ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *for*, -for-

for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
for (prep.) สำหรับ See also: ในส่วน
for (prep.) เพื่อ See also: แก่, ให้แก่, ให้กับ
for (prep.) แทน
for (prep.) สนับสนุน See also: เห็นด้วย Ops. against
for (prep.) เป็นระยะ See also: เป็นเวลา, เป็นจำนวนเงิน
for (prep.) ในฐานะของ Syn. on behalf of
for (prep.) ไปยัง
for (conj.) ด้วยเหตุที่ Syn. as, since
for (conj.) เพราะว่า See also: เนื่องจาก Syn. because of
for (prep.) แลกกับ
for a moment (adv.) ชั่วขณะหนึ่ง See also: อึดใจหนึ่ง, ชั่วขณะเดียว, ชั่วแล่น
for a start (adv.) เริ่มแรก See also: อย่างแรก
for a while (adv.) ชั่วครู่ See also: ชั่วขณะ, ชั่วประเดี๋ยว, ครู่เดียว
for ages (idm.) แรมปี See also: หลายปี
for all I care (idm.) ฉันไม่สนใจว่า
for all I know (sl.) เท่าที่รู้ See also: เท่าที่ทราบ
for all the world (idm.) ทุกสิ่ง (ในทางลบ)
for better or for worse (idm.) ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตาม
for chicken feed (sl.) ไม่มีเงิน See also: ไม่มีค่าตอบแทน Syn. for peanuts
for chicken-feed (idm.) เกือบไม่ได้อะไรเลย (คำไม่เป็นทางการ) See also: เกือบไม่มีเงินเลย
for crying out loud (sl.) คำอุทานเมื่อโกรธมาก
for days on end (idm.) หลายวันติดกัน
for example (conj.) ตัวอย่างเช่น See also: เช่น Syn. for example
for fear that (conj.) ด้วยเกรงว่า See also: เพราะกลัวว่า
for free (sl.) ไม่เสียค่าใช้จ่าย See also: ไม่เสียเงิน, ฟรี
for fuck sake (sl.) คำอุทานเมื่อโกรธมาก
for God’s sake (sl.) คำอุทานเมื่อรู้สึกไม่สมหวัง
for good (idm.) ถาวร See also: ตลอดไป, ตลอดกาล, ช่วนิรันดร์
for good (idm.) ตลอดกาล See also: ชั่วนิรันดร์
for good measure (idm.) (ใส่) อีกเล็กน้อยเพื่อชูรส
for hours on end (idm.) หลายชั่วโมงติดกัน
for instance (conj.) ตัวอย่างเช่น See also: เช่น Syn. for example
for keeps (idm.) ตลอดกาล See also: ชั่วนิรันดร์
for kicks (idm.) เพื่อความสนุก (คำสแลง) See also: เพื่อความบันเทิง
for openers (idm.) เริ่มแรก (คำไม่เป็นทางการ)
for peanuts (idm.) เกือบไม่ได้อะไรเลย (คำไม่เป็นทางการ) See also: เกือบไม่มีเงินเลย
for peanuts (sl.) ไม่มีเงิน See also: ไม่มีค่าตอบแทน Syn. for chicken feed
for profit (adv.) อย่างเห็นแก่ตัว See also: อย่างเห็นแก่ได้, อย่างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว Syn. self-regardingly, egoistically
for real (sl.) เป็นจริง See also: จริงๆ, แท้จริง
for sale (idm.) ขาย
English-Thai: HOPE Dictionary
for(ฟอร์) prep. สำหรับ,เพื่อ,conj. เนื่องจาก,เพราะว่า
forage(ฟอ'ริจฺ) n. อาหารปศุสัตว์,การหามาซึ่งอาหารปศุสัตว์,การออกหาเสบียงอาหาร,การตรวจค้น. vi. หาอาหาร,ตรวจค้น,ค้นหา,จู่โจม. vt. ค้นหา,หาอาหาร,จู่โจม,ปล้นสะดม, See also: forager n., Syn. search
foray(ฟอ'เร) n. การจู่โจมอย่างรวดเร็ว (มักเพื่อปล้นสะดม) ,การโจมตีอย่างรวดเร็ว. vi. โจมตี,จู่โจม,ปล้นสะดม,ทำลาย,ล้างผลาญ -forayer n., Syn. raid,invade,destroy
forbad(ฟอร์เบด') v. อดีตกาลของ forbid
forbade(ฟอร์เบด') v. อดีตกาลของ forbid
forbear(ฟอแบร์') v. อดีตกาลของforbid,อดทน,อดกลั้น,หักห้าม,บังคับจิตใจ,ข่มใจ,ละเว้น. -forbearer n.
forbearance(ฟอแบ'เรินซฺ) n. การอดทน,การอดกลั้น,การข่มใจ,ขันติ, Syn. restraint
forbid(ฟอร์บิด') vt. ห้าม,ยับยั้ง,ไม่อนุญาต,ป้องกัน,ขัดขวาง,ทำให้เป็นไปไม่ได้., See also: forbiddance n. -forbidder n.
forbidden(ฟอร์บิด'เดิน) v. กริยาช่อง 3 ของ forbid adj. ต้องห้าม,ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต
forbidding(ฟอร์บิด'ดิง) adj. ไม่เป็นมิตร,น่ากลัว,อันตราย,มีภัยคุกคาม., See also: forbiddingly adv. forbiddingness n.
force(ฟอร์ส) n. กำลัง,แรง,พลัง,อำนาจ,อิทธิพล,ผลบังคับทางกฎหมาย,พลังจิต,กองกำลัง,กองทัพ,กลุ่ม,คณะบุคคล -Phr. (in force ซึ่งปฏิบัติการอยู่,มีผล) . vt. บังคับ,ผลักดัน,บีบบังคับ,รุน,ดัน,ยัด,เร่ง. vi. บากบั่น,บุกเบิก,ไปด้วยกำลัง., See also: able adj. force
forced(ฟอร์ซฺทฺ) adj. ซึ่งถูกบังคับ,ซึ่งถูกบีบบังคับ,ใช้แรง,ฝืนใจ,ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ., See also: forcedly adv. ness n.
forceful(ฟอร์ซฺ'ฟูล) adj. มีอำนาจ,มีพลัง,เข้มแข็ง,แข็งขัน,เด็ดเดี่ยว,โน้มใจ., See also: forcefuly adv. forcefuness n., Syn. vigorous
forceps(ฟอร์'เซพซฺ) n. คีมหนีบ
forcible(ฟอร์ซฺ'ซิเบิล) adj. ใช้กำลัง,มีกำลัง,มีพลัง,ให้กำลัง,ได้ผล,จูงใจ,โน้มน้าวจิตใจ., See also: forcibility n., forcibly adv., Syn. compulsory
ford(ฟอร์ด) n. ที่ตื้นของแม่น้ำลุยข้ามได้. vi. ลุยน้ำข้าม, See also: fordable adj.
fore(ฟอร์) adj. ข้างหน้า,อยู่ข้างหน้า,หัวเรือหน้าสุด,ที่หนึ่ง,แรกเริ่ม,ก่อน,ไปข้างหน้า. adv. ที่หัวเรือ,ไปทางหัวเรือ,ก่อน,ไปข้างหน้า -Phr. (fore and aft หัวและท้ายเรือ) . n. หัวเรือ,ส่วนหน้า,เสากระโดงหน้า -prep.,conj. ก่อน
fore-and-aftadj. ขนานกับลำเรือ หัวและท้ายเรือ,ตามยาวของเรือ
forearm(ฟอร์'อาร์ม) n. ส่วนของแขนที่อยู่ระหว่างศอกกับข้อมือ,แขนช่วงแรก
forebear(s) (ฟอร์'แบร์ซฺ) n. บรรพบุรุษ., Syn. ancestors
forebode(ฟอร์'โบด) v. ทำนาย,บอกเหตุล่วงหน้า,แสดงว่าจะมี,เป็นลางสังหรณ์., See also: foreboder n.
foreboding(ฟอร์โบ'ดิง) n. ลาง,นิมิต,สังหรณ์ adj. เป็นกลาง,ซึ่งบอกเหตุล่วงหน้า (มักเป็นเหตุร้าย), See also: forebodingly adv. forebodingness n., Syn. prediction
forecast(ฟอร์'คาสทฺ) {forecast/forecasted,forecasting,forecasts} vt. ทำนาย,คาดคะเน,พยากรณ์,วางแผน. vi. พยากรณ์,ทำนาย. n. การทำนาย,การพยากรณ์,คำทำนาย,คำพยากรณ์., See also: forecaster n., Syn. prognosis
foreclose(ฟอร์'โคลส) v. ยึดทรัพย์สิน ที่จำนองไว้,เพิกถอนสิทธิการถ่ายถอนจำนอง หรือคำมั่น,กำจัด,ขจัด,ขัดขวาง,ป้องกัน. -foreclosable n.
foreclosure(ฟอร์โคล'เชอะ) n. การเพิกถอนสิทธิการถ่ายถอนจำนอง หรือคำมั่น
foredoom(ฟอร์ดูม') vt. ถูกลิขิตล่วงหน้า,ถูกกำหนดล่วงหน้า,ถูกกำหนดวาระสุดท้ายล่วงหน้า. n. วาระสุดท้ายที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า
forefather(ฟอร์'ฟาเธอะ) n. บรรพบุรุษ, See also: forefatherly adj., Syn. forbear
forefinger(ฟอร์ฟิง'เกอะ) n. นิ้วชี้., Syn. index finger
forefoot(ฟอร์'ฟุท) n. ขาหน้า,กระดูกงูเรือส่วนหน้า -pl., See also: feet
forefront(ฟอร์'ฟรันทฺ) n. ส่วนหน้าสุด
forego(-โก') {forewent,foregone,foregoing,foregoes} vt. ดูforgo, See also: foregoer n.
foregoing(ฟอร์โก'อิง) adj. ไปก่อน,ก่อน,ซึ่งอยู่ก่อน,เกี่ยวกับอันก่อน, Syn. preceding
foreground(ฟอร์'เกราดฺ) n. ตอนหน้า,ส่วนหน้า,ทัศนียภาพที่อยู่ใกล้ (ต่างกับ background)
forehand(ฟอร์'แฮนดฺ) adj.,adv. เกี่ยวกับหน้ามือ (ตีลูกเทนนิสหรือแบดมินตัน) ,ซึ่งอยู่ข้างหน้า,ซึ่งกระทำมาก่อน. n. การตีหน้ามือ,ตำแหน่งที่เหนือกว่า,ตำแหน่งที่ได้เปรียบ
forehead(ฟอร์'เฮด) n. หน้าผาก,ส่วนหน้า
foreign(ฟอร์'ริน) adj. ต่างประเทศ,ต่างชาติ,นอกประเทศ,ต่างถิ่น,ต่างเขต,ไม่เกี่ยวข้อง,ไม่เหมาะสม,ต่างประเภท,แปลก,ไม่คุ้นเคย., See also: foreignly adv. foreignness n., Syn. alien
foreign affairsการต่างประเทศ,เรื่องราว หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
foreleg(ฟอร์'เลก) n. ขาหน้า
foreman(ฟอร์'เมิน) n. หัวหน้าคนงาน,หัวหน้าคณะลูกขุน., See also: foremanship n. -pl. foremen
foremast(ฟอร์'มาสทฺ) n. เสากระโดงหน้า
English-Thai: Nontri Dictionary
for(con) เพราะว่า,เพราะเหตุว่า,เนื่องจาก,เนื่องจากว่า
forage(vt) หาอาหาร,ค้น,ปล้นสะดม,จู่โจม
foray(n) การปล้นสะดม,การจู่โจม,การโจมตี,การล้างผลาญ
forbade(vt) pt ของ forbid
forbear(vi,vt) อดกลั้น,หักห้าม,ระงับ,ละเว้น,อดทน,ข่มใจ
forbearance(n) การข่มใจ,การหักห้าม,การระงับ,ความอดทน,การละเว้น
forbid(vt) ขัดขวาง,ไม่อนุญาต,ห้าม,ปราม,ยับยั้ง
forbidden(adj) ซึ่งต้องห้าม,ซึ่งถูกห้าม,ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต
forbore(vi) pt ของ forbear
forborne(vi) pp ของ forbear
force(n) แรง,อำนาจ,การบังคับ,กำลัง,พละกำลัง,กองทัพ,อิทธิพล
forced(adj) ฝืน,ยัดเยียด,ถูกบังคับ,หักโหม,ขับเคี่ยว
forceful(adj) มีกำลัง,แข็งขัน,บากบั่น,มีพลัง,เด็ดเดี่ยว,เข้มแข็ง
forceps(n) คีม,ปากคีบ,คีมหนีบ
forcible(adj) โดยการบังคับ,ซึ่งใช้กำลัง,ซึ่งใช้อำนาจ
ford(n) การลุยน้ำ,การข้ามฟาก
fore(adj) ข้างหน้า,ด้านหน้า,แรกเริ่ม,ก่อน,ที่หนึ่ง
FORE-AND-fore-and-aft(adj) ตามยาวของตัวเรือ,ขนาดลำเรือ
forearm(n) แขนช่วงล่าง,ปลายแขน
forebear(n) บรรพบุรุษ,โคตรเหง้า,บรรพชน
forebode(vt) ทาย,พยากรณ์,สังหรณ์ใจ,บอกเหตุล่วงหน้า
foreboding(n) การทาย,การพยากรณ์,ลางสังหรณ์,นิมิต,ลาง
forecast(n) คำทำนาย,การคาดคะเน,การพยากรณ์,คำพยากรณ์
forecastle(n) ดาดฟ้าเรือ,กะลาสีเรือ
foreclose(vi,vt) กีดกั้น,ยึด,ริบ,ถอนสิทธิ์,ตัดสิทธิ์,ขัดขวาง,ขจัด,ป้องกัน
foredoom(vt) ชี้ชะตา,ลิขิตไว้ล่วงหน้า
forefather(n) บรรพบุรุษ,โคตรเหง้า,บรรพชน
forefinger(n) นิ้วชี้,ดรรชนี
forefoot(n) เท้าหน้า,ขาหน้า
forefront(n) สิ่งที่อยู่หน้าสุด,หัวแถว,ตอนหน้า,แถวหน้า,ส่วนหน้า
forego(vt) ยกเลิก,เลิก,ละทิ้ง,ทิ้ง,สลัด,จากไป
foregoing(adj) มาก่อน,ซึ่งอยู่ก่อน,เกี่ยวกับวันก่อน
foregone(adj) ทราบล่วงหน้า,รู้มาก่อนแล้ว
foreground(n) พื้นหน้า,ส่วนหน้า,ตอนหน้า,ภาพที่อยู่ใกล้
forehand(adj) เกี่ยวกับหน้ามือ,ซึ่งนำหน้า,ซึ่งอยู่ข้างหน้า,ซึ่งทำมาก่อน
forehead(n) หน้าผาก,นลาฏ
foreign(adj) ต่างประเทศ,ต่างชาติ,ต่างเมือง,นอกประเทศ,ต่างถิ่น
foreigner(n) ชาวต่างประเทศ,ชาวต่างชาติ,คนต่างด้าว
foreknow(vt) รู้ล่วงหน้า,เห็นการณ์ล่วงหน้า
foreknowledge(n) การรู้ล่วงหน้า,ฌาณ,การเห็นการณ์ล่วงหน้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
for collectionเพื่อเรียกเก็บ (ก. ตั๋วเงิน) [ดู en recouvrement] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forbearanceการงดใช้สิทธิเรียกร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forbidden character codeรหัสอักขระต้องห้าม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
forceกำลังแรง, แรงบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forced circulation systemระบบหมุนเวียนแบบบังคับ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
forcepsปากคีบ, คีม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forcible and violent meansวิธีใช้กำลังและความรุนแรง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
forearmแขนท่อนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forecast๑. พยากรณ์๒. การพยากรณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
foreclosure of mortgageการบังคับเอาทรัพย์จำนองหลุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forefingerนิ้วชี้ [มีความหมายเหมือนกับ index ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forefootเท้าส่วนหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foreground๑. -พื้นหน้า๒. ภาวะพื้นหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
forehand rentค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forehead; fronsหน้าผาก [มีความหมายเหมือนกับ brow ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foreign billตั๋วแลกเงินต่างประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreign currencyเงินตราต่างประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreignerชาวต่างประเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
foreman๑. ผู้แถลงแทนคณะลูกขุน๒. หัวหน้าคนงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
forensic medicineนิติเวชศาสตร์ [ดู legal medicine และ medical jurisprudence] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
foreseeabilityความสามารถคาดการณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreshadowingการเกริ่นการณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreshoreชายทะเลส่วนนอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
foreshorteningลักษณะกินตา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foresightการมองเห็นผลล่วงหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreskin; preputiumหนังหุ้มปลาย [มีความหมายเหมือนกับ prepuce ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forestป่า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
forewordคำนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
forfeitureการเสียสิทธิ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
forge delay timeเวลาหน่วงกด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forgeryการปลอมลายมือ, การปลอมเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forging force; forge forceแรงกดยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forked; furcateเป็นง่าม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
form๑. แบบ, รูปแบบ, ใบแบบ๒. ชั้นเรียน (อังกฤษ) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
form feedเลื่อนกระดาษ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
formalรูปนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
format๑. รูปแบบ๒. จัดรูปแบบ๓. การจัดรูปแบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
formationหมวดหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
formulaสูตร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
fornicationการล่วงประเวณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forage plantพืชอาหารสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Forbidden Bandแถบฟอร์บิดเดน [การแพทย์]
Forceแรง,การข่มขู่ [การแพทย์]
Forced buyการบังคับซื้อการที่บริษัทหลักทรัพย์นำเงินประกันของลูกค้าที่วางเป็นประกันการยืมหลักทรัพย์ (securities borrowing account) ไปซื้อหุ้นคืน บริษัทหลักทรัพย์จะบังคับให้ลูกค้าซื้อหุ้นคืนต่อเมื่อหุ้นที่ยืมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น จนทำให้สัดส่วนหลักประกันต่อมูลหนี้มีค่าต่ำกว่าระดับ maintenance margin ที่เข้าเกณฑ์ forced buy ซึ่งจะต่ำกว่าระดับ margin call (เช่น ระดับ forced buy เท่ากับ 30% ขณะที่ระดับ margin call เท่ากับ 40% เป็นต้น) หลักเกณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าแต่ละรายมีภาระหนี้เกินตัวจนไม่อาจแบกรับได้ (ซึ่งจะเห็นได้จาก การที่ถูก margin call แล้วไม่สามารถนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้) หากปล่อยค้างไว้ ถ้าหุ้นที่ยืมมีมูลค่าสูงขึ้นไปอีก อาจทำให้มีหลักประกันไม่คุ้มมูลหนี้ จนกระทบถึงฐานะการเงินของบริษัทหลักทรัพย์และกระทบถึงความเชื่อมั่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งระบบได้ [ตลาดทุน]
Forcepsคีมตกแต่งบาดแผล,คีมจับชิ้นเนื้อ [การแพทย์]
Forceps, Graspingคีมจับ [การแพทย์]
Fore Brainสมองส่วนหน้า [การแพทย์]
Fore-and-Aft Carryอุ้มคู่กอดหลัง [การแพทย์]
Forearmปลายแขน,แขนท่อนล่าง,กระดูกแขนท่อนปลาย,ท้องแขน,ต้นแขน,แขนส่วนปลาย,แขนใต้ศอก,ปลายแขน,กระดูกปลายแขน,ท้องแขน,แขนท่อนปลาย,หลังแขนส่วนล่าง,แขนท่อนต้น [การแพทย์]
Forecastingการประมาณการ [การบัญชี]
Forefootเท้าส่วนหน้า,ปลายเท้า [การแพทย์]
Foreheadหน้าผาก [การแพทย์]
Foreignสิ่งแปลกปลอม [การแพทย์]
Forensic accountingการบัญชีนิติเวชศาสตร์ [TU Subject Heading]
Forensic medicineนิติเวชศาสตร์ [TU Subject Heading]
Foreplayการประเล้าประโลมแสดงความรัก,การประเล้าประโลม [การแพทย์]
Foresightการคาดการณ์ [การแพทย์]
Foreskinหนังหุ้ม [การแพทย์]
Forest ป่าไม้ สังคมของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ รวมถึงจุลชีพทั้งมวลที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บนดิน และมีรากยึดเหนี่ยวอยู่ใต้ดิน ป่าไม้เป็นสิ่งที่ทดแทนขึ้นมาใหม่ได้ และสามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อมนุษย์ ป่าไม้ในเมืองไทยแบ่งออกเป็น 4ประเภท - Freshwater Swamp Forest ป่าบึงน้ำจืดหรือป่าน้ำท่วม - Mangrove Forest ป่าชายเลน - Peat Swamp forest ป่าพรุ - Swamp Forest บริเวณป่าที่ลุ่มน้ำขัง [สิ่งแวดล้อม]
Forestry and communityการทำป่าไม้กับชุมชน [TU Subject Heading]
Forfeitureการริบทรัพย์ [TU Subject Heading]
Forgery : Forgeriesการปลอมแปลง [TU Subject Heading]
Forgettingการลืม [การแพทย์]
Forgetting, Motivativeการกระตุ้นให้ลืม [การแพทย์]
Forgivenessการให้อภัย [TU Subject Heading]
Forgotfulnessหลงลืมง่าย [การแพทย์]
Forkedเป็นง่าม [การแพทย์]
formรูปทรง, ลักษณะภายนอกของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็น 3 มิติ คือ มีความกว้าง ความยาวและความสูง สามารถหาขนาดและปริมาตรได้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอิสระ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Formal And Informal Channelsการให้การศึกษาอย่างเป็นทางการและอย่างไม่เป็นทาง [การแพทย์]
Formaldehydeฟอร์มาดีไฮด์ [TU Subject Heading]
Formalinน้ำยาดองศพ,ฟอร์มาลิน,น้ำยาฟอร์มาลิน [การแพทย์]
Formalityฟอร์มาลิตี้ [การแพทย์]
format1. รูปแบบ
Formationการเกิด,การเกิดเป็นสาร [การแพทย์]
Former Soviet republicsกลุ่มประเทศประชาคมรัฐเอกราช [TU Subject Heading]
Formula, Commercialสูตรอาหารสำเร็จรูป,อาหารสูตรสำเร็จรูป [การแพทย์]
Formulationการตั้งตำรับยา,ตำรับยา [การแพทย์]
Fortal Mortality Rate อัตราภาวะการตายคลอด จำนวนการตายก่อนหรือระหว่างคลอดต่อบุตรเกิดรอด 1,000 คนในปีหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Forthrightมั่นคง [การแพทย์]
Fortificationป้อม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
SPCA (abbr.) คำย่อของ Society for the Prevention of Cruelty to Animals
กระดองหาย (n.) an implement for spreading straw out on the threshing floor See also: hayfork, Thai hayrack or hayscatterer Syn. คันฉาย, ดองฉาย, ขอฉาย, ดองหาย
กระทุ้งเส้า (v.) beat the cadence for the oarsmen in a boat race
กระพ้อม (n.) large woven basket for paddy See also: a large receptacle of woven bamboo strips with a small orifice
กระยาสนาน (n.) king´s utensil for taking a bath See also: bath towel and bathtub Syn. เครื่องสรง
กระหายเลือด (v.) lust for blood See also: crave for blood
กระหายเลือด (adj.) hungry for blood
กร่ำ (n.) bush pile for catching fish Syn. กล่ำ
กลองเพล (n.) big drum in a Buddhist temple used for telling midday meal
กลี่ (n.) square case with several drawers (used for laying areca-nut, betel leaves, tobacco etc.)
กองข้าว (n.) rice offering for the spirit
กะรัตหลวง (n.) a Thai weight unit for precious stones equal to 20 centigrams
กะริง (n.) snare for trapping the skipping animals Syn. กะหริ่ง
กะหริ่ง (n.) snare for trapping the skipping animals
กัปปิยโวหาร (n.) proper speech for a monk See also: monk´s utterable words
กากะเยีย (n.) stand for palm-leaf books See also: folding wooden bookrest
กาจับหลัก (n.) kind of trap in ancient time used only for human
การขออนุมัติ (n.) asking for approval See also: asking for the permission
การช่วยกัน (n.) gathering for growing rice See also: getting the help of one´s friends neighbours, gathering to help at harvest time
การทวง (n.) asking repayment for services rendered See also: reminding (one) of one´s obligation to the speaker
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We will be there for dinnerพวกเราจะไปที่นั่นเพื่อทานอาหารค่ำ
He has no respect for anyoneเขาไม่ให้ความนับถือใครเลย
She has a message for youเธอมีข้อความสำหรับคุณ
Please forgive me for being so lateได้โปรดให้อภัยฉันด้วยที่มาสาย
I don't think anyone know for sureฉันไม่คิดว่าจะมีใครรู้อย่างแน่นอน
I apologize for this intrusionฉันขอโทษด้วยที่บุกรุก
I turned it off for a reasonฉันปิดมันด้วยเหตุผลบางอย่าง
I have an urgent message for youฉันมีข้อความด่วนสำหรับคุณ
Let's take a break for a few minutesมาพักกันสักสองสามนาทีเถอะ
Thank you for having usขอบคุณที่ต้อนรับเรา
Wait for meคอยผมก่อน นี่คือคำสั่ง
There is no way for me to know thatไม่มีทางที่ฉันจะทราบเรื่องนั้น
I'm late for an appointmentฉันสายสำหรับนัดหมายแล้ว
I can't ask you out for breakfast?ฉันไม่สามารถชวนคุณออกมาทานข้าวเช้าได้หรือไง
I'd like you to organize a meeting for meผมอยากให้คุณจัดการประชุมให้หน่อย
That's all for today!เท่านี้แหล่ะวันนี้
Would you wait here for a minute?คุณจะคอยอยู่ตรงนี้สักครู่ได้ไหม
They'll have a party for their 10th wedding anniversaryพวกเขาจะจัดปาร์ตี้ครบรอบวันแต่งงานปีที่ 10
What did you have for lunch?คุณทานอะไรเป็นข้าวเที่ยง
I came to New York today for my interviewฉันมาที่นิวยอร์กเพื่อสัมภาษณ์วันนี้
She cooks for her friendsเธอทำอาหารให้เพื่อนๆ ทาน
We have known each other for 6 yearsพวกเรารู้จักกันมา 6 ปีแล้ว
I have heard its name for many timesฉันได้ยินชื่อมันมาหลายครั้งแล้ว
Thanks for your encouragementขอบคุณสำหรับกำลังใจของคุณ
What will you do for relaxation this holiday?คุณจะทำอะไรเป็นการพักผ่อนในวันหยุด
What do you do for a living?คุณทำมาหากินอะไร
Will you stay there for long?คุณจะอยู่ที่นั่นนานไหม
Where did you go for dinner yesterday?คุณไปทานข้าวเย็นที่ไหนเมื่อวานนี้
Why not go out for a walk?ทำไมไม่ออกไปเดินเล่นกันล่ะ
Would you please open the door for me?คุณช่วยกรุณาเปิดประตูให้ฉันหน่อยได้ไหม
Thank you for directionsขอบคุณที่บอกทาง
She'll come to live with me for some daysเธอจะมาอยู่กับฉันช่วงหนึ่ง
I cooked breakfast for the familyฉันทำอาหารเช้าให้ครอบครัว
Can I pay for check or credit card?ฉันสามารถจ่ายเป็นเช็คหรือเครดิตการ์ดได้ไหม
I haven't heard from him for a long timeฉันไม่ได้ยินข่าวจากเขานานแล้ว
Can you look at me for a minute?คุณช่วยมองหน้าฉันสักนาทีได้ไหม
I'm working hard for the moneyฉันทำงานหนักเพื่อเงิน
They have people who will walk your dog for youเขามีคนที่จะพาหมาของคุณไปเดินเล่น
Anything else I can do for you?มีอะไรอื่นๆ อีก ที่ฉันสามารถจะทำให้คุณได้ไหม
Can you handle that for me?คุณช่วยจัดการสิ่งนั้นให้ฉันได้ไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One song onlу for youเพลงหนึ่งเฉพาะสำหรับคุณ
Won't you smile for me?จะไม่ให้คุณยิ้มให้ฉันได้ไหม
And I'm sure no nest would possibly be big enough for me.และฉันมั่นใจว่าไม่มีรัง อาจจะใหญ่พอสำหรับฉัน
What funny names for children!ว่าชื่อตลกสำหรับเด็ก!
And if you let me stay, I'll keep house for you.และถ้าคุณให้ฉันอยู่ ฉันจะเก็บบ้านสำหรับคุณ
I'll take a chance for her!ฉันจะใช้โอกาสสำหรับเธอ!
Well, it's good for the soul Аnd it's good for the hide to go...ก็ก็เป็นสิ่งที่ก็ให้กับดวง วิญญาณ และมันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการ ซ่อนที่จะไป
You'll pay dearly for this!คุณจะจ่ายแพงสำหรับ การนี? ้!
A special sort of death for one so fair.การเรียงลำดับพิเศษของการ เสียชีวิต อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เป็น ธรรม
Нo-hum, the tune is dumb The words don't mean a thing isn't this a silly song for anyone to sing?โฮครวญเพลง, ปรับแต่งเป็นใบ้ คำพูดที่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ นี้ไม่ได้เป็นเพลงที่โง่สำหรับ ทุกคนที่จะร้องเพลง?
The only one for me.เพียงคนเดียวสำหรับฉัน
To make her hunger for a bite.ที่จะทำให้ความหิวของเธอ สำหรับกัด

for ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[běn, ㄅㄣˇ, 畚] a basket or pan used for earth; manure etc
[á, ㄚˊ, 嗄] variant of 啊, exclamation ah; interjection asking for repetition or clarification; uh?
七律[qī lǜ, ㄑㄧ ㄌㄩˋ, 七律] abbr. for 七言律詩|七言律诗, verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines
上汽[Shàng Qì, ㄕㄤˋ ㄑㄧˋ, 上汽] abbr. for 上海汽車工業集團|上海汽车工业集团, Shanghai Automotive Industry Corp. (SAIC)
中共[Zhōng gòng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ, 中共] abbr. for Chinese Communist (party, regime etc)
中南[Zhōng Nán, ㄓㄨㄥ ㄋㄢˊ, 中南] abbr. for China-South Africa
阿巴[Ā bā, ㄚ ㄅㄚ, 阿巴] Aba, southeast Nigerian city; Aba, the Lisu 傈僳 word for grandfather
亚伯[Yà bó, ㄧㄚˋ ㄅㄛˊ, 亚伯 / 亞伯] Abe (short form for Abraham); Abel (in Genesis 4:2)
实践是检验真理的唯一标准[shí jiàn shì jiǎn yàn zhēn lǐ de wéi yī biāo zhǔn, ㄕˊ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄢˇ ㄧㄢˋ ㄓㄣ ㄌㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄨㄟˊ ㄧ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ, 实践是检验真理的唯一标准 / 實踐是檢驗真理的唯一標準] Actual practice is the sole criterion for judging truth (item from Deng Xiaoping theory, from 1978)
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, 所] actually; place; classifier for houses, small buildings, institutions etc; that which; particle introducing a relative clause or passive
转用[zhuǎn yòng, ㄓㄨㄢˇ ㄩㄥˋ, 转用 / 轉用] adapt for use for another purpose
[gòu, ㄍㄡˋ, 勾] affair; to reach for (with hand)
非州[Fēi zhōu, ㄈㄟ ㄓㄡ, 非州] Africa (common misprint for 非洲)
非盟[Fēi Méng, ㄈㄟ ㄇㄥˊ, 非盟] African Union (AU), abbr. for 非洲聯盟|非洲联盟
张口结舌[zhāng kǒu jié shé, ㄓㄤ ㄎㄡˇ ㄐㄧㄝˊ ㄕㄜˊ, 张口结舌 / 張口結舌] agape and tongue-tied (成语 saw); at a loss for words; gaping and speechless
贴水[tiē shuǐ, ㄊㄧㄝ ㄕㄨㄟˇ, 贴水 / 貼水] agio (charge for changing currency); premium
农工[nóng gōng, ㄋㄨㄥˊ ㄍㄨㄥ, 农工 / 農工] agricultural worker; abbr. for 農業工人|农业工人; peasant and worker (in Marxism)
艾哈迈迪内贾德[Ài hā mài dí nèi jiǎ dé, ㄞˋ ㄏㄚ ㄇㄞˋ ㄉㄧˊ ㄋㄟˋ ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜˊ, 艾哈迈迪内贾德 / 艾哈邁迪內賈德] Ahmadinejad or Ahmadinezhad (Persian name); Mahmoud Ahmadinejad (1956-), Iranian fundamentalist politician, President of Iran from 2005, famous for provocative speeches
航母[háng mǔ, ㄏㄤˊ ㄇㄨˇ, 航母] aircraft carrier; abbr. for 航空母艦|航空母舰
开间[kāi jiān, ㄎㄞ ㄐㄧㄢ, 开间 / 開間] alcove; bay in a room; unit of length used for rooms, approx. 3.3 meters
盛极一时[shèng jí yī shí, ㄕㄥˋ ㄐㄧˊ ㄧ ㄕˊ, 盛极一时 / 盛極一時] all the rage for a time; grand fashion for a limited time
轩辕氏[Xuān yuán shì, ㄒㄩㄢ ㄩㄢˊ ㄕˋ, 轩辕氏 / 軒轅氏] alternative name for the Yellow Emperor 黄帝
弥陀[Mí tuó, ㄇㄧˊ ㄊㄨㄛˊ, 弥陀 / 彌陀] Amithaba, the Buddha of the Western Paradise; abbr. for 阿彌陀佛|阿弥陀佛
[kǎ, ㄎㄚˇ, 佧] ancient name for a minority group in China
[zhǐ, ㄓˇ, 芷] angelica (type of iris; plant root used for medicine)
牲口[shēng kou, ㄕㄥ ㄎㄡ˙, 牲口] animals used for their physical strength (mules, oxen etc); beast of burden
卜骨[bǔ gǔ, ㄅㄨˇ ㄍㄨˇ, 卜骨] oracle bone; bone used for divination, esp. animal scapula
[kǒu, ㄎㄡˇ, 口] mouth; (classifier for things with mouths such as people, domestic animals, cannons, wells etc)
[jiān, ㄐㄧㄢ, 歼 / 殲] annihilate; abbr. for 殲擊機|歼击机, fighter plane; Jianji, PRC fighter plane based on Soviet MiG; usually 殲擊8型| 歼击8型
注音符号[Zhù yīn fú hào, ㄓㄨˋ ㄈㄨˊ ㄏㄠˋ, 注音符号 / 注音符號] Annotated Sounds, a phonetic transliteration for Chinese used esp. in Taiwan; also known as Bopomofo ㄅㄆㄇㄈ
注音[zhù yīn, ㄓㄨˋ , 注音 / 註音] Annotated Sounds, a phonetic transliteration for Chinese used esp. in Taiwan; also known as Bopomofo ㄅㄆㄇㄈ
周易[zhōu yì, ㄓㄡ ㄧˋ, 周易] another name for Book of Changes (I Ching) 易經|易经
岱宗[Dài zōng, ㄉㄞˋ ㄗㄨㄥ, 岱宗] another name for Mt Tai 泰山 in Shandong as principal or ancestor of the Five Sacred Mountains 五嶽|五岳; Mt Thai as resting place for departed souls
帝辛[Dì xīn, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄣ, 帝辛] another name for Zhou4 紂|纣, last ruler of Shang (11th Century BC), famous as a tyrant
庖牺氏[Páo xī shī, ㄆㄠˊ ㄒㄧ ㄕ, 庖牺氏 / 庖犧氏] another name for Fu Xi 伏羲, consort of Nu:wa 女媧
急于求成[jí yú qiú chéng, ㄐㄧˊ ㄩˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄥˊ, 急于求成 / 急於求成] anxious for quick results (成语 saw); to demand instant success; impatient for result; impetuous
有目共睹[yǒu mù gòng dǔ, ㄧㄡˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄉㄨˇ, 有目共睹] anyone with eyes can see it (成语 saw); obvious to all; sth speaks for itself; is there for all to see
有目共见[yǒu mù gòng jiàn, ㄧㄡˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄢˋ, 有目共见 / 有目共見] anyone with eyes can see it (成语 saw); obvious to all; sth speaks for itself; is there for all to see
报户口[bào hù kǒu, ㄅㄠˋ ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ, 报户口 / 報戶口] apply for a resident permit
斯卡伯勒礁[Sī kǎ bó lè jiāo, ㄙ ㄎㄚˇ ㄅㄛˊ ㄌㄜˋ ㄐㄧㄠ, 斯卡伯勒礁] Scarborough Shoal (Philippines' name for Huangyan Island)

for ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さんかく, sankaku] (n) (See 三角) average (e.g. as a mark for homework); weak
○;〇(iK)[まる, maru] (n) (1) circle (sometimes used for zero); (2) (See ◎) (ant
8の字;八の字[はちのじ, hachinoji] (n) (1) figure eight; figure of eight; (2) (八の字 only) shape of "hachi", the kanji for eight
CFC[シーエフシー, shi-efushi-] (n) (1) (See クロロフルオロカーボン) chlorofluorocarbon; CFC; (2) Common Fund for Commodities; CFC
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS
DIN[ヂン, din] (n) Deutsches Institut fuer Normung; DIN; German Institute for Standardization
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx
G様[ジーさま, ji-sama] (n) (sl) (See ゴキブリ) euph. for cockroach
hoge[ほげ, hoge] (n) {comp} foobar-style name for a dummy variable
HPV検査[エッチピーブイけんさ, ecchipi-bui kensa] (n) HPV test; test for human papilloma virus
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC
[エス, esu] (n) (1) (abbr) letter "S" (abbr. for sister, south, steam, etc.); (2) (abbr) (ant
SNAP[スナップ, sunappu] (n) Systems for Nuclear Auxiliary Power; SNAP
web拍手;ウェブ拍手[ウェブはくしゅ, uebu hakushu] (n) (sometimes abbr. to 拍手) system for showing appreciation to the author of a web-site (lit
あーた[, a-ta] (n) (sl) (See あんた) you (slang for anta, often used by a wife addressing her husband)
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P)
ああ言えばこう言う[ああいえばこういう, aaiebakouiu] (exp) to have a comeback (i.e. a reason, or rationalization) for every remark
アイキャン[, aikyan] (n) {comp} Internet Corporation for Assigned Names and Numbers; ICANN
アウトバーン[, autoba-n] (n) autobahn (only used for German, etc. highways) (ger
アグレガシオン[, aguregashion] (n) civil service competitive examination for some positions in the public education system in France (fre
アジア太平洋機械翻訳協会[アジアたいへいようきかいほんやくきょうかい, ajia taiheiyoukikaihonyakukyoukai] (n) Asia-Pacific Association for Machine Translation; AAMT
アスキー[, asuki-] (n) {comp} American Standard Code for Information Interchange; ASCII; (P)
アッシー[, asshi-] (n) (1) (abbr) (automotive) assembly; (2) (sl) (from 足) man who drives a woman around for free; man used by a woman for his car
アッシー君;アシ君[アッシーくん(アッシー君);アシくん(アシ君), asshi-kun ( asshi-kun ); ashi kun ( ashi kun )] (n) (sl) man who drives a woman around for free; man used by a woman for his car
アナスチグマート[, anasuchiguma-to] (n) anastigmat (compound lens corrected for astigmatism) (ger
アナバス亜目[アナバスあもく, anabasu amoku] (n) (See キノボリウオ亜目・キノボリウオあもく) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air)
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters
アンテナショップ[, antenashoppu] (n) (1) (See パイロットショップ) shop used for testing sales of new products (wasei
いいから[, iikara] (exp) (col) listen up (used at start of command sentences for emphasis)
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp,v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone
いくつかの理由から[いくつかのりゆうから, ikutsukanoriyuukara] (exp) (See さまざまな理由から) for whatever reason
いざ知らず[いざしらず, izashirazu] (exp) I don't know about ... but; it may be possible for ... but
いとど[, itodo] (n) (1) old name for a cave cricket; (2) even though; despite; even more; still
インスト[, insuto] (n) (abbr) instant; installation; instructions (e.g. briefings for market researchers)
うだつの上がらない;卯建のあがらない[うだつのあがらない, udatsunoagaranai] (exp,adj-i) (See うだつが上がらない) lacking potential for advancement; no-hoper
えいやっ;えいや[, eiyatsu ; eiya] (int) go for it; heave; ugh
エコー葉書[エコーはがき, eko-hagaki] (n) (uk) postcards with the bottom third of the front side reserved for an advertisement, and sold at a lower cost than regular postcards
エコステーション[, ekosute-shon] (n) a service station for cars that run on alternative fuels
エスカップ[, esukappu] (n) Economic and Social Commission for Asia and the Pacific; ESCAP
エスツェット[, esutsuetto] (n) eszet (German character for ss); eszett
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ヘッドマウンテッド[へっどまうんてっど, heddomaunteddo] head-mounted (display, for VR)
共同利用型音声照会通知システム[きょうどうりようけいおんせいしょうかいつうちシステム, kyoudouriyoukeionseishoukaitsuuchi shisutemu] ANSER, Automatic Answer Network System for Electrical Request
向け[むけ, muke] aimed at, target towards, intended for
回送先住所要求[かいそうさきじゅうしょようきゅう, kaisousakijuushoyoukyuu] request for forwarding address, PD PR
国際標準化機構[こくさいひょうじゅんかきこう, kokusaihyoujunkakikou] International Organization for Standardization, ISO
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT
家庭用[かていよう, kateiyou] for home (vs. business) use, residential use, family use
情報交換用アメリカ標準コード[じょうほうこうかんようアメリカひょうじゅんコード, jouhoukoukanyou amerika hyoujun ko-do] American Standard Code for Information Exchange, ASCII
抱き合せで販売[だきあわせではんばい, dakiawasedehanbai] bundle (goods for sale) (vs)
改版理由[かいはんりゆう, kaihanriyuu] reason for revision, reason for modification
新世代コンピュータ技術開発機構[しんせだいコンピュータぎじゅつかいはつきこう, shinsedai konpyu-ta gijutsukaihatsukikou] The Institute for New Generation Computer Technology, ICOT
格納[かくのう, kakunou] storage (vs), housing for equipment & machines, putting into computer memory, filing
自動再送信要求[じどうさいそうしんようきゅう, jidousaisoushinyoukyuu] Automatic Request for Repetition, ARQ
配信保留[はいしんほりゅう, haishinhoryuu] hold for delivery
アクセス情報[アクセスじょうほう, akusesu jouhou] access information
アドレス形式[アドレスけいしき, adoresu keishiki] address format
アドレス情報[アドレスじょうほう, adoresu jouhou] address information
インフォストラクチャー[いんふぉすとらくちゃー, infosutorakucha-] infostructure, information structure
インフォミックス[いんふぉみっくす, infomikkusu] Informix
インフォメーションスーパーハイウェイ[いんふぉめーしょんすーぱーはいうえい, infome-shonsu-pa-haiuei] information superhighway
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] window, viewport transformation, viewing transformation
ウィンドウ情報[ウィンドウじょうほう, uindou jouhou] window information
エントリ情報[エントリじょうほう, entori jouhou] entry-information
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] entry-information-selection
エントロピー[えんとろぴー, entoropi-] entropy, mean information content, average information content
オーサリングプラットフォーム[おーさりんぐぷらっとふぉーむ, o-saringupurattofo-mu] authoring platform
オープンプラットフォーム[おーぷんぷらっとふぉーむ, o-punpurattofo-mu] open platform
カーブフォロア[かーぶふぉろあ, ka-buforoa] curve follower
キャラクタフォーマット[きゃらくたふぉーまっと, kyarakutafo-matto] character format
グローバル形式[グローバルけいしき, guro-baru keishiki] global format
クロスプラットホーム[くろすぷらっとほーむ, kurosupurattoho-mu] cross-platform
システムフォローアップ[しすてむふぉろーあっぷ, shisutemuforo-appu] system follow-up, post-implementation review, post-development review
システム適合性宣言[システムてきごうせいせんげん, shisutemu tekigouseisengen] system conformance statement
シャノン[しゃのん, shanon] Shannon, binary unit of information content, bit
セグメント変換[せぐめんとへんかん, segumentohenkan] segment transformation
ゾーン形式[ゾーンけいしき, zo-n keishiki] zoned format
チャネルデフィニションフォーマット[ちゃねるでふぃにしょんふぉーまっと, chanerudefinishonfo-matto] channel definition format
データグローブ[でーたぐろーぶ, de-taguro-bu] data glove (for VR)
データ媒体変換[データばいたいへんかん, de-ta baitaihenkan] data transformation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
内祝[うちいわい, uchiiwai] Thai: การให้ของขวัญหรือเงินแก่เครือญาติหรือเพื่อนสนิทเพื่อแสดงความยินดี English: gifts for close relatives or friends
民宿[みんしゅく, minshuku] Thai: บ้านของชาวบ้านที่เปิดให้เช่าพักราคาถูก English: a private home providing lodging for travelers
熱望[ねつぼう, netsubou] Thai: ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้เป็นจริง English: longing for (vs)
ホーム[ほーむ, ho-mu] Thai: ชานชาลาที่ขึ้นรถไฟ English: platform
不具[ふぐ, fugu] Thai: ความไม่ลงตัว English: deformity
出る[でる, deru] Thai: ออกมา English: to come forth
前もって[まえもって, maemotte] Thai: ล่วงหน้า English: beforehand
前方[ぜんぽう, zenpou] Thai: ด้านหน้าของผู้พูด English: forward
前者[ぜんしゃ, zensha] Thai: อย่างแรก,ตัวแรก(ของที่พูดถึงก่อน) English: the former
化ける[ばける, bakeru] Thai: เปลี่ยนรูปเป็น English: to take the form of
占う[うらなう, uranau] Thai: ทำนาย English: to forecast
堅苦しい[かたくるしい, katakurushii] Thai: เป็นทางการ English: formal
形式[けいしき, keishiki] Thai: รูปแบบ English: form
忘れる[わすれる, wasureru] Thai: ลืม English: to forget
探す[さがす, sagasu] Thai: หา English: to look for
整合[せいごう, seigou] Thai: การสอดคล้องต้องกัน English: conformity
林道[りんどう, rindou] Thai: ทางเดินในป่า English: path through forest
海外[かいがい, kaigai] Thai: ต่างประเทศ English: foreign
準じる[じゅんじる, junjiru] Thai: เอาอย่าง English: to conform
演じる[えんじる, enjiru] Thai: แสดงละคร English: to perform (a play)
申し込む[もうしこむ, moushikomu] Thai: สมัคร English: to apply for
許す[ゆるす, yurusu] Thai: ยกโทษให้ English: to forgive
誤報[ごほう, gohou] Thai: ข้อมูลผิดพลาด English: misinformation
転送[てんそう, tensou] Thai: ส่งสารที่ได้รับไปให้ผู้อื่นต่อ English: to forward
間に合う[まにあう, maniau] Thai: ไปทันเวลา English: to be in time for

for ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารความคิด[n. exp.] (āhān khwāmk) EN: food for thought FR:
อาหารปาก[n. exp.] (āhān pāk) EN: target for gossip FR:
อาหารตา[n. exp.] (āhān tā) EN: a sight for sore eyes FR:
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin FR: pardon [m]
อาจารย์ใหญ่[n. exp.] (ājān yai) EN: cadaver for anatomical dissection FR: cadavre destiné à la dissection [m]
อ้าขาผวาปีก ; อ้าขาพวาปีก [v. (loc.)] (ākhāphawāpī) EN: create trouble for oneself by accepting unnecessary responsibilities FR:
อาฬหก[n.] (ālahok) EN: stake for tethering elephants FR:
อาลัย[v.] (ālai) EN: feel sad ; feel sorrowful ; bemoan ; grieve over the loss of ; miss ; long for FR: déplorer ; regretter
อาลัยอาวรณ์[v.] (ālai-āwøn) EN: mourn ; miss ; long for ; be attached to FR:
อำรุง[v.] (amrung) EN: maintain ; keep up ; care for FR: conserver ; maintenir
อ้างสิทธิ์ใน...[v. exp.] (āng sit nai) EN: lay claim to ; vindicate for FR:
อันละ[X] (an la) EN: each ; per ; for one FR: à la pièce ; chaque chose ; chaque
อ่านเล่น[v.] (ānlen) EN: read for entertain; read for pleasure FR: lire pour le plaisir
อนุโมทนา[v.] (anumōthanā) EN: be glad for s.o. ; rejoice in another's good fortune ; congratulate ; say amen FR:
เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม[xp] (ao arai mā ) EN: I wouldn't trade it for anything ; I wouldn't trade it for the world FR: je ne changerais pour rien au monde
เอาเลย[v. exp.] (ao loēi) EN: go for it FR:
เอามือซุกหีบ[v. exp.] (ao meū suk ) EN: go looking for trouble FR:
เอาไปประมูล[v. exp.] (ao pai pram) EN: put up for auction FR:
เอาแต่ใจ[adj.] (ao tāe jai) EN: self-centered ; out only for oneself ; selfish FR:
เอาแต่ใจตนเอง[v. exp.] (ao tāe jai ) EN: think only for oneself  FR:
เอาเถิด[v.] (aothoēt) EN: Let's do it! ; Go for it! ; okay FR:
เอาโทษ[v. exp.] (ao thōt) EN: penalize ; punish ; hold responsible for FR:
อภิรักษ์[v.] (aphirak) EN: care for FR: prendre soin
อาราธนาพระปริตร[v.] (ārātthanāph) EN: request for praying ; invite monks to chant FR:
อาราธนาศีล[v.] (ārātthanāsī) EN: request for percepts ; invite a monk to reiterate the precepts FR:
อาราธนาธรรม[v.] (ārātthanāth) EN: request for the Dharma ; invite a monk to preach FR:
อาทิ[X] (āthi) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate ; account for FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
อาทิเช่น[X] (āthi chen) EN: for example ; like ; for instance ; such as FR: par exemple ; c'est-à-dire ; comme ; tel que
อธิฏฐาน[v.] (athitthān) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering ; make a solemn wish ; make a prayer for FR: faire un voeu ; prier
อธิษฐาน[v.] (athitthān =) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering ; make a solemn wish ; make a prayer for FR: faire un voeu ; prier
อาสนะ[n.] (ātsana) EN: seat for monks FR:
อาสน-[pref.] (ātsana-) EN: seat for monks FR:
อาสน์สงฆ์[n.] (ātsong) EN: monk's seat ; platform seat for a monk FR:
อัฐบริขาร[n.] (atthabørikh) EN: the eight requisites for monks ; the eight necessities of a Buddhist monk FR:
อัฒจันทร์ = อรรธจันทร์[n.] (atthajan) EN: grandstand ; stand ; semicircular base for steps FR: tribune [f]
อาชญาบัตรผูกขาด[n. exp.] (ātyābat phū) EN: exclusive prospecting license for minerals FR:
อาวรณ์[v.] (āwøn) EN: miss ; bemoan the loss of ; grieve ; long for ; yearn (for) ; pine for FR:
แบกะดิน[v.] (baēkadin) EN: sell with goods spread out on the ground ; spread goods out on the ground for sale FR:
แบบหล่อพระพุทธรูป[n. exp.] (baēp lø Phr) EN: mold for casting images of Buddha FR:

for ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ABC-Regeln {pl}rules for alphabetical arrangement
Honorant {m}acceptor for honor
schauspielerisch {adj} | schauspielerische Begabungacting | talent for acting; acting talent
Ehrenbeleidigungsklage {f}action for libel; action for slander; libel action
Ehrverletzungsprozess {m}action for libel; action for slander; libel action
Zustellungsempfänger {m}agent for service
Kinderfreibetrag {m}allowance for dependent children
Angst {f} | aus Angst vor | Angst haben vorfear; angst | for fear of | to be afraid of; to be scared of
Schlachtvieh {n}meat stock; slaughter cattle; animals for slaughter
Tierschutzverein {m}society for the prevention of cruelty to animals
Leibrente {f}annuity for life
schadenersatzpflichtig; schadenersatzpflichtig {adj}answerable for damage
Spendenaufruf {m}appeal for donations
Aktenzeichner {m}applicant for shares
Aktienzeichnung {f}application for shares
Antragstellung {f}application for permit
Anwendungsdatei {f}application for admission
Aufnahmeantrag {m}apply for admission
Praktikantenstelle {f}appointment for trainees; job for trainees
Einzelzulassung {f}approval for specific use
Übereinkommen {n} über Leitlinien für öffentlich unterstützte ExportkrediteArrangement Guidelines for Officially Supported Export Credits
Streben {n} | Streben nach Erfolgaspiration | aspiration for success
Asyl {n} | um (politisches) Asyl bittenasylum | ask for (political) asylum
Planfeststellungsbehörde {f}authority responsible for the plan approval
Automatenverpackung {f}package for automatic machine
bestellbar {adj}available for order
Konkursverfahren {n} | Konkursverfahren eröffnen | Antrag auf Konkurseröffnung stellenbankruptcy proceedings | to institute bankruptcy proceedings | to apply for bankruptcy proceedings
wegen {prp; +Genitiv} | wegen des schlechten Wetters; des schlechten Wetters wegen | wegen des Regens | nur wegen euch | von Berufs wegenbecause of; owing to | because of the bad weather | owing to the rain | all because of you | for professional reasons
Begabtenförderung {f}scholarship system; (provision of) scholarships for outstanding pupils or students
Schuld {f} | jdm. an etw. die Schuld geben | die Schuld bekommen | die Schuld auf sich nehmen | die Schuld tragenblame | to put the blame on sb. for sth.; to lay the blame on sb. for sth. | to get the blame | to take the blame | to bear the blame
Anschraublochkreisdurchmesser {m}diameter for fixing the disc to the brackets
Jausenzeit {f} [Ös.]break for a snack
Pinkelpause {f}break for a pee [slang]
Brutto {n} | brutto für nettogross | gross for net
tatendurstig {adj}burning for action
Ausschreibung {f}call for proposal
Spendenaktion {f}campaign for donations
Aktendeckelkarton {m}cardboard for folders; dossier cover
Denkanstoß {m} | jdm. einen Denkanstoß gebencause for thought; food for thought | to set someone thinking
Meisterprüfung {f}examination for the master's certificate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า for
Back to top