ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

girdle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *girdle*, -girdle-

girdle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
girdle (n.) ผ้ารัดเอว See also: ผ้าคาดเอว Syn. cinch, sash
girdle about (phrv.) โอบล้อมด้วย See also: ล้อมรอบด้วย Syn. girdle around, girdle round
girdle around (phrv.) โอบล้อมด้วย See also: ล้อมรอบด้วย Syn. girdle about, girdle round
girdle round (phrv.) โอบล้อมด้วย See also: ล้อมรอบด้วย Syn. girdle around, girdle round
English-Thai: HOPE Dictionary
girdle(เกอร์'เดิล) n. สายคาด,เข็มขัด,สิ่งที่ล้อมโอบ vt. รัดเข็มขัด,ล้อมรอบ, Syn. belt,compass,ring,enclose
girdler(เกิร์ด'เลอะ) n. ผู้ใส่สายคาด,สิ่งที่โอบรอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
girdle(n) เข็มขัด,สายคาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
girdle๑. กระดูกโอบ๒. ส่วนโอบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Girdleสายคาด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขวั้น (n.) girdle Syn. หัวขั้ว
ประคดเอว (n.) girdle-cloth See also: sash-cloth, breast-cloth
เจียระบาด (n.) long girdle See also: girdle adorned with tinsel hanging, long waistband, long sash
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A girdle to set you free.ผ้ารัดเอวที่จะปลดปล่อยเธอ
Now I'm wearing girdle and deodorant for no reason.นี่ฉันก็เลยใส่ชุดรัดรูป กับทาโรลออนมาแบบเสียเที่ยว
This girdle is cutting off my air supply.ผ้าคาดเอวนี้มันรัดกระบังลมฉัน
Loosen your girdle, Merrydew. Have a drink with the unwashed.คลายเข็มขัด, Merrydew ของคุณ มีเครื่องดื่มที่มีไม่เคยอาบน้ำ
He's a Baggins not some blockheaded Bracegirdle from Hardbottle.ไม่ได้บื้อแบบพวกเบรซเกอร์เดล จากฮาร์ดบอทเทิ่ล
Mrs. Bracegirdle, how nice to see you. Welcome, welcome.มิสเตอร์เบรสกิลเดอร์ พบกันได้อย่างไร เชิญ เชิญ
My dear Bagginses and Boffins Tooks and Brandybucks Grubbs, Chubbs Hornblowers Bolgers Bracegirdles...ขอบใจ พี่น้องสกุลแบ้กกินส์และโบฟฟิน ทู้คและแบรนดี้บั๊ค กรับส์ ชุบส์
Cut along the ventral side from the pelvic to the pectoral girdle.กรีดตามรอยช่องท้องจากหัวเหน่า ไปที่หน้าอก
Some privileged mo-fo trying to impress me out of my girdle. Uh-huh... A desk, Persian rug, books of "artistic nudes".ไอ้บ้าพยายามจะเข้ากระโปรง โต๊ะ พรมเปอร์เชีย เปลืออย่างศิลป์
I will not allow you to unleash a teenage maelstrom of gender-bent sexual confusion at this school, so you can turn it around and make it a launch party for your very own line of male girdles and brand-new fragrance call "nut whiff."ฉันจะไม่ยอมคุณหรอก ที่จะให้ทำให้เกิดความวุ่นวาย ของความสับสนทางเพศ ในดรงเรียนนี้

girdle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pèi, ㄆㄟˋ, 佩 / 珮] girdle ornaments
[dài, ㄉㄞˋ, 带 / 帶] band; belt; girdle; ribbon; tire; area; zone; region; to wear; to carry; to lead; to bring; to look after; to raise
[mò, ㄇㄛˋ, 抹] girdle; brassiere; to plaster
束腰[shù yāo, ㄕㄨˋ ㄧㄠ, 束腰] girdle
[qià, ㄑㄧㄚˋ, 髂] ilium; outermost bone of the pelvic girdle; Taiwan pr. ka4
髂骨[qià gǔ, ㄑㄧㄚˋ ㄍㄨˇ, 髂骨] ilium (the large flat bone of the pelvic girdle)
[suì, ㄙㄨㄟˋ, 璲] pendant girdle-ornaments
[héng, ㄏㄥˊ, 珩] top gem of pendant from girdle

girdle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガードル[, ga-doru] (n) girdle
パンティーガードル[, pantei-ga-doru] (n) panty girdle
ヒップアップガードル[, hippuappuga-doru] (n) hip-up girdle
三尺[さんじゃく, sanjaku] (n) 3 Japanese feet; waistband; belt; cloth girdle
上肢帯[じょうしたい, joushitai] (n) pectoral girdle
下肢帯[かしたい, kashitai] (n) pelvic girdle
肢帯[したい, shitai] (n) girdle (e.g. pelvic girdle, pectoral girdle)
肩帯[けんたい, kentai] (n) pectoral girdle; shoulder girdle
肩甲帯[けんこうたい, kenkoutai] (n) shoulder girdle
骨盤帯[こつばんたい, kotsubantai] (n) pelvic girdle
イナズマヤッコ;マジェスティックエンジェル[, inazumayakko ; majiesuteikkuenjieru] (n) bluegirdled angelfish (Pomacanthus navarchus); majestic angelfish
キスジゲンロクダイ[, kisujigenrokudai] (n) goldengirdled coralfish (Coradion chrysozonus); orangebanded coralfish
パンティーコルセット;パンティー・コルセット[, pantei-korusetto ; pantei-. korusetto] (n) (See パンティーガードル) panty girdle; panty corset
三尺帯[さんじゃくおび, sanjakuobi] (n) waistband; belt; cloth girdle; obi
扱き[しごき, shigoki] (n) (1) hazing; gruelling training; (2) waistband; woman's undergirdle
鎧蜥蜴[よろいとかげ, yoroitokage] (n) girdle-tailed lizard

girdle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจียระบาด[n.] (jīarabāt) EN: long girdle FR:
กายพันธน์[n.] (kāiyaphan) EN: waist's belt ; belt ; waist-band ; girdle FR:
คาด[v.] (khāt) EN: girdle ; gird ; bind ; tie ; belt ; fasten ; wear FR: ceindre ; nouer ; ceinturer ; entourer ; boucler
คาดบั้นเอว[v. exp.] (khāt ban-eo) EN: tie around the waist ; girdle the waist FR:
เคียน[v.] (khīen) EN: tie around the waist ; tie up ; girdle FR:
ควั่น[v.] (khwan) EN: girdle ; make a ring around ; cut around ; make a circular incision ;c ut into rings ; cut off into cross-sectional rings FR:
ผ้ารัดเอว[n. exp.] (phā rat ēo) EN: girdle FR:
รัดประคด[n.] (ratprakhot) EN: monk's cloth girdle ; strip of cloth worn round the waist of Buddhist monks ; priest 's waistband FR:
สเตย์[n.] (satē) EN: corset ; girdle ; stays FR:
มอธเหยี่ยวแมลงภู่คาดแดง[n. exp.] (møt yīo mal) EN: Girdled Bumblebee Hawk-moth FR:
ประคดเอว[n.] (prakhot ēo) EN: girdle-cloth ; sash-cloth ; breast-cloth ; monk's belt FR:

girdle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beckengürtel {m} [anat.]pelvic girdle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า girdle
Back to top