ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขัด*, -ขัด-

ขัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขัด (v.) go against See also: be opposed to, be in contrast to Syn. ขัดแย้ง
ขัด (v.) rub See also: burnish, wipe, scrub Syn. ถู, ขูด, ลับ, ขัดเงา, ขัดสี
ขัด (v.) cross Syn. กลัด, ตรึง
ขัด (v.) go against See also: violate, override Syn. ขัดแย้ง
ขัด (v.) act immorally See also: contravene, be incompatible with, be immoral Syn. ขัดแย้ง, แย้ง Ops. ยอมตาม, ทำตาม, เห็นด้วย
ขัดกัน (v.) conflict See also: contradict Syn. ทะเลาะ, ขัดแย้ง, ปะทะ, ไม่ลงรอย Ops. เข้ากันได้
ขัดกับ (v.) contrary to See also: be contradictory with, be in conflict with, go against Syn. ตรงข้าม
ขัดขวาง (v.) obstruct See also: stop, impede, block, thwart Syn. กีดขวาง, สกัดกั้น, ขวาง Ops. ปล่อย
ขัดข้อง (v.) have trouble See also: have fault, hitch Syn. ติดขัด, ขลุกขลัก, ข้องขัด
ขัดข้อง (v.) dissent See also: have objections Syn. ติดขัด, ข้องขัด Ops. สะดวก
ขัดขา (v.) cross someone´s leg
ขัดขา (v.) oppose See also: obstruct, impede, hinder Syn. ขัดขวาง, กีดกัน, ขัดแข้งขัดขา Ops. อนุญาต, ยอม
ขัดขืน (v.) defy See also: resist order, disobey, rebel Syn. ดื้อ, ต่อต้าน, ต่อสู้ Ops. ยอม, ยอมสยบ, ยอมตาม
ขัดคอ (v.) interrupt See also: break Syn. ขัดจังหวะ
ขัดคำสั่ง (v.) disobey an order Syn. ละเมิดคำสั่ง, ฝ่าฝืนคำสั่ง Ops. ปฏิบัติตามคำสั่ง, ทำตามคำสั่ง
ขัดจังหวะ (v.) interrupt See also: break Syn. สอดแทรก, ขัดคอ, พูดแทรก
ขัดดอก (v.) work or give things in exchange for interest
ขัดต่อ (v.) contrary to See also: be contradictory with, be in conflict with, go against Syn. ขัดกับ, ตรงข้าม
ขัดตา (v.) be unpleasant to look at See also: irritate Syn. ขัดลูกตา, ขัดนัยน์ตา, ขัดหูขัดตา
ขัดตาทัพ (v.) oppose for a time
ขัดถู (v.) polish See also: burnish, wipe, scrub, rub Syn. ขัด, ถู
ขัดนัยน์ตา (v.) be unpleasant to look at See also: irritate Syn. ขัดลูกตา, ขัดหูขัดตา
ขัดบท (v.) interrupt See also: break, interfere Syn. ขัดคอ, ขัดจังหวะ, พูดแทรก
ขัดผลประโยชน์ (v.) conflict of interest
ขัดฟัน (v.) brush the teeth Syn. ถูฟัน, สีฟัน
ขัดมัน (v.) polish See also: burnish, furbish, shine, brighten, wax
ขัดยอก (v.) sprain See also: feel sore, feel stiff, feel pain Syn. ปวดเมื่อย, เคล็ด, ยอก
ขัดลาภ (v.) make unfortunate See also: spoil one´s fortune
ขัดลูกตา (v.) be offensive to the eye See also: be unpleasant to look at, be an eyesore, offend the eyes Syn. ขัดตา, ขัดหูขัดตา, ขวางหูขวางตา
ขัดสน (v.) lack See also: be short, be scanty Syn. ขาดแคลน, อัตคัด, ยากลำบาก
ขัดสมาธิ (v.) sit cross-legged Syn. นั่งขัดสมาธิ
ขัดสี (v.) mill See also: grind or crush in a mill
ขัดสี (v.) scrub See also: rub, scour Syn. ถูกัน, เสียดสี
ขัดสีฉวีวรรณ (v.) wash See also: rub, scrub, do beauty treatment Syn. ชำระล้าง, ล้าง, ขัดถู
ขัดหนัก (v.) suffer from a constipation Syn. ท้องผูก
ขัดห้าง (v.) build a platform on a tree
ขัดหู (v.) jar See also: be unpleasant, be displeasant to listen to Ops. ลื่นหู
ขัดหู (adv.) be unpleasing to the ear See also: sounding discordant, sounding disharmonious, sound unpleasant Syn. ไม่เข้าหู Ops. ลื่นหู
ขัดหูขัดตา (v.) be offensive to the eye See also: be unpleasant to look at, be an eyesore, offend the eyes Syn. ขัดตา, ขวางหูขวางตา
ขัดหูขัดตา (v.) be unpleasant to look at See also: irritate Syn. ขัดลูกตา, ขัดนัยน์ตา
English-Thai: HOPE Dictionary
age of consentขัดอายุอย่างต่ำที่หญิงยินยอมชายได้ในการแต่งงานหรือร่วมเพศ
abradant(อะเบรด' ดันท) n. สารขัดถู
abrade(อะเบรด') vt. ขัด,ถู,ชะ,ครูด, Syn. erode)
abrasion(อะเบร' เชิน) n. บริเวณถลอก, รอยถลอก, รอยขัด, รอยสึก, การถลอก (ขัด,สึก)
abrasive(อะเบร' ซิฟว) n.,adj. สารหรือสิ่งที่ใช้ขัดหรือถูหรือกัดกร่อน, ซึ่งกัดกร่อน
acaroid resinยางไม้สีแดงหรือเหลืองที่ใช้ในการทำยาขัดหรือ Lacquers (accroides gum)
agon(แอก' ออน) n., (pl. agones) การแข่งขันที่มีการให้รางวัล, ความขัดแย้ง
antinomy((แอนทิน' โนมี) n. ความขัดแย้งกันระหว่างกฎหรือหลักการ, คำพูดหรือข้อความที่ขัดกันเอง. -antinoic (al) adj., (contradiction)
argumentative(อาร์กิวเมนเท'ทิฟว) adj. ชอบโต้เถียง,เกี่ยวกับโต้เถียง,ขัดแย้ง, Syn. disputatious, contentious ###A. amenable)
backing storeหน่วยเก็บหนุนหน่วยเก็บข้อมูล ที่ใช้เป็นที่เก็บหนุน หรือเก็บข้อมูลสำรองไว้ ในกรณีที่หน่วยเก็บที่ใช้งานอยู่เกิดขัดข้อง หรือเสียหาย ก็อาจใช้หน่วยเก็บหนุนนี้แทนได้ โดยทั่วไปก็จะหมายถึงหน่วยเก็บความจำอื่น ๆ นอกไปจากหน่วยความจำหลัก (main memory) เป็นต้นว่าสื่อต่าง ๆ เช่น แถบบันทึก (tape) หรือจานบันทึก (disk) มีความหมายเหมือน auxiliary storage หรือ backup storage
backup storageหน่วยเก็บสำรอง หมายถึง หน่วยเก็บข้อมูลที่ใช้เป็นที่เก็บหนุน หรือเก็บข้อมูลสำรองไว้ ในกรณีที่หน่วยเก็บที่ใช้งานอยู่เกิดขัดข้อง หรือเสียหาย ก็อาจใช้หน่วยเก็บสำรองแทนได้ โดยทั่วไปก็จะหมายถึงหน่วยความจำอื่น ๆ นอกไปจากหน่วยความจำหลัก (main memory) เป็นต้นว่าสื่อต่าง ๆ เช่น แถบบันทึก (tape) หรือจานบันทึก (disk) มีความหมายเหมือน auxiliary storage หรือ backing store
balk(บอล์ค) vi.,vt. หยุด,ชะงัก,ขัดขวาง,คัดค้าน n. การหยุดยั้ง,ความพ่ายแพ้,ความผิดหวัง,ที่ดินที่ไม่ได้ไถ,ไม้ขนาดใหญ่สำหรับก่อสร้าง, See also: balker n. ดูbalk, Syn. frustrate
belie(บิไล') {belied,belieing,belies} vt. แสดงให้เห็นว่าไม่จริง,ขัดแย้ง,ไม่ตรงกับ,ใส่ความ,ทำให้คนอื่นเข้าใจผิด, See also: belier n., Syn. disguise
belt(เบลทฺ) {belted,belting,belts} n. เข็มขัด,สายคาดเอว,สาย,ทางโค้ง,ทางรถไฟฟ้า,ดื่มอึกใหญ่,การโจมตี,แนว,เทือก vt. รัดเข็มขัด,คาดสาย,ใช้สายคาด,ใช้เข็มขัดหรือสายคาดตี,ตี,ร้อง (เพลง) เสียงดัง, Syn. girdle
blanket(แบลง'คิท) n. ผ้าห่ม,ผ้าห่มขนสัตว์,ผ้าขนสัตว์,ผ้าไหมพรม,พรม,แผ่นชั้น vt. ห่ม,คลุม,ขัดขวาง,ยุ่ง,ดับไฟ,ติดลม adj. ซึ่งปกคลุม, Syn. coverlet,cover,robe
block(บลอค) {blocked,blocking,blocks} n. ท่อนไม้,ท่อนหิน,ก้อนใหญ่,ชิ้นใหญ่,ห่อดินระเบิด,แท่นโลหะ,เขียง,แม่พิมพ์,ลูกรอก,ตะแลงแกง,ตึกที่แบ่งออกเป็นส่วน,เครื่องกีดขวาง,ทั้งแถว,ทั้งก้อน,ทั้งปีก,ตึกใหญ่,คฤหาสน์ใหญ่,อุปสรรค,การขัดขวาง,เขตหนึ่งของตัวเมือง,เขตห่างไกลท
blockade(บลอค'เคด) n. การปิดล้อม,การขัดขวาง vt. ปิดล้อม, Syn. obstruction
blockage(บลอค'คิจฺ) n. การอุด,การปิดล้อม,การขัดขวาง,ภาวะที่ถูกปิด,ภาวะที่ถูกขัดขวาง
blooey(บลู'อี) adj. ติดขัด,มีข้อเสีย,ผิดพลาด
blooie(บลู'อี) adj. ติดขัด,มีข้อเสีย,ผิดพลาด
boots(บูทช) n. คนขัดรองเท้า -pl. boots
bottleneck(บอท'เทิลเนค) n. ทางเข้าที่แคบสถานที่หรือระยะเวลาที่อยู่ในภาวะลำบาก vt. ขัดขวาง vt. อุดตัน,อยู่ในภาวะที่ลำบาก
breathlessadj. ขาดลมหายใจ,ขาดใจตาย,หอบ,ไม่มีลม,ไม่เคลื่อนไหว,อยู่นิ่ง,ทำให้หายใจขัด, See also: breathlessness n. ดูbreathless
buckle(บัค'เคิล) n. หัวเข็มขัด,กระดุม vt. กลัดแน่น,รัดแน่น,ติดแน่น vt. รัดเข็มขัด,ติดกระดุม,งอ,โค้ง,ยอม,ยอมจำนน, Syn. clip
boot(บูท) {booted,booting,boots} n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า,รองเท้าบู๊ท,เครื่องหุ้มคล้ายปลอก,ฝาครอบป้องกัน,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เครื่องรัดทรมานข้อเท้า,การเตะ,การถีบ,การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท,เตะ,ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"
buffer(บัฟ'เฟอะ) {buffered,buffering,buffers} n. ตัวกันชน,สารที่สามารถทำให้ทั้งกรดและด่างเป็นกลาง,เครื่องขัดเงา,คนงานขัดเงา vt. ใส่ตัวทำให้กรดหรือด่างเป็นกลาง,ผ่อนคลาย,ปกป้อง,กันชน, Syn. cushion ที่พัก (ข้อมูล) กันชนบัฟเฟอร์ในกรณีที่อัตราความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างมีความเร็วไม่เท่ากัน เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์และหน่วยประมวลผลซึ่งทำงานด้วยความเร็วที่แตกต่างกันมาก คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วจึงต้องส่งผลมารออยู่ที่บัฟเฟอร์ก่อน เพราะเครื่องพิมพ์จะใช้เวลามากกว่าในการพิมพ์ (พิมพ์ตามไม่ทัน) เราจะพบบ่อย ๆ ว่า แม้ว่าจะสั่งให้หยุดพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะไม่หยุดทันที ทั้งนี้เป็นเพราะมีข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ส่งไปรออยู่ที่บัฟเฟอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์จนหมดข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้ จึงจะหยุด คอมพิวเตอร์นั้นจะมีที่พักข้อมูลทั้งเมื่อรับข้อมูลเข้าและเมื่อส่งข้อมูลออก อันที่จริง บัฟเฟอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำนั่นเอง
burnish(เบอร์'นิ?) {burnished,burnishing,burnishes} vt. ขัดเงา,ขัดให้วาว vi. เป็นวาว. n. ความเป็นวาว,ความแวววาว., See also: burnisher n. ดูburnish burnishment n. ดูburnish
buts(บัทซ) n.,pl. ความขัดข้อง,การปฏิเสธ
cabochonn. หินมีค่าขัดเป็นวาวแต่ยังไม่ได้เจียระไน
card jamบัตรติดขัดหมายถึง การที่บัตรเกิดสับสนขึ้นภายในเครื่องอ่านบัตร (card reader) ซึ่งอาจเกิดจากการเจาะไม่ตรงรู บัตรยับหรือขาด เมื่อเครื่องอ่านบัตรอ่านมาถึงบัตรนั้นก็จะหยุด เพราะอ่านต่อไปไม่ได้ ดู card reader ประกอบ
challenge(แชล'ลินจฺ) v.,n. (การ) ท้า,ท้าทาย,ท้าดวล,ขอประลองฝีมือ,เรียกร้อง,แสดงข้อคิดเห็นขัดแย้ง
chape(เชพ) n. หัวหุ้มโลหะ,ปลอกหนังที่เคลื่อนที่ได้ของสายหนังเข็มขัด
chintz(ชินทฺซ) n. สิ่งทอผ้าฝ้ายที่มีลายดอกขัดมัน
choke(โชค) vt. ทำให้หายใจขัด,ทำให้สำลัก,สกัด,กลั้น,จุกแน่น,ดับ,ห้าม,ยับยั้ง vi. สำลัก,ถูกอุด,ถูกสกัด,ตัน -n. การสำลัก,การอุดตัน, Syn. garrotte, See also: choker n.
cdabbr. ธาตุ cadmium, แผ่นซีดี ย่อมาจาก compact disk แปลตามตัวอักษรว่า จานบันทึกอัดแน่น มีลักษณะเป็นแผ่นจานกลม ๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ซม. ใช้เป็นที่เก็บข้อมูล จานบันทึกนี้มีความจุสูงมาก (ประมาณ 600ล้านตัวอักษร) ปัจจุบันมีอุปกรณ์ใช้อ่านข้อมูลจากจานบันทึกนี้ได้ แต่การบันทึกข้อมูลลง ยังทำไม่ได้ง่าย ๆ ต้องมีเครื่องพิเศษเฉพาะ บันทึกได้ทั้งข้อมูลธรรมดา เพลง ภาพยนตร์ ปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้มาก เพราะราคาถูก ความจุสูง แต่ยังติดขัดในปัญหาบางประการในเรื่องการบันทึกข้อมูลลง ดู CD ROM ประกอบ 2. ย่อมาจากคำ Change Directory เป็นคำสั่งในระบบดอสที่สั่งให้เข้าไปในสารบบ (directory) ใดสารบบหนึ่ง หรือออกจากสารบบใดสารบบหนึ่ง เช่น C:/>CD \ (หมายความว่าให้เข้าไปในสารบบชื่อนั้น) C:> CD\ (หมายความว่า ให้ออกจากสารบบที่อยู่)
cincture(ซิง'เซอะ) n. สายเข็มขัด,สายรัด,สายรัดเอว,การโอบ
clash(แคล?) {clashed,clashing,clashes} vi. เสียงดังกระทบกัน,ปะทะโครม,ขัดแย้ง vt. ชนเสียงดัง n. เสียงดังปะทะ,ความขัดแย้ง,การต่อสู้การต่อต้าน,สงคราม
clasp(คลาสพฺ) {clasped,clasping,clasps} n. เข็มขัด,กลัด,ขอเกี่ยว,กระดุม,ที่หนีบ,การโอดกอด,การจับมือกัน,การประสานกัน,วงแขน,การพันกันแน่น vt. กลัด,กลัดกระดุม,กอด,กำหนีบ,ยึดติด
clog(คลอก) {clogged,clogging,clogs} v. ขัดขวาง,เต็มไปด้วย,อุดตัน,ติดเกาะ,ติดกัน,n. สิ่งที่ขัดขวาง,อุปสรรค,รองเท้าส้นไม้., See also: clogginess n. ดูclog cloggy adj. ดูclog, Syn. choke,
clot(คลอท) n. ก้อนเลือดที่แข็งตัว,ก้อนเล็ก ๆ ,กลุ่มเล็ก ๆ ,คนโง่. vi. จับตัวเป็นก้อน vt. ทำให้จับตัวเป็นก้อน,ปกคลุมไปด้วยก้อนเล็ก ๆ ,ทำให้หยุด,ขัดขวาง., See also: clotty adj., Syn. lump
English-Thai: Nontri Dictionary
abrade(vt) ขูด,ขัด,ถู,ชะ,ครูด,ถลอก
adversity(n) ความขัดสน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย
argumentative(adj) ชอบโต้แย้ง,ชอบโต้เถียง,ชอบเถียง,ชอบขัดแย้ง
attrition(n) การล้างผลาญ,การขัดสี,การสึกกร่อน
belt(n) เข็มขัด,สายคาดเอว,แนว,ทิว,เขต,สายพาน
blacking(n) ยาขัดสีดำ
blockade(n) การปิดล้อม,การกั้นด่าน,การขัดขวาง
blockage(n) การปิดล้อม,การอุด,การขัดขวาง
buckle(n) ขอ,หัวเข็มขัด,ห่วง,กระดุม
cincture(n) เข็มขัด,สายรัด,สายคาด
clash(n) การทะเลาะ,การปะทะ,การขัดแย้ง
clog(n) เครื่องถ่วง,สิ่งที่ขัดขวาง,อุปสรรค
collide(vt) ชน,กระแทก,ปะทะกัน,ขัดแย้ง,ไม่เห็นด้วย
collision(n) การปะทะกัน,การกระทบกัน,ความขัดแย้ง
combat(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การรบ,ความขัดแย้ง
incommode(vt) ทำให้ไม่สะดวก,ขัดขวาง,เป็นอุปสรรค
compliant(adj) ยินยอม,ซึ่งยอมตาม,ไม่ขัดขืน,ว่าง่าย,ซึ่งเชื่อฟัง
comply(vi) ยินยอม,อนุโลม,เชื่อฟัง,ไม่ขัดขืน,ว่าง่าย
contradictory(adj) ซึ่งตรงกันข้าม,ซึ่งขัดแย้ง,ซึ่งไม่ลงรอยกัน
contrariety(n) สิ่งที่ขัดกัน,ความตรงกันข้าม
controversy(n) ความขัดแย้ง,การโต้แย้ง,การโต้เถียง,การเถียง,การโต้คารม
counteract(vt) ตอบโต้,ขัดขวาง,ถ่วง,แก้,ต่อต้าน
CROSS-cross-legged(adj) ซึ่งนั่งไขว้ขา,ซึ่งนั่งไขว่ห้าง,ซึ่งนั่งขัดสมาธิ
debar(vt) กั้น,กีดกั้น,ขัดขวาง,ห้าม,ยับยั้ง
defiance(n) การยั่ว,การขัดขืน,การท้า,การต่อต้าน
defy(vt) ท้าทาย,ฝ่าฝืน,ดื้อดึง,ต้านทาน,ขัดขืน,เป็นปรปักษ์
deter(vt) ขัดขวาง,กีดกั้น,กีดขวาง,ยับยั้ง,ป้องกัน
difficult(adj) ยาก,ยุ่งยาก,ลำบาก,มีอุปสรรค,ขัดสน
disobedient(adj) ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง,ขัดขืน,ไม่เชื่อฟัง
disobey(vt) ไม่เชื่อฟัง,ขัดขืน,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง
disoblige(vt) ไม่ยอมตาม,ขัดขืน,ดื้อ
dissension(n) การทะเลาะ,การวิวาท,ความขัดแย้ง,ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน
dissent(n) ความขัดแย้ง,ความแตกแยก,ความไม่เห็นด้วย,ความแตกร้าว
dissenter(n) ผู้คัดค้าน,ผู้ขัดแย้ง,ผู้ไม่เห็นด้วย
dissidence(n) ความขัดแย้ง,การไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน
expostulate(vt) ขัดแย้ง,ทัดทาน,ว่ากล่าว,ตักเตือน,เตือน
expostulation(n) การขัดแย้ง,การทัดทาน,การว่ากล่าว,การตักเตือน
factious(adj) ชอบขัดแย้ง,เป็นก๊กเป็นเหล่า,เล่นพรรคเล่นพวก
forbid(vt) ขัดขวาง,ไม่อนุญาต,ห้าม,ปราม,ยับยั้ง
foreclose(vi,vt) กีดกั้น,ยึด,ริบ,ถอนสิทธิ์,ตัดสิทธิ์,ขัดขวาง,ขจัด,ป้องกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contra bonos mores (L.)ขัดต่อศีลธรรมอันดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contradictoryขัดแย้งกัน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contraryขัดกัน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contumaciousขัดขืนอำนาจศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unconstitutionalขัดต่อรัฐธรรมนูญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abrade๑. ขัด๒. ทำให้สึก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
abrasiveสารขัดถู [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
adverseเป็นปรปักษ์, ขัดแย้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
belt๑. สายพาน๒. เข็มขัดรัดหน้ายาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
belted-bias tire; bais-balted tyre; belted-bias tyre; bias-belted tire; bias-belted tyreยางเสริมเข็มขัดรัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bottleneckจุดติดขัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
caveatคำเตือน, คำร้องขัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil disobedienceการขัดขืนอย่างสงบ, การดื้อแพ่ง, การขัดขืนคำสั่ง (ผู้บังคับบัญชา)[ดู passive resistance ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conflictความขัดแย้ง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
conflict of interestผลประโยชน์ขัดกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conflict of lawsกฎหมายขัดกัน, การขัดกันแห่งกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
contradiction๑. ความขัดแย้งกัน๒. ข้อความขัดแย้งในตัว [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contrarietyความขัดกัน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contumacyการจงใจไม่ไปศาล, การจงใจขัดคำสั่งศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defianceการท้าทาย, การขัดขวาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dental flossเส้นใยขัดฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
disobedience, civilการขัดขืนอย่างสงบ, การดื้อแพ่ง, การขัดขืนคำสั่ง (ผู้บังคับบัญชา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fail-operationalดำเนินงานได้แม้ขัดข้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fail-safeปลอดภัยแม้ขัดข้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
failureความขัดข้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
floss, dentalเส้นใยขัดฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
grinding markรอยขัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
heart blockภาวะหัวใจขัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hung juryคณะลูกขุนที่มีความเห็นขัดแย้งกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impedimentอุปสรรคทางกฎหมาย, ข้อขัดข้องทางกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inconsistentแย้งกัน, ขัดกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interrupt๑. ขัดจังหวะ๒. สัญญาณขัดจังหวะ๓. การขัดจังหวะ [มีความหมายเหมือนกับ interruption] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interruptionการขัดจังหวะ [มีความหมายเหมือนกับ interrupt ๓] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
intervene๑. ร้องขัดทรัพย์ (ป. วิ. แพ่ง)๒. สอดเข้าแย้งขัด (ก. แพ่ง)๓. สอดเข้าแก้หน้า (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
irresistible impulseแรงกดดันที่ไม่อาจขัดขืนได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jam๑. ติดขัด๒. ทำให้ติดขัด๓. ส่งสัญญาณรบกวน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
lap belt; lap strapเข็มขัดนิรภัยรัดหน้าตัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
maugre๑. ทั้ง ๆ ที่๒. ขัดกับความประสงค์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
noninterferenceการไม่แทรกสอด, การไม่เข้าขัดขวาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstructed labourการคลอดขัดขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abrasiveขัดถู [การแพทย์]
Downขัดข้อง, ใช้การไม่ได้ [คอมพิวเตอร์]
Interrupt ขัดจังหวะ [คอมพิวเตอร์]
Anticipated operational occurrenceอุบัติการณ์ที่อยู่ในความคาดหมาย, เหตุการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากการทำงานตามปกติของโรงงานนิวเคลียร์ ซึ่งคาดว่าตลอดอายุการใช้งานจะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ได้มีการออกแบบรองรับเหตุการณ์นี้ไว้แล้วเพื่อความปลอดภัย และป้องกันมิให้ลุกลามเป็นอุบัติเหตุ เช่น หากพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่เครื่องสูบน้ำของระบบระบายความร้อนเกิดขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสำรองก็จะทำงานทันที
Anuriaปัสสาวะขัด; ปัสสาวะ, การไม่มี; ไม่มีปัสสาวะ; ไม่มีปัสสาวะออก; ปัสสาวะไม่ออก; โรคปัสสาวะไม่ออก; ปัสสาวะไม่ออกเลย; ไม่ปัสสาวะ; ปัสสาวะลดลง; การที่ไม่มีปัสสาวะออกเลย [การแพทย์]
Bauxite บอกไซต์ ประโยชน์ - เป็นสินแร่อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมมีความหนาแน่นต่ำและความแข็งสูง จึงใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างในลักษณะเป็นแผ่น ท่อ ใช้ในรถยนต์ เรือบิน และรถไฟในส่วนที่ต้องการน้ำหนักเบา เครื่องใช้ในคร้วเรือน ที่ใส่อาหาร อะลูมิเนียมกำลังจะมาแทนทองแดงในงานส่งกระแสไฟฟ้า ผงอะลูมินา Al2O3 ซึ่งได้จากแร่นี้ ใช้ขัดมันได้ดี [สิ่งแวดล้อม]
Belt Channelเส้นเข็มขัด [การแพทย์]
Burnisher, Ballหัวขัดกลม [การแพทย์]
Calenderเครื่องอัดรีดคือเครื่องที่ประกอบด้วยชุดของลูกกลิ้งจำนวน 2 ถึง 4 ลูก เรียงตัวกันในแบบต่างๆ โดยทั่วไป ลูกกลิ้งแต่ละลูกจะทำจากเหล็กหล่ออย่างดี ผิวหน้าขัดเรียบ ด้านในลูกกลิ้งจะมีการเจาะรูให้เป็นโพรงเพื่อติดตั้งระบบทำความร้อนและทำ ความเย็น เช่นเดียวกับลูกกลิ้งที่ใช้ในการผสมยางและระยะห่างระหว่าลูกกลิ้งสามารถปรับ ให้กว้างหรือแคบได้ตามความต้องการ โดยทั่วไปเครื่องอัดรีดนิยมใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นแผ่นเรียบ มีความหนาและความกว้างสม่ำเสมอ หรือเพื่อการฉาบยางบางๆ ลงบนผ้าหรือแผ่นใยลวด (coating) ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ สายพานลำเลียง ยางแผ่นเรียบใช้ในงานปูพื้นต่างๆ เช่น ยางแผ่นปูอ่างน้ำ ยางบุถัง เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Combinationการผนวกความรู้, การที่นำความรู้ที่ขัดแจ้งต่่างที่ได้เรียนรู้มา และนำไปสร้างเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งใหม่ โดยต่อยอดความรู้เดิมหรือความรู้ใหม่ [การจัดการความรู้]
Conflict of interestsผลประโยชน์ขัดกัน [TU Subject Heading]
Conflict of lawsการขัดกันแห่งกฎหมาย [TU Subject Heading]
Conscientious objectionการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่ขัดต่อมโนธรรม [TU Subject Heading]
constraintปัจจัยที่ขัดขวางต่อเทคโนโลยี, สิ่งที่ทำให้การทำงานของระบบเทคโนโลยีเกิดการติดขัด หรือสิ่งที่จำกัดขอบเขตการทำงาน ทำให้ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ เช่น ข้อจำกัดด้านเงินทุน เวลา ความรู้ กฎข้อบังคับ สภาพอากาศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Contradictionความขัดแย้งกัน [TU Subject Heading]
Dermabrasionเดอร์มาเบรชั่น,เดอร์มาเบรชัน,การขัดผิวหนัง [การแพทย์]
Diamond เพชร แหล่ง - พบที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต ปนอยู่กับแร่ดีบุกในลานแร่ดีบุก ประโยชน์ - เป็นรัตนชาติสูงค่าอันดับหนึ่ง นอกจากนี้ใช้เป็นผงขัดในการเจียระไนเพชรพลอยต่าง ๆ ตลอดจนใช้ในการตัดกระจกและวัตถุอื่น ๆ เพชรดำ ใช้ฝังในเหล็กใช้เป็นหัวเจาะหินแข็ง ๆ หรือวัตถุที่แข็ง ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Dysuriaถ่ายปัสสาวะขัด,ปัสสาวะลำบาก,ปัสสาวะเจ็บ,ปัสสาวะขัด,ปัสสาวะแสบ,ปวดขณะถ่ายปัสสาวะ,ปวดและแสบ,ถ่ายปัสสาวะลำบาก,การถ่ายปัสสาวะลำบาก [การแพทย์]
ethnic conflictความขัดแย้งที่เกิดจากความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ [การทูต]
Frustrationความขัดข้องใจ,ความคับข้องใจ,ความวุ่นวายใจ [การแพทย์]
Garnet การ์เนต หรือ โกเมน แหล่ง - พบที่จังหวัดจันทบุรี ตราด ส่วนที่เกิดอยู่กับหินแปรชนิดหินไนส์ หินชีสต์หรือในหินแกรนิต พบเกือบทุกจังหวัด ภาคเหนือพบที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง เชียงราย ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลงไปทางใต้พบทุกจังหวัด ทางภาคตะออกพบที่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ประโยชน์ - เป็นรัตนชาติที่มีราคาไม่สูงนัก ประโยชน์อย่างอื่น คือ ใช้ทำเป็นหินขัด และกระดาษทราย เพราะเหตุที่มีความแข็งสูง [สิ่งแวดล้อม]
gemอัญมณี, แร่หรือหินบางชนิดที่มีสีสวยงามนิยมนำมาเจียระไนหรือขัดเพื่อให้เป็นเครื่องประดับ  เช่น เพชร ทับทิม บุษราคัม หยก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hematite ฮีมาไทต์หรือแร่เหล็กแดง แหล่ง - พบที่จังหวัดลพบุรี นครสวรรค์ สุโขทัย เชียงใหม่ เลย นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี ประโยชน์ - เป็นสินแร่เหล็กที่สำคัญถลุงเอาโลหะเหล็ก โลหะเหล็กเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมทั่วไป โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กกล้าและเหล็กแปรรูปต่าง ๆ ใช้ทำสีแดงและผงขัดมันที่สำคัญ โดยเฉพาะในการขัดเลนส์หรือแว่นตา [สิ่งแวดล้อม]
Immoral contractsสัญญาที่ขัดต่อศีลธรรม [TU Subject Heading]
Interruptionการขัดจังหวะ [การแพทย์]
lensเลนส์, แก้วโปร่งใสหรือพลาสติกโปร่งใส มีผิวโค้งหนึ่งผิวหรือสองผิว และขัดเรียบ ใช้สำหรับหักเหแสง เลนส์มี 2 ชนิดคือ เลนส์นูน และเลนส์เว้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Opal โอปอ แหล่ง - ดินเบา (Diatomite) เป็นโอปอชนิดหนึ่งที่พบหลายแห่ง ในจังหวัดลำปาง โอปอธรรมดาพบที่ลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี ไม้เนื้อโอปอพบที่จังหวัดนครราชสีมา เกิดในแหล่งแร่ฟลูออไรต์ที่บ้านปาง จังหวัดลำพูน ประโยชน์ - ใช้ในลักษณะเป็นแร่รัตนชาติ สำหรับดินเบา ใช้ทำเป็นผงขัด ผงกรอง ใช้ทำฉนวนไฟฟ้า และใช้เติมลงไปในสารใด ๆ เพื่อเพิ่มน้ำหนัก [สิ่งแวดล้อม]
paraffinsพาราฟิน, สารประกอบไฮโดรคาร์บอนในอนุกรมพาราฟินหรือแอลเคน สูตร เคมีทั่ว ๆ ไป คือ CnH2n+ 2 มีทั้งอยู่ในสถานะแก๊ส ของเหลวและของแข็ง พวกที่เป็นของแข็งและมีจุดหลอมเหลว 50 - 60°C นิยมเรียกว่าขี้ผึ้งพาราฟิน ซึ่งใช้ทำเทียนไข กระดาษไขและน้ำมันขัดพื้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pidgin Englishภาษาอังกฤษแก้ขัด [TU Subject Heading]
Polishing Pond บ่อขัดแต่ง บ่อบำบัดโดยวิธีธรรมชาติ มักใช้ต่อจากบ่อปรับเสถียร หรือสระเติมอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Shingle Beach หาดหิน หรือหาดกรวด เป็นหาดที่ประกอบด้วยหินหรือกรวดขนาดใหญ่ เกิดจากการทับถม ของเศษหินซึ่งถูกคลื่นซัดขัดสีกันและกันจนแบนเรียบและมน เช่น หาดที่เกาะหินงาม อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล [สิ่งแวดล้อม]
thiamineไทอามีน, วิตามินบี 1, วิตามิน B1 สูตรเคมีคือ C12H17ON4S เป็นผลึกสีขาว ละลายได้ดีในน้ำและแอลกอฮอล์ มีมากในยีสต์ เมล็ดข้าวที่ไม่ขัดสี ตับ ไข่ นม และผลไม้ ถ้าร่างกายขาดวิตามินนี้จะเป็นโรคเหน็บชา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abrade (vt.) ขัด See also: ขัดถู Syn. scrub, buff, burnish
burnish (vt.) ขัด See also: ขัดเงา, ขัดให้วาว Syn. polish
polish (vt.) ขัด See also: ขัดให้ขึ้นเงา, ถูให้ขึ้นเงา Syn. brighten, burnish, rub, varnish
scour (vi.) ขัด See also: ขัดให้สะอาด
rub up (phrv.) ขัด/ถูให้เป็นเงา Syn. polish up
supercalender (vt.) ขัดกระดาษด้วยลูกกลิ้งขัดมัน
balk (vi.) ขัดขวาง See also: คัดค้าน, ต้านทาน, หยุดยั้ง Syn. refuse
bar (vt.) ขัดขวาง
choke off (phrv.) ขัดขวาง
cramp (vt.) ขัดขวาง Syn. hamper, obstruct
crimp (vt.) ขัดขวาง See also: ทำให้ชะงัก Syn. interfere, obstruct
cross (vt.) ขัดขวาง See also: ต่อต้าน
cumber (vt.) ขัดขวาง See also: กีดขวาง Syn. hamper, hinder
deter (vt.) ขัดขวาง See also: ยับยั้ง, ป้องกัน Syn. avert, prevent
deter from (phrv.) ขัดขวาง See also: ยับยั้ง, กั้นขวาง Syn. discourage from
discourage from (phrv.) ขัดขวาง See also: ยับยั้ง, กั้นขวาง
forbid (vt.) ขัดขวาง See also: ขวาง
foreclose (vt.) ขัดขวาง See also: กีดกัน, ป้องกัน Syn. exclude, bar Ops. admit, include
hinder (vi.) ขัดขวาง See also: กีดกัน, กั้น, ขัดจังหวะ, เป็นอุปสรรค
hinder (vt.) ขัดขวาง See also: กีดกัน, กั้น, ขัดจังหวะ, เป็นอุปสรรค Syn. block, impede, obstruct Ops. advance, promote
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You need to tighten your beltคุณจำเป็นต้องรัดเข็มขัดตัวเองแล้วนะ
Oh sorry, am I interrupting something here?โอ ขอโทษนะ ฉันมาขัดจังหวะอะไรที่นี่หรือเปล่า?
Sorry about the interruptionขอโทษด้วยที่มาขัดจังหวะ
Do you feel frustrated because..คุณรู้สึกขัดข้องใจเพราะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
...ball of jerkings in the bathroom?ฉันขอ ขัด จรวดเล่นในห้องน้ำ มันกว่าว่ะ
Think of it as a whole wax on, wax off sort of thing.คิดซะว่าฝึก ขัด ๆ ถู ๆ แล้วกัน
Contrary to popular belief, there is poison oak, so watch your cock and balls, 'cause that will suck.ขัดกับความเชื่อที่นิยม มีพิษโอ๊กเพื่อให้ดูของคุณ ไก่และลูก 'สาเหตุที่จะดูด
Scrubbed with bleach recently.ขัดกับน้ำยาฟอกขาวเมื่อเร็วๆ นี้
Five hundred and twenty-seven counts of obstruction of justice.ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม 527 กระทง
Obstruction of justice, fraud, maybe even manslaughter.ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ฉ้อโกง อาจจะมีข้อหา ฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา
Obstruction, evidence tampering.ขัดขวางการปฎิบัติงานและพยายามทำลายหลักฐาน
Taking down a prisoner transfer?ขัดขวางการส่งตัวนักโทษ
EASY. INTERRUPT TRANSMISSIONS FROM A SPY SATELLITE OVER KABUL...ขัดขวางการส่งสัญญาณ จากดาวเทียมสอดแนมเหนือ Kabul
Interruption of the brain-heart coupling could cause pulmonary edema.ขัดขวางการเชื่อมต่อ ของสมองกับหัวใจ ทำให้น้ำท่วมปอด
Preventing normal gate travel.ขัดขวางการเดินทางของประตู
Disapprove of the marriage until the end and please separate me from her.ขัดขวางการแต่งงานจนถึงที่สุดและกรุณาแยกผมจากเธอ เข้าใจมั๊ยครับ?
Cross us again and we'll start shipping Annabelle back to you piece by piece.ขัดขวางเราอีก เราจะเริ่มส่งชิ้นส่วนน้องสาวแกกลับมา ชิ้นต่อชิ้น
Don't let the haters stop you from doing your thang.ขัดขวางไม่ให้เธอทำสิ่งที่อยากทำ
Anything goes sideways, say the word, and we move in.ขัดข้องอะไร บอกมาเลย เราจะบุก
Why are you picking a fight with me?ขัดข้องใจอะไรกับมันนักหนา
"resisting arrest, felony eluding, reckless driving."ขัดขืนการจับกุม ความผิดอาญา ข้อหาขับรถโดยประมาท
Let's see, we've got resisting arrest, assaulting an officer, eye-gouging and scrotum-crushing.ขัดขืนการจับกุม ทำร้ายเจ้าพนักงาน ซ้ำฐานพยายามควักลูกตากับ... บีบอัณฑะ
Assaulting an officer resisting arrest hasn't made this any better.ขัดขืนการจับกุมของเจ้าหน้าที่ ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้น
Why did you do that?ขัดขืนฉันทำไม กะอีแค่แหวนวงเดียว
Resist the urge to be seen as important or special.ขัดขืนแรงกระตุ้นที่จะทำให้ เป็นที่พบเห็นว่าสำคัญหรือพิเศษ
To disobey my father would be to dishonor him.ขัดคำสั่งท่านพ่อคือการหมิ่นเกียรติของเค้า
Interrupt the subprogram, introduce the disruption factor...ขัดจังหวะ โปรแกรม และ ใช้โปรแกรม ฟังซ์ชั่น
You wanna get in on this I still got a half hour?ขัดจังหวะทำไมวะ เหลืออีกตั้งครึ่งชั่วโมงนะโว้ย
Am I interrupting?ขัดจังหวะรึเปล่าครับ?
Am I interrupting something?ขัดจังหวะอะไรรึเปล่า?
Interrupting again. Unbelievable.ขัดจังหวะอีกครั้งอีกครา ไม่อยากจะเชื่อเลยขอรับ
Interrupting is the least of your offenses.ขัดจังหวะเป็นอะไรที่เล็กน้อยมาก จากความผิดของแม่
You aren't old fashioned till you scrub your body.ขัดตัวน่ะ เชยแหลกเลย
Remember to polish it before tomorrow, the horse needs grooming and don't forget to repair the broken lances.ขัดถูมันก่อนวันพรุ่งนี้ ม้าต้องดูสะอาด แล้วอย่าลืมซ่อมทวนที่หักด้วยล่ะ
Shine up my old brown shoes!ขัดรองเท้าสีน้ำตาลคู่เก่า
Biting levels. Bites bite, I bit the levels...ขัดศรีฉวีวรรณ ทั้งรัดทั้งกัด
About that back-wash I promised earlier,ขัดหลังไง ที่ข้าได้สัญญาเอาไว้
On the big tub, Lin?ขัดอ่างใหญ่เหรอ ริน? อย่ามายุ่ง
Polish my armour, boy.ขัดเกราะให้ข้าซิ, ไอ้หนู
It's obvious I'll never be able to do things as well as you did at CTU.ขัดเจนแล้วว่า.. ฉันไม่เคยทำได้ เหมือนกับที่คุณทำกันที่ CTU ได้หรอกนะ
Adversarial. Then we gotta book you, blah, blah. Right?ขัดแย้ง แล้วเราจะต้องลงบันทึกประจำวันคุณ ฉอดๆๆๆ ถูกไหม
And what was the conflict?ขัดแย้งกันเรื่องอะไรคะ
Well, contrary to popular belief,ขัดแย้งกับ ความเชื่อทั่วๆ ไปนะ
Let's see... prosecuting lawyer Garrett Daniels,ขัดแย้งกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ในคดีนี้

ขัด ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
割込む[わりこむ, warikomu] Thai: แทรก ขัดจังหวะ ขัดคอ English: to interrupt
妨げる[さまたげる, samatageru] Thai: ขัดขวาง English: to prevent
磨く[みがく, migaku] Thai: ขัดเงา English: to polish

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขัด
Back to top