ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กวน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กวน*, -กวน-

กวน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กวน (v.) disturb See also: annoy, cause trouble, bother, harass, vex, irritate Syn. รบกวน, กวนใจ, รังควาน
กวน (v.) stir See also: mix Syn. คน
กวนตีน (v.) irritate See also: annoy, agitate, disturb, trouble, vex, bother Syn. กวนบาทา
กวนบาทา (v.) irritate See also: annoy, agitate, disturb, trouble, vex, bother Syn. กวนตีน
กวนประสาท (v.) annoy See also: drive one´s crazy, get on one´s nerves, offend, provoke
กวนเมือง (v.) annoy See also: disturb, trouble, harass, agitate Syn. ก่อกวน
กวนโทสะ (v.) anger See also: stir up anger, incite anger, instigate Syn. กวนโมโห, ยั่วยวนกวนประสาท
กวนโทสะ (v.) enrage See also: irritate, infuriate, tease, taunt, stir up, provoke Syn. ยั่ว
กวนโทสะ (v.) enrage See also: irritate, infuriate, tease, taunt, stir up, provoke Syn. ยั่ว
กวนโทโส (v.) provoke See also: irritate, put out, aggravate, vex Syn. ยียวน, กวน, แหย่
กวนโมโห (v.) anger See also: stir up anger, incite anger, instigate Syn. กวนโทสะ, ยั่วยวนกวนประสาท
กวนโอ๊ย (v.) irritate See also: annoy, agitate, disturb, trouble, vex, bother Syn. กวนตีน, กวนบาทา
กวนใจ (v.) disturb See also: bother, annoy, harass, vex, irritate, agitate
English-Thai: HOPE Dictionary
aggravate(แอก' ระเวท) vt. ทำให้เลวขึ้นหรือรุนแรงขึ้น, รบกวน, ทำให้ระคายเคือง,ทำให้โมโห. -aggravatingly adv. -aggravative adj. -aggravator n. -aggravation n.
agitate(แอจ' จิเทท) vt.,vi. เขย่า, ทำให้ปั่นป่วน, ทำให้ไม่สงบ, ปลุกเร้า, ปลุกปั่น, ก่อกวน.
ambages(แอมเบ' เจซ) n. ทางวกวน, การพูดจาอ้อมค้อม (roundabout ways)
ambagious(แอมเล' เจียส) adj. วกวน, อ้อ้มค้อม. -ambagiousness n. (roundabout)
anfractuosity(แอนแฟรคซุออส' ซิที) n. ภาวะวกวน, ทางวกวน (state of being anfractuous)
anfractuous(แอนแฟรค' ซูอัส) adj. วกวน
annoy(อะนอย') vt. รบกวน, ทำให้รำคาญ
annoyance(อะนอย' เอินซฺ) n. บุคคลหรือสิ่งที่รบกวน, ความน่ารำคาญ, การรบกวน,การทำให้
annoying(อะนอย' อิง) adj. ซึ่งมารบกวน, ซึ่งทำให้รำคาญ, Syn. vexatious, causing annoyance ###A. pleasant, agreeable)
antipersecution(แอนทีเพอซิคิว' เชิน) n. การต่อต้านการจองล้าง, การต่อต้านการรบกวนหรือแกล้ง
badger(แบค'เจอะ) {badgered,badgering,badgers} n. สัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่ง vt. รบกวนอยู่เรื่อย,ทำให้รำคาญ, Syn. harass,nag
bedevil(บิเดฟ'เวิล) {bedeviled,bedeviling,bedevils} vt. ทำให้ผีเข้า,สาป,แช่ง,ทำให้หลง,ทรมาน,กวน,ทำทารุณ,ทำให้สิ้นสุด,ทำให้เสียการ, See also: bedevilment n.
beset(บิเซท') {beset,beset,besetting,besets} vt. โจมตีทุกด้าน,กลุ้มรุม,รบกวน,ห้อมล้อม, See also: besetment n. ดูbeset besetter n. ดูbeset, Syn. annoy
besiege(บีซีจฺ') {besieged,besieging,besieges} vt. ล้อม,โอบล้อม,ล้อมโจมตี,กลุ้มรุมด้วย (คำถาม/งาน/การรบกวนหรืออื่น ๆ), See also: besiegement n. besieger n.
bother(บอธ'เธอะ) {bothered,bothering,bothers} vt. รบกวน,ทำให้งง,ทำให้ยุ่งใจ vi. ยุ่งกับ -n. สิ่งที่น่ารำคาญ,คนที่น่ารำคาญ,งาน,ความกังวลใจ, Syn. pester
bouncern. บุคคลหรือสิ่งที่เด้งกลับผู้มีหน้าที่เอาคนก่อกวนออกไป,คนโกหก,ใหญ่และแข็งแรง
bug(บัก) {bugged,bugging,bugs} n. แมลง,เชื้อจุลินทรีย์,ความบกพร่อง,แฟน,คนคลั่ง,เครื่องดักฟัง,ความคลั่ง,เหยื่อตกปลาที่คล้ายแมลง vt. รบกวน,ติดตั้งเครื่องดักฟังในที่ลับ, Syn. fault,defect จุดบกพร่องหมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมอันเนื่องมาจากคำสั่งในโปรแกรมนั้นเอง ซึ่งทำให้การทำงานของโปรแกรมไม่ถูกต้อง มีข้อผิดพลาด หรือไม่ราบรื่นเท่าที่ควร นอกจากปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมแล้ว อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องก็ได้ คำนี้มาจากคำ bug ที่แปลว่า ตัวด้วง ตัวแมลง ที่ชอบทำให้คอมพิวเตอร์สมัยก่อนเสีย (เกิดการลัดวงจรขึ้น) การแก้ไขจุดบกพร่องของโปรแกรม จึงใช้คำว่า "debug"
by-passn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypass {by-passedn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypassedn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypasses}n. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypassingn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
chafe(เชฟ) vt. ถูจนร้อน,สีจนร้อน,ครูด,ยั่วให้โกรธ,ทำให้อารมณ์เสีย -vi.,n. (การ) ถู,สี,โกรธ,โมโห,ถลอกหรือเจ็บเนื่องจากการถู,การระคายเคือง,การรบกวน,ความเจ็บปวดหรือถลอกเนื่องจากการถู
churn(เชิร์น) {churned,churning,churns} n. เครื่องปั่น,เครื่องกวน,กระป๋องนมขนาดใหญ่. vt. กวนหรือคนให้เป็นเนย,กวน,ปั่น, (คลื่น) ซัดซาด,พัดหรือสาด,สาดเป็นฟอง, See also: churner n. ดูchurn
circuitous(เซอคิท'ทัส) adj. อ้อมค้อม,วกเวียน,วกวน,โดยอ้อม., See also: circuitousness n.
discombobulate(ดิสคัมบอบ'ยะเลท) vt. ทำให้ยุ่ง,ก่อกวน,ทำให้สับสน
conserve(คันเซิร์ฟว') {conserved,conserving,conserves} vt. สงวน,เก็บรักษา,ดองหรือกวน (ผลไม้) n. ของดอง (ผลไม้) ,ผลไม้กวน, Syn. preserve,
class a/class bชั้นเอ/ชั้นบีเป็นการกำหนดคุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะกรรมการคมนาคมของรัฐบาลกลางสหรัฐ (Federal Communications Commission) ที่ใช้กำหนดระดับของพลังงานไฟฟ้าแรงสูงที่จะใช้ในคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็น Class A แปลว่า อนุญาตให้ใช้ในที่ทำงานได้ ถ้าเป็น Class B หมายความว่า ใช้ในที่ทำงานก็ได้ ที่บ้านก็ได้ (ถ้าหากนำคอมพิวเตอร์ Class A มาใช้ที่บ้านอาจไปรบกวนการรับวิทยุหรือภาพทางโทรทัศน์ของบ้านอื่น)
creep {crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeping(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeps}(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
cumbrance(คัม'บรันซ) n. ความลำบาก,ความยุ่งยาก,การรบกวน,ภาระ
derange(ดิเรนจฺ') vt. ทำให้ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย,ก่อกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สติฟั่นเฟือน,ทำให้บ้า, Syn. disorder
devil(เดฟ'เวิล) n. ภูต,ผี,ปีศาจ,มาร,ซาตาน,อันธพาล,วายร้าย,สัตว์ร้าย vt. รบกวน,ฉีก
digressvi. วกวนนอกเรื่อง,พูดหรือเขียนนอกประเด็น,หันไปทางข้าง, See also: digresser n.
digressionn. การวกวนนอกประเด็น,คำพูด (คำเขียน) ที่ออกนอกประเด็น,ข้อปลีกย่อย
digressiveadj. ซึ่งวกวนนอกประเด็น
disarrange(ดิส'อะเรนจฺ) vt. ก่อกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน., See also: disarrangement n.
discommode(ดิสคะโมด') vt. ทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่,ก่อกวน,ทำให้ลำบาก., See also: discommodious adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
agitation(n) ความยุ่งยาก,การก่อกวน,การปลุกปั่น,ความตื่นเต้น
agitator(n) ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ปลุกปั่น,ผู้ยุแหย่,ผู้ก่อกวน
annoy(vt) ทำให้รำคาญ,รบกวน,ทำให้โกรธ
annoyance(n) การรบกวน,ความน่ารำคาญ
bedevil(vt) รบกวน,กวน,ทรมาน,ทำทารุณ,ทำให้ยุ่งใจ
bother(n) สิ่งรบกวน,ความรำคาญ,ความน่าเบื่อ
churn(n) เครื่องปั่นเนย,เครื่องกวนครีม
circuitous(adj) เป็นวง,รอบ,เวียน,วกวน,อ้อมค้อม
circumlocution(n) การพูดน้ำท่วมทุ่ง,การพูดวกวน
discomfit(vt) ชนะ,ทำให้พ่ายแพ้,รบกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้กระอักกระอ่วนใจ
conserve(n) ผลไม้กวน,ผลไม้แช่อิ่ม,ผลไม้ดอง,ของดอง
derange(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ก่อกวน,ทำให้ฟั่นเฟือน,ทำให้บ้า
digress(vi) เฉไป,วกวน,ออกนอกเรื่อง,ออกนอกประเด็น
digression(n) ความวกวน,ข้อปลีกย่อย,การพูดนอกประเด็น
disarrange(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ก่อกวน,ทำให้สบสน
discompose(vt) ทำให้สับสน,ก่อกวน,ทำให้ไม่เป็นสุข,ทำให้กลุ้ม
disconcert(vt) ทำยุ่ง,รบกวน,ทำให้อึกอัก
disquiet(vt) ทำให้รำคาญ,ทำให้ไม่สงบ,รบกวน,ทำให้กระสับกระส่าย
distract(vt) ทำให้เขว,ทำให้วอกแวก,กวนใจ,ล่อใจ,ทำให้ว้าวุ่น
disturb(vt) รบกวน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้ไม่สงบ
disturbance(n) การรบกวน,การทำให้ยุ่ง,การทำให้ไม่สงบ
foment(vt) ประคบด้วยน้ำอุ่น,ก่อกวน,ทำให้เกิด,ปลุกระดม,ปลุกปั่น
gripe(vt) ดึง,ผูก,ทำให้จุก,ทำให้เจ็บปวด,กดขี่,รบกวน,ยึด,จับ,กุม
harass(vt) คอยรังควาน,ทำให้ลำบากใจ,ราวี,กวนใจ
harry(n) การทรมาน,การทำลาย,การรบกวน,การก่อกวน
imposition(n) การก่อกวน,การลงโทษ,การหลอกลวง,การเอาเปรียบ,การเก็บภาษี
infest(vt) รบกวน,ยุ่มย่าม,รังควาน
interfere(vi) แย้งกัน,สอดแทรก,แทรกแซง,รบกวน
interference(n) การสอดแทรก,การแทรกแซง,การรบกวน
intrude(vt) บุกรุก,ก้าวร้าว,รบกวน,แย่ง,ยื่น,ก้าวก่าย
irk(vt) ทำให้เบื่อ,ทำให้เอือม,รบกวน,ทำให้รำคาญ
irritate(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้แสบคัน,ทำให้เคือง,ทำให้ฉุนเฉียว,กวน
jam(n) การเบียด,ผลไม้กวน,แยม,การจราจรติดขัด,การแออัด,อุปสรรค
maze(n) ความสับสนใจ,ความวกวน
mazy(adj) คดเคี้ยว,วกวน,เหมือนเขาวงกต
meander(vi) คดเคี้ยว,วกวน,ท่องเที่ยวไป,เร่รอน
molest(vt) แกล้ง,รบกวน,ทำร้าย,ข่มเหง,รุกราน
molestation(n) การแกล้ง,การรบกวน,การทำร้าย,การข่มเหง,การรุกราน
noise(n) เสียงรบกวน,เสียงอึกทึก,เสียงดัง
nuisance(n) ความรำคาญ,สิ่งรบกวน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
agent provocateurสายลับเพื่อก่อกวนทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demagogueนักกวนเมือง, นักหลอกล่อทางการเมือง [ดู rabble-rouser ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disturbance๑. การรบกวน (สิทธิ) (ก. แพ่ง)๒. การก่อความวุ่นวาย (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electromagnetic interference (EMI)การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (อีเอ็มไอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
harassment of debtorการก่อกวนลูกหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
injurious affectionการรบกวนสิทธิโดยการก่อสร้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interfereสอดเข้าเกี่ยวข้อง, สอดแทรก, รบกวนสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interfering with witnessการก่อกวนพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jam๑. ติดขัด๒. ทำให้ติดขัด๓. ส่งสัญญาณรบกวน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
molestationการรบกวน, การทำร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
noiseเสียงรบกวน, สัญญาณรบกวน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
noxious๑. -ระคาย๒. -รบกวน๓. -ให้โทษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scramble๑. กวนสัญญาณ๒. การกวนสัญญาณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sinuousคดเคี้ยว, วกวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spatulaพาย (กวน, เกลี่ย, ตัก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agitatorsเครื่องกวนน้ำ [การแพทย์]
Annoyanceรบกวน [การแพทย์]
Artifactsสิ่งเทียม, สิ่งที่ไม่ต้องการในการบันทึก, วรจรไฟฟ้าที่รบกวนการทำงานของเครื่องมือ, ภาพหลอกลวง, มีตัวแปรมาก [การแพทย์]
Bloomingการกวน [การแพทย์]
coaxial cableสายโคแอกซ์, สายนำสัญญาณที่ต่อจากเสาอากาศเครื่องรับโทรทัศน์หรือสายเคเบิลทีวี ตัวสายประกอบด้วยลวดทองแดงที่เป็นแกนหลักหนึ่งเส้นหุ้มด้วยฉนวนเพื่อป้องกันกระแสไฟรั่ว จากนั้นจะหุ้มด้วยตัวนำซึ่งทำจากลวดทองแดงถักเป็นร่างแหเพื่อป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสัญญาณรบกว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Disturbancesการแปรปรวน,การรบกวน,การทรงตัวเสีย [การแพทย์]
Garbage ขยะเปียก, ขยะครัว, เศษอาหาร ขยะพวกเศษอาหาร พืชผัก เศษเนื้อสัตว์ และเศษสิ่งของส่วนใหญ่ ที่ได้จากการประกอบอาหารจากตลาด หรือเศษที่เหลือจากการรับประทาน ขยะเปียกจะมีลักษณะส่วนมากประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุ ซึ่งมักจะเป็นที่สลายได้ง่าย ดังนั้น ถ้าขยะเปียกถูกปล่อยทิ้งไว้นานเกินจะเกินการเน่าเสียและเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน ได้ง่าย โดยกปติแล้วขยะเปียกจะมีปริมาณความชื้นประมาณร้อยละ 40-70 ของขยะทั้งหมด ขยะที่ส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์ ประกอบด้วยเศษผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์ที่เหลือทิ้งจากการจัดเตรียมอาหาร, การประกอบอาหารและเหลือจากการบริโภค [สิ่งแวดล้อม]
Interfering Factorsปัจจัยรบกวนปฏิกิริยาวิเคราะห์ [การแพทย์]
Irritateระคาย, รบกวน, ระคายเคือง [การแพทย์]
Irritationภาวะระคาย, ระคายเคือง, การระคายเคือง, ความระคายเคือง, รบกวน [การแพทย์]
junk mailเมลขยะ, อีเมลที่ส่งข้อความโฆษณาขายสินค้า บริการ ท่องเที่ยว ชักชวนการประกอบอาชีพที่มีรายได้สูง ส่งผลให้เกิดการรบกวนผู้ใช้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Le Chatelier's principleหลักของเลอชาเตอลิเอ, หลักการซึ่งกล่าวว่า เมื่อรบกวนระบบที่อยู่ในภาวะสมดุล ระบบจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะลดผลของการรบกวนนั้นโดยการเข้าสู่ภาวะสมดุลใหม่ การรบกวนภาวะสมดุลได้แก่ การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร อุณหภูมิหรือความดัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Noise สัญญาณรบกวน [คอมพิวเตอร์]
shielded twisted pair (STP)สายเอสทีพี, สายคู่บิดเกลียวแบบป้องกันสัญญาณรบกวน หุ้มด้วยตัวกั้นสัญญาณเพื่อป้องกันการรบกวนได้ดียิ่งขึ้น รองรับความถี่ของการส่งข้อมูลสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
twisted pair cableสายคู่บิดเกลียว, สายนำสัญญาณ แต่ละคู่สายที่เป็นสายทองแดงจะถูกพันบิดเป็นเกลียว เพื่อลดการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากคู่สายข้างเคียงภายในสายเดียวกันหรือจากภายนอก ทำให้สามารถส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง สายคู่บิดเกลียวสามารถใช้ส่งข้อมูลจำนวนมากเป็นระยะทางไกลได้หลายกิโลเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
virusไวรัสโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อก่อกวนระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่น ไว้รัสเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของเราได้ด้วยการติดจากแผ่นบันทึกที่มีไวรัสนี้อยู่ เมื่อไวรัสในเครื่องของเราแล้วก็จะเข้าไปในฮาร์ดดิสก์ และดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแฟ้มต่างๆ ต่อมาเมื่อเราเมื่อเรานำแฟ่นบันทึกมาใช้กับ คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไวรัสก็จะก๊อบปี้ตัวเองลงไปในแผ่นบันทึกโดยที่เราไม่รู้ตัว ทำให้ไวรัสแพร่กระจายจากเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว ไวรัสบางตัวยังอาจแพร่กระจายไปสู่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นผ่านระบบข่ายงานได้ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
scramble (vt.) กวน (ไข่) See also: คน (ไข่) Syn. stir, jumble
paddle (vt.) กวนด้วยพาย
rile (vt.) กวนน้ำอย่างแรง See also: กวนจนแตกกระจาย Syn. make waves, scatter
provocative (adj.) กวนโทสะ Syn. arousing, alluring
churn out (phrv.) กวนให้เป็นเนย
agitator (n.) ผู้ก่อกวน (โดยเฉพาะทางการเมือง)
annoy (vi.) รบกวน Syn. be annoying
annoyance (n.) สิ่งที่รบกวน See also: ตัวกวน Syn. irritant, nuisance, inconvenience
assail (vt.) ก่อกวน See also: ทำให้รำคาญ
badger (vt.) รบกวน See also: ทำให้รำคาญ Syn. pester
be annoying (vi.) รบกวน
blather (n.) การพูดที่วกวน See also: การพูดที่เหลวไหลไร้สาระ Syn. drivel
bother (n.) การรบกวน Syn. nuisance
bothersome (adj.) ที่รบกวน Syn. troublesome
bug (vt.) รบกวน See also: รำคาญ
bug one (idm.) รบกวน See also: ทำให้รำคาญ
chafe (n.) การรบกวน Syn. annoyance, irritation, vexation
derange (vt.) ก่อกวน See also: ทำให้ยุ่งเหยิง, รบกวน Syn. craze, madden, unbalance
disturb (vt.) รบกวน See also: ทำให้วุ่นวาย, ทำให้ปั่นป่วน, ทำให้ขุ่นเคือง Syn. upset, worry, distress Ops. calm, comfort
disturbance (n.) การรบกวน See also: การทำให้ไม่สงบ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The only thing that troubles me is that..สิ่งเดียวที่รบกวนฉันก็คือ...
But now I've got sick and it bothers meแต่ตอนนี้ ฉันรำคาญใจและมันก็รบกวนฉันมาก
I'll no longer bother youฉันจะไม่รบกวนคุณอีกต่อไปแล้ว
The thing that bothered him most was the fact that…สิ่งที่รบกวนเขามากที่สุดก็คือความจริงที่ว่า...
You're bothering meคุณกำลังรบกวนฉัน
He doesn't like to be disturbedเขาไม่ชอบให้ใครรบกวน
I'm sorry to disturb you guysขอโทษด้วยนะที่รบกวนพวกนาย
Excuse me, sorry to trouble youคุณค่ะ ขอโทษด้วยที่รบกวน
I'm sorry to have bothered youฉันขอโทษด้วยที่รบกวนคุณ
I am sorry to bother youฉันขอโทษด้วยที่รบกวนคุณ
Sorry to disturb, I'm just returning this bookขอโทษที่รบกวน ฉันก็แค่จะเอาหนังสือมาคืน
I want to be alone, I don't want anyone to disturb meฉันอยากอยู่คนเดียว ฉันไม่อยากให้ใครรบกวน
I'll promise never to bother you with any more questionsฉันจะให้สัญญาว่าจะไม่รบกวนคุณด้วยคำถามใดๆ อีก
Don't let it annoy youอย่าปล่อยให้มันรบกวนคุณ
I'm sorry to bother you, but could you tell me what kind of car you're driving?ขอโทษด้วยที่รบกวน แต่คุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่ารถที่คุณขับนี่เป็นประเภทไหน?
He disturbs us everydayเขารบกวนพวกเราทุกๆ วัน
Does it bother you that much?มันกวนใจคุณมากขนาดนั้นเหรอ
I don't want to annoy you with such trivial thingsฉันไม่อยากจะรบกวนนายด้วยเรื่องเล็กน้อยอย่างนั้น
I won't trouble you guys anymoreฉันจะไม่รบกวนพวกนายอีกต่อไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
General Zilong, I am sure, You have been waiting for aid from Guan and Zhangท่านขุนพล จูล่ง ข้าคาดว่าท่านกำลังรอ... . กำลังหนุนจาก กวน และ เตียว
If you're hiding something...กวนฉัน โบ ถ้าเธอปิดบังอะไรไว้..
Kuan Zhong of Qi said civility is one of four pillars constituting a nationกวนซ่งแห่งเมืองฉีกล่าวไว้ว่า ขุนนางคือเสาหลักของประเทศ
Useless. Irritating.กวนประสาทข้าไปก็เท่านั้น
I can't believe I just walked out without saying anything.กวนประสาทจริงๆ ตอนนั้น ฉันพูดไปแค่นิดเดี๋ยวเอง
If you continue to provoke me, I'll get you fired.กวนประสาทฉันจริงเลย ฉันควรไล่แกออกดีมั้ย
I haven't enjoyed myself since 2004.กวนมาตั้งแต่ปี 2004 แล้วครับ
I can jam the signal, but only for a few minutes, so hurry.กวนสัญญาณได้ แต่ไม่กี่นาที เร่งมือด้วย
This constant agitation.กวนอย่างต่อเนื่องนี้
My father is Guan Yu the head of "The Five Tiger Generals"กวนอู บิดาข้า เป็นพี่ใหญ่ของ "5 ทหารเสือ"
Guan Yu only know a few barbaric fighting skillsกวนอู รู้เพียงศิลปะการต่อสู้พื้นเมือง
Guan Yu is not like thatกวนอู ไม่ใช่อย่างที่ว่าหรอก
Guan Yunchang has no talents? I cannot accepts awards without meritsกวนอู ไร้ความสามารถ ข้าพเจ้าไม่คู่ควรกับตำแหน่งนี้
2nd brother... 2nd brother... 2nd brother...กวนอู... กวนอู... กวนอู...
Must I, Guan Yu, be dead?กวนอูคงต้องตายก่อนสินะ
Guan Yu knows we poisonsed himกวนอูรู้ว่าเราวางยาเขา
Guan Yu said there's no love here, he's rightกวนอูเคยพูดกับข้าว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวร เขาพูดถูก
To bury the signal path which means Dom is clearly..กวนเส้นทางสัญญาณ นั่นคือชัดเจนว่าดอม
Distract them while I sneak out.กวนใจพวกเขาในขณะที่ฉันแอบออก
You're annoying and ugly but I sort of love you.กวนใจและจุกจิกกับผมตลอด ...แต่จริงๆผมรักพี่นะ
In future you will not be molested again.ครั้งต่อไป จะไม่มีใครมาก่อกวนอีก
Business is much better. Nobody interferes with us any more.กิจการดีๆซักที่ ไม่มีใครมาก่อกวน
I'll have to bother you again.ผมขอรบกวนอีกรอบนะครับ
The drive wound away in front of me, twisting and turning as it had always done.ถนนเลื้อยคดเคี้ยวอยู่เบื้องหน้าของฉัน ยังคงคดโค้งเเละวกวนดั่งเช่นเคย
And I couldn't possibly allow you to change your sailing plans.ผมคงไม่บังอาจรบกวนให้คุณ เลื่อนเวลาการเดินเรือหรอกครับ
Why do they come to me with these things?ทําไม่ต้องมากวนใจผมด้วยเรื่องพวกนี้ด้วย นี่มันหน้าที่คุณไม่ใช่หรือ ที่รัก
I assure you we'd not be troubling you if it were not necessary.ผมบอกได้เลยว่าถ้าไม่ใช่เรื่องจําเป็น เราคงไม่มารบกวนคุณหรอก
No, no. I can see to it that Maxim's not troubled any further.ไม่เเล้ว คงไม่ต้องรบกวนแม็กซิมอีก
Or because it would have meant bullying and badgering a helpless old man.หรือเพราะมันจะมีความหมายและการข่มขู่รบกวนคนเก่าทำอะไรไม่ถูก
In the boy's place, do you think you could remember details after an upsetting experience such as being slapped by your father?ในสถานที่ของเด็กที่คุณคิดว่าคุณสามารถจำรายละเอียด หลังจากประสบการณ์ที่กวนใจเช่นถูกตบโดยคุณพ่อของคุณ?
There's something I'd like to say.มีบางอย่างที่ผมอยากจะบอกว่าเป็น มันถูกรบกวนฉันเล็กน้อย
But now he said his thoughts aloud many times... ... since there was no one they could annoy.แต่ตอนนี้เขากล่าวว่าความคิด ของเขาออกมาดัง ๆ หลาย ๆ ครั้งเนื่องจากมี ไม่มีใครที่มันสามารถรบกวน
"I had better keep the fish quiet now and not disturb him too much at sunset.ฉันได้ดีกว่าเก็บเงียบปลาใน ขณะนี้ และไม่รบกวนเขามากเกินไปที่ พระอาทิตย์ตกดิน การตั้งค่าของดวงอาทิตย์
I realize we weren't expected to start business until tomorrow, so please accept my apologies for interrupting your day of rest.{\cHFFFFFF}ผมทราบดีว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าจะ เริ่มต้นธุรกิจจนถึงวันพรุ่งนี้ {\cHFFFFFF}ดังนั้นโปรดยอมรับคำขอโทษของฉันสำหรับ รบกวนวันของคุณส่วนที่เหลือ
No, I don't want to disturb Rachani. Why don't we just sit over here?{\cHFFFFFF}ไม่ฉันไม่ต้องการที่จะรบกวน Rachani ทำไมเราไม่เพียงแค่นั่งอยู่ที่นี่?
We can go and do stirring things.เราสามารถไปและทำสิ่งที่กวน
Do you think we're interrupting something?คุณคิดว่าเรากำลังรบกวนอะไร? ฉันคิดอย่างนั้น
"They never had no kind of trouble.♪ ไร้ปัญหามากวนชีวี ♪
Back up off your brother! Don't mess up your brother!ถอยไป อย่ากวนลูกพี่เรา
But don't bother him. Come right back.- อย่าไปกวนเขาล่ะ รีบกลับมา

กวน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
妨げる[さまたげる, samatageru] Thai: ก่อกวน English: to disturb

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กวน
Back to top