ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ค่ะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ค่ะ*, -ค่ะ-

คะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คะ (end.) particle See also: ending word Syn. ค่ะ, ขา Ops. ครับ
คะนอง (adv.) impetuously See also: wildly, spiritedly, dashingly Syn. คึก, ลำพอง
คะนอง (v.) be impetuous See also: be wild, be high-spirited, be dashing, be fiery Syn. คึก, ลำพอง
คะนอง (adj.) impetuous See also: wild, high-spirited, dashy, fiery Syn. คึก, ลำพอง
คะนอง (v.) thunder See also: rumble, roll, boom
คะนองกาม (v.) have an intensified lustful See also: feel a sexual desire Syn. กำเริบกาม
คะนองปาก (adv.) entertainingly See also: amusingly, pleasantly, enjoyably
คะนึง (v.) think of See also: consider, contemplate, reflect Syn. คิดถึง, นึกถึง
คะนึงถึง (v.) miss See also: think of, yearn Syn. คิดถึง, ระลึกถึง Ops. ลืม
คะมำ (v.) fall See also: tumble, topple Syn. ล้มคว่ำ
คะยั้นคะยอ (v.) urge See also: exhort, coax, cajole, wheedle Syn. รบเร้า, เซ้าซี้
คะเน (v.) estimate See also: approximate, conjecture, speculate, guess Syn. คาด, ประมาณ, หมาย, เดา, กะ
คะเยอ (adv.) itchy
คะแนน (n.) mark See also: score, point, tally Syn. แต้ม
คะแนนนิยม (n.) popularity Syn. คะแนนเสียง, คะแนนสนับสนุน
คะแนนสนับสนุน (n.) popularity Syn. คะแนนเสียง
คะแนนเฉลี่ย (n.) point average See also: mean
คะแนนเต็ม (n.) full marks
คะแนนเสียง (n.) vote See also: ballot
คะแนนเสียงข้างน้อย (n.) minority vote Syn. เสียงส่วนน้อย Ops. คะแนนเสียงข้างมาก, เสียงส่วนใหญ่
คะแนนเสียงข้างมาก (n.) majority vote Syn. เสียงส่วนใหญ่ Ops. คะแนนเสียงข้างน้อย, เสียงส่วนน้อย
English-Thai: HOPE Dictionary
electoral voteคะแนนเสียงที่ลงโดยผู้แทนรัฐ (electoral college) ในการเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
goose eggคะแนน "ศูนย์"
popular voteคะแนนเสียงจากผู้มีสิทธิออกเสียง (ต่างจาก electoral vote ซึ่งเป็นคะแนนเสียงจากผู้แทน)
abaca(อาบา' คะ, อา' บาคะ) n. พืชจำพวก Musa textilis ในฟิลิปปินส์ ใช้ในการทำเชือก
abracadabra(แอบราคะแดบ' บระ) n. คาถายันตร์, การพูดที่ไร้ความหมาย
absentee voteการลงคะแนนของผู้ไม่อยู่ (ทางไปรษณีย์) -absentee voter., n.
abstain(แอบสเทน') vt. ละเว้น, ไม่ลงคะแนนเสียง, ไม่ฟุ่มเฟือยในการกินและดื่ม,อดเหล้า, สละสิทธิ์ -abstainer n., Syn. forbear, desist)
academical(แอคคะเด็ม' มิเคิล) = academic
acaleph(แอค' คะเลฟ) n. สัตว์จำพวกแมงกะพรุน (acalephe)
acapulco(แอคคะพูล' โค) n. เมืองท่าในเม็กซิโก (a seaport)
acariasis(แอคคะไร' อะซิส) n. ภาวะที่มีแมลง 6 ขา (เช่นเห็บ, หมัด) รุกราน infestation with mites
acarid(แอค' คะริด) n. แมลงจำพวกเห็บ
acarus(แอค' คะริส) เห็บหรือหมัด (mite)
capacious(คะเพ'เ?ียส) adj. จุมาก,ใหญ่มาก,กว้างขวาง,มีเนื้อที่มาก, See also: capaciousness n. ดู capacious
advocacy(แอด' โวคะซี) n. การเป็นทนาย, ทนาย, การสนับสนุน, ผู้สนับสนุน, การแก้ต่าง
africandist(แอฟ' iิคะดิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมของอาฟริกา
africanize(แอฟ' ริคะไนซ) vt. ทำให้เป็นลักษณะของอาฟริกา. -Africanization n.
agent provocateur(อะซาน' พรอวอคะเทอ') Fr., (pl. agents provocateurs) สายลับ, จารบุรุษ
alaska(อะแลส' คะ) n. มลรัฐหนึ่งของอเมริกา -Alaskan adj., n. (in NW North America)
alcahest(แอล' คะเฮสทฺ) n. = alkahest
alchemy(แอล' คะมี) n. การเล่นแปรธาตุใสยุคสมัยกลางเพื่อหากรรมวิธีเปลี่ยนโลหะให้เป็นทองและการหาน้ำอมฤต. -alchemic, alchemical, alchemistic, alchemistical adj. -alchemist n.
alcoholise(แอล' คะโฮไลซ) vt. = alcoholize
alcoholism(แอลคะฮอล' ลิสซึม) n. โรคพิษสุราเรื้อรัง
alcoholometer(แอลคะโฮลอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในของสารละลาย
alkalemia(แอลคะลี' เมีย) n. ภาวะโลหิตมีปริมาณด่างมากผิดปกติ. -alkalescence, alkalescency n.
alkali(แอล' คะไล) n., (pl. -lis, -lies) ด่าง. -alkalify vt.,vi. เพิ่มด่าง,ทำให้เป็นด่าง
alkalimeter(แอลคะลิม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณคาร์บอนไดอ๊อคไซด์. -alkalimetric (al) adj. -alkalimetry n.
alkaline(แอล' คะไลนฺ, -ลิน) adj. ซึ่งประ-กอบด้วยหรือมีลักษณะเป็นด่าง (of an alkali)
alkalinise(แอล' คะนิไนซ) vt. ทำให้เป็นด่าง, เปลี่ยนให้เป็นด่าง -alkalinis (z) ation n. (make alkaline)
alkalinity(แอลคะลิน' นิที) n., Chem. ภาวะเป็นด่าง, ความเป็นด่าง
alkalise alkalize(แอค' คะไลซ) vt. ทำให้เป็นด่าง, เปลี่ยนให้เป็นด่าง -alkalization, alkalisation n.
alkaloid(แอล' คะลอยดฺ) chem. อินทรียสารประกอบชนิดหนึ่งที่มีไนโตรเจน มักพบในพืชและหลายชนิดมีประโยชน์ในทางยา-adj. มีความเป็นด่าง -alkaloidal adj.
alkalosis(แอลคะโล' ซิส) n. ภาวะที่โลหิตหรือของเหลวร่างกายมีปริมาณไบคาร์บอเนตมากผิดปกติ
alkanet(แอล' คะเนท) n. พืชจำพวก Alkanna tinctoria รากของมันใช้เป็นสีย้อมสีแดง
alpaca(แอลแพค' คะ) n. สัตว์คล้ายแกะในอเมริกาใต้ จำพวก Lama ขนของสัตว์ดังกล่าว, สิ่งทอที่ทำด้วยขนสัตว์ดังกล่าว, สิ่งทอที่ทำคล้ายหรือเลียนขนสัตว์ดังกล่าว (genus Lama)
americanise(อะเม' ริคะไนซ) vt.,vi. ทำให้หรือกลายเป็นลักษณะของอเมริกา, ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมหรือประเพณีของอเมริกา. -Americanis (z) ation n., -Americanis (z) er n..
americanize(อะเม' ริคะไนซ) vt.,vi. ทำให้หรือกลายเป็นลักษณะของอเมริกา, ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมหรือประเพณีของอเมริกา. -Americanis (z) ation n., -Americanis (z) er n..
amicable(แอม' มิคะเบิล) adj. เป็นมิตร, ฉันมิตร, รักใคร่กัน, มีไมตรีจิต. -amicability, amicableness n., Syn. friendly)
amplificatory(แอมพลิฟ' ฟิคะโทรี) adj. ใช้ในการขยายใหญ่, Syn. expanding)
anacoluthia(แอนนาคะลู' เธีย) n. การไร้ความต่อเนื่องหรือสัมพันธ์ทางไวยกรณ์. -anacoluthic adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
ballot(n) บัตรลงคะแนน,บัตรเลือกตั้ง,การลงคะแนนเสียง
calculate(vt) คิดเลข,คำนวณ,คาดคะเน
calculation(n) การคำนวณ,การคิดเลข,การคาดคะเน
coax(vt) เกลี้ยกล่อม,หลอกลวง,คะยั้นคะยอ
conjectural(adj) เกี่ยวกับการคาดคะเน,เกี่ยวกับการเดา
conjecture(vt) คาดคะเน,อนุมาน,เดา,ทาย
constituency(n) ผู้ลงคะแนนเสียง,ผู้เลือกตั้ง,เขตเลือกตั้ง
desire(n) ความต้องการ,ความปรารถนา,ความประสงค์,ความอยาก,ราคะ
devise(vt) คิดค้น,วางแผน,ประดิษฐ์,คาดคะเน
exhort(vt) คะยั้นคะยอ,เคี่ยวเข็ญ,แนะนำ,สนับสนุน
exhortation(n) การคะยั้นคะยอ,การแนะนำ,การเคี่ยวเข็ญ
filly(n) ม้าตัวเมีย,ผู้หญิงคะนอง,สาวเปรี้ยว
flippant(adj) ห้วน,ตลกคะนอง,หน้าเป็น,เย้าหยอก,ทะเล้น,ทะลึ่ง
forecast(n) คำทำนาย,การคาดคะเน,การพยากรณ์,คำพยากรณ์
forerun(vt) มาก่อน,วิ่งนำ,นำหน้า,คาดคะเน,ทำนาย,บอกล่วงหน้า
franchise(n) สิทธิลงคะแนนเสียง,สัมปทาน,สิทธิพิเศษ
frivolity(n) ความเหลาะแหละ,ความตลกคะนอง,ความไม่เอาจริงเอาจัง
guess(n) การทาย,การเดา,การคาดคะเน,การเดาสุ่ม
HIGH-high-spirited(adj) ฉุนเฉียว,ใจกล้า,ใจแข็ง,คึกคะนอง
importunate(adj) ซึ่งคะยั้นคะยอ,รบเร้า,เร่งด่วน
importune(vt) คะยั้นคะยอ,รบเร้า,เรียกร้อง
importunity(n) การคะยั้นคะยอ,การรบเร้า,การเรียกร้อง,การขอร้อง
incise(vt) เจาะ,ขุด,แคะ,สลัก,ตัด,ผ่า,แกะสลัก
insist(vi) คะยั้นคะยอ,ยืนยัน,รบเร้า,เรียกร้อง
insistence(n) การคะยั้นคะยอ,การยืนยัน,การรบเร้า,การเรียกร้อง
insistent(adj) รบเร้า,คะยั้นคะยอ,ยืนกราน
jocose(adj) ขบขัน,ร่าเริง,ตลกคะนอง,ขี้เล่น
jocularity(n) ความขบขัน,ความรื่นเริง,ความตลกคะนอง
jocund(adj) รื่นเริง,เบิกบาน,ขบขัน,ตลกคะนอง,มีชีวิตชีวา
levity(n) ความไม่สำรวม,ความตลกคะนอง,ความไม่เอาจริงเอาจัง
lust(n) ตัณหา,ความอยาก,ราคะ,ความปรารถนา,ความต้องการทางเพศ
lustful(adj) มีตัณหา,มีความอยาก,ราคะจัด,มักมากในกาม
majority(n) หมู่มาก,คะแนนเสียงส่วนมาก,วัยผู้ใหญ่
mark(n) เครื่องหมาย,จุดหมาย,คะแนน,มาตราเงินของเยอรมัน
marker(n) คนจดคะแนน,เครื่องบ่งชี้,ผู้ทำเครื่องหมาย
passion(n) อารมณ์,ความโกรธ,ตัณหา,กิเลส,ราคะ
persist(vi) คะยั้นคะยอ,ดื้อดึง,ยืนกราน,ฝังแน่น
persistence(n) การคะยั้นคะยอ,การยืนกราน,ความดื้อดึง
plebiscite(n) การลงคะแนนเสียงทั้งประเทศ
polls(n) คอกลงคะแนน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
absolute majorityคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electoral voteคะแนนเสียงของคณะผู้เลือกตั้ง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pluralityคะแนนเสียงที่เหนือกว่า (คู่แข่งขัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
popular voteคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tieคะแนนเสียงเท่ากัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
z scoreคะแนน z [มีความหมายเหมือนกับ standard score] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
advisory ballotการลงคะแนนหยั่งความนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ballot๑. บัตรเลือกตั้ง๒. การลงคะแนนโดยใช้บัตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
canvass๑. การหาเสียง๒. การตรวจนับคะแนน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cemetery voteบัตรผี, คะแนนผี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
complimentary voteการลงคะแนนเพื่อให้เกียรติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
counting boardคณะกรรมการตรวจคะแนน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
division๑. กอง (หน่วยงาน)๒. กองพล๓. การแบ่งพวก (ลงคะแนนเสียง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hunt, stillการใช้เล่ห์ล่าคะแนนเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
majority๑. คะแนนเสียงข้างมาก, ฝ่ายข้างมาก๒. การบรรลุนิติภาวะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
manageable voterผู้ออกเสียงลงคะแนนที่จัดมา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
minority๑. คะแนนเสียงข้างน้อย, ฝ่ายข้างน้อย๒. ภาวะผู้เยาว์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
poll๑. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง๒. การหยั่งเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pork barrelเงินช่วยท้องถิ่นเพื่อหาคะแนนนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recountการนับคะแนนเสียงใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
score๑. คะแนน๒. ยี่สิบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
secret ballotการลงคะแนนเลือกตั้งลับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
short ballotการลงคะแนนเลือกตั้งน้อยตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
show of handsการลงคะแนนโดยวิธีชูมือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
speculationการคาดคะเน, การเก็งความจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
still huntการใช้เล่ห์ล่าคะแนนเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
surmiseการเดา, การคาดคะเน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tally๑. นับแต้ม, นับคะแนน๒. แต้ม, คะแนน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tellerกรรมการนับคะแนนเสียง (ในสภา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vote๑. การออกเสียงลงคะแนน๒. การลงมติ, การออกเสียงลงมติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voterผู้ออกเสียงลงคะแนน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
voting behaviourพฤติกรรมการลงคะแนนเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Catalyst คะตะลิสต์ สารที่ไปเปลี่ยนอัตราปฏิกริยาโดยตัวเองไม่ เปลี่ยนแปลง คะตะลิสต์ อาจเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพได้ [สิ่งแวดล้อม]
Cathodeคะโทด,ขั้วลบ,แคโทด [การแพทย์]
unanimous voteคะแนนเสียงเอกฉันท์ [การทูต]
Air mass thunderstormพายุฝนฟ้าคะนองแบบ มวลอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Asanaท่าบริหารของโยคะ [การแพทย์]
Assumeคาดคะเน [การแพทย์]
Data processingการประมวลผลข้อมูลกรรมวิธีในการเก็บข้อมูลจากที่เกิด นำข้อมูลมาบันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ นำข้อมูลที่เก็บไว้มาจัดทำเป็นรายงานเสนอผู้ใช้ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์บันทึกประวัติของนักเรียน ตรวจข้อสอบ ให้คะแนนสอบ แล้วบันทึกคะแนนสอบลงในประวัติของนักเรียน สุดท้ายจึงใช้คอมพิวเตอร์คิดระดับคะแนน และจัดทำรายงานคะแนนสอบ การประมวลผลข้อมูลเป็นการประยุกต์คอมพิวเตอร์แบบพื้นฐานที่มีประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงานและบริษัทต่างๆ นอกจากงานข้างต้นแล้ว ก็ยังมีตัวอย่างอื่นอีกมาก เช่น โรงแรมใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลทำบัญชีคิดเงินลูกค้า ห้างสรรพสินค้าใช้คอมพิวเตอร์อ่านฉลากสินค้าแล้วคิดเงิน ต่อจากนั้นก็บันทึกเก็บข้อมูลการขายไว้จัดทำบัญชีต่อไป ฯลฯ [คอมพิวเตอร์]
Estimationการคาดคะเน,การกะประมาณ [การแพทย์]
Expectationการคาดหวัง,การประมาณค่า,การคาดคะเน [การแพทย์]
Hatha yogaโยคะ (กายบริหาร) [TU Subject Heading]
IT Industry Benchmarkingดัชนีที่ศึกษาเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไอทีดัชนีที่ศึกษาเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไอทีใน 64 ประเทศ ซึ่งเริ่มทำขึ้นในปี 2550 โดย The Economist Intelligence Unit (EIU) โดยแบ่งสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันออกเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีการให้น้ำหนักคะแนนต่างกันตามความสำคัญ คือ
recordระเบียนกลุ่มของข้อมูลเกี่ยวกับคน สถานที่ เหตุการณ์ หรือสิ่งต่างๆ เช่นข้อมูลที่เกี่ยวกับคนไข้ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เพศ วันเกิด อาการเจ็บบป่วย รวมเป็นเวชระเบียน (medical record) ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เพศ วันเกิด ชื่อผู้ปกครอง คะแนนสอบ ฯลฯ ก็รวมเป็นระเบียนนักเรียน [คอมพิวเตอร์]
Scoringการคิดคะแนน [TU Subject Heading]
sortการจัดเรียงการนำข้อมูลมาจัดเรียงกันตามลำดับที่ต้องการ เช่น นำชื่อผู้ใช้โทรศัพท์มาจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร การนำคะแนน และชื่อนักเรียนมาจัดเรียงตามลำดับคะแนน [คอมพิวเตอร์]
Stochastic effect of radiationผลไม่ชัดเจน , ผลของรังสีที่คาดคะเนจากข้อมูลทางสถิติของผู้ที่ได้รับรังสี โดยโอกาสเกิดผลกระทบจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณรังสี แต่ความรุนแรงของผลกระทบไม่ขึ้นกับปริมาณรังสี เช่น โอกาสของการเกิดมะเร็งจะเพิ่มขึ้นเมื่อได้รับปริมาณรังสีสูงขึ้น
Thunder squallลมสควอลล์ฟ้าคะนอง [อุตุนิยมวิทยา]
Thunderstormพายุฟ้าคะนอง [อุตุนิยมวิทยา]
Votingการลงคะแนนเสียง [TU Subject Heading]
Yoga โยคะ [TU Subject Heading]
Delistingการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน การที่ตลาดหลักทรัพย์ถอนสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของหลักทรัพย์ใด ๆ หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ถูกเพิกถอนแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป ในการเพิกถอนหลักทรัพย์นั้นอาจเป็นเพราะบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวขอถอนหลักทรัพย์ของตนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยสมัครใจ (ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการของเพิกถอนเกินกว่า 10% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด) หรือตลาดหลักทรัพย์สั่งให้เพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อพบว่าบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว ได้กระทำผิดข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (listing agreement) อย่างร้ายแรง หรือในกรณีที่ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ตกต่ำลง จนอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ลงทุนสำหรับกรณีที่บริษัทจดทะเบียน มีปัญหาด้านฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงาน ตลาดหลักทรัพย์จะไม่เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวโดยทันที แต่จะจัดให้หลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และประกาศให้ผู้ลงทุนได้ทราบทั่วกัน ซึ่งบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องจัดทำแผนปรับปรุงแก้ไข เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเปิดเผยข้อมูล หากบริษัทสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามแผน หลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวก็จะพ้นจากการเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน แต่ถ้าบริษัทไม่อาจแก้ไขได้ตามแผนและตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ตลาดหลักทรัพย์จะเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว [ตลาดทุน]
transactionรายการเปลี่ยนแปลง, รายการค้าข้อมูลที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจะต้องจดบันทึกไว้เพื่อนำไปปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก เช่น นักเรียนสอบปลายภาคได้คะแนนแต่ละวิชาเป็นเท่าใด ก็จะทำให้มีการบันทึกระดับคะแนนนั้นเป็นรายการเปลี่ยนแปลง เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว ก้จะนำรายการเปลี่ยนแปลงนี้ไปแก้ไขปรับปรุงแฟ้มข้อมูลนักเรียนให้มีระดับคะแนนใหม่ต่อไป [คอมพิวเตอร์]
Ephemeraของสะสม Ephemera แปลว่า ของสะสมจากสิ่งที่ในตอนแรกผลิตมาเพื่อการใช้งานระยะสั้น ๆ เช่น ตั๋วรถโดยสารประจำทาง เป็นคำที่มาจากคำว่า ephemeron ในภาษากรีกหมายถึง "สิ่งที่อยู่ยาวนานไม่เกินหนึ่งวัน " ของสะสมเหล่านี้ ได้แก่ บัตรลงคะแนน บัตรเบสบอล ที่คั่นหนังสือ หนังสือการ์ตูน คูปอง รูปลอก ใบปลิว การ์ดอวยพร บัตรเชิญ ใบปลิว เแผ่นพับโฆษณา จุลสาร ของเล่นกระดาษ โปสเตอร์ รูปถ่าย แสตมป์ ไปรษณียบัตร ปฏิทิน ตั๋ว ฯลฯ จากสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันที่ถูกมองว่ามีคุณค่าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีคุณค่าถาวรเพราะเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาในปริมาณมากหรืออยู่ในรูปแบบที่ใช้แล้วทิ้ง บางครั้งรายการของสะสมยังคงรักษาและแสดงคุณภาพกราฟิกหรือเป็นการเชื่อมโยงกับบุคคล เหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง ในด้านห้องสมุดและสารนิเทศศาสตร์ คำว่า "Ephemera" ยังหมายถึงสิ่งพิมพ์แผ่นเดียวหรือเอกสารหน้าเดียวที่จะทิ้งไปภายหลังการใช้ ห้องสมุดขนาดใหญ่อาจเก็บรวบรวม จัดระบบและเก็บรักษาของสะสมเหล่านี้ไว้เป็นทรัพยากรสารนิเทศพิเศษ และเนื่องจากของสะสมเหล่านี้หมายถึงวัสดุที่มีการหมุนเวียนสั้น ๆ โดยมีคุณค่าต่อการอ้างอิง หรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีเพียงพอที่จะเก็บรักษาไว้เป็นจดหมายเหตุถาวร เช่น รายละเอียดของวิชาที่เปิดเรียนและตารางการเรียนการสอน จดหมายข่าว นามานุกรมของบุคลากร เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
final tally (n.) คะแนน See also: แต้ม Syn. amount, sum
mark (n.) คะแนน See also: แต้ม Syn. tick
point (n.) คะแนน See also: แต้มคะแนน, แต้ม
score (n.) คะแนน See also: แต้ม Syn. amount, final tally, sum
throw (n.) คะแนนที่ได้จากการขว้าง
tally (n.) คะแนนนับ See also: คะแนนเปรียบเทียบ
par (n.) คะแนนมาตรฐานสำหรับการตีลูกลงหลุมแต่ละครั้ง (กีฬากอล์ฟ) See also: พาร์ Syn. score
match point (n.) คะแนนสุดท้ายที่ผู้แข่งขันฝ่ายที่เหนือกว่าต้องการเพื่อได้ชัยชนะ See also: (โดยเฉพาะกีฬาเทนนิสหรือกีฬาต้องใช้ racket ตี)
grade point average (n.) คะแนนเฉลี่ย (คำย่อคือ GPA) Syn. grade point index
grade point index (n.) คะแนนเฉลี่ย (คำย่อคือ GPA)
electoral vote (n.) คะแนนเสียงที่ผู้แทนรัฐลงให้เพื่อเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิดีของสหรัฐอเมริกา
abstain (vi.) ไม่ลงคะแนนเสียง See also: นอนหลับทับสิทธิ์
ace (n.) (คะเเนนในการเล่นไพ่) หนึ่งแต้ม
ace (n.) การเสิร์ฟลูกได้คะแนน (โดยที่คู่ต่อสู้ไม่มีโอกาสสัมผัสลูกบอลสำหรับกีฬาวอลเล่ย์บอลหรือเทนนิส)
bad mark (n.) การถูกหักคะแนน
ballot (n.) วิธีลงคะแนนเสียงแบบลับ Syn. election
ballot (vi.) ลงคะแนน See also: ออกเสียงลงคะแนน, จับสลาก Syn. vote
ballot box (n.) หีบหรือกล่องใส่บัตรลงคะแนน Syn. polling place, polling booth
ballot paper (n.) ใบลงคะแนน
birdie (n.) การได้คะแนนในกีฬากอล์ฟ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
May I speak to him?ขอฉันพูดกับเขาหน่อยได้ไหมคะ
Who are you going to vote for?คุณจะลงคะแนนให้ใครหรือ
So, don't forget to voteดังนั้นอย่าลืมไปลงคะแนนเสียงล่ะ
Could you make me some tea?คุณช่วยชงชาให้ฉันสักหน่อยได้ไหมคะ?
Could you come here please?คุณช่วยกรุณามานี่หน่อยได้ไหมคะ?
Can you pass me that newspaper please?คุณช่วยส่งหนังสือพิมพ์ให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ?
She is not too happy with her marksเธอไม่ยินดีมากนักกับคะแนนที่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
God, Mr. Duvall, can you wrap it up?พระเจ้า,ครู Duvall คะ เชิญต่อเลยค่ะ
Iris, did you file your story?- คะ - เธอส่งต้นฉบับหรือยัง
WE'RE HUMPHREYS, DAD.พวกเราคือ ฮัมฟรีย์ คะ พ่อ
We can't thank you enough, Gi-joo.คุณกี-จู คะ พวกเราต้องขอบคุณมากจริง ๆ
Yeah, he wanted to meet you, officially.เขารอหรอ? คะ เขาอยากเจอพ่อ...
OH! YES, OF COURSE. UH, I'M HIS WIFE BREE.อ๋อ คะ ดิฉันภรรยาของเขา บรีคะ
Uh, you--you-- you said my last one was...เอ่ออ คะ คุณ บอกว่า เรื่องของผมมัน... .
No, I just--I really don't want to hurt her.ไม่ๆ ฉัน คะ แค่ ไม่อยากทำร้ายความรู้สึกแบลร์หนะ
Uh, yeah, it's erica. Erica van der woodsen.อ๋อ คะ เอริก้า คะ เอรก้า แวนเดอร์ วู๊ดเซ่น
Miss van der woodsen? You have a visitor.คุณ แวน เดอ วู๊ดเซ่น คะ มีแขกมาขอพบคะ
Ralf, this tutor you brought in, does he usually teach children as young as Gretel and Bruno?ราล์ฟ คะ ครู ที่มาสอนลูกๆเนี่ย ปกติเค้าสอนเด็กๆ ที่อายุน้อยอย่าง เกรเทล กับ บรูโน่ รึปล่าวคะ?
This is high fashion, it's not pret-a-porter.- คุณ ซามาเรียน - คะ ?
Uh' Mr. Vance, there's a telephone call for you on line three.เอ่อ คุณ แวนซ์ คะ มีโทรศัพท์ถึงคุณ สาย 3 ค่ะ
So Mr. Castle, how the hell does it work?คุณ คาสเซิล คะ เกมนี้มันทำงานอย่างไรคะ?
Headmistress, no court of law could find him guilty of a crime.ท่าน ผ.อ. คะ ไม่มีศาลไหนชี้ได้ว่าเขาผิด แล้วเราจะกล่าวโทษได้ยังไง
Oh, hey, kendra.- คะ ที่รัก? โอ้ เฮ้ เคนดร้า
Yeah um, we need help.อ่า คะ คือว่า อยากได้ความช่วยเหลือ อ่าค่ะ
I know the committee didn't make it easy for you to let in a Humphrey.ผมรู้การเป็นผู้ปกครอง นั้นไม่ง่ายสำหรับคุณ ที่จะเข้ามาในครอบครัว ฮัมฟรีย์ จากบรู๊คลิน คะ เราควรเป็นพ่อแม่แบบไหน
Uh, yes, Mr. Gold. Do you have a question?เอ่อ คะ คุณโกลด์ คุณมีคำถามเหรอคะ
Kickpuncher, is there anything that we can give you?Kickpuncher คะ มีอะไรที่เราพอจะตอบแทนคุณได้มั้ย?
Welcome to the cia, mr. Lee.ยินดีต้อนรับสู่ CIA คะ คุณ ลี
You're a... a present?คะ คะ คุณ... เป็นของขวัญ?
Are you close with that girl?- คะ เธอสนิทกับนักเรียนคนข้างๆ มั้ย
Something I must do tonight, so I'm leaving.- คะ ผมต้องออกไปทำธุระข้างนอกคืนนี้
How does friendship change?มิตรภาพจะเปลี่ยนไปได้ยังไง คะ ?
Yes, the practices for the drama will begin next week and take place on Mondays, Wednesdays and Fridays.ค่ะ การฝึกซ้อมจะเริ่มในสัปดาห์หน้า คะ วันจันทร์ พุธ แล้วก็ศุกร์ค่ะ
Forgive me. There must be a key.ขอโทษ คะ ต้องใช้ลูกกุญแจ
Let's start it again. I'm Becca. Rewind.เริ่มใหม่ดีกว่า\ ชั้น Becca คะ ฉายซ้ำ
I promise. I promise I will. I promise.คะ คะ ชั้นสัญญา ชั้นสัญญา ขอบคุณมากคะ
Okay, I get it. Thanks.Ok คะ เข้าใจแล้วคะ ขอบคุณ
Wait, th-that's all you have to say?เดี๋ยว คะ แค่นี้หรอ ที่เธอพูด?
You got the number for Dr. Shannan?- คะ มีเบอร์ของหมอแชนแนนไหม
Look, the patients who want to do it sign a comprehensive release.ผอ คะ คนไข้เป็นคนอยากทำนะ เขาเซ็นใบอนุญาตแล้ว
They don't even need rules They're so goodแน่นอนคะ คะ พวกเขาสุภาพและน่ารักมากด้วยคะ
Oh. Yeah, I was just leaving him a note.โอ คะ ชั้นว่าจะทิ้งโน๊ตไว้ให้เค้า
Hey, Ka-Ka Kang Chae Yoon!นี่.. คะ คะ คังเชยุน
Hello, I'm calling you to tell you I had another change of shift.- คะ - แม่โทรมาบอกว่าแม่ต้องอยู่กะดึก
Okay. Well, thank you anyway.โอเค คะ ขอบคุณมากค่ะ
When I said you looked different...- คะ ตอนที่ผมบอกว่า คุณดูเปลี่ยนไป...
Monsignor, please.มงซินญอร์ คะ ได้โปรดเถอะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ค่ะ
Back to top