ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

override

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *override*, -override-

override ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
override (vt.) ยกเลิก See also: ล้มเลิก, ลบล้าง
override (vt.) มีโอกาสเหนือกว่า See also: สำคัญกว่า Syn. exceed, predominate, outweigh
override (vt.) ขี่ม้าข้าม
English-Thai: HOPE Dictionary
override(โอ'เวอะไรดฺ) vt. ขี่ม้าข้าม,เอาชนะ,ข่ม,ครอบงำ,ขี่ม้ามากเกินไป n. ค่าตอบแทนการขาย,ค่านายหน้า
English-Thai: Nontri Dictionary
override(vt) ผ่านข้าม,ตะลุย,คร่อม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
defeated (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ override Syn. rejected
overridden (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ override Syn. defeated, rejected
overrode (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ override
rejected (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ override Syn. defeated
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You think we should override Hal and fire the engines manually?คุณคิดว่าเราควรแทนที่ แฮล และรถดับเพลิงด้วยตนเอง?
Accept priority override Alpha.ยอมรับความสำคัญแทนที่ อัลฟา
Sac override code entered. error. stand down. I think we just started world war iii.แก้ไขคำเตือนของ SAC เป็นการเตือนผิดพลาด ยืนยัน ฉันว่า เราเพิ่งก่อสงครามโลกครั้งที่ 3 เธออยากรู้ว่า เราทำไปทำไม
Look what Baxter found on me... a circuit override chip.ดูสิว่าแบ็กซ์เตอร์ตรวจพบอะไรที่ ตัวฉัน... ชิปลัดวงจร
You are my mother. You have every right to override him. I know.แม่เป็นแม่ของหนู แม่มีสิทธิ์ทุกอย่างมากกว่าเค้า แม่รู้
Shit, the military's cleared to override a terminal lockdown.บรรไลแล้ว กองทัพได้รับอณุญาต ให้ดูแลการเข้าออกสนามบิน
First Lieutenant Ethan Shaw, United States Air Force, initiating a Pri-One emergency override of Aria's systems.เรืออากาศโท อีธาน ชอว์ กองทัพอากาศสหรัฐ ขณะนี้เกิดเหตุฉุกเฉินสำคัญ ยกเลิกระบบของอาเรีย
It says, "manual override only.บอกไว้ว่า ควบคุมด้วยมือเท่านั้น
Michael said the manual override should be somewhere near the main conduit.ไมเคิลบอกว่าแผงควบคุม น่าจะอยู่ใกล้ท่อส่งหลัก
I've never seen anyone override the programming, even momentarily.ฉันไม่เคยเห็นใครฝ่าฝืนคำสั่งโปรแกรมได้ แม้ชั่วขณะก็ตาม
Decryption's a piece of cake if you know the override codes.ถอดรหัสง่ายนิดเดียวถ้าคุณรู้วิธี
A power surge to the system, will override the reader, for just a few seconds.ระบบแรงดึงของสปริงนี้ จะปลดตัวถอดรหัสในไม่กี่นาที

override ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーライド[, o-ba-raido] (n) override
無効にする[むこうにする, mukounisuru] (vs) {comp} to disable; to override
Japanese-English: COMDICT Dictionary
上書き[うわがき, uwagaki] override
無効にする[むこうにする, mukounisuru] to disable, to override

override ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครอบงำ[v.] (khrøp-ngam) EN: dominate ; control ; have power over ; overwhelm ; overpower ; reign ; overshadow ; override ; predominate FR: diriger ; contrôler ; dominer ; maîtriser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า override
Back to top