ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

madden

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *madden*, -madden-

madden ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
madden (vi.) บ้า See also: หัวเสีย, คลั่ง Syn. craze
madden (vt.) ทำให้หัวเสีย See also: ทำให้โกรธ Syn. anger, enrage, derange
madden with (phrv.) หงุดหงิด See also: โกรธ, ไม่สุขสบายจาก
maddening (adj.) บ้า See also: คลั่ง Syn. annoying, offensive, infuriating, disturbing
maddeningly (adj.) บ้า See also: คลั่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
madden(แมด'เดิน) vt. ทำให้บ้า,ทำให้คลั่ง,ทำให้โกรธ. vi. กลายเป็นบ้า,คลั่ง,โกรธ
English-Thai: Nontri Dictionary
madden(vt) ทำให้เป็นบ้า,ทำให้คลั่ง,ทำให้ฉุน,ทำให้โกรธ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลั่ง (v.) madden See also: mad, insane, rage Syn. บ้า, คลุ้มคลั่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I did a lot of Madden on the PlayStation 3. Does that count?ฉันเล่นในเพลย์ 3 หลายครั้งเลย นับด้วยมั้ย?
Basically, uh, we just, uh-uh... are requiring customers to clean up after themselves and allowing others to enjoy the various video game consoles- specifically, the Madden football, you know.โดยหลักแล้ว เราแค่ อืม... ต้องการให้ลูกค้า ทำความสะอาดหลังจากที่พวกเขา เขามาสนุกกัน
You see, the new Madden game came out and me and Michael wanted to go get it.แม่เห็นแล้วใช่มั๊ยครับว่าจะเกมส์แมทเดนตัวใหม่ออกแล้ว ผมกับไมเคิลก็เลยอยากได้ครับ
Steve Madden was the name in women's shoes at the moment.สตีฟ แมเดน เป็นชื่อในรองเท้า ของผู้หญิงในขณะนี้
This was the day that we launched the Steve Madden IPO.นี้เป็นวันที่เราได้เปิดตัวสตีฟ แม เดน ไอพีโอ
And not only that, Donnie and I secretly owned 85% of Steve Madden Shoes, which legally speaking was a big no-no, but we'd get filthy fucking rich if our troops got behind it.และไม่เพียง แต่ที่แบ็กส์และฉัน แอบเป็นเจ้าของ 85% ของสตีฟ แมเดน รองเท้า ซึ่งถูกต้องตามกฎหมายการพูด เป็นใหญ่ไม่มีไม่มี
Let's give it up for Steve Madden and his awesome Mary Lou!ขอให้มันได้สำหรับสตีฟ แมเดน ของเขาและที่น่ากลัวแมรี่ลู!
I don't think you all realize that Steve Madden is the hottest person in the women's shoe industry, with orders going through the roof at every department store in North America right now.ฉันไม่คิดว่าคุณตระหนักทั้งหมด ที่สตีฟ แมเดน เป็นคนที่ร้อนแรงที่สุดใน อุตสาหกรรมรองเท้าของผู้หญิง
Steve Madden stock down your clients' throats until they fucking choke on it!หุ้น สตีฟ แมเดน ลงลำคอของ ลูกค้า จนกว่าพวกเขาจะสำลักกับมัน!
I just wondered if you have any memory of that. You know we've talked to several of the employees at this firm and nobody can recall anything about this Steve Madden IPO.ฉันเพียงแค่สงสัยว่าถ้าคุณมีความ ทรงจำของที่ใด ๆ
I'm watching the screen and huge chunks of Steve Madden are being sold, okay.และชิ้นใหญ่ของสตีฟ แมเดน มี การขายโอเค
Laughing at injuries, not maddening under them.หัวเราะยามได้แผล ไม่ใช่คลุ้มคลั่งเพราะว่าได้มัน

madden ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
気も狂わんばかり[きもくるわんばかり, kimokuruwanbakari] (adv) frantically; maddeningly; to distraction
狂おしい思い[くるおしいおもい, kuruoshiiomoi] (n) maddening thought
狂しい;狂おしい[くるおしい, kuruoshii] (adj-i) crazy about; maddening

madden ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คลั่ง[adj.] (khlang) EN: madden ; mad ; insane ; crazy ; maniac ; wild ; frantic ; delirious FR: frénétique ; en délire ; fou ; dingue ; délirant
ยวนโมโห[adj.] (yūan mōhō) EN: infuriating ; maddening FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า madden
Back to top