ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hope

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hope*, -hope-

hope ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hope (n.) ความหวัง
hope (vt.) หวัง See also: คาดหวัง, มีความหวัง, ปรารถนา, คาด Syn. expect, want, wish
hope (vi.) หวัง See also: คาดหวัง, มีความหวัง, ปรารถนา, คาด
hope against hope (idm.) ยังมีความหวังแม้ว่าจะมีโอกาสน้อยมาก
hope against hope (idm.) มีความหวังแม้ว่าจะไม่มีทางเป็นไปได้
hope for (phrv.) หวังว่า (สิ่งที่ดี) จะเกิด See also: คิดว่าจะได้รับ, หวัง (สิ่งที่ดี)
hoped for (adj.) ที่คาดหวังไว้ See also: ซึ่งหวังไว้ Syn. promised, planned
hopeful (adj.) ซึ่งมีความหวัง Syn. anticipant, anticipative, expectant Ops. hopeless
hopeful (n.) ผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จ
hopefully (adv.) อย่างคาดหวังไว้ Syn. anticipative, expectantanticipatively, expectantly Ops. hopelessly
hopeless (adj.) ซึ่งสิ้นหวัง See also: ซึ่งหมดหวัง, ซึ่งไม่มีหวัง Syn. forlorn Ops. hopeful
hopelessly (adv.) อย่างท้อแท้ See also: อย่างหดหู่, อย่างสิ้นหวัง
hopelessly (adv.) อย่างปางตาย Syn. terribly
hopelessly (adv.) อย่างไร้ประโยชน์ See also: อย่างไร้ผล
hopelessness (n.) ความหมดหวัง See also: ความสิ้นหวัง, ความท้อถอย Syn. despair, forlornness Ops. hopefulness
English-Thai: HOPE Dictionary
hope(โฮพ) n. ความหวัง,ความปรารถนา,สิ่งที่หวังไว้,ตัวเก็ง vt.,vi. หวัง,คาดหมาย,ปรารถนา,ไว้วางใจ, Syn. expectation
hopeful(โฮพ'ฟูล) adj. เต็มไปด้วยความหวัง n. ตัวเก็ง,ผู้มีความหวัง
hopeless(โฮพ'ลิส) adj. ไร้ความหวัง,รักษาไม่หาย., See also: hopelessness n., Syn. desperate,despairing ###A. hopeful,promising
English-Thai: Nontri Dictionary
hope(n) ความหวัง,การเก็ง
hopeful(adj) มีหวัง,เต็มไปด้วยความหวัง
hopeless(adj) ไม่มีหวัง,สิ้นหวัง,หมดหนทาง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hopeความหวัง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความหวัง (n.) hope See also: wish, expectation, will, desire Syn. ความปรารถนา
คาดหวัง (v.) hope See also: expect, anticipate Syn. คาดการณ์, หวัง, คาด
คิดหวัง (v.) hope See also: long, set one´s heart on, cross one´s fingers, look forward to, desire Syn. คาดหวัง
นึกหวัง (v.) hope See also: expect, look forward to, desire, long, aspire Syn. หวัง
มีความหวัง (v.) hope See also: be hopeful, have hope Syn. มีหวัง Ops. หมดความหวัง, หมดหวัง
มีหวัง (v.) hope See also: be hopeful, have hope Ops. หมดความหวัง, หมดหวัง
หวัง (v.) hope See also: expect, look forward to, desire, long, aspire
หวัง (v.) hope See also: expect, anticipate Syn. คาดการณ์, คาด
ความสิ้นหวัง (n.) hopelessness See also: desperation, despair Syn. ความหมดหวัง Ops. ความหวัง
ความหวังลมๆ แล้งๆ (n.) forlorn hope
ตัวเต็ง (n.) most hopeful to win See also: one who be expected to win Syn. ตัวเก็ง
ตัวเต็ง (n.) most hopeful to win See also: one who be expected to win Syn. ตัวเก็ง
ฝันหวาน (v.) vainly hope See also: cherish an illusion Syn. เพ้อฝัน
สมหวัง (v.) fulfil one´s hope See also: have one´s hopes fulfilled Ops. ผิดหวัง
สิ้นหวัง (v.) be hopeless See also: have no hope Syn. หมดหวัง Ops. สมหวัง, สมปรารถนา, สมใจ
หมดหวัง (v.) be hopeless See also: have no hope Syn. สิ้นหวัง Ops. สมหวัง, สมปรารถนา, สมใจ
หมดอาลัยตายอยาก (v.) be hopeless See also: have no hope Syn. สิ้นหวัง, หมดหวัง Ops. สมหวัง, สมปรารถนา, สมใจ
เข้าตาจน (v.) be in a hopeless See also: be in an impasse, have no way out
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I hope I have not awakened youฉันหวังว่าฉันไม่ได้ปลุกคุณนะ
I hope you'll be well soonฉันหวังว่าคุณจะหายในไม่ช้านี้
I just hope I'm wrongฉันก็หวังว่าฉันจะผิด
I hope you're pleased with yourselfฉันหวังว่าคุณจะพอใจกับตัวเอง
I hope we meet again suddenlyฉันหวังว่าพวกเราจะพบกันอีกไม่ช้านี้
I hope you enjoy your stay with usฉันหวังว่าคุณจะชอบที่ได้มาพักอยู่กับเรา
You'd better hope somebody is there to help youคุณควรจะหวังว่ามีใครบางคนอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยเหลือคุณ
I do hope you can help meฉันหวังจริงๆ ว่าคุณจะช่วยฉันได้
I hope you will understand thatฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจเรื่องนั้น
I hope you have another great year next yearฉันหวังว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ยอดเยี่ยมอีกปีหนึ่งของคุณนะ
I hope you know how much I seriously need a new backpackฉันหวังว่าคุณจะรู้ว่าฉันอยากได้เป้ใบใหม่มากแค่ไหน
I hope you find what you're looking forฉันหวังให้คุณเจอสิ่งที่คุณกำลังหาอยู่
I hope you didn't hurt yourselfฉันหวังว่าคุณคงไม่ได้ทำร้ายตัวเองนะ
I hope you're satisfiedฉันหวังว่าคุณจะพอใจ
I hope you won't be disappointedฉันหวังว่าคุณจะไม่ผิดหวัง
I hope you won't mindฉันหวังว่าคุณคงจะไม่ว่าอะไร
I hope that I don't hurt your feelingsฉันหวังว่าฉันคงไม่ได้ทำร้ายความรู้สึกของคุณ
Hope you have a good timeหวังว่าคุณจะสนุกนะ
Unlike him, she never gave up hopeเธอไม่เหมือนเขาตรงที่ เธอไม่เคยสิ้นความหวัง
Everyone, please don't lose hope!ทุกคนอย่าได้สิ้นหวังนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, I do hope you're not injured.โอ้ฉันหวังว่าคุณจะไม่ได้รับ บาดเจ็บ
Now that we've found each other again, I hope I shall see something of you.ไหนๆ เราก็ได้เจอกันเเล้ว ฉันหวังว่าจะได้พบคุณอีก
I hope they've given you a good room.หวังว่าพวกเขาจะให้ห้องที่ดีๆ กับคุณนะ
I do hope it won't inconvenience you too greatly.ผมหวังว่าจะไม่ทําให้คุณลําบากจนเกินไปนัก
I hope you approve the new decoration of these rooms, madam?ฉันหวังว่าคุณจะเห็นด้วย กับการตกแต่งใหม่ของห้องนี้นะคะ
Oh, I didn't know it had been changed. I hope you haven't been to too much trouble.โอ้ ฉันไม่ทราบว่ามันเปลี่ยนไป หวังว่าคงไม่ได้ทําให้คุณยุ่งยากมากนัก
Mrs. Danvers, I do hope we'll be friends.คุณนายแดนเวอร์สคะ ฉันหวังว่าเราจะเป็นเพื่อนกันได้
Very well. I hope I shall do everything to your satisfaction, madam.ค่ะ ฉันก็หวังว่าจะทําให้คุณพอใจเช่นกันค่ะ คุณผู้หญิง
We both really hope you'll be very happy.เราต่างหวังว่าคุณจะมีความสุข
Oh, nothing. I just ordered a new dress from London. I hope you don't mind.เปล่าค่ะฉันแค่สั่งชุดใหม่มาจากลอนดอน หวังว่าคุณจะไม่ว่าอะไรนะคะ
What hope do we have of truly capturing this reality?เราเหลือความหวังอะไรบ้างหรือ? จากความเป็นจริงเหล่านี้
The building gave the illusion of a real hospital and hope of finding a real bed, but delivered the real risk of death by syringe.ไปยังตึกที่ดูเหมือนจะเป็นโรงพยาบาล เพื่อหวังจะได้นอนเตียงจริง แต่ต้องเสี่ยงกับความตาย ด้วยการถูกฉีดยา

hope ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
期盼[qī pàn, ㄑㄧ ㄆㄢˋ, 期盼] hope and expectation; to anticipate; to look forward to; to await expectantly
弹尽援绝[dàn jìn yuán jué, ㄉㄢˋ ㄐㄧㄣˋ ㄩㄢˊ ㄐㄩㄝˊ, 弹尽援绝 / 彈盡援絕] out of ammunition and no hope of reinforcements (成语 saw); in desperate straits
坎坷[kǎn kě, ㄎㄢˇ ㄎㄜˇ, 坎坷] bumpy (road); rough; fig. down on one's luck; full of frustrations and dashed hopes
坎坷不平[kǎn kě bù píng, ㄎㄢˇ ㄎㄜˇ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, 坎坷不平] bumpy (road); pot-holed; fig. full of disappointments and dashed hopes
好望角[Hǎo wàng Jiǎo, ㄏㄠˇ ㄨㄤˋ ㄐㄧㄠˇ, 好望角] Cape of Good Hope
绝望[jué wàng, ㄐㄩㄝˊ ㄨㄤˋ, 绝望 / 絕望] desperation; forlorn; hopeless
[wàng, ㄨㄤˋ, 望] full moon; to hope; to expect; to visit; to gaze (into the distance); to look towards; towards
天无绝人之路[tiān wú jué rén zhī lù, ㄊㄧㄢ ˊ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄣˊ ㄓ ㄌㄨˋ, 天无绝人之路 / 天無絕人之路] Heaven never bars one's way (成语 saw); don't despair and you will find a way through.; Never give up hope.; Never say die.
有希望[yǒu xī wàng, ㄧㄡˇ ㄒㄧ ㄨㄤˋ, 有希望] hopeful; promising; prospective
有望[yǒu wàng, ㄧㄡˇ ㄨㄤˋ, 有望] hopeful; promising
期望[qī wàng, ㄑㄧ ㄨㄤˋ, 期望] hope; expectation
[yuàn, ㄩㄢˋ, 愿 / 願] hope; wish; desire; ready; willing
不可救药[bù kě jiù yào, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄐㄧㄡˋ ㄧㄠˋ, 不可救药 / 不可救藥] incurable; incorrigible; beyond cure; hopeless
不可收拾[bù kě shōu shí, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄡ ㄕˊ, 不可收拾] irremediable; unmanageable; out of hand; hopeless
充满希望的跋涉比到达目的地更能给人乐趣[chōng mǎn xī wàng de bá shè bǐ dào dá mù dì dì gēng néng gěi rén lè qù, ㄔㄨㄥ ㄇㄢˇ ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄅㄚˊ ㄕㄜˋ ㄅㄧˇ ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ ㄉㄧˋ ㄍㄥ ㄋㄥˊ ㄍㄟˇ ㄖㄣˊ ㄌㄜˋ ㄑㄩˋ, 充满希望的跋涉比到达目的地更能给人乐趣 / 充滿希望的跋涉比到達目的地更能給人樂趣] It is better to travel hopefully than to arrive.
带着希望去旅行,比到达终点更美好[dài zhe xī wàng qù lǚ xíng, ㄉㄞˋ ㄓㄜ˙ ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄑㄩˋ ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ, bi3 dao4 da2 zhong1 dian3 geng4 mei3 hao3, 带着希望去旅行,比到达终点更美好 / 帶著希望去旅行,比到達終點更美好] It is better to travel hopefully than to arrive.
乐观[lè guān, ㄌㄜˋ ㄍㄨㄢ, 乐观 / 樂觀] optimistic; hopeful
矫形[jiǎo xíng, ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, 矫形 / 矯形] orthopedic (e.g. surgery)
矫形外科[jiǎo xíng wài kē, ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄨㄞˋ ㄎㄜ, 矫形外科 / 矯形外科] orthopedic surgery
矫形医生[jiǎo xíng yī shēng, ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄧ ㄕㄥ, 矫形医生 / 矯形醫生] orthopedic doctor
骨科[gǔ kē, ㄍㄨˇ ㄎㄜ, 骨科] orthopedics; orthopedic surgery
不管三七二十一[bù guǎn sān qī èr shí yī, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢˇ ㄙㄢ ㄑㄧ ㄦˋ ㄕˊ ㄧ, 不管三七二十一] regardless of the consequences; recklessly relying on a hopelessly optimistic forecast
重望[zhòng wàng, ㄓㄨㄥˋ ㄨㄤˋ, 重望] renowned; prestigious; great hopes; expectations
标的[biāo dì, ㄅㄧㄠ ㄉㄧˋ, 标的 / 標的] target; aim; objective; what one hopes to gain

hope ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うだつが上がらない;卯建が上がらない;梲が上がらない(oK)[うだつがあがらない, udatsugaagaranai] (exp) (See うだつの上がらない) no hope of getting ahead
かな(P);かなあ[, kana (P); kanaa] (prt) (1) I wonder (sentence ending prt); (2) should I? (question prt when thinking out loud); is it?; (3) I wish that (with a negative); I hope that; (P)
ワンコール[, wanko-ru] (n) (See ワン切り) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call) (wasei
ワン切り[ワンぎり;ワンギリ, wan giri ; wangiri] (n) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call. Also used between acquaintances when swapping telephone numbers, or to get another person to call oneself)
一喜一憂[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] (exp) now rejoicing, now worrying; swinging from joy to sorrow; glad and sad by turns; alternating hope and fear; unable to put one's mind at ease; (P)
一縷の望み[いちるののぞみ, ichirunonozomi] (n) gleam (ray) of hope
久懐[きゅうかい, kyuukai] (n) long-cherished hope
期待を寄せる[きたいをよせる, kitaiwoyoseru] (exp,v1) (often ...に期待を...) to pin one's hope on; to look forward to; to look toward; to get one's hopes up
空頼み[そらだのみ, soradanomi] (n,vs) vain hope
草刈場[くさかりば, kusakariba] (n) (1) hay-meadow commons; (2) place (or organization, etc.) from which numerous people hope to benefit
うだつの上がらない;卯建のあがらない[うだつのあがらない, udatsunoagaranai] (exp,adj-i) (See うだつが上がらない) lacking potential for advancement; no-hoper
お手上げ(P);御手上げ[おてあげ, oteage] (n) all over; given in; given up hope; bring to knees; (P)
お預けを食う;御預けを食う[おあずけをくう, oazukewokuu] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone
お預けを食らう;御預けを食らう[おあずけをくらう, oazukewokurau] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone
キボンヌ[, kibonnu] (n) (sl) hope; wish; aspiration
それはそれで[, sorehasorede] (exp) in that case; (might not be what was expected or hoped for but) if that's the case
ダメンズ[, damenzu] (n) (sl) (conflation of だめ (no good) and メンズ (men)) (See イケめん,フツメン) good-for-nothing man; no-hoper
ダメ人間;駄目人間[ダメにんげん(ダメ人間);だめにんげん(駄目人間), dame ningen ( dame ningen ); dameningen ( dame ningen )] (n) useless member of society; hopeless case; failure
だろう(P);だろ[, darou (P); daro] (exp) (1) (See でしょう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P)
であろう[, dearou] (aux) will; probably; may; I think; surely; I hope; I fear; it seems
でしょう(P);でしょ(ik)[, deshou (P); desho (ik)] (exp) (1) (pol) (See だろう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P)
もがな[, mogana] (prt) particle used to indicate the speaker's hope, desire, wish, etc. (e.g. "it would be nice if ...", "I wish there were ...", etc.)
一縷[いちる, ichiru] (n) a thread; a ray or sliver (of hope)
下手くそ(P);下手糞[へたくそ(P);ヘタクソ, hetakuso (P); hetakuso] (adj-na,n) (1) extreme clumsiness; severe lack of skill at a task; (int) (2) You're hopeless!; Give it up!; (P)
仕様の無い;仕様のない[しようのない, shiyounonai] (adj-i) hopeless; good-for-nothing; incorrigible
儚い(P);果敢無い;果敢ない;果無い;果ない;果敢い(io)[はかない, hakanai] (adj-i) (1) fleeting; transient; short-lived; momentary; ephemeral; fickle; vain; (2) empty (dream, etc.); mere (hope); faint (possibility); (P)
光明[こうみょう(P);こうめい, koumyou (P); koumei] (n) (1) bright light; (2) hope; bright future; (3) {Buddh} light emanating from a buddha or bodhisattva, symbolizing their wisdom and compassion; (P)
切望[せつぼう, setsubou] (n,vs,adj-no) longing for; earnest desire; desperate desire; hope; yearning; hankering; (P)
吸い上げる;吸上げる[すいあげる, suiageru] (v1,vt) (1) to suck up; to pump up; to draw up; to absorb; to extract; (2) to siphon off (profits, etc.); to exploit; (3) to take up others' opinions, hopes, etc.
希望(P);冀望[きぼう, kibou] (n,vs) hope; wish; aspiration; (P)
当て事[あてごと, ategoto] (n) hopes; expectations; guessing
心細い[こころぼそい, kokorobosoi] (adj-i) helpless; forlorn; hopeless; unpromising; lonely; discouraging; disheartening; (P)
所期[しょき, shoki] (n,adj-no,vs) expected; anticipated; hoped for; expectation
手上げ[てあげ, teage] (n) (See お手上げ) all over; given in; given up hope; bring to knees
接骨院[せっこついん, sekkotsuin] (n) (See 整骨院) bonesetter's clinic; orthopedic clinic
救いようのない;救い様のない[すくいようのない, sukuiyounonai] (adj-i) (See 救いようがない) hopeless; irredeemable
整形[せいけい, seikei] (n,vs,adj-no) (1) orthopedics; plastic surgery; cosmetic surgery; (2) smoothing (bursty traffic, etc.)
整形手術;成形手術[せいけいしゅじゅつ, seikeishujutsu] (n) (See 形成手術・けいせいしゅじゅつ) orthopedic surgery; plastic surgery
整骨院[せいこついん, seikotsuin] (n) (See 接骨院) bonesetter's clinic; orthopedic clinic
断ち物[たちもの, tachimono] (n) foods abstained from in hopes of having one's desire granted

hope ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อธิฏฐาน[v.] (athitthān) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering ; make a solemn wish ; make a prayer for FR: faire un voeu ; prier
อธิษฐาน[v.] (athitthān =) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering ; make a solemn wish ; make a prayer for FR: faire un voeu ; prier
ใฝ่[v.] (fai) EN: pay attention to ; have an interest ; hope for ; desire ; long for ; yearn for ; be attracted toward ; cherish FR:
ฝันใฝ่[v.] (fanfai) EN: dream ; hope for ; desire FR:
ฝันหวาน[v. exp.] (fan wān) EN: vainly hope ; cherish an illusion FR: se bercer d'illusions
คาดฝัน[v. exp.] (khāt fan) EN: expect ; hope ; anticipate FR:
คาดคิด[v. exp.] (khāt khit) EN: expect ; anticipate ; hope FR: envisager ; projeter
คาดหวัง[v. exp.] (khāt wang) EN: expect ; hope ; anticipate FR: prévoir ; espérer ; escompter ; anticiper
ความคาดหวัง[n.] (khwām khātw) EN: expectation ; prospect ; expectancy ; hope FR: perspective [f] ; attente [f] ; espoir [m] ; expectance [f]
ความหวัง[n. exp.] (khwām wang) EN: hope ; wish ; expectation ; will ; desire FR: espoir [m] ; espérance [f] ; désir [m] ; attente [f]
ความหวังลมๆ แล้งๆ[n. exp.] (khwām wang ) EN: forlorn hope FR:
มโนรถ[n.] (manōrot) EN: wish ; hope ; desire ; aspiration ; dream ; imagination FR: voeu [m] ; désir [m] ; espoir [m] ; aspiration [f] ; rêve [m]
มีหวัง[v.] (mīwang) EN: be encouraged ; there is hope FR:
หมดอาลัย[adj.] (mot-ālai) EN: in despair ; completely discouraged ; without hope ; dispirited ; despondent FR:
มุ่งหวัง[v.] (mungwang) EN: expect ; anticipate ; hope for ; be after sth FR: escompter ; compter sur
นึกหวัง[v. exp.] (neuk wang) EN: hope ; expect ; look forward to ; desire ; long ; aspire FR:
ปณิธาน[n.] (panithān) EN: determination ; resolution ; wish ; aspiration ; hope ; dedication ; resolve FR: résolution [f] ; engagement [m]
ประกายแห่งความหวัง[n. exp.] (prakāi haen) EN: glimmer of hope FR: lueur d'espoir [f]
ประณิธาน[n.] (pranithān) EN: determination ; resolution ; wish ; aspiration ; hope ; dedication ; resolve FR:
ปรารถนา[v.] (prātthanā) EN: wish ; desire ; long for ; hope for ; yearn ; aim ; aspire FR: souhaiter ; désirer ; aspirer
ทอดอาลัย[v.] (thøt-ālai) EN: despair ; lose hope ; be in despair ; be despondent FR: désepérer ; perdre espoir
หวัง[v.] (wang) EN: hope ; expect ; wish ; look forward FR: espérer ; compter
หวังว่า[v. exp.] (wang wā) EN: hope that FR: espérer que
ช็อปปี้[TM] (Chǿppī) EN: Shopee FR: Shopee
แก้ว[n.] (kaēo) EN: glass ; tumbler FR: verre [m] ; flûte [f] ; chope [f] ; ballon [m] ; verre ballon [m]
เข้าตาจน[v.] (khaotājon) EN: be at a dead end ; be in a bad fix ; be at the end of one's rope ; be in a hopeless situation ; be in an impasse ; have no way out ; be checkmated FR: être dans une impasse
โคเปนเฮเกน[n. prop.] (Khōpenheken) EN: Copenhagen FR: Copenhague
โครงการโฮปเวลล์[n. prop.] (Khrōngkān H) EN: Hopewell Project FR:
ความหวังใหม่[n. exp.] (khwām wang ) EN: new hopes FR: nouvel espoir [m] ; nouveaux espoirs [mpl]
กระบกกรัง[n. exp.] (krabok kran) EN: Hopea helferi FR: Hopea helferi
กรายดำ[n. exp.] (krāi dam) EN: Hopea oblongifolia FR: Hopea oblongifolia
กระกี้[n.] (krakī) EN: Hopea odorata FR: Hopea odorata
กรุงโคเปนเฮเกน[n. prop.] (Krung Khōpe) EN: Copenhagen FR: Copenhague
ไม่อาจจะเยียวยาได้[X] (mai āt ja y) EN: incorrigible ; incurable ; beyond cure ; hopeless FR: sans espoir
ไม่มีทาง[X] (mai mī thān) EN: there's no way ; it's impossible ; it can't be done ; impossible ; No way! ; hopeless FR: c'est impossible ; il n'y a pas moyen ; impossible ; il n’en est pas question
มืดมน[adj.] (meūtmon) EN: hopeless ; bleak FR:
มืดแปดด้าน[v.] (meūtpaētdān) EN: be utterly mystified ; be in a hopeless situation ; be in a bleak situation ; see no way out FR: ne savoir savoir sur quel pied danser ; ne pas savoir à quel saint se vouer
มีหวัง[adj.] (mīwang) EN: hopeful FR:
หมอกระดูก[n. exp.] (mø kradūk) EN: orthopedist FR: orthopédiste [m]
หมดอาลัยตายอยาก[v.] (mot-ālaitāi) EN: be hopeless FR:

hope ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fromm; frömmlerisch {adj} | ein frommer Wunschpious; sanctimonious | a pious hope
vergebliche Hoffnung {f}; vergeblicher Glaubenfond hope; fond belief
hoffnungsvoll {adj} | hoffnungsvoller | am hoffnungsvollstenhopeful | more hopeful | most hopeful
hoffnungslos; aussichtslos; ausweglos {adj} | hoffnungsloser; aussichstloser | am hoffnungslosesten; am aussichtslosestenhopeless | more hopeless | most hopeless
Orthopädie {f}orthopedics; orthopaedics
orthopädisch {adj}orthopedic; orthopaedic
Lichtblick {m}ray of hope; comfort
hoffnungslos {adv}unhopefully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hope
Back to top