ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wholeheartedly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wholeheartedly*, -wholeheartedly-

wholeheartedly ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชีวิตจิตใจ (adv.) wholeheartedly See also: very, truly, absolutely Syn. เป็นอย่างมาก
สุดจิต (adv.) wholeheartedly Syn. สุดจิตสุดใจ, สุดใจ
สุดจิตสุดใจ (adv.) wholeheartedly Syn. สุดใจ
สุดจิตสุดใจ (adv.) wholeheartedly Syn. สุดจิต
สุดใจ (adv.) wholeheartedly Syn. สุดจิต, สุดจิตสุดใจ
โดยบริสุทธิ์ใจ (adv.) wholeheartedly

wholeheartedly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全心全意[quán xīn quán yì, ㄑㄩㄢˊ ㄒㄧㄣ ㄑㄩㄢˊ ㄧˋ, 全心全意] heart and soul; wholeheartedly
克己奉公[kè jǐ fèng gōng, ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ ㄈㄥˋ ㄍㄨㄥ, 克己奉公 / 剋己奉公] self-restraint and devotion to public duties (成语 saw); selfless dedication; to serve the public interest wholeheartedly
奉公克己[fèng gōng kè jǐ, ㄈㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ, 奉公克己 / 奉公剋己] self-restraint and devotion to public duties (成语 saw); selfless dedication; to serve the public interest wholeheartedly
一心[yī xīn, ㄧ ㄒㄧㄣ, 一心] wholeheartedly; heart and soul
真心实意地[zhēn xīn shí yì de, ㄓㄣ ㄒㄧㄣ ㄕˊ ㄧˋ ㄉㄜ˙, 真心实意地 / 真心實意地] wholeheartedly

wholeheartedly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
わき目も振らずに;脇目も振らずに[わきめもふらずに, wakimemofurazuni] (exp) without looking aside; looking neither right nor left; wholeheartedly
一途に[いちずに, ichizuni] (adv) wholeheartedly
余念もなく;余念も無く[よねんもなく, yonenmonaku] (adv) (See 余念なく) earnestly; intently; attentively; wholeheartedly
諸手を挙げて[もろてをあげて, morotewoagete] (exp,adv) unconditionally (approving); wholeheartedly
一心に[いっしんに, isshinni] (adv) (See 一心) wholeheartedly; single-mindedly; fervently; intently; (P)
一心不乱[いっしんふらん, isshinfuran] (adj-na,n) wholeheartedly; with heart and soul; intently; with undivided attention; with intense concentration; single-mindedly
一意専心[いちいせんしん, ichiisenshin] (n-adv,adj-no) single-mindedly; wholeheartedly; with one's heart and soul
一途[いっと, itto] (adj-na,n) wholeheartedly; earnestly; (P)
専心一意[せんしんいちい, senshin'ichii] (n-adv) single-mindedly; wholeheartedly; with one's heart and soul

wholeheartedly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยบริสุทธิ์ใจ[adv.] (dōi borisut) EN: wholeheartedly FR:
เต็มใจ[adv.] (temjai) EN: wholeheartedly FR: à coeur joie ; de bon coeur ; de grand coeur ; de tout coeur

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wholeheartedly
Back to top