ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กลุ้ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กลุ้ม*, -กลุ้ม-

กลุ่ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลุ่ม (clas.) group
กลุ่ม (n.) group See also: bloc, community, crowd, assemblage, covey, bevy Syn. พวก, เหล่า
กลุ้ม (v.) worry See also: depress, distress Syn. กลุ้มใจ, กังวล Ops. สบายใจ
กลุ่มก้อน (n.) group See also: amount, mass, cluster Syn. กลุ่ม, หมู่, หมวด
กลุ่มคน (n.) crowd See also: throng, group, community Syn. ฝูงชน, กลุ่มชน
กลุ่มคำ (n.) phrase See also: group of words, remark, expression, saying Syn. ถ้อยคำ
กลุ่มชน (n.) crowd See also: throng, group, community Syn. ฝูงชน, หมู่ชน, มวลชน, กลุ่มคน, มหาชน
กลุ่มชาติพันธุ์ (n.) ethnic group See also: ethnography
กลุ่มตลาดร่วม (n.) common market
กลุ่มตัวอย่าง (n.) sample See also: representative sample Syn. กลุ่มทดลอง
กลุ่มทดลอง (n.) sample See also: representative sample
กลุ่มทำงาน (n.) working group
กลุ่มทุติยภูมิ (n.) secondary group
กลุ่มนี้ (pron.) these
กลุ่มประเทศโอเปก (n.) OPEC See also: Organization of Petroleum Exporting Countries Syn. โอเปค
กลุ่มปัญญาชน (n.) intelligentsia See also: intellectual
กลุ่มผลประโยชน์ (n.) benefit group See also: advantage group
กลุ่มผู้ใช้ (n.) group of users
กลุ่มพันธมิตร (n.) Allied See also: alliance, Aliies Syn. ฝ่ายสัมพันธมิตร Ops. ฝ่ายอักษะ
กลุ่มย่อย (n.) groupwork
กลุ้มรุม (v.) besiege See also: beset, throng, crowd Syn. รุม, ล้อม
กลุ่มวัย (n.) age group
กลุ้มอกกลุ้มใจ (v.) worry See also: distress, trouble, be depressed Syn. กลุ้มใจ, อัดอั้นใจ Ops. เบิกบาน, ปลอดโปร่ง
กลุ่มอาชีพ (n.) occupational class See also: occupational class
กลุ่มอายุ (n.) age group Syn. กลุ่มวัย
กลุ่มเป้าหมาย (n.) target group
กลุ่มเพื่อนบ้าน (n.) neighborhood See also: neighbor group
กลุ่มเรียกร้อง (n.) demanding group
กลุ่มเลือด (n.) blood groups Syn. กรุ๊ปเลือด
กลุ่มแนวนอน (n.) horizontal group
กลุ้มใจ (v.) worry See also: be depressed, distress Syn. กลุ้ม, กังวลใจ, กลุ้มอกกลุ้มใจ Ops. สบายใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
acanthomaกลุ่มของเซลล์แบนของพวก prickle cell ซึ่งอาจเป็นเนื้องอกชนิดต่าง ๆ
air massกลุ่มก้อนอากาศที่กินบริเวณเนื้อที่กว้างขวาง
computer user groupกลุ่มผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หมายถึง กลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ บุคคลเหล่านี้มักจะรวมตัวกันเพื่อช่วยกันศึกษาวิธีการใช้ซอฟต์แวร์และเครี่องคอมพิวเตอร์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด บางทีก็จะแบ่งย่อยลงไปเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เฉพาะผู้ที่มีความสนใจใกล้เคียงกันจริง ๆ เช่นแบ่งไปตามชนิดของเครื่องที่ใช้ (พีซี/แมคอินทอช) หรือตามประเภทของโปรแกรมที่ใช้ เช่น ประมวลผลคำ (word processing) , ตารางจัดการ (spreadsheet) บางที ใช้เรียกเพื่อให้ดูต่างจากกลุ่มผู้ที่ขายคอมพิวเตอร์ดู computer vendor group เปรียบเทียบ
computer vendor groupกลุ่มผู้ขายเครื่องคอมพิวเตอร์หมายถึงกลุ่มบุคคลที่ทำงานด้านการขายเครื่องคอมพิวเตอร์ มักใช้ในกรณีที่ต้องการแยกให้เห็นความแตกต่างกับกลุ่มผู้ใช้ (user group) ทั้งสองกลุ่มมักจะรวมตัว กันเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและความเห็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในมุมและทัศนะที่แตกต่างกันดู computer user group เปรียบเทียบ
data packetกลุ่มข้อมูลกลุ่มหมายถึง ข้อมูลจำนวนหนึ่งหรือหน่วยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์เป็นเรื่องราวเดียวกัน ใช้ในเรื่องของการสื่อสารข้อมูล (data communication) เช่น packet switching บางทีใช้ packet เฉย ๆ ก็ได้
file control blockกลุ่มแฟ้มข้อมูลใช้ตัวย่อว่า FCB เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล ที่อยู่เป็น กลุ่ม ซึ่งพวกนักเขียนโปรแกรมเท่านั้นที่จะต้องรู้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้
ginger groupกลุ่มที่ กระฉับกระเ ฉงที่สุดขององค์การ
user groupกลุ่มผู้ใช้หมายถึง กลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ บุคคลเหล่านี้มักจะรวมตัวกันเพื่อช่วยกันศึกษาวิธีการใช้ซอฟต์แวร์และเครี่องคอมพิวเตอร์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด บางทีก็จะแบ่งย่อยลงไปเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เฉพาะผู้ที่มีความสนใจใกล้เคียงกันจริง ๆ เช่นแบ่งไปตามชนิดของเครื่องที่ใช้ (พีซี/แมคอินทอช) หรือตามประเภทของโปรแกรมที่ใช้ เช่น ประมวลผลคำ (word processing) , ตารางจัดการ (spread sheet) ดู vendor group เปรียบเทียบ
vendor groupกลุ่มผู้ขายหมายถึงกลุ่มบุคคลที่ทำงานด้านการขายเครื่องคอมพิวเตอร์ มักใช้ในกรณีที่ต้องการแยกให้เห็นความแตกต่างกับกลุ่มผู้ใช้ (user group) ทั้งสองกลุ่มมักจะรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและความเห็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในมุมและทัศนะที่แตกต่างกันดู user group เปรียบเทียบ
abelian(อะบี' เลียน, อะเบล' ยัน) adj. เกี่ยวกับ Niels Henrik Abel (นักคณิตศาสตร์มีชื่อ) เปลี่ยนกลุ่มได้, กลุ่มที่เปลี่ยนได้
academy(อะแคด' ดิมี) โรงเรียน, สำนัก, สภา, สถาบันการศึกษา, กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ,สำนักปัญญาปรัชญาของ Plato, วิทยสถาน, Syn. school)
access keyกุญแจการเข้าถึงหมายถึง รหัส หรือคำหลักที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่มีเก็บไว้ได้ ข้อมูลบางอย่างต้องทำเป็นการเฉพาะ และจะยอมให้เรียกมาใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่ม จึงต้องมีกุญแจที่จะให้รู้กันเฉพาะคนในกลุ่ม ผู้ที่ไม่รู้กุญแจ ก็ไม่สามารถเรียกเอาข้อมูลออกมาดู หรือมาใช้หรือแก้ไขได้
acervate(อะเซอ' เชท) adj. งอกเป็นกลุ่ม
afro-asiatic languages n.pl. กลุ่มของภาษาที่ใช้กันแพร่หลายในอาฟริกาเหนือ และเอเซียตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบด้วย Semitic, Egyptian, Berber, Cushitic, Chad., Syn. Hamito-Semitic languages
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"
agglomerate(อะกลอม' เมอเรท) vi.,adj.,n., จับเป็นกลุ่มเป็นก้อน, เกาะกัน,การเกาะตัว, ก้อนใหญ่. -agglomerative adj.
aggregation(แอกริเก' เชิน) n. กลุ่มรวม, ภาวะที่รวมเป็นกลุ่ม, Syn. collection, group)
agminate(แอก' มิเนท) adj. จับกันเป็นก้อน, จับกันเป็นกลุ่ม., Syn. agminated
ail(เอล) vt. ทำให้ปวด, ทำให้ทุกข์ทรมาน, ทำให้กลัดกลุ้ม. -vi. ปวด,ไม่สบาย, ทุกข์, Syn. disturb)
aldehyde(แอล' ดิไฮดฺ) n., chem. อินทรียสารประกอบที่มีกลุ่มธาตุ -CHO. -aldehydic adj.
alkali metal(Chem.) n. กลุ่มของโลหะที่มีวาเลนซี่เดียว ได้แก่ potassium, sodium, lithium, rubidium, cesium, francium
alpha(แอล' ฟะ) n. พยัญชนะตัวแรกของภาษากรีก, จุดเริ่ม,สิ่งแรก, ดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาว, ตำแหน่งหนึ่งของอะตอมหรือกลุ่มของอะตอมในสารประกอบ, isomer แบบหนึ่งของสารประกอบ
alpha centauriชื่อดาวขนาดใหญ่ในกลุ่มดาว Centaurus เป็นดาวที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด
alpha rayลำของกลุ่มอนุภาคแอลฟ่า, รังสีแอลฟ่า
alpha testการทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อความบ่งบอกไว้ว่า เป็น alpha version หมายความว่า รุ่นทดสอบรอบแรก ดู beta version ประกอบ
alpha versionรุ่นทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีข้อความบ่งบอกไว้ว่าเป็นรุ่นทดสอบรอบแรก มีความหมายเหมือน alpha testดู beta version ประกอบ
altaic(แอลเท' อิค) n. กลุ่มของภาษาที่ประกอบด้วย Turkic, Mongolian, Tungusic, Korean. -adj. เกี่ยวกับ Altaic, เกี่ยวกับเทือกเขา Altai., Syn. Altaian
altair(แอล' แทร) 1. ชื่อดาวขนาดใหญ่ในกลุ่มดาว Aquilla (a fires-magnitude star) 2. เป็นยี่ห้อของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ หรือพีซี (personal computer) รุ่นแรก ๆ ยี่ห้อหนึ่ง โด่งดังมาก่อนเครื่องยี่ห้อแอปเปิล (Apple) หรือ ไอบีเอ็ม (IBM)
altocumulus(แอลโทคิว' มิสลัส) n., (pl. -lus) ชั้นเมฆที่อยู่สูงปานกลางระดับ 8,000-20,000 ฟุต มีลักษณะเป็นก้อนกลุ่มที่กลม
alula(แอล' ลูละ) n., (pl. -lae) กลุ่มขนนกค่อนข้างแข็งบนนิว้แรกหรือหัวแม่มือ เป็นส่วนหนึ่งของปีกนก., Syn. bastard wing
amino acidอินทรียสารกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ประกอบด้วยทั้ง NH2 และ COOH radicals,NH2-R-COOH
amphigory(แอม' ฟิกอรี) n. โคลงกลอนหรือกลุ่มประโยคที่ไร้ความหาย -amphigoric adj. (nonsensical parody, amphigouri
anglian(แอง' กลิอัน, แอง' กลิค) adj., n. เกี่ยวกับ Angles, ชนเผ่า Anglies. ชื่อกลุ่มภาษาอังกฤษโบราณ
anguish(แอง' กวิช) n. อาการปวดอย่างรุนแรง, อาการทนทุกข์ทรมานมาก, อาการกลัดกลุ้มมาก
anguished(แอง' กวิชดฺ) adj. กลัดกลุ้ม, ทนทุกข์ทรมาน, Syn. agonized, suffering)
anion(แอน' ไอออน) n. ไอออนที่มีประจุลบ, อะตอมหรือกลุ่มอะตอมที่มีประจุลบ. -anionic adj. (negatively charged ion)
anthocyanin(แอนโธไซ' อะนิน) n. กลุ่มของสารสี (pigments) ที่ทำให้ดอกไม้และพืชมีสีม่วงแดง., Syn. -anthocyan
antimonyl(แอน' ทิโมนิล) n. กลุ่มธาตุ SbO, Syn. antimo-
anxiety(แองไซ'อิที) n. ความกังวล,ความห่วงใย,ความกลุ้มใจ,ความเป็นทุกข์,ความกระตือ รือร้น,เรื่องน่าห่วง, Syn. concern, worry
apocrypha(อะพอค'ระฟะ) n. กลุ่ม 14 บทหนังสือของพระคัมภีร์เก่า Old Testment ของคริสเตียน, บทหนังสือศาสนาที่หาแปล่งมาไม่แน่ชัดและไม่เป็นที่ยอมรับกันมาก (shorten)
English-Thai: Nontri Dictionary
aggregation(n) การรวบรวม,การรวมตัว,การรวมกลุ่ม
anguish(n) ความเจ็บปวด,ความปวดร้าว,ความทุกข์ทรมาน,ความกลัดกลุ้ม
beset(vt) โจมตี,กลุ้มรุม,จู่โจม,ห้อมล้อม,ทำให้จนแต้ม
besiege(vt) ล้อมรอบ,กลุ้มรุม,โอบล้อม
bevy(n) กลุ่ม,ฝูง,หมู่,คณะ
bloc(n) หมู่,กลุ่มคน,ฝูงคน,พวก
BLOOD blood group(n) กลุ่มเลือด,หมู่เลือด,กรุ๊ปเลือด
BLOOD blood type(n) กลุ่มเลือด,หมู่เลือด,กรุ๊ปเลือด
breed(n) พันธุ์,พืชพันธุ์,ชนิด,กลุ่ม
brigade(n) กองทหาร,กองพลน้อย,กองพัน,กลุ่มคน,หมู่คณะ
bunch(n) พวง,กลุ่ม,ช่อ,เครือ(กล้วย),ก้อน,ปุ่ม
bundle(n) พวง,ห่อ,กอง,กลุ่ม
caboodle(n) โขลง,ฝูง,กลุ่ม
clique(n) พวก,คณะ,ก๊ก,หมู่,กลุ่ม,ชมรม
clump(n) กลุ่ม,ก้อน,ทิวไม้
cluster(n) กลุ่ม,ก้อน,หมู่,ฝูง,พวก,พวง,ช่อ
collect(vi,vt) เก็บรวบรวม,เก็บสะสม,สะสม,รวมหมู่,เกาะกลุ่ม,จับกลุ่ม
combination(n) การรวมกัน,การจัดกลุ่ม,พันธมิตร
communion(n) กลุ่มคนที่นับถือศาสนาเดียวกัน,พิธีศีลมหาสนิท
community(n) ประชาคม,สังคม,ชุมชน,คณะ,กลุ่ม
concourse(n) การชุมนุม,การรวมกลุ่ม,ชุมนุมชน,ที่รวม
confederate(adj) ร่วมมือกัน,ร่วมใจกัน,ช่วยกัน,รวมกลุ่มกัน
congregate(vi) รวมกัน,ออกัน,ชุมนุมกัน,จับกลุ่มกัน
congregation(n) การรวมกัน,การจับกลุ่มกัน,การชุมนุม,กลุ่มคน
cordage(n) กลุ่มเชือก,สายระโยงระยาง
council(n) สภา,คณะมนตรี,สภาองคมนตรี,คณะกรรมการ,กลุ่มคณะนิติบัญญัติ
crowd(n) ฝูงชน,มหาชน,กลุ่มคน,พวก,ฝูง
delegation(n) คณะผู้แทน,กลุ่มตัวแทน,การมอบหมายหน้าที่
discompose(vt) ทำให้สับสน,ก่อกวน,ทำให้ไม่เป็นสุข,ทำให้กลุ้ม
disconsolate(adj) สิ้นหวัง,เศร้าสลด,สิ้นหวัง,หดหู่,กลัดกลุ้ม
dismal(adj) สลดใจ,ห่อเหี่ยว,หดหู่,มืดมัว,ไม่เบิกบาน,ไม่สดชื่น,กลุ้มใจ
dump(n) ความเศร้า,ความทุกข์ใจ,ความหดหู่ใจ,ความกลัดกลุ้ม
excommunicate(vt) ตัดออกจากศาสนา,คว่ำบาตร,ไล่ออกจากกลุ่ม
federation(n) สหพันธ์,กลุ่มการเมือง,การจัดตั้งพรรคการเมือง,การรวมกัน
flock(n) ฝูง,พวก,โขยง,กลุ่มคน,ฝูงชน,ก้อน
fret(n) ความไม่สบายใจ,ความหงุดหงิด,ความกลุ้ม,ความเป็นทุกข์
fretful(adj) ไม่สบายใจ,หงุดหงิด,หัวเสีย,กลุ้ม
galaxy(n) กลุ่มดาว,ทางช้างเผือก,หมู่คนแต่งกายงดงาม
gang(n) คณะ,พวก,หมู่คน,ชุด,กลุ่ม,แก๊ง,พวกโจร
gather(vi,vt) รวม,เก็บ,รวบรวม,จับกลุ่ม,สะสม,เกาะกัน,ชุมนุม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
AIDS; syndrome, acquired immune deficiency; syndrome, acquired immunodeficiencyกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
swallowed blood syndromeกลุ่มอาการเลือดถูกกลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
American abstract artistsกลุ่มศิลปินอเมริกันแนวนามธรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
angry young manกลุ่มหนุ่มเจ้าโทสะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
archipelagoกลุ่มเกาะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
avant-gardeกลุ่มล้ำยุค [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
batchกลุ่ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blocกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
broad age groupกลุ่มอายุอย่างกว้าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cadreกลุ่มแกนนำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
centristกลุ่มที่มีความคิดเห็นกลาง ๆ, กลุ่มสายกลาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clanกลุ่ม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
clusterกลุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
COBRAกลุ่มโคบรา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
data packet; packetกลุ่ม, กลุ่มข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decadeกลุ่มสิบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
diad; dyadกลุ่มละสอง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dyad; diadกลุ่มละสอง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dyke swarmกลุ่มพนัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Eight, Theกลุ่มแปด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ethnic groupกลุ่มชาติพันธุ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
factionกลุ่มแยก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fascicleกลุ่ม, มัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fetal alcohol syndrome; syndrome, foetal alcoholกลุ่มอาการทารกพิษสุราในครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
five-year age groupกลุ่มอายุห้าปี [ดู quinquennial age group] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
foetal alcohol syndrome; syndrome, fetal alcoholกลุ่มอาการทารกพิษสุราในครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foliageกลุ่มใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
gradate sorusกลุ่มอับสปอร์แบบแก่จากกลางกลุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
groupกลุ่ม, กลุ่มก้อน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
masticating apparatus; components of mastication; masticatory apparatus; organs of masticationกลุ่มอวัยวะ(บด)เคี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
masticatory apparatus; components of mastication; masticating apparatus; organs of masticationกลุ่มอวัยวะ(บด)เคี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
MIC (military-industrial complex)กลุ่มอุตสาหกรรมทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Motion Picture Experts Group (MPEG)กลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาพยนตร์ (เอ็มเพ็ก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Nabisกลุ่มนาบี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oil fieldกลุ่มบ่อน้ำมัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
poolกลุ่มรับเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressure groupกลุ่มกดดัน, กลุ่มอิทธิพล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
quinquennial age groupกลุ่มอายุห้าปี [ดู five-year age group] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
socioeconomic groupกลุ่มทางเศรษฐกิจสังคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
subgroupกลุ่มหินย่อย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
abelian group [commutative group]กลุ่มอาบีเลียน, กลุ่มที่มีสมบัติการสลับที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Amniotic Band Syndromeกลุ่มอาการแอมนิโอติกแบนด์ [การแพทย์]
Anergyกลุ่มที่ไม่ตอบสนองเลย, เสียไป, ปฏิกิริยาเป็นลบ [การแพทย์]
Arab countriesกลุ่มประเทศอาหรับ [TU Subject Heading]
Aryl Groupกลุ่มอรีล, หมู่แอริล [การแพทย์]
Asperger syndromeกลุ่มอาการแอสเพอร์เกอร์ [TU Subject Heading]
Baltic Statesกลุ่มประเทศริมทะเลบอลติก [TU Subject Heading]
Base Metal กลุ่มแร่โลหะพื้นฐาน แร่โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ซึ่งมีหลายชนิดต่าง ๆ กัน ได้แก่ - แร่ทองแดง พบในจังหวัดเลย ลำปาง เชียงราย แพร่ ตาก กระบี่ - แร่ตะกั่ว พบในจังหวัดกาญจนบุรี พัทลุง - แร่สังกะสี พบในจังหวัดกาญจนบุรี ตาก - แร่พลวง พบในจังหวัดลำปาง ลำพูน ตาก ชลบุรี กาญจนบุรี สตูล - แร่ดีบุก พบในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา ตะกั่วป่า [สิ่งแวดล้อม]
Battered Child Syndromeกลุ่มอาการทำร้ายลูก,กลุ่มอาการทารุณเด็ก,เด็กที่ถูกทารุณกรรม [การแพทย์]
Bonnevie-Ullrich Syndromeกลุ่มอาการบอนนีวี-อุลล์ริค,กลุ่มอาการบอนนีวี-อุลล์ริช [การแพทย์]
Brigands and robbersกลุ่มโจร [TU Subject Heading]
Cloudกลุ่มหมอก,สีขาวขุ่น [การแพทย์]
Colony กลุ่ม, โคโลนี [สิ่งแวดล้อม]
Communist countriesกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ [TU Subject Heading]
commutative groupกลุ่มสลับที่, ดู  abelian group [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
constellationกลุ่มดาว, กลุ่มของดาวฤกษ์ที่ปรากฏในท้องฟ้า เคลื่อนที่ไปพร้อมกันเป็นกลุ่ม ๆ เช่นกลุ่มดาวจระเข้ กลุ่มดาวเต่า เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
D-8กลุ่มความร่วมมือของประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นมุสลิมและเป็นสมาชิก OIC
Diseased Statesกลุ่มที่เป็นโรค [การแพทย์]
Diuretic Agentsกลุ่มยาขับปัสสาวะ [การแพทย์]
Ehlers-Danlos Syndromeกลุ่มอาการเอห์เลอร์ส-แดนลอส [การแพทย์]
Empty Sella Syndromeกลุ่มอาการเอ็มตีเซลลา,กลุ่มอาการเซลลาว่างเปล่า [การแพทย์]
Ethnic Group กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มคนที่มีวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา ประเพณีเหมือนกัน หรือหมายถึงกลุ่มเชื้อชาติก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Former Soviet republicsกลุ่มประเทศประชาคมรัฐเอกราช [TU Subject Heading]
Fragile X syndromeกลุ่มอาการโครโมโซมเอ็กซ์เปราะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gangliaกลุ่มเซลล์ประสาท, ปมประสาท, ปุ่มประสาท, ปม [การแพทย์]
Gitelman syndromeกลุ่มอาการจิเทลแมน [TU Subject Heading]
groupกลุ่ม, เซต G และ โอเปอเรชันอย่างหนึ่ง พร้อมทั้งคุณสมบัติต่อไปนี้ ให้ * เป็นโอเปอเรชัน 1. คุณสมบัติปิด 2. คุณสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มได้ 3. เอกลักษณ์มี ซึ่งทำให้ สำหรับ 4. อินเวอร์ส สำหรับสมาชิก แต่ละตัวจะมี ซึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Growers, Slowกลุ่มงอกช้า [การแพทย์]
Halogen กลุ่มธาตุฮาโลเจน กลุ่มของธาตุ 5 ชนิด ซึ่งไม่ใช่โลหะ ได้แก่ โบรมีน ฟลูออรีน คลอรีน ไอโอดีน และแอสตาติน [สิ่งแวดล้อม]
Hunter's Syndromeกลุ่มอาการของฮันเตอร์ [การแพทย์]
Hurler's Syndromeกลุ่มอาการเฮอร์เลอร์ [การแพทย์]
Kinky Hair Syndromeกลุ่มอาการคิงกีแฮร์ [การแพทย์]
Majorกลุ่มใหญ่ [การแพทย์]
Neuroleptic malignant syndromeกลุ่มอาการร้ายแรงจากสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท [TU Subject Heading]
Miller Fisher syndromeกลุ่มอาการมิลเลอร์ ฟิชเชอร์ [TU Subject Heading]
Numeric keypad กลุ่มแป้นตัวเลข [คอมพิวเตอร์]
Persian Gulf Regionกลุ่มประเทศริมอ่าวเปอร์เชีย [TU Subject Heading]
Pressure groupsกลุ่มอิทธิพล [TU Subject Heading]
Scandinaviaกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย [TU Subject Heading]
Self-help groupsกลุ่มช่วยเหลือตนเอง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
army (n.) กลุ่ม See also: กลุ่มคน, ฝูงชน
association (n.) กลุ่ม See also: สมาคม Syn. society, league, union
bunch (n.) กลุ่ม See also: ดง, พวง, รวง, เครือ
caboodle (n.) กลุ่ม See also: ก้อน, จำนวนทั้งหมด Syn. lot, group
collective (n.) กลุ่ม See also: หมู่คณะ, กอง Syn. group
colony (n.) กลุ่ม See also: หมู่, เหล่า, พวก Syn. community, group, swarm
constellation (n.) กลุ่ม
covey (n.) กลุ่ม See also: คนที่อยู่เป็นกลุ่ม Syn. group
crop (n.) กลุ่ม See also: กลุ่มคนหรือของที่รวมกันอยู่
group (n.) กลุ่ม See also: คณะ, พวก, ฝ่าย, หมู่, เหล่า Syn. band, division, gang, party, type
kingdom (n.) กลุ่ม See also: วงศ์, พวก Syn. realm
race (n.) กลุ่ม See also: ชนิด, ประเภท, จำพวก Syn. tribe
section (n.) กลุ่ม See also: หน่วย, คณะ, แผนก, เหล่า, ตอน Syn. class, level, part, division, unit
segment (n.) กลุ่ม See also: ท่อน, ตอน, ข้อ, ส่วน, ส่วนที่แยกออก, กลีบ, พวก, ชิ้น, เสี้ยว Syn. part, piece, fragment, sector, section
troop (n.) กลุ่ม See also: กลุ่มคน, หมู่, เหล่า
troops (n.) กลุ่ม See also: พวก, กอง, ฝูง
cluster (n.) กลุ่ม (สิ่งของหรือคน) See also: พวง, ช่อ, กระจุก, หย่อม, ก้อน Syn. group, batch, bunch, clump, throng, flock
quadriad (n.) กลุ่ม 4 คน
quintet (n.) กลุ่ม 5 คนหรือ 5 สิ่ง See also: คณะนักร้องหรือนักแสดง 5 คน, ดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรีเล่น 5 ชิ้น
quintette (n.) กลุ่ม 5 คนหรือ 5 สิ่ง See also: คณะนักร้องหรือนักแสดง 5 คน, ดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรีเล่น 5 ชิ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Why is everyone gathered here?ทำไมทุกคนมาจับกลุ่มกันอยู่ที่นี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Medical exams for group F returnees have been delayed by one hour... ( Announcer continues in background )ตรวจโรค สำหรับผู้ที่กลับมา กลุ่ม เอฟ ได้ถูกเลื่อนออกไป 1 ช.ม. (ผู้ดำเนินรายการ ยังคงพูดต่อไป)
The entire Phase 5 group... all the same as Algernon.ทั้งเฟส 5 กลุ่ม ทั้งหมดเช่นเดียวกับ แอลจะโนน
They categorize girls into two groups-- projects and victims.พวกนั้นจะจัดกลุ่มผู้หญิงออกเป็น 2 กลุ่ม โปรเจคกับเหยื่อ
Th-There are two races of aliens and they do not see eye to eye.มีเอเลี่ยนอยู่ 2 กลุ่ม และพวกมันไม่ต่อสู้กัน
Okay, I think we should split the troops in half and carry out both plans simultaneously.โอเค ฉันคิดว่าเราควรแบ่งกำลังเป็น 2 กลุ่ม และทำทั้ง 2 แผนไปพร้อมๆกัน
We hope, in a few years, to have a catalog of up to 2,000 galaxy clusters in total.เราหวังว่าในอีกไม่กี่ปีที่ผ่านมา ที่จะมีแคตตาล็อกได้ถึง 2,000 กลุ่ม กาแลคซีทั้งหมด
Demons, evil entities... Possession. Heather was possessed?ปีศาจ ความชั่วร้าย กลุ่ม ครอบงำ
You've got glyphs on a page arranged in groups of four or five so, at first glance, it looks like words.มีภาษาภาพบนกระดาษนี่ แบ่งเป็น 4-5 กลุ่ม ซึ้งถ้ามองเผยๆตอนแรกมันดูคล้ายคำ
He wasn't part of your group?เขาเป็น ส่วนหนึ่งของ กลุ่ม หรือเปล่า
They've lent her services to us to help out with our Liber8 task force.พวกนั้น ส่งเธอมาช่วย เราเรื่องนี้ เกี่ยกวับ การก่อการของ กลุ่ม ลิเบอร์8
Immediately after the explosives were stolen, our agencies started monitoring Liber8 chatter in several west coast cities, our investigation circled back here.ในทันที ที่หลังจาก ระเบิดถูกขโมยไป เจ้าหน้าที่ของเรา เฝ้าดู กลุ่ม ลิเบอร์8 ในเขตด้านตะวันตกของเมือง
Was your daughter involved in any groups, gangs?ลูกสาวคุณเคยเกี่ยวข้องกับ กลุ่ม แก๊งค์อะไรบ้างมั้ย?
We need to split into two groups, the survivors and the others.เราต้องแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มผู้รอดชีวิตและคนอื่นๆ
Town records suggest members of two different covens integrated into the populace and changed their names to stay hidden.ในระหว่างปี 1712 ถึง 1816 จากบันทึกของเมืองบ่งบอกว่าสมาชิก จากคนละกลุ่มแม่มด 2 กลุ่ม รวมตัวกันปะปนอยู่ในประชากร และเปลี่ยนชื่อพวกเขาเพื่อหลบซ่อน
I was 12, and I started with the five basics, which is bechamel, veloute, hollandaise, tomato, espagnole.ตอนอายุ 12 ฉันเริ่มทำซอสพื้นฐาน 5 กลุ่ม ซอสเบชาเมล ซอสเวอลูเต ซอสฮอลแลนเดซ ซอสมะเขือเทศ ซอสเอสปันญอล
Groups A and B relocating to Orlando should be on the stern clear of the landing zone.กลุ่ม A และ B ที่จะอพยพไปออร์แลนโด้ ขอให้ถอยห่างจาก จุดลงจอดด้วย
Our PR and Marketing team has blocked CK Group from running an article on it.กลุ่ม CK ซึ่งเป็นคู่แข่งของเราได้เตรียมลงเรื่องราวแล้ว แต่ทีมประชาสัมพันธ์ของเราหยุดยั้งไว้ได้ แล้วรายละเอียดเรื่องราวเป็นยังไงล่ะ
Are you saying the "H Group" that it's talking about is the Haeshin Group and that billionaire successor is Tae Gyun?กลุ่ม H ที่พวกเขาพูดถึงมันหมายถึง แฮชินกรุ๊ป และ ทายาทนักธุรกิจที่ว่านั่น หมายถึง แทกยูนงั้นเหรอ
Did JTF make the arrests?กลุ่ม JTF เป็นคนจับกุมหรือไม่
The Marshvard Group.กลุ่ม มาสฟอร์ด กรุ๊ป นั้น เธอก็ไม่สามารถออกใบอนุญาติได้ ถ้าปราศจากการวางแผนผังเมือง ที่ถูกต้อง?
The group--the group is definitely gonna have to disband.กลุ่ม--กลุ่มที่สมควร จะต้องยุบทิ้ง
Sons of Anarchy is a motorcycle club, and, just for you information,กลุ่มSons of Anarchy เป็นคลับคนรักมอเตอร์ไซค์ และ แค่ข้อมูลที่คุณได้รับมา
The rebels will exchange their Hutu prisoners, and you people, all of you, will be able to move behind the rebel lines where it's safe.กลุ่มกบฏจะแลกตัวนักโทษชาวฮูตู และ คุณ ประชาชนทั้งหมดของคุณ พวกคุณย้ายไปอยู่หลังแนวรบกลุ่มกบฏได้ คุณจะปลอดภัย
Rebels were planning to increase their violent campaign as the country prepares for the presidential elections.กลุ่มกบฏมีแผนที่จะทวีการใช้ความรุนแรง ขณะที่รัสเซียเตรียมเลือกตั้งประธานาธิบดีในเร็ววันนี้
Groups are fighting against Russia's government from within its borders.กลุ่มกบฏได้ต่อสู้รัฐบาลรัสเซียจากในพรมแดน
Well, forcing anything is a base action, so the smile always turns out awkwardly.กลุ่มกล้ามเนื้อที่เหมือนจะเป็นการบังคับ ให้ยิ้มออกมาก็เหมือนกับการฝืนยิ้มนั่นเอง
Liberate murdered 30,000 people to kill 20.กลุ่มก่อการร้าย เสรีชน สังหารผู้คนไป 30,000 แต่พวกมันจะถูกประหารเพียง 20 คน
An environmental terrorist group.กลุ่มก่อการร้ายทางสิ่งแวดล้อม
The elusive band of terrorists, finally in captivity.กลุ่มก่อการร้ายที่หาตัวยากถูกจับ
And a cell is activated, they hit Chicago or New York or Washington, what happens then?กลุ่มก่อการร้ายหนึ่งเคลื่อนไหว พวกมันจู่โจมชิคาโกหรือนิวยอร์ก หรือวอชิงตัน แล้วจะเกิดอะไรขึ้น
Your sarcasm worries me.กลุ้มกับวาจาแดกดันของเธอเหลือเกิน
Our trade group will protect you.กลุ่มการค้าของพวกเราจะปกป้องเจ้า
Bass industries will go to the highest bidder-กลุ่มกิจการแบสอาจถูกประมูลไป
Well, a group of this size has to work out of a central location, a base of operations.กลุ่มขนาดนี้ ต้องทำงานจากสถานที่ๆตั้งอยู่ใจกลางเมือง ฐานดำเนินการ
A cyclecade of nomad bikers.กลุ่มของคนขับเร่ร่อน
Kasim's group smuggles heroin through Chechnya.กลุ่มของคาซีมลักลอบขนเฮโรอีนผ่านเชชเนีย
Who, exactly, does your group work for?กลุ่มของคุณทำงานให้ใครกันแน่
My block will vote with me, whichever way I choose to go.กลุ่มของฉันจะลงคะแนนกับฉัน ไม่ว่าฉันจะเลือกอะไรก็ตาม
A bunch of Neo-Nazis?กลุ่มของนีโอนาซี (นาซีรุ่นใหม่)?
The rev's group should get there shortly after we do.กลุ่มของบาทหลวง น่าจะตามหลังเรามาไม่ไกล

กลุ่ม ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
グループ[ぐるーぷ, guru-pu] Thai: กลุ่ม English: group
対象[たいしょう, taishou] Thai: กลุ่มเป้าหมาย English: target
悩ます[なやます, nayamasu] Thai: ทำให้กลุ้มใจ English: to afflict
悩む[なやむ, nayamu] Thai: กลุ้มใจ English: to be troubled
読者層[どくしゃそう, dokushasou] Thai: กลุ่มผู้อ่าน English: class of readers

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กลุ้ม
Back to top