ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

election

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *election*, -election-

election ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
election (n.) การเลือก See also: การคัดสรร
election results (n.) ผลการเลือกตั้ง
electioneer (vi.) ใช้อิทธิพลหรือวิธีการที่ไม่ซื่อสัตย์เพื่อได้คะแนนเสียงมา
electioneer (vi.) รณรงค์หาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง See also: รณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้ง Syn. campaign, canvass
electioneering (n.) การเมือง See also: กิจกรรมทางการเมือง, หลักการทางการเมือง, ข้อคิดเห็นทางการเมือง Syn. campaigning, seeking nomination
English-Thai: HOPE Dictionary
election(อีเลค'เชิน) n. การเลือกตั้ง,การคัดเลือก,การเลือก,สิทธิการเลือกตั้ง,การเลือกโดยพระผู้เป็นเจ้า, Syn. selection
electioneer(อีเลค'เชินเนียร์) vi. ดำเนินการหาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, See also: electioneerer n. ดูelectioneer
English-Thai: Nontri Dictionary
election(n) การคัดเลือก,การเลือกตั้ง,การเลือก,สิทธิการเลือกตั้ง
electioneer(vt) ช่วยหาเสียง,ช่วยโฆษณา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
electionการเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electioneeringการหาเสียงเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Election forecastingพยากรณ์การเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเลือกตั้ง (n.) election
หัวคะแนน (n.) election canvasser See also: election campaigner
หัวคะแนน (n.) election canvasser See also: election campaigner
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (n.) Election Commission of Thailand
โฆษณาหาเสียง (n.) electioneer Syn. หาเสียง
เผื่อเลือก (v.) reserve for selection
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's Election Day todayวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Or if it's election night and you want to celebrate, because some fudge-packer was elected the first queer president.หรือคุณอยากจะฉลอง คืนวันเลือกตั้ง... ...เพราะว่าคู่ขาคุณชนะการเลือกตั้ง ได้เป็นประธานาธิบดีกะเทยคนแรก
Before the St. Mary's crises no one would have predicted the results of the election that year.ก่อนวิกฤตการณ์ที่ เซนต์แมรี่... ...ไม่มีใครคาดเดาผล การเลือกตั้งในปีนั้นได้.
Congratulate you on the success in the first election of G-Boy Contestยินดีด้วย ท่านผ่านการคัดเลือกรอบแรกของG-Boy Contest
First election of G-Boyผู้ผ่านรอบแรกของการประกวดG-boy
I've got an election to win and a family to feed, okay?กับพวกเรา เราต้องยอมรับมัน พีท เข้าใจไหม
Not when you're gonna ruin an election for me.ถ้านายไม่ทำลายทุกอย่างของฉัน
However, president Clinton is facing an election next year...อย่างไรก็ดี ประธานธิบดีคลินตันก็ต้องเผชิญกับการเลือกตั้งใหม่ในปีหน้า..
The Election of Destiny Will Be on February 14!เอ่อ.. เราต้องตัดสินใจว่าเราจะทำอะไร ในงานวัฒนธรรมนะ
The election and the graduation exam..ฉันจะให้เจ๊หน้าเหล็กเห็นไม่ได้
Leave the election to us.ฉันคิดว่าเขาชอบเธอจิงๆนะ
There is some note about Petrelli on election day.The original Silver Surfer หมายเลข1?
We can hold an election in the next couple of days.พวกเราสามารถจัดงานเลือกประธานได้ในอีก 2 วันข้างหน้านี้ได้นะ

election ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
差额选举[chā é xuǎn jǔ, ㄔㄚ ㄜˊ ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ, 差额选举 / 差額選舉] competitive election (i.e. with more than one candidate)
参选人[cān xuǎn rén, ㄘㄢ ㄒㄩㄢˇ ㄖㄣˊ, 参选人 / 參選人] election participant; candidate
普选[pǔ xuǎn, ㄆㄨˇ ㄒㄩㄢˇ, 普选 / 普選] election with general suffrage; general election
选举委员会[xuǎn jǔ wěi yuán huì, ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 选举委员会 / 選舉委員會] election committee
选举法庭[xuǎn jǔ fǎ tíng, ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ ㄈㄚˇ ㄊㄧㄥˊ, 选举法庭 / 選舉法庭] election court
初选[chū xuǎn, ㄔㄨ ㄒㄩㄢˇ, 初选 / 初選] primary election (US)
补选[bǔ xuǎn, ㄅㄨˇ ㄒㄩㄢˇ, 补选 / 補選] by-election
败北[bài běi, ㄅㄞˋ ㄅㄟˇ, 败北 / 敗北] to suffer defeat; to lose (a battle, an election); the loser
一轮[yī lún, ㄧ ㄌㄨㄣˊ, 一轮 / 一輪] first round (of a match or election)
间接选举[jiān jiē xuǎn jǔ, ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄝ ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ, 间接选举 / 間接選舉] indirect election
地方选举[dì fāng xuán jǔ, ㄉㄧˋ ㄈㄤ ㄒㄩㄢˊ ㄐㄩˇ, 地方选举 / 地方選舉] local election
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, 届 / 屆] to arrive at (place or time); period; to become due; classifier for events, meetings, elections, sporting fixtures etc
多党选举[duō dǎng xuǎn jǔ, ㄉㄨㄛ ㄉㄤˇ ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ, 多党选举 / 多黨選舉] multiparty election
自然选择[zì rán xuǎn zé, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄒㄩㄢˇ ㄗㄜˊ, 自然选择 / 自然選擇] natural selection
淘汰[táo tài, ㄊㄠˊ ㄊㄞˋ, 淘汰] to wash out; elimination (by selection); natural selection; to knock out (in a competition); to die out; to phase out
总统大选[zǒng tǒng dà xuǎn, ㄗㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄢˇ, 总统大选 / 總統大選] presidential election
总统选举[zǒng tǒng xuǎn jǔ, ㄗㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ, 总统选举 / 總統選舉] presidential election
投票率[tóu piào lǜ, ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ ㄌㄩˋ, 投票率] proportion of vote; turnout in election
改选[gǎi xuǎn, ㄍㄞˇ ㄒㄩㄢˇ, 改选 / 改選] reelection; to reelect
选情[xuǎn qíng, ㄒㄩㄢˇ ㄑㄧㄥˊ, 选情 / 選情] situation of election

election ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election
ダブル選挙[ダブルせんきょ, daburu senkyo] (n) (See 同時選挙) double election (e.g. of the lower and higher chambers)
一般選挙[いっぱんせんきょ, ippansenkyo] (n) (See 地方公共団体) general election (of all members of a local government body)
中間選挙[ちゅうかんせんきょ, chuukansenkyo] (n) by-election; interim election
参議院選挙[さんぎいんせんきょ, sangiinsenkyo] (n) House of Councillors election
参院選[さんいんせん, san'insen] (n) (abbr) (See 参議院選挙) House of Councillors election
大統領選[だいとうりょうせん, daitouryousen] (n) presidential election
大統領選挙[だいとうりょうせんきょ, daitouryousenkyo] (n) presidential election
市長村長選挙[しちょうそんちょうせんきょ, shichousonchousenkyo] (n) mayoral election
市長町長選挙[しちょうちょうちょうせんきょ, shichouchouchousenkyo] (n) mayoral election
市長選[しちょうせん, shichousen] (n) mayoral election
市長選挙[しちょうせんきょ, shichousenkyo] (n) mayoral election
拡大連座制[かくだいれんざせい, kakudairenzasei] (n) (See 連座制) expanded system of guilt by association in Japanese election law, which stipulates that an elected official may lose his position if someone in his campaign commits a crime
洋上投票[ようじょうとうひょう, youjoutouhyou] (n) on-the-sea ballot (votes cast in a federal election by ships' crewmen and sent by fax)
総統選挙[そうとうせんきょ, soutousenkyo] (n) presidential election
総裁選[そうさいせん, sousaisen] (n) presidential election
繰り上げ当選;繰上げ当選[くりあげとうせん, kuriagetousen] (n) win an election due to another's death or disqualification
衆院選[しゅういんせん, shuuinsen] (n) House of Representatives election; lower house election
議会選挙[ぎかいせんきょ, gikaisenkyo] (n) parliamentary election
連座制[れんざせい, renzasei] (n) system of guilt by association (especially that of Japanese election law, which stipulates that an elected official may lose his position if someone in his campaign commits a crime)
選挙資金[せんきょしきん, senkyoshikin] (n) election campaign fund; electoral funds
首相公選制[しゅしょうこうせんせい, shushoukousensei] (n) system allowing for election of the prime minister by popular vote
鴬嬢;鶯嬢[うぐいすじょう, uguisujou] (n) female announcer; woman who makes public announcements (e.g. from an election campaign truck)
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] (n) {comp} entry-information-selection
クローン選択説[クローンせんたくせつ, kuro-n sentakusetsu] (n) clonal selection theory
セレクション[, serekushon] (n) selection; (P)
セレクションマッチ[, serekushonmacchi] (n) selection match
チョイス[, choisu] (n,vs) choice; selection
ナチュラルセレクション[, nachuraruserekushon] (n) natural selection
ピックアップ[, pikkuappu] (n,vs) pick-up; choice or selection; picking out (from a larger list)
ポートフォリオセレクション[, po-toforioserekushon] (n) portfolio selection
マニュアルシフト;マニュアル・シフト[, manyuarushifuto ; manyuaru . shifuto] (n) (See オートマチックシフト) manual transmission (gear selection done by hand)
一粒選り[ひとつぶえり;ひとつぶより, hitotsubueri ; hitotsubuyori] (n) careful selection
一通り揃う[ひととおりそろう, hitotoorisorou] (exp,v5u) to have the (full, general) selection available; to have (a lineup) from A to Z; to have the full array of
事前運動[じぜんうんどう, jizen'undou] (n) pre-election campaigning
互選[ごせん, gosen] (n,vs) mutual election; co-opting; (P)
初当選[はつとうせん, hatsutousen] (n,vs) winning one's first election; being elected for the first time
前面[ぜんめん, zenmen] (n) (1) front part; frontage; facade; (2) initial pledge (e.g. election); opening slogan; (P)
取捨選択[しゅしゃせんたく, shushasentaku] (n,vs,adj-no) selection; making a choice; sifting; decision to adopt or reject
多岐亡羊[たきぼうよう, takibouyou] (n) too many options making selection difficult; truth being hard to find as paths to it proliferate
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] entry-information-selection
参照選択型[さんしょうせんたくがた, sanshousentakugata] selection type
抽出[ちゅうしゅつ, chuushutsu] extraction (vs), selection (from a group), sifting
文献の選択[ぶんけんのせんたく, bunkennosentaku] selection of documents
自動選択[じどうせんたく, jidousentaku] automatic selection
色選択モード[いろせんたくモード, irosentaku mo-do] colour selection mode
選択[せんたく, sentaku] choice (vs), selection
選択機能[せんたくきのう, sentakukinou] function preselection capability
選択状態[せんたくじょうたい, sentakujoutai] selection condition(s)
選択肢[せんたくし, sentakushi] selection, choices (of a multiple choice test)
選択解除[せんたくかいじょ, sentakukaijo] deselection (vs)
配信優先度選択[はいしんゆうせんどせんたく, haishinyuusendosentaku] grade of delivery selection
電流一致選択[でんりゅういっちせんたく, denryuuicchisentaku] coincident-current selection
項目選択[こうもくせんたく, koumokusentaku] item selection
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
選出[せんしゅつ, senshutsu] Thai: การคัดเลือก English: election
選択[せんたく, sentaku] Thai: การคัดเลือก English: selection (vs)

election ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หาเสียง[v.] (hāsīeng) EN: campaign ; run for an election ; electioneer ; try to get votes ; solicit votes ; woo FR: faire campagne ; mener campagne ; chercher à attirer les électeurs
หัวคะแนน[n.] (hūakhanaēn) EN: canvasser ; election canvasser ; election campaigner FR: militant [m]
กำหนดเลือกตั้ง[v. exp.] (kamnot leūa) EN: call an election ; set an election FR: appeler à une élection ; décider une élection ; fixer une élection
การเลือกตั้ง[n.] (kān leūakta) EN: election ; general election ; poll FR: élection [f] ; élections [fpl] ; élections législatives [fpl] ; votation (Sui.) [f]
การเลือกตั้งประธานาธิบดี[n. exp.] (kān leūakta) EN: presidential election FR: élections présidentielles [fpl]
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา[n. exp.] (kān leūakta) EN: United States presidential election FR: élections présidentielles américaines [fpl]
การเลือกตั้งซ่อม [n. exp.] (kān leūakta) EN: by-election FR: élection partielle [f]
การเลือกตั้งทางอ้อม[n. exp.] (kān leūakta) EN: indirect election FR: élection indirecte [f]
การเลือกตั้งทางตรง[n. exp.] (kān leūakta) EN: direct election FR: élection directe [f]
การเลือกตั้งทั่วไป[n. exp.] (kān leūakta) EN: general elction FR: élection générale [f] ; élections générales [fpl]
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ; คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.)[org.] (Khanakammak) EN: Election Commission (EC) FR: Commission électorale [f]
เขตเลือกตั้ง[n.] (khētleūakta) EN: constituency ; electoral district ; election district FR: circonscription électorale [f] ; canton électoral [m] (Belg., Sui.)
ลงสมัครรับเลือกตั้ง[v. exp.] (longsamak r) EN: run for election ; be a candidate (in an election) FR: se présenter aux élections
ผลการเลือกตั้ง[n. exp.] (phon kān le) EN: returns ; outcome ; results of an election FR: résultat d'une élection [mpl] ; résultats électoraux [mpl] ; verdict des urnes [m]
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง[n. exp.] (phū samak r) EN: candidate ; election candidate FR: candidat à une élections [m] ; candidat [m]
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง[org.] (Samnakngān ) EN: Office of the Election Commission FR:
วันเลือกตั้ง[n. exp.] (wan leūakta) EN: general election date FR: jour des élections [m]
ชนะการเลือกตั้ง[v. exp.] (chana kān l) EN: FR: remporter les élections ; gagner les élections
ชุดข้อมูล[n. exp.] (chut khømūn) EN: data set FR: sélection [f]
เฟ้น[v.] (fen) EN: select ; choose ; pick out ; pick and choose ; cull FR: choisir (soigneusement) ; sélectionner
กำหนดตัว[v. exp.] (kamnot tūa) EN: select ; choose FR: sélectionner une personne ; choisir une personne
การคัดเลือก[n.] (kān khatleū) EN: selection ; choosing FR: sélection [f]
การคัดเลือกโดยธรรมชาติ[n. exp.] (kān khatleū) EN: natural selection FR: sélection naturelle [f]
การคัดตัว[v. exp.] (kān khat tū) EN: screening FR: sélection [f] ; screening [m] (anglic.)
การเลือก[n.] (kān leūak) EN: choice ; selection FR: choix [m] ; sélection [f]
การเลือกตั้งกลางเทอม[n. exp.] (kān leūakta) EN: midterm elections FR: élections de mi-mandat [fpl]
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา[n. exp.] (kān leūakta) EN: FR: élections sénatoriales [fpl]
การเลือกตั้ง ส.ส.[n. exp.] (kān leūakta) EN: FR: élections législatives [fpl]
การเลือกตั้ง ส.ว.[n. exp.] (kān leūakta) EN: FR: élections sénatoriales [fpl]
การเลือกตั้งท้องถิ่น[n. exp.] (kān leūakta) EN: local polls FR: élections locales [fpl]
การเลือกตัวอย่างแบบสุ่ม[n. exp.] (kān leūak t) EN: random sampling ; random selection FR:
คณะกรรมการคัดเลือก[n. exp.] (khanakammak) EN: selection committee ; jury FR: comité de sélection [m]
คัด[v.] (khat) EN: select ; pick ; choose ; glean ; sort ; cull ; separate ; cull FR: choisir ; sélectionner
คัดเลือก[v.] (khatleūak) EN: choose ; pick out ; select ; vote ; assort FR: choisir ; sélectionner ; opter pour ; voter
คัดพิเศษ[adj.] (khat phisēt) EN: FR: sélectionné
คัดตัว[v. exp.] (khat tūa) EN: select ; cast FR: sélectionner
คัดแยก[v. exp.] (khat yaēk) EN: sort out ; pick out ; screen ; choose ; select FR: trier ; séparer ; sélectionner
คืนหมาหอน[xp] (kheūn mā hø) EN: night of the howling dogs ; eve of elections FR:
ขวางเลือกตั้ง[v. exp.] (khwāng leūa) EN: FR: empêcher les élections
กิจกรรมหาเสียงของพรรคการเมือง[xp] (kitjakam hā) EN: electioneering FR:

election ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gemeindewahl {f}municipal election
Präsidentenwahl {f}presidential election
Absolutauswahl {f}absolute selection
Kontenauswahl {f}account selection
Adressauswahl {f}address selection
Buchauswahl {f}book selection
Wahlkampf {m}election contest
Wahlmanipulation {f}election rigging; ballot rigging
Wahlprogramm {n}election manifesto
Wahlpropaganda {f}election propaganda
Wahlsieg {m} [pol.]election victory
Auswahlgremium {n}selection commission
Jury {m}selection committee; panel of judges
Kopfauswahl {f}head selection
Lastauswahlregelung {f}load selection control
Bundestagswahl {f}parliamentary elections (for the Bundestag)
Wahlversprechen {n} [pol.]pre-election promise
Auswahltabelle {f}selection table
Auswahlverfahren {n}selection procedure
Mannschaftsaufstellung {f}team selection; line-up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า election
Back to top