ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aggravate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aggravate*, -aggravate-

aggravate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aggravate (vt.) ทำให้โกรธ See also: ยั่วยุ, ชวนวิวาท, ทำให้รำคาญ Syn. irritate, annoy, provoke
aggravate (vt.) ทำให้แย่ลง See also: ซ้ำเติม, ทำให้มีปัญหามากขึ้น Syn. worsen, complicate
English-Thai: HOPE Dictionary
aggravate(แอก' ระเวท) vt. ทำให้เลวขึ้นหรือรุนแรงขึ้น, รบกวน, ทำให้ระคายเคือง,ทำให้โมโห. -aggravatingly adv. -aggravative adj. -aggravator n. -aggravation n.
English-Thai: Nontri Dictionary
aggravate(vt) ทำให้เลวลง,ทำให้รุนแรงขึ้น,ทำให้ร้ายแรงขึ้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aggravateทำให้ร้ายแรงขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซ้ำเติม (v.) aggravate See also: worsen, intensify Syn. ทับถม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
... butwhywouldyou aggravate the vice president?แต่ทำไมคุณต้องเลือก กวนท่านรอง ปธน.ด้วย
"Don't aggravate my desire.""อย่ากระตุ้นอารมณ์ฉัน"
Don't let my words aggravate you.ทำไมท่านทำอย่างนี้ อย่าให้คำพูดของข้าทำให้ท่านโมโหเลย
You shouldn't aggravate me!ท่านไม่ควรทำรุนแรงกับข้า
I'm just trying to aggravate you.ผมกำลังพยายามยั่วโมโหคุณไง
I'm trying to aggravate you.ฉันกำลังพยายามโมโหคุณไงล่ะ
I wouldn't want you to aggravate that heart condition.ฉันไม่อยากให้นาย หัวใจกำเริบอีกนะ
You'll not be required to exert yourself at all, only to survive aggravated body temperature measurement. whoa! hot!พวกคุณไม่ต้องทำอะไรเลย แค่ยืนเฉยๆก็พอ ร้อน!
Fernando Sucre, five years for aggravated robbery.เฟอร์นานโด ซูเคร 5 ปี จากการปล้น
Six years for aggravated assault and home invasion, so...ติดอยู่ 6 ปีข้อหาทำร้ายร่างกายรุนแรง และบุกรุกบ้าน
Repeat, 245, report of an aggravated assault.ย้ำอีกครั้ง 245 ได้รับแจ้งมีเหตุรุนแรง
Report of an aggravated assault.มีรายงานการก่อกวนนิดหน่อย

aggravate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逼死[bī sǐ, ㄅㄧ ㄙˇ, 逼死] hound sb to death; constantly aggravate
恼火[nǎo huǒ, ㄋㄠˇ ㄏㄨㄛˇ, 恼火 / 惱火] to get angry; irritated; to annoy; to aggravate; annoying

aggravate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アグラベイト;アグリベイト[, agurabeito ; aguribeito] (vs) aggravate
咎める[とがめる, togameru] (v1) to blame; to find fault; to challenge; to threaten; to take someone to task; to aggravate (an injury); (P)
亢進;昂進;高進[こうしん, koushin] (n,vs) rising; exacerbated; exasperated; accelerated; aggravated
拗らす[こじらす, kojirasu] (v5s) to make worse (e.g. disease); to aggravate; to complicate
拗らせる[こじらせる, kojiraseru] (v1,vt) (uk) to aggravate; to complicate; to make worse
特別背任[とくべつはいにん, tokubetsuhainin] (n) aggravated breach of trust
癪にさわる;しゃくに障る;癪に障る;癪に触る(iK)[しゃくにさわる, shakunisawaru] (exp,v5r) to irritate; to grate on one's nerves; to aggravate; to be galling; to be invidious
荒立つ[あらだつ, aradatsu] (v5t) to be(come) rough or aggravated or worse
荒立てる[あらだてる, aradateru] (v1,vt) to aggravate; to make serious
高じる;昂じる;嵩じる[こうじる, koujiru] (v1,vi) (See 高ずる) to grow in intensity; to be aggravated; to get worse; to develop
高ずる;昂ずる;嵩ずる[こうずる, kouzuru] (vz) (obsc) (See 高じる) to grow in intensity; to be aggravated; to get worse; to develop

aggravate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ซ้ำเติม[v.] (samtoēm) EN: lay it on ; aggravate ; add to another's woes ; make things worse for (s.o.) FR:
ทำให้รุนแรงขึ้น[v. exp.] (thamhai run) EN: aggravate FR: aviver
ยียวน[v.] (yīyūan) EN: provoke ; aggravate ; vex ; irritate FR:
ยั่ว[v.] (yūa) EN: provoke ; infuriate ; irk ; irritate ; aggravate ; annoy ; enrage ; hassle ; incense : tempt ; annoy ; tease ; banter FR: exciter ; énerver
ยวนยี[v.] (yūanyī) EN: provoke ; irritate ; put out ; aggravate ; vex FR:
ชักเดือด[v. exp.] (chak deūat) EN: be aggravated ; be irritated FR:
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: worsen ; get worse ; become worse ; become aggravated ; become more serious ; increase ; intensify ; extend ; relapse ; recur ; spread FR: empirer ; s'aggraver ; rechuter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aggravate
Back to top