take

แปลว่า


vt เอาไป
ความหมายเหมือนกับ: seize , catch
คำที่เกี่ยวข้อง: เอา
vt ยึด
ความหมายเหมือนกับ: seize , catch
คำที่เกี่ยวข้อง: เอาไปโดยใช้กำลัง
vt ควบคุมตัว
vt ถือ
คำที่เกี่ยวข้อง: จับ
vt ชนะ
คำที่เกี่ยวข้อง: พิชิต
vt เลือก
ความหมายเหมือนกับ: select , prefer , choose
คำที่เกี่ยวข้อง: ซื้อ , เช่า
vt นำมา
คำที่เกี่ยวข้อง: ได้มา , ได้
vt พาไป
คำที่เกี่ยวข้อง: นำไป
vt ทาน
คำที่เกี่ยวข้อง: กิน , ดื่ม , ดูด , รับประทาน
vt เข้าใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: ตีความ
vt ใช้
คำที่เกี่ยวข้อง: ใช้เวลา
vt ยอมรับ
คำที่เกี่ยวข้อง: อนุมัติ
vt เรียน
คำที่เกี่ยวข้อง: เรียนรู้
vt เดินทางโดย
คำที่เกี่ยวข้อง: โดยสารด้วย
vt ทำ
คำที่เกี่ยวข้อง: ปฏิบัติ , จัดการ
vi ได้รับ (ตำแหน่ง)
ความหมายเหมือนกับ: win , attain , secure , earn
คำที่เกี่ยวข้อง: ประสบความสำเร็จ , ทำงานสำเร็จ
vi วัดความถูกต้องของบางสิ่งด้วยเครื่องมือ
คำที่เกี่ยวข้อง: วัดอุณหภูมิ
vi จดบันทึก
ความหมายเหมือนกับ: record , note , register
คำที่เกี่ยวข้อง: จด
vt ถ่ายหนัง
คำที่เกี่ยวข้อง: ถ่ายภาพ
vt ขึ้นรถ
ความหมายเหมือนกับ: deliver , carry , drive
คำที่เกี่ยวข้อง: ลงเรือ
vt คัดลอก
vt ต้องการ
ความหมายเหมือนกับ: necessitate , demand , need
vi เจ็บป่วย
ความหมายเหมือนกับ: catch
vt โกง
ความหมายเหมือนกับ: defraud , trick , swindle , deceive
vt ร่วมประเวณี
n การถ่ายภาพยนตร์ในแต่ละครั้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: ช่วงตอนของละคร

ตัวอย่างประโยค


Let's take a break for a few minutes. มาพักกันสักสองสามนาทีเถอะ
Let's take a walk, shall we? ไปเดินเล่นกันดีไหม
I used to take a walk in the early morning. ฉันเคยเดินเล่นในตอนเช้าตรู่
Let's take a break, you look tired. หยุดพักกันเถอะ คุณดูเหนื่อยแล้ว
We must take action before it is too late. พวกเราต้องดำเนินการก่อนที่มันจะสาย

คำที่มี "take" ในคำ


take a bow idm โค้งให้กับ

take a bow idm ยอมรับ

take a dim view of idm ไม่ยอมรับ

take a fancy to idm ชอบบางสิ่งหรือบางคนมาก (คำไม่เป็นทางการ)

take a hand in idm ช่วยวางแผนหรือทำบางสิ่ง

take a hint idm เข้าใจความหมายแฝงและปฏิบัติตาม

take a licking idm ตีอย่างรวดเร็ว

take a liking to idm ชอบบางสิ่งหรือบางคนมาก (คำไม่เป็นทางการ)

take a new turn idm เริ่มชีวิตใหม่

take a risk idm เสี่ยงดู

take a shine to idm ชอบบางสิ่งหรือบางคนมาก (คำไม่เป็นทางการ)

take a shot at idm ยิง

take a spill idm ล้ม (มักใช้กับ have และคำคุณศัพท์ bad, nasty, quite)

take a turn for the better idm เริ่มปรับปรุง

take a turn for the worse idm เริ่มแย่ลง

take break idm พัก

take forty winks idm งีบสักพัก (คำไม่เป็นทางการ)

take heart idm กล้า

take heed idm ระวัง (สิ่งอันตราย)

take ill idm ป่วย

take it easy on idm ทำตัวตามสบาย

take it easy on idm ใช้หรือรับบางสิ่งน้อยๆ

take it or leave it idm ยอมรับหรือลืมเสีย

take kindly to idm เห็นด้วยกับ

take liberties with idm ใช้บางคนหรือบางสิ่งในทางที่ผิด

take office idm เริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

take on too much idm ทำงานมากเกินไป

take place idm เกิดขึ้น

take root idm เริ่มมีผล

take sides idm เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

take the biscuit idm แย่ที่สุด

take the bull by the horns idm เผชิญกับสิ่งท้าทาย

take the floor idm ยืนขึ้นและกล่าวกับผู้ชม (มักใช้กับ have)

take the floor idm เดินไปยังเวทีเต้นรำ

take the liberty of doing something idm ถือสิทธิในการทำบางสิ่ง

take the rough with the smooth idm ยอมรับว่าสิ่งที่ดีมาพร้อมกับความผิดหวัง

take the stand idm นั่งในคอกพยาน (ในศาล)

take time out idm หยุดพักจากการเรียนหรือการทำงาน (คำไม่เป็นทางการ)

take too much on idm ทำงานมากเกินไป

taken aback idm อึ้ง

taken for dead idm คิดว่าตายแล้ว

take a chill pill sl ใจเย็นๆ

take a lot of nerve sl ต้องมีความกล้า

take a lot of nerve sl หยาบคายมาก

take a nosedive sl ยุบลงไป

take it easy sl อย่ารุนแรง

take it to the street sl เล่าปัญหาให้ทุกคนรู้

take the pledge sl ตกลงที่จะงดดื่มเครื่องดื่มมีอัลกอฮอล์

take-off sl การเลียนแบบ

takes two to tango sl ต้องการคนสองคนทำ

take the biscuit sl เลวร้ายกว่าที่คิดไว้

take after phrv เหมือน
ความหมายเหมือนกับ: resemble

take apart phrv แยกจากกัน

take away phrv เอาออก
ความหมายเหมือนกับ: remove

take away from phrv เอาไป

take care phrv ระวัง

take care of phrv ดูแล

take charge of phrv ทำหน้าที่
ความหมายเหมือนกับ: responsible for

take fright phrv ตกใจ
ความหมายเหมือนกับ: to be frightened

take hold of phrv จับ
ความหมายเหมือนกับ: carry

take into account phrv คิดคำนึงถึง

take leave phrv ลางาน

take off phrv ถอด
คำตรงข้าม: put on

take off phrv ปลด

take off phrv ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว

take off phrv บินขึ้น (เครื่องบิน)
ความหมายเหมือนกับ: depart
คำตรงข้าม: land

take off phrv หยุดให้บริการ

take off phrv หยุดงาน

take off phrv เลียนแบบ
ความหมายเหมือนกับ: imitate , mimic

take off phrv ชักจูงไปในทางที่ไม่ค่อยดี

take off phrv หักออก

take off phrv ลด (ราคา)
ความหมายเหมือนกับ: discount

take out phrv นำออกไป
ความหมายเหมือนกับ: move out , remove

take out phrv ดึงออก
ความหมายเหมือนกับ: extract , pull out

take out phrv แกะออก
ความหมายเหมือนกับ: unpack

take out phrv ตัดตอนข้อความออกมา
ความหมายเหมือนกับ: excerpt , extract

take out phrv ตัดออก

take out phrv ขอ (เอกสารทางกฎหมาย)

take out phrv ถอนเงิน
ความหมายเหมือนกับ: withdraw

take out phrv ซื้ออาหารกลับไปกินที่บ้าน

take out phrv นัดออกไปข้างนอก
ความหมายเหมือนกับ: ask out , invite out

take over phrv เข้าควบคุม
ความหมายเหมือนกับ: assume , usurp

take over phrv แทนที่

take part in phrv เข้าไปมีส่วนร่วม

take turn phrv ผลัดกัน

take up phrv เริ่มทำ
ความหมายเหมือนกับ: begin , start

take up phrv กิน (เวลา, ที่ ฯลฯ)

take up phrv ย้ายไป

take up phrv หยิบ (หนังสือ) ขึ้นมา
ความหมายเหมือนกับ: lift up , raise

take up phrv ช่วยเหลือ

take up phrv ดูด
ความหมายเหมือนกับ: sop up , suck in

take-away n อาหารสำเร็จรูป

takeoff n จุดเริ่มต้น

takeoff n การร่อนขึ้นจากพื้นดิน
ความหมายเหมือนกับ: departure

takeoff n การเลียนแบบ

takeout adj เตรียมอาหารไปกินนอกบ้าน
ความหมายเหมือนกับ: takeaway

takeout n อาหารไปกินนอกบ้าน
ความหมายเหมือนกับ: takeaway

takeover n การยึด
ความหมายเหมือนกับ: insurrection , coup , dethroning , mutiny , revolution
คำตรงข้าม: compliance , acquiescence

takeover n การรับมอบตำแหน่ง

take a chance idm เสี่ยง

take a grip idm ควบคุมความรู้สึก
ความหมายเหมือนกับ: get on

take a look at idm ตรวจดู
ความหมายเหมือนกับ: look at

take a seat idm นั่งลง

take a walk idm เดินเล่น

take aback phrv ทำให้ตกใจและสับสนมาก

take aboard phrv นำขึ้นเรือ
ความหมายเหมือนกับ: come aboard , go aboard

take about phrv พาไปชมรอบๆ
ความหมายเหมือนกับ: get about , get round

take about phrv ดำเนินการเกี่ยวกับ

take abroad phrv ยอมให้ไปต่างประเทศ
ความหมายเหมือนกับ: get abroad , go abroad

take across phrv พาข้าม
ความหมายเหมือนกับ: come over

take after phrv กลืนตาม

take after phrv มีรูปร่างหน้าตาหรือความประพฤติเหมือน

take after phrv ไล่ตาม

take against phrv ไม่ชอบ (ตั้งแต่แรกพบ)
ความหมายเหมือนกับ: take kindly , take to

take along phrv พาไปกับ
ความหมายเหมือนกับ: come along

take amiss phrv เข้าใจผิด

take another person at his word idm ยอมรับว่าสิ่งที่ (ผู้อื่น) พูดเป็นความจริง

take apart phrv พาแยกไปคุย (ส่วนตัว)
ความหมายเหมือนกับ: draw aside , go aside

take apart phrv ทำให้แยกเป็นส่วน
ความหมายเหมือนกับ: pull apart

take apart phrv ลงโทษอย่างรุนแรง

take apart phrv จ้องจับผิด
ความหมายเหมือนกับ: pull apart , pull to

take apart phrv ดุด่า
ความหมายเหมือนกับ: tell off

take as phrv เข้าใจว่าเป็น

take ashore phrv นำขึ้นฝั่ง
ความหมายเหมือนกับ: come aboard , go aboard

take aside phrv พาไปคุยส่วนตัว
ความหมายเหมือนกับ: draw aside , go aside

take at phrv มุ่งไปทาง

take away phrv เอาออกไป
ความหมายเหมือนกับ: drag away , drag off

take away phrv พาไปที่อื่น
ความหมายเหมือนกับ: go away

take away phrv ระงับ
ความหมายเหมือนกับ: go away , go off

take away phrv ทำให้น้อยลง
ความหมายเหมือนกับ: subtract from , take away from

take away phrv ห่ออาหารกลับ
ความหมายเหมือนกับ: send out for , take out

take away from phrv เอาออกจาก
ความหมายเหมือนกับ: get away from , take away

take away from phrv พาไปจาก (คนหรือสถานที่)
ความหมายเหมือนกับ: get away from

take away from phrv หักออกจาก
ความหมายเหมือนกับ: subtract from , take away

take away from phrv ทำให้ลดค่าของ
ความหมายเหมือนกับ: detract from , take from

take back phrv นำไปคืน
ความหมายเหมือนกับ: put back

take back phrv พา (คน) กลับ
ความหมายเหมือนกับ: go back

take back phrv ยอมรับคืน

take back phrv ยอมกลับไปแต่งงาน
ความหมายเหมือนกับ: have back

take before phrv นำขึ้นศาล
ความหมายเหมือนกับ: bring before

take before phrv ส่งไปเพื่อให้ยอมรับ
ความหมายเหมือนกับ: put before

take below phrv นำลงไปชั้นล่าง (เรือ)
ความหมายเหมือนกับ: be below , go below

take between phrv คีบหรือจับไว้ระหว่างสองส่วน

take by phrv จับ
ความหมายเหมือนกับ: pull by

take care of idm ดูแล

take down phrv นำลงมา
ความหมายเหมือนกับ: bring down , get down

take down phrv แยกเป็นส่วน
ความหมายเหมือนกับ: strip down , tear down

take down phrv เขียนบันทึก
ความหมายเหมือนกับ: write down

take easy phrv อย่ากังวล
ความหมายเหมือนกับ: go easy , go slow

take for phrv นำไปเพื่อ
ความหมายเหมือนกับ: go for

take for phrv สำคัญผิดหรือเข้าใจผิดว่าเป็น
ความหมายเหมือนกับ: confuse with , mistake for

take for phrv ขโมย

take fright at phrv กลัว

take from phrv เอาออกจาก
ความหมายเหมือนกับ: get away from , take away from

take from phrv หักลบจาก
ความหมายเหมือนกับ: subtract from , take away from

take from phrv เลือกหรือแปลคำจาก
ความหมายเหมือนกับ: obtain from

take hard phrv ทุกข์ทรมานมากเพราะ

take home phrv นำกลับบ้าน
ความหมายเหมือนกับ: bring home , get back

take ill phrv ล้มป่วยกะทันหัน
ความหมายเหมือนกับ: fall ill , fall sick

take ill phrv โดนทำร้ายจาก
ความหมายเหมือนกับ: take amiss

take in phrv พาเข้าไปใน
ความหมายเหมือนกับ: bring in , come in

take in phrv สูดอากาศ

take in phrv ต้อนรับเข้ามาในบ้าน
ความหมายเหมือนกับ: take into

take in phrv ขับรถพา (คน) ไป
ความหมายเหมือนกับ: go in

take in phrv ใส่ (บางสิ่ง) ในอาหารหรือเครื่องดื่ม

take into account idm ใคร่ครวญ

take it from me idm เชื่อเถอะ

take offence at idm ขุ่นเคืองกับ

take on phrv นำหรือพาขึ้น (เรือ, เครื่องบิน ฯลฯ)
ความหมายเหมือนกับ: take aboard

take on phrv ให้เช่าบ้าน

take on phrv ว่าจ้าง

take on phrv ตีบนส่วนของร่างกาย
ความหมายเหมือนกับ: take in

take out phrv พาออกไปจาก
ความหมายเหมือนกับ: carry out , go out

take out phrv ทำความสะอาด
ความหมายเหมือนกับ: come off , come out

take out phrv นำอาหารไปบ้าน
ความหมายเหมือนกับ: send out for , take away

take out phrv เชิญไป (ทำกิจกรรมเช่น งานสังคม, การทานอาหารข้างนอก ฯลฯ)
ความหมายเหมือนกับ: ask out

take out in phrv จ่ายหนี้สินด้วย

take out of phrv นำออกจาก
ความหมายเหมือนกับ: be out , pull out of

take out on phrv ระบาย (ความโกรธ / โมโห) กับ
ความหมายเหมือนกับ: take out of , vent on

take over phrv พาไปยัง
ความหมายเหมือนกับ: come over

take over phrv ควบคุม
ความหมายเหมือนกับ: move in on

take over phrv ยอมรับภาระ / หน้าที่

take over phrv ใช้เวลากับ
ความหมายเหมือนกับ: be over

take over phrv ช่วยให้เรียนร ู้/ ฝึกฝน
ความหมายเหมือนกับ: go over , go through

take over phrv พาชมทั่ว
ความหมายเหมือนกับ: look round

take pains over phrv ทำอย่างถูกต้องและระมัดระวัง
ความหมายเหมือนกับ: take trouble over

take pity on phrv เห็นใจ

take revenge for phrv ลงโทษสำหรับ
ความหมายเหมือนกับ: get even

take revenge in phrv แก้แค้น
ความหมายเหมือนกับ: get even

take round phrv นำไป
ความหมายเหมือนกับ: get about , get round

take round phrv พาชมทั่วๆ
ความหมายเหมือนกับ: look round

take sick phrv ป่วยกะทันหัน
ความหมายเหมือนกับ: fall ill , fall sick

take sides against idm ต่อสู้กับ
ความหมายเหมือนกับ: side against , side with

take someone by surprise idm ทำให้ประหลาดใจ
ความหมายเหมือนกับ: take unawares

take someone down (a peg or two) idm ทำให้ถ่อมตัว
ความหมายเหมือนกับ: bring down

take someone for idm เข้าใจผิด

take someone on one side idm นำออกจากกลุ่ม (เพื่อคุยส่วนตัว)
ความหมายเหมือนกับ: draw aside , go aside

take someone to task idm ดุด่า
ความหมายเหมือนกับ: tell off

take someone to wife idm แต่งงานกับ (คำเก่า)

take something for granted idm ทึกทักว่า

take something on trust idm เชื่อถือ

take something up with idm ปรึกษา (ผู้ที่มีตำแหน่ง หรืออำนาจมากกว่า)

take the bull by the horns idm เผชิญอันตราย

take the easy way out idm ค้นพบวิธีง่ายในการทำบางสิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: take out

take the hat round idm สะสม / รวบรวมเงินเพื่อช่วย
ความหมายเหมือนกับ: pass round

take through phrv ทำให้ผ่าน

take through phrv ทำให้ไปถึงความสมบูรณ์
ความหมายเหมือนกับ: go through , put across

take through phrv เฝ้าดูและคอยช่วยเหลือขณะ (บางคน) เรียนรู้หรือฝึกฝนบางสิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: go over , go through

take to phrv นำไปยัง
ความหมายเหมือนกับ: come to , get to

take together phrv นำมาโยงใยกัน

take turns idm สลับกัน

take umbrage at idm ขุ่นเคืองจาก
ความหมายเหมือนกับ: take about

take unawares phrv ทำให้ประหลาดใจ
ความหมายเหมือนกับ: take by

take under phrv พิจารณาอย่างระมัดระวัง / รอบคอบ

take up phrv ยกขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: pull up

take up on phrv เต็มใจยอมรับ

take up to phrv ทำให้สามารถเข้าถึง / ไปถึง
ความหมายเหมือนกับ: get to , get up to

take up with phrv ยกขึ้นมาพิจารณาร่วมกับ

take up with phrv เป็นมิตรกับ

take with phrv นำไปกับ
ความหมายเหมือนกับ: go together , go with

take from an orphanage vt รับเลี้ยงเป็นลูก
ความหมายเหมือนกับ: take in , raise

take possession of vt นำเอามาใช้ส่วนตัว
ความหมายเหมือนกับ: seize

takeaway n อาหารที่พร้อมรับประทานเมื่อซื้อ

take fire vi ติดไฟ

take a shit vi ถ่ายอุจจาระ
ความหมายเหมือนกับ: defecate , take a crap

take a crap vi ถ่ายอุจจาระ
ความหมายเหมือนกับ: defecate , take a shit

take short idm ขาดแคลนสิ่งที่จำเป็น

take into phrv บอกความลับกับ

take a nap vi หลับ
ความหมายเหมือนกับ: count sheep , nod off

take a nap vi งีบหลับ (แสลง)

take flight vi หนี
ความหมายเหมือนกับ: run away

take wing vi บิน
ความหมายเหมือนกับ: hover , soar
คำตรงข้าม: walk

take of phrv สนใจ
ความหมายเหมือนกับ: pay to

take of idm ควบคุม
ความหมายเหมือนกับ: have of

take of idm ควบคุมต่อ
ความหมายเหมือนกับ: keep of , lose of

take of idm ยึด

take shape vi ก่อรูปขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: crystallize

take on cargo vt บรรทุก (สินค้า)
ความหมายเหมือนกับ: fill , put goods on
คำตรงข้าม: unload , unpack , take off cargo

take on cargo vi บรรทุก (สินค้า)
ความหมายเหมือนกับ: fill , put goods on
คำตรงข้าม: unload , unpack , take off cargo

take action vi ดำเนินการ

take part vi มีส่วน
คำตรงข้าม: abstain , forgo

take of idm สนใจ
ความหมายเหมือนกับ: give to

taker n ผู้รับ
ความหมายเหมือนกับ: acceptor

take part vi เข้าร่วม

take or send urgently vt พาหรือนำไปอย่างรีบเร่ง

take advantage of vt ฉวยโอกาส
ความหมายเหมือนกับ: grab , utilize

take possession of vt อนุญาตให้เข้ายึดครอง (ทางกฎหมาย)

take the place of vt เข้าแทนที่
ความหมายเหมือนกับ: replace , supplent

take around phrv ส่งไปทั่ว
ความหมายเหมือนกับ: go round , send around

takeaway adj เตรียมอาหารไปกินนอกบ้าน

takeaway n อาหารไปกินนอกบ้าน

take kindly phrv ไม่ชอบ (ตั้งแต่แรกพบ)
ความหมายเหมือนกับ: take to

take into phrv ต้อนรับเข้ามาในบ้าน

take trouble over phrv ทำอย่างถูกต้องและระมัดระวัง

able to take a joke idm เล่นตลกด้วยได้ (ใช้ can แทน able to ได้)

able to take just so much idm มีความอดทนจำกัด

able to take something idm สามารถอดทนได้

as a duck takes to water idm เป็นธรรมชาติ

at stake idm เสี่ยง

be taken in idm หลอกลวง

caretaker adj ที่เข้ามาดูแลชั่วคราว

caretaker n ผู้ที่รับจ้างดูแล
ความหมายเหมือนกับ: keeper , custodian

caretaker government n รัฐบาลชั่วคราวที่ตั้งขึ้นเพื่อรอการเลือกตั้งครั้งใหม่

do a double take idm มองดูซ้ำให้แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นเป็นจริง (คำไม่เป็นทางการ)

have what it takes idm สามารถทำ

give-and-take n การให้และรับอย่างยุติธรรม (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: compromise , balance

not take no for an answer idm ไม่อาจยอมรับคำปฏิเสธได้ (เป็นวิธีพูดแบบสุภาพ)

quick on the uptake idm เข้าใจเร็ว

slow on the uptake idm เข้าใจสิ่งต่างๆได้ช้า

That takes care of that idm มันเรียบร้อยดีแล้ว

intake n ปริมาณที่บริโภค
ความหมายเหมือนกับ: consumption , input

mistake about phrv คิดผิดเกี่ยวกับ
ความหมายเหมือนกับ: misconceive of

mistake for phrv เข้าใจผิดว่าเป็น
ความหมายเหมือนกับ: confuse with , take for

mistake n ความผิดพลาด
ความหมายเหมือนกับ: fault , error
คำตรงข้าม: accuracy

mistake n ความเข้าใจผิด
ความหมายเหมือนกับ: misunderstanding , misconception
คำตรงข้าม: understanding

mistake vt ทำให้เข้าใจผิด
ความหมายเหมือนกับ: misunderstand
คำตรงข้าม: understanding , perceive , apprehend

mistake vi ทำผิด
ความหมายเหมือนกับ: slip

mistaken adj ซึ่งเข้าใจผิด
ความหมายเหมือนกับ: wrong , misinformed , inaccurate
คำตรงข้าม: correct , perfect

mistaken adj ไม่เหมาะสม

mistakenly adv อย่างไม่เหมาะสม

out-take n ฟิล์มส่วนที่เสียและถูกตัดแยกออกมา

overtake vi ตามทัน
ความหมายเหมือนกับ: catch up with , overhaul

overtake vt ไล่ทัน
ความหมายเหมือนกับ: pass , outstrip

overtake vi ไล่ทัน
ความหมายเหมือนกับ: catch up with

overtake vt ตามทัน
ความหมายเหมือนกับ: catch up with , overhaul

overtake vt เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน
ความหมายเหมือนกับ: befall , happen

overtaken vi กริยาช่องที่ 3 ของ overtake

overtaken vt กริยาช่องที่ 3 ของ overtake

partake vt กินหรือดื่มร่วมกัน
ความหมายเหมือนกับ: taste

partake vi เข้าร่วม
ความหมายเหมือนกับ: participate , share , take
คำตรงข้าม: abstain , forgo

partaker n ผู้เข้าร่วม
ความหมายเหมือนกับ: sharer , participator

partake in phrv มีส่วนร่วมกับ
ความหมายเหมือนกับ: participate in

partake of phrv มีส่วนใน

partake of phrv มีคุณสมบัติของ

pull up stakes idm ละทิ้งถิ่นที่อยู่หรือที่ทำงาน

retake vt ยึดกลับคืน
ความหมายเหมือนกับ: recapture , retrieve

retake vt ถ่ายภาพอีก

retake n การถ่ายภาพอีก

retaken vt กริยาช่องที่ 3 ของ retake

have what it takes sl มีสิ่ง (จำเป็น) ในการทำบางสิ่ง

on the take sl รับสินบน

stake n เสาหลัก
ความหมายเหมือนกับ: pole , post , stick

stake n การประหารชีวิตแบบผูกติดกับเสาแล้วเผา

stake vt ปักเสา
ความหมายเหมือนกับ: pole , stick

stake vi ปักเขต
ความหมายเหมือนกับ: picket , tether

stake vt ผูกไว้กับเสา
ความหมายเหมือนกับ: hitch , tie

stake n เงินเดิมพัน
ความหมายเหมือนกับ: bet , wager

stake n ดอกเบี้ยหรือส่วนแบ่งผลประโยชน์
ความหมายเหมือนกับ: interest , share

stake vt วางเดิมพัน
ความหมายเหมือนกับ: bet , wager

stakeboat n เรือที่จอดไว้เป็นหลักเลี้ยวในการแข่งเรือ

stakeholder n ผู้ถือผลประโยชน์ร่วม
ความหมายเหมือนกับ: consignee , trustee

stakeholder n คนกลางที่ถือเงินเดิมพันสำหรับการพนัน

stakeout n การตรวจตราเป็นพิเศษโดยตำรวจ
ความหมายเหมือนกับ: surveillance

stakeout n สถานที่ซึ่งตำรวจตรวจตราเป็นพิเศษ

stakes n เงินรางวัลในการแข่งม้า

sweepstakes n การพนัน
ความหมายเหมือนกับ: lottery , gambling

sweepstakes n เงินรางวัลในการพนัน
ความหมายเหมือนกับ: prize money , reward

stake off phrv ปักเขตแบ่ง
ความหมายเหมือนกับ: stake out

stake on phrv วางเดิมพัน
ความหมายเหมือนกับ: be on , bet on , gamble on , stake upon , wager on

stake out phrv ปักเขต
ความหมายเหมือนกับ: stake off

stake out phrv อ้างสิทธิ์

stake upon phrv วางเดิมพัน
ความหมายเหมือนกับ: be on , bet on , gamble on , stake on , wager on

undertake vt สัญญา
ความหมายเหมือนกับ: promise , pledge

undertake vi สัญญา

undertake vi รับภาระ
ความหมายเหมือนกับ: engage

undertake vi รับรอง
ความหมายเหมือนกับ: warrant , guarantee

undertaken vi กริยาช่องที่ 3 ของ undertake

undertaken vt กริยาช่องที่ 3 ของ undertake

undertaker n สัปเหร่อ
ความหมายเหมือนกับ: mortician , funeral director

undertaker n ผู้รับผิดชอบ

uptake n ปล่องควัน
ความหมายเหมือนกับ: chimney , pipe

uptake n การดูดซึมและนำเข้าเนื้อเยื่อ (ทางชีววิทยา)
ความหมายเหมือนกับ: absorption

What do you take me for? phrv เข้าใจว่าฉันเป็นคนอย่างไร

risk-taker n นักเสี่ยงโชค
ความหมายเหมือนกับ: gamester , bettor , crapshooter

picture-taker n ช่างภาพ
ความหมายเหมือนกับ: cameraman , photographist

snuff taker n คนสูดยานัตถุ์

drug taker n ผู้ติดยาเสพติดค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top