ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

avert

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *avert*, -avert-

avert ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
avert (vt.) เบน See also: บิดเบน, เบนสายตา Syn. turn away, turn aside, sidetrack
avert (vt.) ป้องกันไม่ให้เกิด Syn. prevent
avert from (phrv.) เบือนหน้าหนี See also: ีละสายตาจาก (สิ่งไม่ดี)
averted (adj.) ที่ทำให้เบนสายตาไป See also: ที่ทำให้หันไป Syn. turned aside, redirected, sidetracked
averting (adj.) ที่ป้องกัน See also: ที่ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น Syn. defensive, protective, protecting
English-Thai: HOPE Dictionary
avert(อะเวิร์ท') vt. เบี่ยงบ่าย,บิดเบน,ปัดออก,เบือนหน้า. -avertible,avertable adj., Syn. deflect, divert ###A. face,confront)
English-Thai: Nontri Dictionary
avert(vt) เบี่ยงเบน,เบี่ยงบ่าย,หลบ,เบือน,หลีกเลี่ยง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
avertปัดป้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Avertable doseปริมาณรังสีลดได้, ปริมาณรังสีที่ได้รับซึ่งสามารถลดได้ ถ้ามีการใช้มาตรการป้องกัน
Averted doseปริมาณรังสีลดลง, ปริมาณรังสีที่ป้องกันได้เมื่อใช้มาตรการป้องกัน ซึ่งเป็นผลต่างของปริมาณรังสีที่คาดว่าจะได้รับ ในกรณีที่ไม่ใช้และใช้มาตรการป้องกัน [นิวเคลียร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To help avert this tragedy...เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงโศกนาฎกกรรมที่อาจเกิดขึ้น...
Fire King avert flood. Join us, O great and noble flaming one.ไฟราชาหลีกน้ำท่วม มาร่วมกับเรา, เยี่ยมและมีเกียรติ
... and a father was stopping nothing to avert catastrophy.... and a father was stopping nothing to avert catastrophy.
If anything positive rose from the ashes of Raccoon City it's that security and safeguard standards have been elevated in order to avert any future calamities.ถ้าจะมีอะไรที่ต่อยอดมาจากเถ้าของแรคคูนซิตี้ล่ะก็ คงจะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่พัฒนาขึ้น ในกรณีที่เกิดเหตุร้าย
Our involvement could avert a genocide.การที่เรายื่นมือเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย คงจะทำให้หลีกเลี่ยงเรื่องนี้ได้
You avert your gaze and you blush.คุณเบนสายตาจากการจ้องมองและคุณหน้าแดงเพราะละอาย
I'd walk these halls, and people would avert their eyes!ฉันเดินเข้ามานี่แล้วผู้คนก็ต้องหลบสายตาจากฉัน
All diplomatic efforts to avert nuclear war have thus far failed.และการเจรจาทางการทูต เพื่อเลี่ยงสงครามนิวเคลียร์ล้มเหลว
The more sensitive chicks in the room may want to avert their eyes.เธขเธเธ‚เธถเน‰เธ™เธ„เธงเธฒเธกเธ•เธถเธ‡เน€เธ„เธฃเธตเธขเธ”เน€เธฅเน‡เธเธ™เน‰เธญเธขเนƒเธ™เธซเน‰เธญเธ‡เธžเธฑเธ
How many other disasters might he avert down the line?หายนะอีกเท่าไรที่รออยู่ แล้วเค้าอาจช่วยได้
Together with the elders of the anti-government movement, who, might I add, graciously listened to our pleas, have managed to avert the most serious crisis in the history of our nation.กับเหล่าผู้นำการต่อต้านรัฐบาล ผู้ซึ่ง ได้รับฟังคำร้องขอจากเราในที่สุด เพื่อหาเเนวทางแก้ปัญหา วิกฤตการที่ร้ายแรงที่สุด
The answer to which could avert a catastrophe.คำตอบสำหรับเหตุการณ์ร้ายแรง

avert ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
石灰华[shí huī huā, ㄕˊ ㄏㄨㄟ ㄏㄨㄚ, 石灰华 / 石灰華] travertine (geol.); tufa (a type of banded marble)

avert ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
目を逸らす;目をそらす[めをそらす, mewosorasu] (exp,v5s) to look away; to avert one's eyes
背ける[そむける, somukeru] (v1,vt) to turn one's face away; to avert one's eyes
トラバーチン[, toraba-chin] (n) travertine
九死[きゅうし, kyuushi] (n) narrowly averting death
免れる[まぬかれる(P);まぬがれる, manukareru (P); manugareru] (v1,vt) to escape from; to be rescued from; to avoid; to evade; to avert; to elude; to be exempted; to be relieved from pain; to get rid of; (P)
温泉華[おんせんか, onsenka] (n) travertine
目のやり場;目の遣り場[めのやりば, menoyariba] (exp) place to look (esp. when averting one's eyes)
逸らす[そらす, sorasu] (v5s,vt) to turn away; to avert; (P)
避ける(P);除ける[さける(避ける)(P);よける(P), sakeru ( sake ru )(P); yokeru (P)] (v1,vt) (1) (よける only) to avoid (physical contact with); (2) (さける only) to avoid (situation); (v1) (3) to ward off; to avert; (P)

avert ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เลี่ยง[v.] (līeng) EN: avoid ; evade ; avert ; get around ; be evasive FR: éviter ; échapper ; contourner ; fuir ; éluder
ไม่ให้เกิด[v. exp.] (mai hai koē) EN: avert FR:
ปัดป้อง[v. exp.] (pat pǿng) EN: fend off ; ward off ; prevent ; avert FR: prévenir
ปิดบัง[v.] (pitbang) EN: hide ; conceal ; keep back ; cover up ; gloss over ; avert ; enshroud FR: cacher ; dissimuler ; garder secret ; celer ; taire ; glisser sur
ป้องกันไม่ให้เกิด[v. exp.] (pǿngkan mai) EN: avert FR:
ใบเหลือง[n.] (baileūang) EN: FR: avertissement électoral [m]
บอกให้รู้ตัว[v. exp.] (bøk hai rūt) EN: FR: prévenir ; avertir
บอกล่วงหน้า[v. exp.] (bøk lūangnā) EN: FR: avertir ; prévenir
ฉลากคำเตือน[n. exp.] (chalāk kham) EN: warning label FR: étiquette avertissement [f]
แจ้งความ[v.] (jaēngkhwām) EN: report ; inform ; notify ; advertise ; make a report ; lodge a report FR: annoncer ; notifier ; avertir ; faire de la publicité
แจ้งความกับตำรวจ[v. exp.] (jaēngkhwām ) EN: report to police FR: avertir la police
การเตือน[n.] (kān teūoen) EN: alert ; caution ; warning FR: avertissement [m]
คำตักเตือน[n. exp.] (kham takteū) EN: warning ; word of caution ; admonition FR: avertissement [m]
คำเตือน[n. exp.] (kham teūoen) EN: warning ; caution ; notification ; notice ; caveat FR: avertissement [m]
ข้อควรระวัง[n. exp.] (khø khūan r) EN: warning ; caution ; cautionary information FR: avertissement [m] ; précaution [f]
กระซิบ[v.] (krasip) EN: warn ; remind FR: avertir ; prévenir
ป้ายรณรงค์[n. exp.] (pāi ronnaro) EN: FR: panneau d'avertissement [m]
ป้ายเตือน[n. exp.] (pāi teūoen) EN: warning sign FR: panneau d'avertissement [m]
ป้ายเตือนภัย[n. exp.] (pāi teūoen ) EN: warning sign FR: panneau d'avertissement [m]
รู้ตัว[adj.] (rūtūa) EN: FR: lucide ; conscient ; averti
ตักเตือน[v.] (takteūoen) EN: warn ; caution ; exort ; counsel ; advise ; remind ; admonish ; reprimand ; reprove ; rebuke ; reproach FR: prévenir ; mettre en garde ; avertir ; conseiller ; recommander ; rappeler ; exhorter
เตือน[v.] (teūoen) EN: warn ; caution ; alarm ; remind ; forewarn ; hint to ; call attention ; admonish FR: avertir ; prévenir ; alerter ; alarmer ; aviser ; mettre en garde ; éveiller l'attention
เตือนให้ระวัง[v. exp.] (teūoen hai ) EN: alert FR: avertir
แตร[n.] (traē) EN: horn ; klaxon FR: klaxon [m] ; avertisseur [m]
แตรรถ[n. exp.] (traē rot) EN: horn (of a vehicle) FR: klaxon [m] ; avertisseur [m]

avert ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Extraversion {f}; Extravertiertheit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า avert
Back to top