ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ballot

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ballot*, -ballot-

ballot ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ballot (n.) วิธีลงคะแนนเสียงแบบลับ Syn. election
ballot (vi.) ลงคะแนน See also: ออกเสียงลงคะแนน, จับสลาก Syn. vote
ballot box (n.) หีบหรือกล่องใส่บัตรลงคะแนน Syn. polling place, polling booth
ballot for (phrv.) ออกเสียงให้ See also: ลงคะแนนเสียงให้
ballot paper (n.) ใบลงคะแนน
English-Thai: HOPE Dictionary
ballot(แบล'เลิท) n. บัตรเลือกตั้ง,จำนวนผู้ลงคะแนน,รายชื่อคนลงคะแนน vi. ลงคะแนนด้วยบัตรลับ,จับฉลาก, See also: balloter n.
English-Thai: Nontri Dictionary
ballot(n) บัตรลงคะแนน,บัตรเลือกตั้ง,การลงคะแนนเสียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ballot๑. บัตรเลือกตั้ง๒. การลงคะแนนโดยใช้บัตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ballot boxหีบบัตรเลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ballotableเคลื่อนกลับมาที่เดิม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บัตรเลือกตั้ง (n.) ballot See also: ballot-paper, ticket
บัตรลงคะแนน (n.) ballot box
บัตรเสีย (n.) voided ballot See also: voided ballot paper
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I will not call a ballot on this matter.ในตลาดยัง San Pietro ลงท้ายด้วย.
Millions more ballot papers had to be produced and in six regions, a fourth day allowed for voting.กระดาษเลือกตั้งเป็นล้านแผ่นถูกสั่งผลิตเพิ่ม และในหกเขต ต้องดำเนินการเลือกตั้งเป็นวันที่สี่
Inkatha's late entry into the election meant its candidates had to be added to ballot papers.กลุ่มอินคาธ่าเข้ามาเลือกตั้งช้ากว่ากลุ่มอื่น ทำให้ต้องเพิ่มผู้สมัคร เข้าไปในกระดาษเลือกตั้งอีก
A new bond measure has been placed on the ballot that, if passed, will assure this field will be the new home of Timmy Nolan Memorial Park.ร่างกฎหมายข้อตกลงฉบับใหม่ บรรจุเข้าสู่การพิจารณา ซึ่งถ้าผ่าน ก็มั่นใจได้ว่า สนามแห่งนี้จะเป็นบ้านใหม่ ของอนุสรณ์สถานทิมมี โนแลน
No, no... when Kennedy ran against Nixon in 1960, he had all his Mob buddies in Chicago stuff the ballot boxes so that he would win Illinois.เปล่าๆ... ตอนเคนเนดี้ แข่งกับนิกสันในปี 1960 เค้าให้กลุ่มของเค้าในชิคาโก้ ทุจริตตอนเลือกตั้ง
There seems to have been some irregularities with the student council ballot boxes.ดูเหมือนมีจะ มีอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง กับกล่อง ลงคะแนนเลือกตั้ง
I didn't cheat! Someone stuffed the ballot boxes.ผมไม่ได้โกง ! มีคนใส่คะแนนให้ฉันในกล่อง
Do you remember the ballot measures last year?คุณจำการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งปีที่แล้วได้มั้ย
Two League MVPs, four Super Bowl rings, guaranteed first ballot Hall of Famer.ได้เอ็มวีพี 2 ลีค ได้แหวนซูเปอร์โบวล์ 4 วง ประกันว่าได้ขึ้นแท่นนักเล่นดีเด่น ตั้งแต่มีคนเสนอชื่อครั้งแรก
I want you eleven men to... vote by secret written ballot.ฉันต้องการให้คุณสิบเอ็ดคน ... โหวตโดยการลงคะแนนลับเขียน
Excuse me. This was a secret ballot. We all agreed on that, no?ขอโทษนะ นี่คือการลงคะแนนลับ เราทุกคนเห็นด้วยกับการที่ไม่ได้หรือไม่
And in the event of a close count, we'll go to a written ballot.ถ้าผลคะแนนสูสีมาก.. เราจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบลับ

ballot ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
投票箱[tóu piào xiāng, ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ ㄒㄧㄤ, 投票箱] ballot box
票箱[piào xiāng, ㄆㄧㄠˋ ㄒㄧㄤ, 票箱] ballot box
抽签[chōu qiān, ㄔㄡ ㄑㄧㄢ, 抽签] to draw straws (to settle a dispute); a ballot (in share dealing)
中签[zhòng qiān, ㄓㄨㄥˋ ㄑㄧㄢ, 中签] to win a ballot; to draw a lucky number
不记名投票[bù jì míng tóu piào, ㄅㄨˋ ㄐㄧˋ ㄇㄧㄥˊ ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ, 不记名投票 / 不記名投票] secret ballot

ballot ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストローボート[, sutoro-bo-to] (n) {comp} straw vote; straw ballot
バロット[, barotto] (n) ballot
投票用紙[とうひょうようし, touhyouyoushi] (n) ballot paper; voting paper
投票箱[とうひょうばこ, touhyoubako] (n) ballot box; (P)
洋上投票[ようじょうとうひょう, youjoutouhyou] (n) on-the-sea ballot (votes cast in a federal election by ships' crewmen and sent by fax)
無効票[むこうひょう, mukouhyou] (n) faulty ballot
疑問票[ぎもんひょう, gimonhyou] (n) disputed ballot
記名投票[きめいとうひょう, kimeitouhyou] (n) signed ballot
ボイスバロットの法則[ボイスバロットのほうそく, boisubarotto nohousoku] (n) Buys-Ballot's law
一票[いっぴょう, ippyou] (n) ballot; vote; (P)
不在者投票[ふざいしゃとうひょう, fuzaishatouhyou] (n) absentee ballot; (P)
再集計[さいしゅうけい, saishuukei] (n,vs) recount (ballots, etc.)
決選投票(P);決戦投票(iK)[けっせんとうひょう, kessentouhyou] (n) final vote; run-off ballot; (P)
開票[かいひょう, kaihyou] (n,vs) counting ballots; tally (of votes); (P)
開票所[かいひょうじょ, kaihyoujo] (n) ballot-counting place
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ストローボート[すとろーぼーと, sutoro-bo-to] straw vote, straw ballot

ballot ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัตรดี[n. exp.] (bat dī) EN: good ballot ; valid ballot FR:
บัตรเลือกตั้ง[n. exp.] (bat leūakta) EN: ballot ; ballot paper ; donkey vote FR: bulletin de vote [m]
บัตรลงคะแนน[n. exp.] (bat long kh) EN: ballot ; voting slip ; ballot paper FR: bulletin de vote [m]
บัตรออกเสียง[n. exp.] (bat øksīeng) EN: ballot paper FR: bulletin de vote [m]
บัตรเสีย[n. exp.] (bat sīa) EN: voided ballot ; voided ballot paper ; spoilt ballot ; spoiled ballot ; invalid ballot ; wasted votes FR: bulletin de vote nul [m] ; bulletin nul [m] ; bulletin de vote non valable [m] ; bulletin non valable [m]
หีบบัตรเลือกตั้ง[n. exp.] (hīp bat leū) EN: ballot box FR: urne électorale [f] ; urne [f]
การลงคะแนนเสียง[n. exp.] (kān long kh) EN: voting ; ballot FR: vote
คะแนนเสียง[n.] (khanaēnsīen) EN: vote ; ballot FR: vote [m] ; scrutin [m]
เลือกตั้ง[v.] (leūaktang =) EN: elect ; ballot FR: élire ; voter
ลงบัตร[v. exp.] (long bat) EN: ballot ; vote FR:
ลงคะแนน[v. exp.] (long khanaē) EN: vote ; ballot ; elect ; cast a ballot FR: voter ; élire ; exprimer son suffrage
ลงคะแนนเลือกตั้ง[v. exp.] (long khanaē) EN: vote ; ballot FR: voter
ลงคะแนนเสียง[v. exp.] (long khanaē) EN: vote for ; elect ; cast one's vote ; ballot ; opt FR: voter pour ; élire ; choisir
ออกเสียง[v.] (øksīeng) EN: vote ; vote by voice; cast a ballot ; voice one's opinion FR: voter ; voter à voix haute
ออกเสียงเลือกตั้ง[v.] (øksīeng leū) EN: vote ; vote by voice; cast a ballot FR: voter ; voter à voix haute
เสียง[n.] (sīeng = sie) EN: vote ; ballot FR: voix [f] ; vote [m]
หย่อนบัตรเลือกตั้ง[v. exp.] (yǿn bat) EN: drop a ballot ; cast a ballot FR:
หย่อนบัตรเลือกตั้ง[v. exp.] (yǿn bat leū) EN: cast a ballot FR: voter
เขย่า[v.] (khayao) EN: shake ; agitate ; rock ; wave FR: agiter ; secouer ; ballotter
เครื่องอัดฟาง[n. exp.] (khreūang at) EN: FR: balloteuse [f]

ballot ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Briefwahl {f}absentee ballot [Am.]
Wahlmanipulation {f}election rigging; ballot rigging
Stichwahl {f}second ballot
Wahlgeheimnis {n}secrecy of the ballot; confidentiality of the ballot
Geheimabstimmung {f}secret ballot
Urabstimmung {f} (zum Streik)strike ballot
Wählerinitiative {f}ballot initiative

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ballot
Back to top