ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

burnish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *burnish*, -burnish-

burnish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
burnish (n.) การขัดเงา
burnish (vt.) ขัด See also: ขัดเงา, ขัดให้วาว Syn. polish
English-Thai: HOPE Dictionary
burnish(เบอร์'นิ?) {burnished,burnishing,burnishes} vt. ขัดเงา,ขัดให้วาว vi. เป็นวาว. n. ความเป็นวาว,ความแวววาว., See also: burnisher n. ดูburnish burnishment n. ดูburnish
English-Thai: Nontri Dictionary
burnish(vt) ทำให้ขึ้นเงา,ทำให้วาว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
burnisherเครื่องมือถู [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burnisher, Ballหัวขัดกลม [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Will you burnish it, to save Arthur?ท่านจะช่วยเป่ามัน เพื่อใช้ช่วยอาเธอร์ได้หรือไม่
As the rays enter the temple, they burnish the statues of the gods with their golden light before penetrating the sanctuary.ในฐานะที่เป็นรังสีเข้าพระวิหาร, พวกเขาขัดรูปปั้นของเทพเจ้า ด้วยแสงสีทองของพวกเขา
Some pots, the clay has been burnished by tea made over 400 years ago.บางใบถูกน้ำชาขัดจนเป็นเงา ตลอดระยะเวลา 400 ปีที่ผ่านมา

burnish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
研ぐ(P);磨ぐ;砥ぐ[とぐ, togu] (v5g,vt) (1) to sharpen; to hone; to whet; to grind; (2) (esp. 磨ぐ) to wash (rice); (3) to scour; to polish; to burnish; (P)
磨き(P);研き[みがき, migaki] (n) polish; improvement; burnishing; (P)
艶出し;つや出し[つやだし, tsuyadashi] (n,vs) burnishing; glazing; polishing

burnish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขัด[v.] (khat) EN: scrub ; polish ; wipe ; rub ; burnish ; scrub off ; scrape ; sand FR: récurer ; polir ; astiquer
ขัดเงา[v.] (khat ngao) EN: polish ; burnish ; furbish ; shine ; brighten ; wax ; give a glossy finish FR: polir ; faire briller ; cirer
ขัดถู[v.] (khat thū) EN: polish ; burnish ; wipe ; scrub ; rub FR: récurer ; polir ; astiquer
ขัดเงา[adj.] (khat ngao) EN: polished ; glossy ; shiny ; burnished FR:
เครื่องขัดโลหะ[n. exp.] (khreūang kh) EN: burnisher FR:

burnish ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Poliergold {n}burnish gold
Isabelltangare {f} [ornith.]Burnished-buff Tanager

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า burnish
Back to top