ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คาด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คาด*, -คาด-

คาด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คาด (v.) belt See also: gird, girdle, strap, buckle Syn. รัด
คาด (v.) anticipate See also: expect, foresee, forecast, predict, guess Syn. คาดหมาย, นึกไว้, หมายไว้
คาด (v.) estimate See also: guess, approximate, conjecture Syn. ประมาณ, คาดคะเน, กะ, คะเน, เดา
คาดการณ์ (v.) anticipate See also: predict, foretell, foresee, forecast, guess Syn. เดา, คาดหมาย, คาดคะเน
คาดการณ์ล่วงหน้า (v.) predict See also: foresee, forecast, foretell
คาดคะเน (v.) estimate See also: speculate, guess, presume, conjecture, approximate Syn. เดา, ประมาณ, กะ
คาดคั้น (v.) force See also: press, constrain, coerce, compel Syn. เค้น, บังคับ
คาดค่า (v.) appraise See also: estimate, evaluate, assess Syn. ตีราคา
คาดคิด (v.) expect See also: anticipate, hope Syn. คาดหวัง, คาดการณ์
คาดฝัน (v.) expect See also: hope, anticipate Syn. คาดคิด, คาดหวัง
คาดว่า (v.) suppose See also: assume Syn. คิดว่า, ถือเอาว่า, สมมุติ
คาดว่า (v.) suppose See also: assume Syn. คิดว่า, ถือเอาว่า, สมมติ
คาดหน้า (v.) look down upon See also: show contempt, hold in contempt Syn. ตราหน้า
คาดหมัด (v.) wrap a piece of cloth around one´s palm See also: prepare for fighting
คาดหมาย (v.) expect See also: guess, anticipate Syn. คาดหวัง, คาดเดา, คาดการณ์
คาดหวัง (v.) hope See also: expect, anticipate Syn. คาดการณ์, หวัง, คาด
คาดเข็มขัด (v.) belt See also: fasten one´s seat belt Ops. ถอดเข็มขัด
คาดเดา (v.) guess See also: predict, anticipate, speculate, presume, conjecture Syn. เดา
คาดโทษ (v.) bind someone over See also: threaten with punishment Syn. หมายโทษ
คาดไม่ถึง (v.) be unexpected
English-Thai: HOPE Dictionary
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt.,vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
angiocardiography(แอนจิโอคาดิออก' กระพี) n. การถ่ายเอ็กซเรย์หัวใจ และหลอดเลือดหัวใจหลังฉีดสารทึบแสง
anticipate(แอนทิส' ซะเพท) vt. คาด, มุ่งหวัง, ทำนาย, ลงมือกระทำการก่อน, ตัดบท, ใช้สอยล่วงหน้า, บังเกิดล่วงหน้า. -anticipator n.,
anticlimax(แอนทีไคล' แมคซฺ) n. เหตุการณ ์ (ข้อสรุป, บทความ, การพูด, เนื้อหา) ที่สำคัญน้อยกว่าที่คาดหมายอย่างกระทันหัน, การเปลี่ยนความเข้มข้นหรือความสำคัญของเรื่องราวดังกล่าวอย่างทันที. -anticlimac-
apprehend(แอพพริเฮนดฺ') vt. จับ,ขัง,เข้าใจความหมาย,คาดคะเนด้วยความกังวลใจ ความสงสัยหรือความกลัว. -vi. เข้าใจ,ฟังเข้าใจ,กลัว,หวั่น. -apprehender n., Syn. arrest,seize, understand)
apron(เอ'พรอน) n. ผ้ากันเปื้อนส่วนหน้าของร่างกาย โดยคาดไว้ที่เอว,กะบังโลหะ,ลานจอดเครื่องบิน,ที่กำบัง,ที่ค้ำ,หน้าเวที, Syn. bib, pinafore)
attend(อะเทนดฺ') vt.,vi. อยู่กับ,ไป,ไปกับ,รับใช้,ดูแล,เชื่อฟัง,คาดหมาย,ให้ความสนใจ,ตาม.
band(แบนดฺ) {banded,banding,bands} n. สายคาด,สายรัด,แถบ,ปลอก,หมู่,พวก,คณะ,วงดนตรี,คณะตนตรี,ช่วงความถี่ของคลื่นวิทยุ,สิ่งผูกมัดคน,โซ่ตรวน,ปลอกรัด,พันธะ,ข้อผูกพัน vt.,vi. ใช้สายผูกรัด,รวมกลุ่ม,ประดับด้วยสายหรือแถบ, See also: bander n.
bargain(บาร์'เกน) n. การต่อรองราคา,สิ่งที่ได้มาด้วยการต่อรองราคา,สินค้าราคาถูก vi.,vt. ต่อรองราคา,ตกลง -Phr. bargain for คาดหวัง เชื่อถือ -Conf. agreement
belt(เบลทฺ) {belted,belting,belts} n. เข็มขัด,สายคาดเอว,สาย,ทางโค้ง,ทางรถไฟฟ้า,ดื่มอึกใหญ่,การโจมตี,แนว,เทือก vt. รัดเข็มขัด,คาดสาย,ใช้สายคาด,ใช้เข็มขัดหรือสายคาดตี,ตี,ร้อง (เพลง) เสียงดัง, Syn. girdle
belted(เบล'ทิด) adj. ซึ่งมีสายคาด,มีแถบสี
belting(เบล'ทิง) n. วัตถุที่ใช้คาด,สายคาดทั้งหลาย,การตี,การหวดด้วยสายคาด, Syn. beating
bet(เบท) {bet/betted,bet/betted,betting,bets} vt..vi. พนัน,ขันต่อ,ต่อ,กล้าคาดคะเน,ใช้ n. สิ่งของหรือเงินที่ใช้ในการพนันหรือขันต่อ,การวางเดิมพัน,ทางเลือกอย่างอื่น, Syn. gamble,risk
harbinger(ฮาร์'บินเจอะ) n. ผู้สืบข่าวที่ไปล่วงหน้าก่อน,สมาชิกของกองหน้า,ผู้คาดการณ์ล่วงหน้า,ลาง,ผู้รุกไปข้างหน้า. vt. กระทำเป็นผู้สืบข่าวที่ไปล่วงหน้า, Syn. precursor
blue(บลู) {blued,bluing,blues} n.,adj. สีน้ำเงิน,สีท้องฟ้า,ฟกช้ำ, (หน้า) เขียว adj. มีสีน้ำเงิน,ฟกช้ำ (ผิวหนัง) ,โศกเศร้า,หยาบคาย vt. ทำให้เป็นสีน้ำเงิน,ย้อมสีน้ำเงิน, See also: bulish, blueish adj. -Phr. (out of the blue อย่างกระทันหันและไม่ได้คาดคิด
boomerang(บูม'มะแรง) {boomeranged,boomeranging,boomerangs} n. ไม้รูปโค้งซึ่งเมื่อเหวี่ยงออกไปแล้วกลับมาหาผู้เหวี่ยง,อาวุธลับที่กลับไปทำลายผู้ใช้,ดาบที่คืนสนอง vt. ทำอันตรายอย่างไม่คาดคิดกับผู้ริเริ่ม
breechclothn. ผ้าคาดเอว
breechcloutn. ผ้าคาดเอว
brown beltn. ผ้าคาดเอวสีน้ำตาล,นักยูโดสายสีน้ำตาล
calculate(แคล'คิวเลท) {calculated,calculating,calculates} v คำนวณ,ถือว่า,เข้าใจว่า,คาดคะเน,คิดว่า,เดา,วางแผน,ประมาณ, Syn. compute -Conf. estimate
caution(คอ'เ'ชิน) {cautioned,cautioning,cautions} n. ความระมัดระวัง,การตักเตือน,การคาดโทษ -v. เตือน,แนะนำ, See also: cautioner n. cautionary adj.
cestusn. สายคาด -pl. cesti
chi-square(ไค'สแควร์) n. คำที่เท่ากับผลบวกทั้งหมดของตัวแปรของผลหารของ (ความแตกต่างระหว่างค่าเห็นได้กับค่าคาดหมาย)
chin strapn. สายคาดคางของหมวก,สายรัดคาง
cinch(ชินช) n. สายคาด,สายคาดท้อง,สายคาดอานม้า,สิ่งที่แน่นอนและง่าย,ผู้ที่จะชนะแน่นอน
conjecture(คันเจค'เชอะ) n. การเดา,การทาย,การคาดคะเน,การอนุมาน,ข้อสรุปจากการอนุมาน vt. เดา,ทาย,คาดคะเน,อนุมาน., See also: conjecturable adj. ดูconjecture conjecturer n. ดูconjecture
contingent(คันทิน'เจินทฺ) adj. บังเอิญ,ซึ่งไม่คาดหมายมาก่อน,ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้,ไม่แน่นอน,ซึ่งใช้ในยามฉุกเฉิน, Syn. fortutious,
crupper(ครัพ'เพอะ) n. สายหนังยึดอานที่คาดไปทางหางม้าเพื่อกันไม่ให้อานม้าเลื่อนตก,ตะโพกม้า,เกราะสำหรับหุ้มตะโพกม้า
dark horseม้ามืด,ม้าที่ไม่คาดคิดว่าจะชนะการแข่ง,คนที่ไม่คาดคิดกันว่าจะชนะ แต่ก็ชนะในที่สุด
devise(ดิไวซ') vt.,n. (การ) ประดิษฐ์,ออกแบบ,วางแผน,โอนทรัพย์สินให้โดยพินัยกรรม,คิด,คาดคะเน,พินัยกรรม,ทรัพย์สินที่ให้โดยพินัยกรรม, Syn. contrive
divine(ดิไววนฺ') adj. เกี่ยวกับพระเจ้า,ศักดิ์สิทธิ์,เคร่งศาสนา,เกี่ยวกับเทววิทยาดีเลิศ,ยอดเยี่ยม,เหนือมนุษย์,เป็นพรสวรรค์n. นักศาสนศาสตร์,ผู้ศึกษาเกี่ยวกับศาสนา,พระ, See also: the Divine พระเจ้า,เทพเจ้า,จิตวิญญาณ vi.,vt. ทำนาย,คาดการณ์,พยากรณ์. divin
diviner(ดิไว'เนอะ) n. ผู้พยากรณ์,ผู้ทำนาย,ผู้คาดการณ์,หมอเวทมนตร์, Syn. soothsayer
dope(โดพ) {doped,doping,dopes} n. สารทำให้เกิดอาการง่วงหลับ,กาว,ยากระตุ้น,ยาม้า,ข่าวสาร,ข้อมูล,คนโง่เง่า,เครื่องดื่มคาร์บอเนต (โดยเฉพาะโคคาโคล่า) . vt. กระตุ้นด้วยยากระตุ้น. -Phr. (dope out คำนวณ,คาดการณ์,ร่างโครงการ), See also: dope fiend n. คนติดยาเสพ
expect(อิคซฺเพคทฺ') {expected,expecting,expects} vt. คาดหมาย,คาดว่า vi. ตั้งครรภ์., See also: expectable adj. expectably adv.
expectancy(อิคซฺเพค'เทินซี) n. ความคาดหมาย,สิ่งที่คาดหมาย, Syn. expectation
expectant(อิคซฺเพค'เทินทฺ) adj. ซึ่งคาดหมายไว้,มีครรภ์ n. คนที่เฝ้าคอย,ผู้คาดหวัง.
expectation(อิคซฺเพคเท'เชิน) n. การคาดหมาย,สิ่งที่คาดหมายไว้,ความหวัง., Syn. expectancy
unexpected(อันอิคสเพค'ทิด) adj. ไม่ได้คาดคิดมาก่อน,นึกไม่ถึง,ประหลาดใจ,ฉับพลัน.
falloutn. การตกลงมา,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน, Syn. fall-out
figure(ฟิก'เกอะ) {figured,figuring,figures} n. รูปร่าง,รูปภายนอก,รูปหล่อ,รูปสลัก,ร่าง,ทรวดทรง,ภาพวาด,ตัวเลข,จำนวน,จำนวนเงิน,ราคา,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,รูปแบบ,แบบแผน,อุปมาอุปไมย,แบบระบำ,แบบสำนวน vt. คำนวณ,แสดงออกเป็นรูป,สรุป,วาดภาพ,จินตนาการ,ประเมิน,คิด,คาดคะเน.
English-Thai: Nontri Dictionary
anticipate(vt) คาดหมาย,มุ่งหวัง,ชิงทำ,ทำล่วงหน้า
anticipation(n) ความคาดหมาย,ความมุ่งหวัง,การทำล่วงหน้า
band(n) ปลอก,แถบ,ผ้าพันหมวก,สายคาด,พวก,หมู่,คณะ,แตรวง
belt(n) เข็มขัด,สายคาดเอว,แนว,ทิว,เขต,สายพาน
calculate(vt) คิดเลข,คำนวณ,คาดคะเน
calculation(n) การคำนวณ,การคิดเลข,การคาดคะเน
cincture(n) เข็มขัด,สายรัด,สายคาด
conjectural(adj) เกี่ยวกับการคาดคะเน,เกี่ยวกับการเดา
conjecture(vt) คาดคะเน,อนุมาน,เดา,ทาย
devise(vt) คิดค้น,วางแผน,ประดิษฐ์,คาดคะเน
diviner(n) ผู้ทำนาย,โหร,หมอดู,นักพยากรณ์,ผู้คาดการณ์
expect(vt) คาดหวัง,คาดหมาย,คาดคิด,เข้าใจว่า,คอยท่า
expectancy(n) การคาดหวัง,ความคาดหมาย,ความคาดคิด,การคอยท่า
expectation(n) ความหวัง,การคาดคิด,การคาดหมาย
unexpected(adj) ไม่ได้นึกฝัน,นึกไม่ถึง,ไม่คาดฝัน,คาดไม่ถึง
forecast(n) คำทำนาย,การคาดคะเน,การพยากรณ์,คำพยากรณ์
forerun(vt) มาก่อน,วิ่งนำ,นำหน้า,คาดคะเน,ทำนาย,บอกล่วงหน้า
foretell(vt) ทาย,พยากรณ์,ทำนาย,คาดการณ์,บอกล่วงหน้า
gird(vt) คาดเข็มขัด,เคียนพุง,ล้อมรอบ,พัน,ถก(เขมร),ผูก,มัด,รัด
girdle(n) เข็มขัด,สายคาด
guess(n) การทาย,การเดา,การคาดคะเน,การเดาสุ่ม
imagine(vi,vt) นึกฝัน,เข้าใจ,คิด,คาดการณ์,จินตนาการ
miscalculate(vt) คำนวณผิด,คาดผิด,กะผิด
miscalculation(n) การคำนวณผิด,การคาดผิด,การกะผิด,การวินิจฉัยผิด
speculate(vi) เดา,คิด,เก็ง,เสี่ยงโชค,คาดการณ์,พิจารณา
presuppose(vt) สมมุติเอา,แสดง,คาดคะเนล่วงหน้า
presupposition(n) ข้อสมมุติ,การแสดง,การคาดคะเนล่วงหน้า
prevent(vt) ป้องกัน,ขัดขวาง,คาดการณ์,ทำล่วงหน้า
prognosticate(vt) ทาย,ทำนาย,แสดงอาการ,เป็นเครื่องแสดง,คาดคะเน
prophesy(vt) ทำนาย,พยากรณ์,ทาย,คาดการณ์
prospective(adj) ที่คาดหวัง,ที่หวังไว้,ที่มีอนาคต
prospector(n) ผู้สำรวจ,ผู้คาดหวัง
read(vi,vt) ดู,อ่าน,ทำนาย,แปล,คาดการณ์
reckon(vt) นับ,คิด,คาดคะเน,สรุป,คำนวณ,ประเมิน,พิจารณา
sash(n) วงกบ,ผ้าคาดพุง,สายสะพาย,บานเลื่อน
soothsayer(n) ผู้พยากรณ์,ผู้ทำนาย,ผู้คาดการณ์ล่วงหน้า
suppose(vi) สมมุติว่า,คาดคะเน,ทึกทักเอา,จินตนาการ
supposedly(adv) ตามที่คาดคะเน,ตามที่สมมุติ,ตามที่จินตนาการ
surmise(n) การคะเน,การนึก,การทาย,การเดา,การเก็ง,การคาดการณ์
unaware(adj) ไม่ทันรู้ตัว,ไม่ทราบ,มิได้คาดไว้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
anticipated freightค่าระวางที่คาดไว้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
conjectureข้อความคาดการณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
contingencyเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น (โดยมิได้คาดหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expectancyภาวะคาดหมาย, ความหวังว่าจะได้รับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expectant heirทายาทที่คาดหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expectation๑. การคาดหมาย ๒. ค่าคาดหมาย [มีความหมายเหมือนกับ expected value] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
expected deathsจำนวนการตายที่คาดหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
foreseeabilityความสามารถคาดการณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
life expectancyความคาดหมายการคงชีพ [ดู expectation of life] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
speculationการคาดคะเน, การเก็งความจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sudden and unforeseen damageความเสียหายฉับพลันโดยไม่คาดคิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
surmiseการเดา, การคาดคะเน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surprise endingการจบแบบผิดคาด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
unforeseenไม่อาจคาดหมายได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assumeคาดคะเน [การแพทย์]
Expectedคาดหมาย [การแพทย์]
Anticipated operational occurrenceอุบัติการณ์ที่อยู่ในความคาดหมาย, เหตุการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากการทำงานตามปกติของโรงงานนิวเคลียร์ ซึ่งคาดว่าตลอดอายุการใช้งานจะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ได้มีการออกแบบรองรับเหตุการณ์นี้ไว้แล้วเพื่อความปลอดภัย และป้องกันมิให้ลุกลามเป็นอุบัติเหตุ เช่น หากพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่เครื่องสูบน้ำของระบบระบายความร้อนเกิดขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสำรองก็จะทำงานทันที
Averted doseปริมาณรังสีลดลง, ปริมาณรังสีที่ป้องกันได้เมื่อใช้มาตรการป้องกัน ซึ่งเป็นผลต่างของปริมาณรังสีที่คาดว่าจะได้รับ ในกรณีที่ไม่ใช้และใช้มาตรการป้องกัน [นิวเคลียร์]
Cardiac Outputจำนวนเลือดที่ปั้มออกจากหัวใจ,ปริมาณเลือดที่ถูกบีบออกจากหัวใจ,หัวใจสูบฉีดเลือด,ปริมาตรเลือดจากหัวใจ,ปริมาตรเลือดที่หัวใจส่งออกต่อนาที,ปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจ,จำนวนโลหิตที่หัวใจต้องบีบออกในระยะเวลาหนึ่ง,ปริมาณโลหิตที่ไหลออกมาจากหัวใจ,คาดิแอคเอาท์พุท,จำนวนเลือดที่ส่งออกจากหัวใจต่อนาที,เลือดที่หัวใจฉีดออก,การสูบฉีดของหัวใจ,เลือดที่ถูกขับออกมาจากหัวใจแต่ละครั้งของการบีบต,เลือดที่จะออกจากหัวใจไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย,คาร์ดิแอคเอาพุท,ปริมาตรของโลหิตที่สูบฉีดออกจากหัวใจในหนึ่งนาที,ปริมาณเลือดที่หัวใจส่งออก,ปริมาณเลือดที่ถูกสูบฉีดออกจากหัวใจ [การแพทย์]
Estimationการคาดคะเน,การกะประมาณ [การแพทย์]
Expectancyความคาดหวัง [การแพทย์]
Expectationการคาดหวัง,การประมาณค่า,การคาดคะเน [การแพทย์]
Fairy taleเทพนิยายเทพนิยาย (Fairy tale) หมายถึง เรื่องในจินตนาการที่เขียนขึ้นหรือเล่าให้เด็กฟัง โดยมีตัวละครจากนิทานพื้นบ้านแบบดั้งเดิม (เช่น ภูต ยักษ์ คนแคระ แม่มด สัตว์พูดได้) กับเรื่องของเวทมนตร์ และเหตุการณ์ที่ดำเนินไปเกินคาดคิด นอกจากนี้ คำว่า "เทพนิยาย" ยังอาจใช้ในความหมายว่า เรื่องเหลือเชื่อที่เกินจะเป็นความจริงได้ บางครั้งเทพนิยายก็หมายรวมถึงตำนานด้วย อย่างไรก็ดี ส่วนที่ไม่เหมือนตำนาน หรือมหากาพย์ คือ เทพนิยายจะไม่อ้างอิงถึงสิ่งที่มีจริงในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นศาสนา สถานที่ บุคคล หรือเหตุการณ์ใด ๆ ดังวลีที่ขึ้นต้นเรื่องว่า "กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว" ดังนั้น จึงไม่สามารถระบุเวลาที่แน่ชัดได้ เทพนิยายในยุคก่อนประพันธ์ขึ้นสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอ่านพอ ๆ กัน หนึ่งในเทพนิยายที่รู้จักกันดีคือ เทพนิยายกริมม์ (Grimm’s Fairy Tales) เป็นนิทานจากสองพี่น้องตระกูลกริมม์ ซึ่งรวบรวมขึ้นจากคำบอกเล่าที่ได้ฟังมา เรื่องที่รู้จักกันดี เช่น สไนว์ไวท์ ซินเดอเรลลา ราพันเซล เจ้าหญิงนิทรา และหนูน้อยหมวกแดง เป็นต้น ในปัจจุบันยังคงมีการประพันธ์เทพนิยายและเรื่องราวที่สืบเนื่องจากเทพนิยายอยู่เสมอ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Foresightการคาดการณ์ [การแพทย์]
Girdleสายคาด [การแพทย์]
Inflictingการคาดโทษ [การแพทย์]
Life expectancyการคาดหมายคงชีพ [TU Subject Heading]
Recoverable Oil in Placeปริมาณน้ำมันดิบในแหล่งกักเก็บใต้ดิน, ปริมาณน้ำมันดิบในแหล่งกักเก็บใต้ดินที่คาดว่าจะสามารถผลิตขึ้นมาได้และคุ้มค่าต่อการลงทุน [ปิโตรเลี่ยม]
Fundamental analysisการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นวิธีการวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบหนึ่ง การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมุ่งจะประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ในปัจจุบัน โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและราคาหลักทรัพย์ที่คาดว่าจะขายได้ในอนาคต ผลจากการวิเคราะห์นี้จะใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจคือ จะซื้อหลักทรัพย์นั้นหากพบว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวต่ำกว่ามูลค่าตามพื้นฐานที่คำนวณได้ และจะขายหลักทรัพย์นั้นหากพบว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าตามพื้นฐาน ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะวิเคราะห์ถึงภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงาน รวมทั้งฐานะทางเงินของบริษัทผู้ออกหุ้น วิธีวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะแตกต่างจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค (technical analysis) ซึ่งมุ่งวิเคราะห์ลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ และปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นสำคัญ เพื่อคาดหมายแนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Giftวัสดุสารนิเทศที่ได้รับบริจาคGift คือ วัสดุสารนิเทศที่ได้รับบริจาค การบริจาควัสดุสารนิเทศให้กับห้องสมุด อาจเป็นการบริจาคให้โดยบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หรือห้องสมุดอื่น ๆ วัสดุที่ได้รับบริจาคส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ห้องสมุดไม่ได้ร้องขอและห้องสมุดได้รับโดยไม่คาดคิด แต่ทรัพยากรสารสนเทศที่ขอรับบริจาคอาจเป็นทรัพยากรที่ห้องสมุดร้องขอ ทั้งนี้วัสดุที่ได้รับบริจาคจะถูกคัดเลือกเพื่อพิจารณานำเข้าห้องสมุด โดยให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาทรัพยากรของห้องสมุด หรือจำหน่ายออกไปโดยการขายหรือแลกเปลี่ยนกับกับห้องสมุดอื่น สำหรับการรับบริจาคหนังสือและวัสดุการศึกษาของห้องสมุด ห้องสมุดจำเป็นต้องมีเกณฑ์การรับบริจาคที่ต้องรับรู้ร่วมกันทั้งผู้ให้และผู้รับ เพื่อให้วัสดุสารนิเทศที่ได้รับมาสามารถสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย ได้ตรงตามหลักสูตร และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ หากห้องสมุดไม่สามารถนำทรัพยากรห้องสมุดดังกล่าวออกให้บริการได้ ห้องสมุดควรมีนโยบายส่งต่อหรือนำหนังสือและวัสดุการศึกษาที่ได้รับบริจาคไปทำประโยชน์อย่างอื่น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Role expectationการคาดหวังตามบทบาท [TU Subject Heading]
Stochastic effect of radiationผลไม่ชัดเจน , ผลของรังสีที่คาดคะเนจากข้อมูลทางสถิติของผู้ที่ได้รับรังสี โดยโอกาสเกิดผลกระทบจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณรังสี แต่ความรุนแรงของผลกระทบไม่ขึ้นกับปริมาณรังสี เช่น โอกาสของการเกิดมะเร็งจะเพิ่มขึ้นเมื่อได้รับปริมาณรังสีสูงขึ้น
Unrecoverable Volumesปริมาณน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่ประมาณได้ปริมาณน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่ประมาณได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งว่าจะเหลืออยู่ในแหล่งกักเก็บหลังจากที่หยุดผลิตไปแล้ว เนื่องจากไม่สามารถผลิตได้โดยเทคโนโลย ีและสภาพเศรษฐกิจที่คาดการณ์ได้ ณ เวลานั้น [ปิโตรเลี่ยม]
LD50 แอลดี 50 Median Lethaldose (LD50 ) หมายถึง คือปริมาณของสารที่ได้จากการคำนวณทางสถิติจาก ผลการทดลอง ซึ่งเมื่อให้กับสัตว์ทดลองชนิดหนึ่ง ๆ แล้วคาดว่าจะทำให้สัตว์ทดลองจำนวนครึ่งหนึ่ง (50%) ตาย ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ของการทดลองนั้น ๆ ความเข้มข้นของสารมลพิษในรูปของมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของน้ำหนักร่างกายที่ทำ ให้สัตว์ทดลองมีชีวิตเหลือรอดอยู่ร้อยละ 50 ภายหลังจากการสัมผัสในเวลาหนึ่งๆ [สิ่งแวดล้อม]
Median Lethal Dose LD 50ปริมาณถึงฆาตมัธยฐาน, แอลดี 50ปริมาณของสารที่ได้จากการคำนวณทางสถิติจากผลการทดลอง ซึ่งเมื่อให้กับสัตว์ทดลองชนิดหนึ่งๆ แล้วคาดว่าจะทำให้สัตว์ทดลองจำนวนครึ่งหนึ่ง (50%) ตาย ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ของการทดลองนั้นๆ ความเข้มข้นของสารมลพิษในรูปของมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ของน้ำหนักร่างกายที่ทำให้สัตว์ทดลองมีชีวิตเหลือรอดอยู่ร้อยละห้าสิบ ภายหลังจากการสัมผัสในเวลาหนึ่งๆ [สิ่งแวดล้อม]
Prospectusหนังสือชี้ชวน เอกสารที่บริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปต้องจัดทำขึ้น เพื่อเปิดเผยข้อมูลแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท และรายละเอียดของการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนั้น หนังสือชี้ชวนจะต้องแสดงข้อมูลลักษณะธุรกิจของบริษัท โครงการในอนาคต โครงสร้างการบริหารงานผู้บริหารบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ผลประกอบการในอดีตและที่คาดการณ์ว่าจะเป็นไปในอนาคตประเภทของหุ้นที่เสนอขาย จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย และวันเวลาที่ให้จองซื้อหุ้น ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนมีความสำคัญต่อผู้ลงทุนที่จะใช้ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนในหุ้นนั้น ร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนจัดทำเผยแพร่ให้ประชาชนจองซื้อหุ้น หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารที่ บลจ. จัดทำขึ้นเพื่อชี้ชวนให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม โดยหนังสือชี้ชวนจะมี 2 ส่วนคือ ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ และส่วนข้อมูลโครงการ และต้องมีรายละเอียดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด [ตลาดทุน]
real timeเวลาจริงลักษณะอาการที่คอมพิวเตอร์สามารถตอบสนองในช่วงเวลาที่เร็วพอที่คนจะยอมรับได้ เช่น ในการใช้เครื่องเอทีเอ็มถอนเงิน เมื่อเราสอดบัตรเอทีเอ็มเข้าเครื่องแล้ว เราคาดหมายว่าเครื่องจะตอยสนองต่อการกดแป้นของเราทันที หรือภายในเวลามากที่สุด 3 วินาที ถ้านานกว่านั้นจะเกิดความรู้สึกเครื่องทำงานช้า หรือผิดปกติ [คอมพิวเตอร์]
Technical analysisการวิเคราะห์ทางเทคนิควิธีการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ระดับราคาหลักทรัพย์ และปริมาณการซื้อขายเป็นข้อมูลแสดงเป็นแผนภูมิ(รูป กราฟ) ชนิดต่าง ๆ ให้ทราบถึงรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ในอดีต เพื่อจะใช้กำหนด หรือคาดหมายแนวโน้มของราคาในอนาคตของหลักทรัพย์นั้น โดยทั่วไปการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะใช้วิเคราะห์ เพื่อคาดหมายแนวโน้มในระยะสั้น หรือระยะปานกลาง เพื่อใช้ตัดสินใจเลือกจังหวะเวลาในการเข้าซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ แต่ก็อาจใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อดูการเคลื่อนไหวที่เป็นวัฏจักรระยะยาว (Long-Term Cycle) ได้ด้วย การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะต่างจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ตรงที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหุ้นมาประกอบการวิเคราะห์ [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gird (vt.) คาด See also: พัน, ผูก, มัด, รัด Syn. band, bind
calculate on (phrv.) คาดการณ์ See also: กะประมาณ, คาด, คำนวณ Syn. calculate for
calculate upon (phrv.) คาดการณ์ See also: กะประมาณ, คาด, คำนวณ Syn. calculate for
divine (vt.) คาดการณ์ See also: ทำนาย, พยากรณ์ Syn. predict, prophesy, conjecture
envisage (vt.) คาดการณ์ Syn. foresee
calculate (vt.) คาดการณ์ว่า See also: คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยใช้ข้อมูลเท่าที่มีอยู่) Syn. estimate, judge, gauge
reckon without (phrv.) คาดการณ์โดยปราศจาก (บางสิ่งหรือบางคน)
judge (vt.) คาดคะเน See also: ประมาณ, กะ Syn. estimate, assess, evaluate
make (vt.) คาดคะเน See also: กะ, ประเมิน, ประมาณ Syn. reckon
pump (vt.) คาดคั้น See also: ซักไซ้ไล่เลียง
thrash out (phrv.) คาดคั้น See also: เค้นออกมา
draw from (phrv.) คาดคั้นจาก See also: เค้นจาก
band (vt.) คาดด้วยผ้าแถบ See also: ผูกด้วยผ้าแถบ Syn. tap
expect (vi.) คาดว่า See also: คาดหวัง, คาดการณ์, คาดหมาย, คาดคะเน, คาดหมายว่า, หวังว่า, ปรารถนาว่า Syn. anticipate, await
expect (vt.) คาดว่า See also: คาดหวัง, คาดการณ์, คาดหมาย, คาดคะเน, คาดหมายว่า, หวังว่า, ปรารถนาว่า Syn. anticipate, await
prefigure (vt.) คาดว่า See also: คาดการณ์ไว้ว่า, ทำนายว่า
suspect (vt.) คาดว่าจริง See also: คิดว่าจริง, สงสัยว่าอาจเป็นไปได้ Syn. believe, presume, surmise, suppose
gird on (phrv.) คาดหรือหุ้ม (อาวุธ, เกราะ) (คำโบราณ) See also: รัด, ผูก, มัด
anticipate (vt.) คาดหวัง See also: คาดหมาย, คอยท่า, คอย
bargain for (phrv.) คาดหวัง Syn. calculate for, reckon for
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I assume you know the reasonฉันคาดว่าคุณทราบเหตุผลนั่น
He is doing far better than expectedเขาทำได้ดีเกินกว่าที่คาด
I expect to have a full report on my desk tomorrowฉันคาดว่าจะได้รับรายงานฉบับเต็มวางบนโต๊ะในวันพรุ่งนี้
I didn't expect you to do it the first timeฉันไม่ได้คาดหวังให้คุณทำมันในครั้งแรก
I never expect thisฉันไม่เคยคาดหวังสิ่งนี้เลย
Everyone expects me to do as well as the othersทุกคนคาดหวังให้ฉันทำแบบเดียวกับคนอื่น
As I expected!เป็นดั่งที่ฉันคาดไว้
What do you expect me to tell them?คุณคาดว่าฉันจะบอกอะไรกับพวกเขาล่ะ?
What more do you expect?คุณคาดหวังอะไรมากกว่านี้หรือ?
I was expecting at least 92 percentฉันคาดหมายไว้อย่างน้อย 92 เปอร์เซ็นต์
Well this was much better than I expectedนี่มันก็ดีกว่าที่ฉันคาดไว้
So you expect me to believe that you're gonna studyดังนั้นเธอคาดว่าฉันจะเชื่อว่าเธอกำลังจะไปอ่านหนังสือหรือ
You are expected to learn such a lot of things you've never learnedคุณถูกคาดหมายให้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายอย่างที่คุณไม่เคยเรียนรู้มาก่อน
Of course, I don't expect things to go so well at firstแน่นอน ฉันไม่ได้คาดหวังให้สิ่งต่างๆ เป็นไปด้วยดีในครั้งแรก
I didn't expect you to understandฉันไม่ได้คาดหวังให้นายเข้าใจเลย
I guess this is the only optionผมคาดว่านี่เป็นทางเลือกเดียวเท่านั้น
She appeared out of the blueเธอโผล่มาอย่างไม่คาดคิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The area forecast for the next 24 hours.คาดการณ์พื้นที่ FEThe สำหรับ 24 ชั่วโมงถัดไป
Supposedly, the Iranians had a novel idea -- recruit in America.คาดการณ์ว่าพวกอิหร่าน มีความคิดที่ไม่น่าเชื่อ รับคนในอเมริกาเลย
More harsh weather is expected as officials prepare for the worst.คาดการณ์ว่าอากาศจะเลวร้ายกว่าเดิม และขอให้รับมือกับสถานกาณ์ให้ดี
Presumably, in the next few months, a reason will present itself.คาดการณ์ว่าในอีกไม่กี่เืดือน เหตุผลจะกระจ่างในตัวมันเอง
An excellent supposition, Lieutenant.คาดการณ์ได้ดีมาก ผู้หมวด
Expect it to grow faster than other sectors in the next few years.คาดการณ์ไว้ว่าจะมีอัตราการเติบโต.. เพิ่มขึ้นใน2-3ปีหน้า..
Getting the truth out of you once and for all. - Is this a joke?คาดคั้นความจริงจากคุณให้เรียบร้อยซะที
Going to pump them for informationคาดคั้นพวกเขาเพียงเพื่อข้อมูล
Pump him for every bit of information that you can.คาดคั้นเอาข้อมูลมาเท่าที่คุณทำได้
♪ Wrapped right around my melon ♪คาดลงรอบ ศีรษะของฉัน
Sun is going down. This will keep you warm.คาดว่า 20 เมือง ใน 17 ประเทศทั่วโลกอยู่ภายใต้การโจมตีแบบเต็ม.
It should be touching down at JFK within the next 20 to 30 minutes, and then he'll be choppered in to the 93rd Street Heliport.คาดว่า จะลงแตะพื้นสนามบิน JFK ภายใน 20 ถึง 30 นาที จากนั้นท่านจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์
Assume our suspect's covered in blood.คาดว่า ผู้ต้องสงสัยของเราใบหน้าต้องเต็มไปด้วยเลือด
It just got him before he got it, I guess.คาดว่า มันฆ่าพ่อก่อน ก่อนที่พ่อจะจัดการมันได้
The best guess is they build down underground,คาดว่า เขาก่อสร้างลงไปใต้ดิน
Guess he got out through this window.คาดว่า เขาหนีออกไปทางหน้าต่างนี้
Hoping, we ask someone who was there.คาดว่า เราจะถามคนที่อยู่ที่นั่น
The estimated blast size from the Eighth Angel's impact is 420,000 meters wide, and 15,000 meters below sea level.คาดว่าการปะทะของเทวทูตตัวที่ 8 จะทำให้เกิดหลุมระเบิด กว้าง 420,000 เมตร ลึก 15,000 เมตรค่ะ
I presume, Your Excellency, they perished in the elevator.คาดว่าคงจะตายอยู่ในลิฟท์
You're here to burn down the building and estinguish all the evidence thereinคาดว่าคงจะเตรียมมาเผาที่นี่ เพื่อทำลายหลักฐานทิ้ง
It's expecting we have time you getting onคาดว่าคงมีเวลาให้นายจัดการ
Thought you stood me up.คาดว่าคุณกำลังมองหาผมอยู่
Guess you'll have to run a few more errands for me.คาดว่าคุณคงจะต้องทำงานให้ฉันอีกสักหน่อย
Guess you didn't find Your tumor.คาดว่าคุณจะไม่พบเนื้องอกนะ
I don't want her to die because you're stubborn.คาดว่าคุณยังต้องใช้ยาอยู่
I foresee a complication.คาดว่าจะต้องยุ่งยากแน่ การออกแบบของยานลำนี้
Said to be safest.คาดว่าจะปลอดภัยทีสุด
They think it'll be 400 within the hour.คาดว่าจะมี 400 แห่งในอีกหนึ่งชั่วโมง
They'll be up against 109s and 262s the new jet fighters. Unfortunately, we're only going to escort them on the first leg of their mission, so I don't expect you'll see much action.คาดว่าจะมีการต่อต้านจาก Bf109 Me 262 เครื่องขับไล่เจทรุ่นใหม่ โชคร้าย ที่เราจะแค่คุ้มกัน
I expect that the residents will strongly oppose.คาดว่าจะมีการต่อต้านจากกลุ่มผู้อยู่อาศัย
Expect Unitech to open huge tomorrow, and for those of you who bet big on Allcom Cellular, get ready to cover some equally heavy losses.คาดว่าจะมีการเปิดตัว ยูนิเทค ในวันพรุ่งนี้ และสำหรับใครก็ตามที่พนันข้าง Allcom คงต้องเตรียมรับการพ่ายแพ้หมดท่า
Flooding expected in Miranda and parts of Cape Cod.คาดว่าจะมีน้ำท่วมในมิแรนด้า\และหลายส่วนของเคปค้อด
Heavy clouds and showers are expected tonight.คาดว่าจะมีฝนตกหนัก และเมฆมากคืนนี้
You will rendezvous with the relief escorts at 0830.คาดว่าจะมีฝูงบินอื่นมาผลัดตอน 0830
There's a major system expected tonight.คาดว่าจะมีพายุลูกใหญ่ในคืนนี้
Tonight, in some cities... 20 cm of snow are expected in the Cantabrian Mountains region... cities that usually end up isolated during these storms.คาดว่าจะมีหิมะปกคลุมหนาถึง 20 ซม. ในแถบภูเขาแคนตาเบรียน หลายเมืองเหมือนถูกปิดตาย จากพายุหิมะรุนแรงครั้งนี้
Expect a lot of bleeding.คาดว่าจะมีเลือดออกมาก
Expecting someone else, I bet.คาดว่าจะเป็นคนอื่นล่ะสิ พนันได้เลย
As expected, sasaeng fans...คาดว่าจะเป็นพวกซาแซงแฟน..
ETA 45 minutes to Deepwater Horizon.คาดว่าจะใช้เวลา 45 นาที สู่ดีพวอเทอร์ฮอไรซัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คาด
Back to top