ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

heartily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *heartily*, -heartily-

heartily ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
heartily (adv.) โดยสมบูรณ์ See also: โดยสิ้นเชิง, อย่างยิ่ง
heartily (adv.) อย่างจริงจังและจริงใจ See also: อย่างจริงใจและกระตือรือร้น Syn. cordially, earnestly, enthusiastically
heartily (adv.) อย่างเบิกบาน See also: อย่างสำราญ
heartily (adv.) อย่างเอร็ดอร่อย See also: อย่างเจริญอาหาร
English-Thai: HOPE Dictionary
heartily(ฮาร์ท'ทิลี) adv. อย่างจริงใจ,อย่างแท้จริง,ด้วยมิตรไมตรีจิต,อย่างยิ่ง,โดยสิ้นเชิง,อย่างเอร็ดอร่อย, Syn. cordially,sincerely
English-Thai: Nontri Dictionary
heartily(adv) อย่างเต็มใจ,อย่างเต็มที่,อย่างเบิกบานใจ,อย่างจริงใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am heartily ashamed of myself, Lizzy.พ่อรู้สึกละอายแก่ใจเหลือเกินลิซซี่
So I heartily give my consent.ดังนั้น พ่ออนุญาตอย่างเต็มใจ
You have borne false witness against your neighbor, you have played fast and loose with his reputation, and you should be heartily ashamed!"เธอเป็นพยานเท็จให้ร้ายแก่เพื่อนบ้าน เธอไม่ได้คำนึงถึงชื่อเสียงของเขาเลย และเธอควรจะละอายแก่ใจอย่างยิ่ง!"
"andrew is heartily endorsed by teachers, firemen,"แอนดริวได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ จากครู, นักดับเพลิง
He ate so heartily. I didn't have the heart to refuse.เขากินของหวานมากเกินไป แล้วฉันก็ไม่ได้ห้าม

heartily ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
痛快[tòng kuài, ㄊㄨㄥˋ ㄎㄨㄞˋ, 痛快] overjoyed; delighted; happily; heartily; enjoying; also pr. tong4 kuai5

heartily ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐうっと[, guutto] (adv,adv-to) (on-mim) heartily (drinking)
厚く礼を述べる[あつくれいをのべる, atsukureiwonoberu] (exp,v1) to thank (a person) heartily
笑いこける;笑い転ける;笑い倒ける[わらいこける, waraikokeru] (v1,vi) (See 笑い転げる) to laugh heartily
パクつく;ぱくつく[, paku tsuku ; pakutsuku] (v5k,vt) (See ぱくぱく) to open your mouth wide and eat heartily; to gulp down food
千切る[ちぎる, chigiru] (v5r,vt) (1) (uk) to tear to pieces; to tear to shreds; to tear up; (2) (uk) to pick (e.g. fruit); to pluck; to tear off; (suf,v5r) (3) (uk) (after the -masu stem of a verb) to do ... heavily; to do ... heartily; to do ... vigorously; (P)
奮って[ふるって, furutte] (adv) energetically; strenuously; heartily; (P)
惻々;惻惻[そくそく, sokusoku] (adv-to) keenly; heartily; heartrendingly
沁み沁み;染み染み;泌み泌み(iK)[しみじみ, shimijimi] (adv-to,adv) (1) (uk) earnestly; keenly; fully; deeply; heartily; seriously; (2) calmly

heartily ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กินจุ[v. exp.] (kin ju) EN: eat a lot ; eat heartily FR: manger à satiété ; être repu ; manger beaucoup ; manger copieusement ; bien manger ; se caler l'estomac ; caler (fig. - fam.)
ต้อนรับขับสู้[v.] (tønrapkhaps) EN: receive cordially ; welcome heartily ; entertain warmly FR: recevoir chaleureusement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า heartily
Back to top