบ ประโยชน์ - เป็นแหล่งกำเนิดสำคัญอันดับรองของแบเรียม ใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกับแบไรต์ ใช้ผสมในดิน ที่ปั้นอิฐเพื่อกันเชื้อราที่จะเกิดขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Withholding taxภาษีหัก ณ ที่จ่าย [TU Subject Heading]
Without rightsไม่มีสิทธิ์ [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กตัญญูกตเวที (v.) be grateful to someone (and reciprocate with loyalty) See also: be a client (in a patron-client relationship) Syn. กตัญญู Ops. เนรคุณ, อกตัญญู
กตัญญูรู้คุณ (v.) be grateful to someone (and reciprocate with loyalty) See also: be a client (in a patron-client relationship) Syn. กตัญญู, กตัญญูกตเวที Ops. เนรคุณ, อกตัญญู
กระพอก (n.) bamboo food-case with a cover See also: bamboo rice container with lid, pot
กระเหี้ยนกระหือรือ (v.) be obsessed with ambition See also: be zealous, be fervid, be wild with ambition, be overweeningly ambitious
กระโดดโลดเต้น (v.) dance and jump with joy See also: jump for joy, leap with joy, be elated, overjoyed, exult, rejoice, hop and skip
กระโถนปากแตร (n.) spittoon with trumpet-shape mouth See also: spherical spittoon with trumpet-shaped opening
กร่ำ (v.) cut with a large field knife Syn. ถาง
กรีดนิ้ว (v.) gesture with the fingers
กลบเกลี่ย (v.) cover with earth and then smooth over the surface See also: fill and level up Syn. ถม, คลุม
กล่อมมดลูก (v.) massage with hot compress See also: soothe the womb after delivery
กลี่ (n.) square case with several drawers (used for laying areca-nut, betel leaves, tobacco etc.)
กะตรุด (n.) tiny rolled metal amulet inscribed with magic words See also: magic jewely, a charm or amulets of rolled brass
กะตรุด (n.) tiny rolled metal amulet with sacred letter Syn. ตะกรุด
กะตุด (n.) tiny rolled metal amulet with sacred letter Syn. ตะกรุด, กะตรุด
กะหน็องกะแหน็ง (adj.) speaking with foreign accent
กะไหล่ (v.) plate with gold See also: gild Syn. กาไหล่
กับแกล้ม (n.) food eaten with alcoholic drinks Syn. แกล้ม
กัลปพฤกษ์ (n.) tree of the genus cassis with pink flowers Syn. ต้นกำมพฤกษ์
กากข้าว (n.) paddy mixed with milled rice
การกลึง (n.) shaping with a lathe See also: turning with a lathe
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Please don't be angry with meได้โปรดอย่าโกรธฉันเลย
So you shared interest with him?ดังนั้นคุณมีความสนใจร่วมกันกับเขาหรือ
Are you familiar with this?คุณคุ้นเคยกับสิ่งนี้ไหม
You will treat him with respect?คุณจะปฏิบัติต่อเขาด้วยความเคารพใช่ไหม
What is your business with him?คุณมีธุระอะไรกับเขา
You have not been honest with meคุณไม่ซื่อสัตย์กับฉัน
Are you with me or against me?คุณอยู่ข้างฉันหรือต่อต้านฉัน
How are things with you?คุณสบายดีไหม
He is impressed with your workเขาประทับใจกับงานของคุณ
I had lunch with a friend of mineฉันทานข้าวเที่ยงกับเพื่อนคนหนึ่ง
No, I have no contact with herไม่ ฉันไม่ได้ติดต่อกับเธอเลย
Did you use to go fishing with friends?คุณเคยไปตกปลากับเพื่อนๆ ไหม
I agree with your opinionฉันเห็นด้วยกับความคิดของคุณ
How can I get in touch with you?ฉันจะติดต่อกับคุณได้อย่างไร
Talking with you is a pleasureการได้พูดคุยกับคุณเป็นความรื่นรมย์อย่างหนึ่ง
She'll come to live with me for some daysเธอจะมาอยู่กับฉันช่วงหนึ่ง
What's the matter with you?เกิดอะไรขึ้นกับคุณหรือ
Will you go shopping with me?คุณจะไปชอปปิ้งกับฉันไหม
There's something wrong with the phoneต้องมีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับโทรศัพท์
So you hang out with me at the officeงั้นเธอก็ไปใช้เวลาอยู่กับฉันในที่ทำงานแล้วกัน
I'm gonna go walk with himฉันกำลังจะไปเดินเล่นกับเขา
Nice working with youดีที่ได้ทำงานกับคุณ
I want you to leave with usฉันอยากให้คุณออกไปกับเรา
He went there with nothingเขาไปที่นั่นแบบไม่มีอะไร
What's up with you? You're differentเกิดอะไรขึ้นกับคุณหรือ คุณดูเปลี่ยนไป
Were you at school together with her?คุณเคยอยู่โรงเรียนเดียวกับเธอหรือ
I thought it was really exciting with lot of actionฉันคิดว่ามันมันน่าตื่นเต้นจริงๆ กับแอ๊คชั่นมากมาย
What's wrong with that? เกิดอะไรขึ้นหรือ
I love sharing this with youฉันชอบแบ่งปันสิ่งนี้กับคุณ
I'll deal with you laterฉันจะจัดการกับนายทีหลัง
There is something I want to share with youมีบางอย่างที่ฉันอยากแบ่งปันกับคุณ
I already have a deal with himฉันได้ตกลงกับเขาไว้แล้ว
He hit me with a pillowเขาตีฉันด้วยหมอน
He's asking me to come live with himเขาขอให้ฉันมาอยู่กับเขา
I just go with what looks best on meฉันก็แค่เข้ากันได้ดีกับสิ่งที่ดูดีที่สุดสำหรับฉัน
I used to hang out with my friends all the timeฉันเคยออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆ ตลอดเวลา
I usually hang out with my familyฉันมักจะออกไปเที่ยวกับครอบครัว
I hang around with my best friendsฉันเตร็ดเตรีอยู่กับเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน
I really like spending time with themฉันชอบใช้เวลาอยู่กับพวกเขาจริงๆ
I do like to spend time with my parentsฉันชอบใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่ของฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Who сan fill the world with sunshineที่สามารถเติมเต็มโลกที่มี แสงแดด
To dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig is what we like to do lt ain't no triсk to get riсh quiсk lf ya dig, dig, dig with a shovel or a рiсkขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุด คือสิ่งที่เราต้องการจะทำ มันไม่ได้เป็นเคล็ดลับที่จะ ได้รับมั่งมีอย่างรวดเร็วไม่มี
Next thing ya know she'll be tying' your beards up in pink ribbons and smelling' ya up with that stuff called "perfoom."สิ่งต่อไปที่ยารู้ เธอจะได้รับการคาด 'ของคุณ เคราขึ้นมาในริบบิ้นสีชมพู
You see, I washed 'em both today and I сan't do nothin' with 'emคุณเห็นฉันล้าง 'em ทั้งในวันนี้ และฉันก็ไม่สามารถทำอะไร กับ 'em
The little men will be away and she'll be all alone with a harmless old peddler woman.คนเล็ก ๆ น้อย ๆ จะออกไป และเธอจะเป็นคนเดียวทั้งหมด กับผู้หญิงคนเร่ขายที่ไม่เป็น อันตรายเก่า
I'll share a secret with you.ฉันจะแบ่งปันความลับกับคุณ
I can't make it alone. You'll have to stay with me.ฉันบินคนเดียวไม่ไหว นายต้องไปกับฉัน
Hynkel ruled the nation with an iron fist.เฮนเคิลได้ปกครองประเทศ ด้วยผเด็จการ
He pauses before a woman with a child.เขาหยุดที่ผู้หญิงคนนึง กับเด็ก
What's wrong with you? Don't be foolhardy.ไม่รู้หรอว่าคุณผิดอะไร ถึงจะทำแบบนั้น
Don't fool with me. Hail Hynkel!อย่าแกล้งโง่ ไฮ เฮนเคิล
We might go further with the Jews. Burn some of their houses.เราไม่มีพวกยิวอาจจะก้าวไกลกว่านี้ เผาบ้านมันซักหลังสองหลัง

with ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǐ, ㄐㄧˇ, 戟] a lance with two points
起伏[qǐ fú, ㄑㄧˇ ㄈㄨˊ, 起伏] ups and downs; with a wavy motion (brush stroke in painting)
七律[qī lǜ, ㄑㄧ ㄌㄩˋ, 七律] abbr. for 七言律詩|七言律诗, verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines
怪胎[guài tāi, ㄍㄨㄞˋ ㄊㄞ, 怪胎] abnormal embryo; fetus with deformity
与时俱进[yǔ shí jū jìn, ㄩˇ ㄕˊ ㄐㄩ ㄐㄧㄣˋ, 与时俱进 / 與時俱進] abreast of modern developments; to keep up with the times; progressive; timely
零声母[līng shēng mǔ, ㄌㄧㄥ ㄕㄥ ㄇㄨˇ, 零声母 / 零聲母] absence of initial consonant; a Chinese syllable having no initial consonant (starting directly with the medial vowel)
腺嘌呤[xiàn biāo líng, ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, 腺嘌呤] adenine nucleotide (A, pairs with thymine T 胸腺嘧啶 in DNA and with uracil U 尿嘧啶 in RNA)
契合[qì hé, ㄑㄧˋ ㄏㄜˊ, 契合] agreement; to agree; to get on with; congenial; agreeing with; to ally oneself with sb
相投[xiāng tóu, ㄒㄧㄤ ㄊㄡˊ, 相投] agreeing with one another; congenial
[chún, ㄔㄨㄣˊ, 醇] alcohol; wine with high alcohol content; rich; pure; good wine; sterols
碱性金属[jiǎn xìng jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 碱性金属 / 鹼性金屬] alkali metal (the first column of the periodic table, with valency 1), namely: lithium Li 鋰|锂, sodium Na 鈉|钠, potassium K 鉀|钾, rubidium Ru 銣|铷, cesium Cs 銫|铯, francium Fr 鈁|钫
碱金属[jiǎn jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 碱金属 / 鹼金屬] alkali metal (the first column of the periodic table, with valency 1), namely: lithium Li 鋰|锂, sodium Na 鈉|钠, potassium K 鉀|钾, rubidium Ru 銣|铷, cesium Cs 銫|铯, francium Fr 鈁|钫
联俄[lián É, ㄌㄧㄢˊ ㄜˊ, 联俄 / 聯俄] alliance with Russia (e.g. of early Chinese communists)
前鼻音[qián bí yīn, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄧˊ , 前鼻音] alveolar nasal; consonant n produced in the nose with the tongue against the alveolar ridge
平舌音[píng shé yīn, ㄆㄧㄥˊ ㄕㄜˊ , 平舌音] alveolar; consonants z, c, s produced with the tip of the tongue on the alveolar ridge
舌尖前音[shé jiān qián yīn, ㄕㄜˊ ㄐㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ , 舌尖前音] alveolar; consonants z, c, s produced with the tip of the tongue on the alveolar ridge
积不相能[jī bù xiāng néng, ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄋㄥˊ, 积不相能 / 積不相能] always at loggerheads (成语 saw); never able to agree with sb; unable to get on with sb
混汞[hùn gǒng, ㄏㄨㄣˋ ㄍㄨㄥˇ, 混汞] amalgam (i.e. alloy with mercury)
[sī, ㄙ, 虒] amphibious animal with one horn
无氧[wú yǎng, ˊ ㄧㄤˇ, 无氧 / 無氧] anaerobic; an environment with no oxygen
[dí, ㄉㄧˊ, 荻] Anaphalis yedoensis (pearly everlasting reed); used in Japanese names with phonetic value Ogi
被子植物[bèi zǐ zhí wù, ㄅㄟˋ ㄗˇ ㄓˊ ˋ, 被子植物] angiosperm (flowering plants with seed contained in a fruit)
被子植物门[bèi zǐ zhí wù mén, ㄅㄟˋ ㄗˇ ㄓˊ ˋ ㄇㄣˊ, 被子植物门 / 被子植物門] angiospermae (phylum of flowering plants with seed contained in a fruit)
[kǒu, ㄎㄡˇ, 口] mouth; (classifier for things with mouths such as people, domestic animals, cannons, wells etc)
天禄[tiān lù, ㄊㄧㄢ ㄌㄨˋ, 天禄 / 天祿] auspicious animal, depicted as a unicorn or deer with long tail
注解[zhù jiě, ㄓㄨˋ ㄐㄧㄝˇ, 注解 / 註解] annotate; annotation; comment; interpretation; explain with notes; explanatory note
白香词谱[Bái xiāng cí pǔ, ㄅㄞˊ ㄒㄧㄤ ㄘˊ ㄆㄨˇ, 白香词谱 / 白香詞譜] Anthology of ci poems tunes (1795), edited by Xu Menglan 舒夢蘭|舒梦兰, with 100 accessible poems from Tang through to Qing times
有目共睹[yǒu mù gòng dǔ, ㄧㄡˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄉㄨˇ, 有目共睹] anyone with eyes can see it (成语 saw); obvious to all; sth speaks for itself; is there for all to see
有目共见[yǒu mù gòng jiàn, ㄧㄡˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄢˋ, 有目共见 / 有目共見] anyone with eyes can see it (成语 saw); obvious to all; sth speaks for itself; is there for all to see
舌尖音[shé jiān yīn, ㄕㄜˊ ㄐㄧㄢ , 舌尖音] apical consonant (produced with the tip of the tongue, i.e. d or t)
受任[shòu rèn, ㄕㄡˋ ㄖㄣˋ, 受任] appointment (to a job); to be appointed (to high office); to accept an appointment; entrusted with responsibilities; same as 授任
授任[shòu rèn, ㄕㄡˋ ㄖㄣˋ, 授任] appointment (to a job); to be appointed (to high office); to accept an appointment; entrusted with responsibilities; same as 授任
临终[lín zhōng, ㄌㄧㄣˊ ㄓㄨㄥ, 临终 / 臨終] approaching one's end; with one foot in the grave
批件[pī jiàn, ㄆㄧ ㄐㄧㄢˋ, 批件] approved document; document with written instructions
弩兵[nǔ bīng, ㄋㄨˇ ㄅㄧㄥ, 弩兵] archer; infantry armed with crossbow
[zēng, ㄗㄥ, 矰] arrow with a streamer
不费吹灰之力[bù fèi chuī huī zhī lì, ㄅㄨˋ ㄈㄟˋ ㄔㄨㄟ ㄏㄨㄟ ㄓ ㄌㄧˋ, 不费吹灰之力 / 不費吹灰之力] as easy as blowing off dust; effortless; with ease
随信[suí xìn, ㄙㄨㄟˊ ㄒㄧㄣˋ, 随信 / 隨信] attached with the letter
单源多倍体[dān yuán duō bèi tǐ, ㄉㄢ ㄩㄢˊ ㄉㄨㄛ ㄅㄟˋ ㄊㄧˇ, 单源多倍体 / 單源多倍體] autopolyploid (polyploid with chromosomes of single species)
像章[xiàng zhāng, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄤ, 像章] badge; insignia; lapel badge (e.g. with miniature portrait of great national leader)

with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M')
Oバック[オーバック, o-bakku] (n) O-back; skirt with peek-a-boo hole in rump
Q熱[キューねつ, kyu-netsu] (n) Q fever (extremely contagious bacterial disease with flu-like symptoms)
アイコラ[, aikora] (n) (abbr) (See アイドルコラージュ) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc.
アイドルコラージュ[, aidorukora-ju] (n) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. (wasei
アガリクス[, agarikusu] (n) Agaricus subrufescens (species of mushroom with purported medicinal properties)
あぐら鼻;胡坐鼻[あぐらばな, agurabana] (n) snub nose; flat nose with flattened nostrils
アジア太平洋戦争;アジア・太平洋戦争[アジアたいへいようせんそう(アジア太平洋戦争);アジア・たいへいようせんそう(アジア・太平洋戦争), ajia taiheiyousensou ( ajia taiheiyousensou ); ajia . taiheiyousensou ( ajia . taih] (n) (See 十五年戦争,太平洋戦争) Asia-Pacific War (starting with the Manchurian Incident in 1931 and ending with the Japanese surrender in 1945)
あしらう[, ashirau] (v5u,vt) to arrange; to treat; to handle; to deal with
アズマギンザメ属[アズマギンザメぞく, azumaginzame zoku] (n) Harriotta (genus with two species of long-nosed chimaeras in the family Rhinochimaeridae)
あっけらかんと[, akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on
アポスティーユ;アボスティル[, aposutei-yu ; abosuteiru] (n) stamp or certificate of public document authentication in accordance with Hague Convention XII; apostille
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant
アミメカゲロウ目;網目蜉蝣目[アミメカゲロウもく(アミメカゲロウ目);あみめかげろうもく(網目蜉蝣目), amimekagerou moku ( amimekagerou me ); amimekageroumoku ( amime kagerou me )] (n) Neuroptera (order of insects with four membranous wings)
あられ[, arare] (n) (See 霰餅) roasted mochi pieces (usu. flavoured with soy sauce, or sweetened with sugar, etc.)
アルサロ[, arusaro] (n) (abbr) (from アルバイト and salon) "salon" where the hostesses are supposedly part-timers with other jobs
アンコン[, ankon] (n) (abbr) overcoat with very simple lines and no shoulder pads, etc. (from
あんこ型[あんこがた, ankogata] (n) sumo wrestler with a big belly
イージーパンツ[, i-ji-pantsu] (n) loose-fitting pants with an elastic or drawcord waist (wasei
いかがお過ごしですか[いかがおすごしですか, ikagaosugoshidesuka] (exp) How are things with you?; How are you doing?
いじくり回す;弄くり回す;弄くりまわす[いじくりまわす, ijikurimawasu] (v5s) (uk) (See いじり回す) to fiddle with; to monkey around with
イヤドロップ[, iyadoroppu] (n) eardrop (earring with a pendant)
インキー[, inki-] (vs) shutting yourself out of your car with the key left inside (wasei
インサイドアウト[, insaidoauto] (n) inside out; swinging golf club with an inside out motion
インフォーマント[, info-manto] (n) informant (often with regard to survey respondents)
ウォシュレット;ウォッシュレット[, uoshuretto ; uosshuretto] (n) (Toto brandname) (See 温水洗浄便座) toilet seat with bidet functions (wasei
うぐいす餅;鶯餅[うぐいすもち, uguisumochi] (n) (See 餅・もち,餡,青きな粉) mochi filled with red bean paste and topped with green soy flour
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period)
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period)
うっとり[, uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly
うようよ[, uyouyo] (adv,vs) (on-mim) in swarms; crawling with
うんと[, unto] (adv) (1) (on-mim) a great deal; very much; a lot; (2) with a great amount of effort
エアーパッキン[, ea-pakkin] (n) (See エアキャップ) plastic packing material with air bubbles (wasei
エアキャップ[, eakyappu] (n) (1) plastic packing material with air bubbles (wasei
エアロビサイズ[, earobisaizu] (n,vs) aerobicising; exercising with aerobics
エコー葉書[エコーはがき, eko-hagaki] (n) (uk) postcards with the bottom third of the front side reserved for an advertisement, and sold at a lower cost than regular postcards
エタロン[, etaron] (n) etalon (optical element with parallel surfaces used to increase the coherent length of a laser)
えっちらおっちら[, ecchiraocchira] (adv) with a great deal of effort; laboriously
エネトピア[, enetopia] (n) (abbr) housing development designed with an eye toward energy conservation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard program input
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.)
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.)
データ付き領域集合[データつきりょういきしゅうごう, de-ta tsukiryouikishuugou] fill area set with data
データ付き領域集合群[データつきりょういきしゅうごうぐん, de-ta tsukiryouikishuugougun] set of fill area sets with data
プログラム制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with program-controlled addressable storage
プログラム制御式及びキーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきおよびキーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikioyobi ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwom] calculator with program-controlled and keyboard controlled addressable storage
優先使用語をもつシソーラス[ゆうせんしようごをもつシソーラス, yuusenshiyougowomotsu shiso-rasu] thesaurus with preferred terms
加算機式計算器[かさんきしきけいさんき, kasankishikikeisanki] calculator with arithmetic logic
外部アクセス可能閉域利用者グループ[がいぶアクセスかのうへいいきりようしゃグループ, gaibu akusesu kanouheiikiriyousha guru-pu] closed user group with outgoing access
外部プログラム入力式計算器[がいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, gaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with external program input
数式通り方式計算器[すうしきどおりほうしきけいさんき, suushikidoorihoushikikeisanki] calculator with algebraic logic
無手順[むてじゅん, mutejun] ASCII data transfer with XON-XOFF flow control
短絡[たんらく, tanraku] short circuit (vs), dealing with matters quickly and carelessly
算式通り方式計算器[さんしきどおりほうしきけいさんき, sanshikidoorihoushikikeisanki] calculator with algebraic logic
色付き折れ線集合[いろつきおれせんしゅうごう, irotsukioresenshuugou] polyline set with colour
逆ポーランド表記式計算器[ぎゃくポーランドひょうきしきけいさんき, gyaku po-rando hyoukishikikeisanki] calculator with postfix notation logic, calculator with suffix notation logic, calculator with reverse-Polish notation logic
通知付き局留め[つうちつききょくどめ, tsuuchitsukikyokudome] counter collection with advice, PD PR
配達不能郵便の物理的返送[はいたつふのうゆうびんのぶつりてきへんそう, haitatsufunouyuubinnobutsuritekihensou] undeliverable mail with return of physical message, PD PR
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage
データ付き出力基本要素[データつきしゅつりょくきほんようそ, de-ta tsukishutsuryokukihonyouso] with-data primitives
ワーニング無しに[ワーニングなしに, wa-ningu nashini] without warning (the user)
丸付き数字[むるつきすうじ, murutsukisuuji] number enclosed within a circle (symbol)
優先使用語をもたないシソーラス[ゆうせんしようごをもたないシソーラス, yuusenshiyougowomotanai shiso-rasu] thesaurus without preferred terms
屋内配線[おくないはいせ, okunaihaise] internal wiring (within a building)
桁上げなし加算[けたあげなしかさん, ketaagenashikasan] addition without carry
範囲内[はんいない, han'inai] in range, within range
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] Thai: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว English: killing two birds with one stone (id)
先ず[まず, mazu] Thai: เริ่มต้น, เบื้องต้น, ลำดับแรก เป็นคำกล่าวบอกลำดับขั้นตอน English: to start with
学内[がくない, gakunai] Thai: อยู่ภายในบริเวณสถานศึกษา เช่น โรงเรียน, วิทยาสัย หรือ มหาวิทยาลัย English: within the school
映る[うつる, utsuru] Thai: เข้ากันดีกับ English: to harmonize with
知る[しる, shiru] Thai: รู้จัก English: to be acquainted with
親しむ[したしむ, shitashimu] Thai: คุ้นเคย English: to be intimate with
近づく[ちかづく, chikaduku] Thai: เข้ามาตีสนิท English: to get acquainted with

with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารคาว[n. exp.] (āhān khāo) EN: food with a salty taste ; meat dish FR:
อ้าแขน[v. exp.] (ā khaēn) EN: greet with open arms FR:
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อาฆาตแค้น[v. exp.] (ākhāt khaēn) EN: feud ; spite ; look upon with hatred FR:
อัน[n.] (an) EN: [classif.: small objects, pieces of candy, ashtrays, round objects, objects with unknown classifiers] FR: [classif. : petits objets, choses en général]
อนันตริยกรรม[n.] (anantariyak) EN: the most heinous crimes ; sins with five heaviest punishment ; mortal sins FR: les péchés mortels [mpl]
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: respectfully invite ; invite with great respect ; respectfully engage FR:
อั้งเปา[n. exp.] (ang pāo) EN: red enveloppe with a money gift ; lucky money FR:
อ้างถึง[adv.] (āng theung) EN: referring (to) ; with reference (to) FR:
อนุสนธิ[X] (anusonthi) EN: concerning ; with reference to ; in response to FR:
เอาเป็นอารมณ์[v. exp.] (ao pen ārom) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration FR:
อาบน้ำตา[v. exp.] (āp nām tā) EN: be soaked with tears FR:
อารมณ์ขุ่นมัว[adj.] (ārom khunmū) EN: in a gloomy mood ; with a heavy heart ; moody FR: maussade
อาจอง[adv.] (āt-ong) EN: proudly ; boldly ; bravely ; with temerity FR: bravement
อัตราส่วนซึ่งมากกว่า 2 พจน์[n. exp.] (attrāsūan s) EN: ratios with more than two terms FR:
อายุอานาม[adj.] (āyu ā nām) EN: aged ; with an age of FR:
แบกะดิน[v.] (baēkadin) EN: sell with goods spread out on the ground ; spread goods out on the ground for sale FR:
แบหลา[v.] (baēlā) EN: lie with legs sprawled out ; lie with legs spread out FR:
ใบดาล[n.] (baidān) EN: kind of windows or doors with a bolt or a latch FR:
บำบวง[v.] (bambūang) EN: egg noodle with shrimp wonton FR:
บะหมี่แห้ง[n. exp.] (bamī haēng) EN: wheat noodles with vegetables and meat FR:
บะหมี่เกี๊ยวกุ้ง[n. exp.] (bamī kīo ku) EN: egg noodle with shrimp wontons FR:
บะหมี่เกี๊ยวหมูแดง[xp] (bamī kīo mū) EN: egg noodle with wonton and red BBQ pork FR:
บะหมี่เกี๊ยวปู[n. exp.] (bamī kīo pū) EN: egg noodle with crab wontons FR:
บะหมี่หมูแดง[n. exp.] (bamī mūdaēn) EN: Chinese egg noodles with red pork in hot soup ; wheat noodles with Chinese red pork FR:
บะหมี่น้ำ[n. exp.] (bamī nām) EN: wheat noodles in broth with vegetables and meat FR: soupe de pâtes [f]
บะหมี่น่องไก่[xp] (bamī nøng k) EN: egg noodles with chicken thigh FR:
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: minister with lavish attention ; lavish attention on ; pander to ; make s.o. feel happy FR: être aux petits soins ; faire plaisir à qqn
บันจอย[v.] (banjøi) EN: do with care ; do carefully FR: fignoler ; s'appliquer
บรรจง[adv.] (banjong) EN: with care ; delicately ; finely ; regularly FR: avec soin ; soigneusement ; délicatement
บรรลุผล[v. exp.] (banluphon) EN: meet with success ; succeed ; accomplish ; achieve ; attain ; be successful ; be effective FR: réussir
บ้าสมบัติ[adj.] (bāsombat) EN: infatuated with valuable things FR:
เบญจรงค์[n.] (benjarong) EN: traditional five-coloured Thai ceramics ; Thai porcelain with designs in five colours FR:
เบื่อ[v. exp.] (beūa) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
เบื่อชีวิต[v. exp.] (beūa chīwit) EN: be tired of life ; be fed up with life FR: en avoir marre de la vie ; être fatigué de vivre
เบื่อกับ[v. exp.] (beūa kap) EN: be fed uup with FR: en avoir marre de ; être excédé par
เบื่อหน่าย[v. exp.] (beūa nāi) EN: be tired of ; be bored with ; be weary of ; be fed up with ; be sick of ; irk ; bore FR: être dégoûté ; en avoir marre
บิณฑบาต[v.] (binthabāt) EN: go about with a bowl to receive food ; receive food offerings FR:
บ่ฮู้[v. exp.] (bohū) EN: do you read me? ; do you understand? ; are you still with me? FR:
บ้อม[v.] (bǿm) EN: beat severely ; beat with a stick ; lambaste ; drub ; maul FR: matraquer ; bâtonnner

with ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belastbarkeit {f}ability to cope with pressure (strain)
Rat {m} | ein Rat | mit Rat und Tat helfen | sich bei jdm. Rat holen | ohne Ratadvice | a piece of advice | to help with words and deeds | to ask someone's advice | uncounselled
Aids-Infizierte {m,f}; Aids-Infizierter [med.]person with AIDS (PWA)
Androhung {f} | unter Androhung von Gewalt | durch die Androhung seines Rücktrittesthreat | with the threat of violence | by threatening to resign
Anerkennung {f} | Anerkennung finden; anerkannt werden | allgemeine Anerkennung findenacceptance | to find acceptance; to win acceptance | to meet with general acceptance
böse {adj} (auf; über) | auf etw. böse sein | auf jdn. böse sein | auf jdn. böse werden | es nicht böse meinenangry (at; about) | to be angry at sth. | to be angry with someone | to get shirty with sb. | to mean no harm
Assistenz {f}; Assistenz... | unter Assistenz von ...assistance | with the assistance of ...
mit {prp; +Dativ} | mit den Kindern spielen | mit Sack und Pack | mit Zustimmung der Eltern | ein Haus mit Garten | Zimmer mit Frühstück | mit dem Wind | mit dem Zug fahrenwith | to play with the children | with bag and baggage | with the consent of the parents | a house with a garden | room with breakfast included | with the wind | to go by train
Behindertenarbeit {f}work with the disabled
beliebt; begehrt {adj} (bei) | beliebter; begehrter | am beliebtesten; am begehrtesten | beliebt sein bei | sehr beliebt bei Kindernpopular (with) | more popular | most popular | to be popular with | very popular with children; very much liked by children
Boxermotor {m}opposed cylinder engine; engine with pistons reciprocating
Brieffreundschaft {f} | eine Brieffreundschaft mit jdm. habencorrespondence with a pen friend | to be pen friends with sb.
Profil {n} (Reifen) | asymmetrisches Profil | feingegliedertes Profil | lamelliertes Profil | nicht richtungsgebundenes Profil | offenes Profil | Profil mit Längsrippen | unterbrochenes Profiltread | asymmetric tread | ribbed tread | siped tread | non-directional tread | open tread | tread pattern with circumferential tread ribs | broken pattern
Schmarren {m} [cook.]a pancake broken up with a fork after frying
energiegeladen {adj}bursting with energy
Tanzlokal {n}cafe with dancing
Vorsicht {f} | mit größter Vorsichtcaution | with the utmost caution
Werksbescheinigung {f}certificate of compliance with the order
Gesellschaft {f} | jdm. Gesellschaft leisten | jdm. Gesellschaft leisten | Gesellschaft leistencompany | to keep company with someone | to keep someone's company | to bear company
Einsatzzirkel {m}compass with interchangeable attachments
Bauernfrühstück {n} [cook.]fried potatoes with scrambled egg and bacon
Lieferantenschriftverkehr {m}correspondence with the suppliers
striemig {adj}covered with wales
Schleppkleid {n}dress with train
schweißgebadet {adj}dripping with sweat
Nachdruck {m} | mit allem Nachdruckemphasis | with every emphasis
Betriebszugehörigkeit {f}employment with a company; period of employment
Neid {m} | gelb vor Neid [übtr.]envy | green with envy [fig.]
explosionsgefährdeter Bereich; Ex-Bereich {m}area with potentially explosive atmosphere; area subject to explosion hazards
Nichteinhaltung {f} einer Bedingungfailure to comply with a condition
bedeutungsschwer {adj}fraught with meaning
spannungsgeladen {adj}; voller Spannungfraught with tension
Stirnrunzeln {n} | mit Stirnrunzelnfrown | with a frown
Senfgurke {f} [cook.]gherkin pickled with mustard seed
Absicht {f} | in guter Absicht | ohne böse Absicht | in böser Absicht | mit böser Absicht; aus böser Absicht | in böswilliger Absichtintent | with good intent | with no ill intent | in bad faith | with evil intent | with malicious intent
gramgebeugt {adj}bowed with grief
schreckensbleich {adj}green with fear
Hitze {f} | in der Hitze schmoren | mit der Hitze fertig werden | bei dieser Hitzeheat | to swelter in the heat | to beat the heat | with this heat
Entsetzen {n} | voller Entsetzen | sprachlos vor Entsetzenhorror | horror-stricken | struck dumb with horror
Wirtschaftsingenieurwesen {n}Industrial Engineering with Business Studies

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า with
Back to top