ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

await

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *await*, -await-

await ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
await (vt.) รอคอย See also: เฝ้าคอย, คอย, ตั้งตาคอย, ตั้งตารอ, รอ Syn. wait for, expect, anticipate
await (vi.) รอคอย See also: เฝ้าคอย, คอย, ตั้งตาคอย, ตั้งตารอ, รอ
awaiting (n.) การรอคอยอย่างคาดหวัง
English-Thai: HOPE Dictionary
await(อะเวท') vt.,vi. คอย,รอคอย,เฝ้าคอย,กำลังคอยอยู่. -awaiter n., Syn. wait for)
English-Thai: Nontri Dictionary
await(vt) รอคอย,คอย,เฝ้าคอย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอ (v.) await (for something to happen) See also: stick around, abide Syn. จ่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then I await your decision, Madame Chairman.ผมจะรอคำตัดสินของท่าน
We need a presence inside the Matrix to await contact from the Oracle.เราต้องการให้มีคนอยู่เฝ้าในเมทริกซ์ เพื่อรอการติดต่อจากเทพพยากรณ์
Desperate, they sought the help of a fairy god mother ...who had them lock the young princess away in a tower there to await the kiss of the handsome prince charming.พวกเขาไปขอความช่วยเหลือจาก เทพยดาผู้วิเศษ ให้นำเจ้าหญิง ไปขังไว้ในหอคอย เพื่อรอคอยการจูบ
I'll summon the soldiers first and await your order.หม่อมฉันจะรวบรวมทหารก่อน และรอรับสั่งจากฝ่าบาท
We're requesting you relocate to oahu and await further instructinns on how to aid your country From there.เราขอให้นายย้ายไปอยู่เกาะโอฮาอู รอคำสั่งปฎิบัติการต่อไป
In order to await the arrival of the express, this train will be stopping here for four minutes.ระหว่างที่รอขบวนรถด่วนมาถึง เราจะหยุดที่นี่เป็นเวลา 4 นาที
Commander, stay out of sight and await further orders.ผู้บังคับการ ซ่อนตัวและรอฟังคำสั่งต่อไป
General, we await the Malevolence at the rendezvous point.นายพล เรากำลังรอยานเมลโวแลนซ์อยู่ ณ จุดรวมพล
I will await your arrival.ข้าจะรอท่านอยู่ที่นี่
Your future await you if you want it...แต่อนาคตยังรอเธออยู่ ถ้าเธอต้องการมัน
I hereby sentence you to Beaumont Supermax where you will await execution.จึงพิพากษาส่งจำเลย ไปยังเรือนจำโบมอนต์ ...เพื่อรอทำการประหารชีวิต
General, we await for your command!ท่านขุนพล... ขอคำสั่ง !

await ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
期盼[qī pàn, ㄑㄧ ㄆㄢˋ, 期盼] hope and expectation; to anticipate; to look forward to; to await expectantly
候审[hòu shěn, ㄏㄡˋ ㄕㄣˇ, 候审 / 候審] awaiting trial
候诊[hòu zhěn, ㄏㄡˋ ㄓㄣˇ, 候诊 / 候診] awaiting diagnosis
待解[dài jiě, ㄉㄞˋ ㄐㄧㄝˇ, 待解] unresolved; awaiting solution
等待[děng dài, ㄉㄥˇ ㄉㄞˋ, 等待] wait for; await

await ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウェイト;アウエイト[, aueito ; aueito] (n) await
待機[たいき, taiki] (n,vs,adj-no) alert; standby; await an opportunity; wait for orders; (P)
楽しみに待つ[たのしみにまつ, tanoshiminimatsu] (exp,v5t) to wait expectantly; to await in anticipation
窺う;覗う[うかがう, ukagau] (v5u,vt) (1) to peep (through); to peek; to examine (esp. covertly); (2) to await (one's chance); (3) (usu. used passively) to guess; to infer; to gather; to surmise
一陽来復;一陽来腹[いちようらいふく, ichiyouraifuku] (n) return of spring; long-awaited, favorable turn of fortune (favourable)
人事を尽くして天命を待つ[じんじをつくしててんめいをまつ, jinjiwotsukushitetenmeiwomatsu] (exp,v5t) (proverb) Man proposes, God disposes; Man does what man can do then awaits the verdict of heaven or fate
前程万里[ぜんていばんり, zenteibanri] (n) a bright (rosy) future awaiting one; having the world before one
待ち遠しい(P);待遠しい[まちどおしい, machidooshii] (adj-i) looking forward to; anxiously awaited; (P)
待つ(P);俟つ[まつ, matsu] (v5t,vt,vi) (1) (待つ only) to wait; (2) to await; to look forward to; to anticipate; (3) (usu. in negative form) to depend on; to need; (P)
待望[たいぼう, taibou] (n,vs) (1) expectant waiting; (adj-no) (2) long-awaited; (P)
折角[せっかく, sekkaku] (adv,n) (uk) with trouble; at great pains; long-awaited; (P)
検討中[けんとうちゅう, kentouchuu] (n) under investigation; under consideration; under review; pending (decision, etc.); awaiting verification
熟柿主義[じゅくししゅぎ, jukushishugi] (n) laying low, awaiting one's chance

await ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฝ้าคอย[v.] (faokhøi) EN: wait ; await ; look forward to ; expect FR: attendre
เฝ้ารอ[v.] (faorø) EN: wait ; await FR: attendre
ค่าผาติกรรม[n. exp.] (khā phātika) EN: compensation to await for its property FR:
คอย[v.] (khøi) EN: wait (for) ; await ; be ready to ; expect ; lie in wait FR: attendre ; patienter ; poireauter (fam.) ; guetter
คอยจังหวะ[v. exp.] (khøi jangwa) EN: wait for the right moment ; wait for a chance ; bide one's time ; await a favorable opportunity ; beat time FR: attendre le moment opportun
คอยท่า[v.] (khøithā) EN: wait for ; await ; tarry ; look for FR: guetter ; être à l'affût ; attendre
รอ[v.] (rø) EN: wait for ; wait at ; await FR: attendre ; patienter
รอคำสั่ง[v. exp.] (rø khamsang) EN: await instructions ; await orders FR: attendre les instructions
รอคอย[v. exp.] (rø khøi) EN: wait ; await ; tarry ; look for FR: attendre ; espérer
ตั้งตาคอย[v.] (tangtākhøi) EN: look forward to ; expect ; await ; anticipate FR: attendre avec impatience
ถวายตัว[v.] (thawāitūa) EN: give oneself ; offer one's services FR:

await ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abholung {f} (in der Wohnung) | zur Abholung bereitcollection (at residence) | ready for collection; awaiting collection

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า await
Back to top