ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

defecate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *defecate*, -defecate-

defecate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
defecate (vi.) กำจัดของเสียออกจากร่างกายทางทวารหนัก See also: อุจจาระ
defecate (vt.) ขับถ่าย (คำทางการ) See also: ถ่ายของเสีย Syn. excrete, pass, void
defecate (vi.) ขับถ่าย (คำทางการ) See also: ถ่ายของเสีย Syn. excrete, pass, void
English-Thai: HOPE Dictionary
defecate(เดฟ'ฟะเคท) vi. ถ่ายอุจจาระ. vt. ขจัดสิ่งโสโครกออก., See also: defecation n. ดูdefecate defecator n. ดูdefecate
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขับถ่าย (v.) defecate See also: purge, excrete Syn. ถ่าย, ระบาย
ขี้ (v.) defecate See also: evacuate, have an evacuation Syn. ถ่าย, อึ, ถ่ายอุจจาระ
ถ่ายอาจม (v.) defecate See also: evacuate Syn. ปลดทุกข์, อึ, ขี้, ไปทุ่ง, อุจจาระ
ถ่ายอุจจาระ (v.) defecate See also: evacuate Syn. ปลดทุกข์, อึ, ขี้, ไปทุ่ง, ถ่ายอาจม, อุจจาระ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He touches them, caresses them, examines them then makes them defecate into his mouth, but he does not swallow itเขาสัมผัสมัน, การสัมผัสพวกเขา,\ Nexamines ที่มัน... ...ต่อมาทำพวกเขาถ่ายอุจจาระเข้าไปในhis mouth, แต่เขาไม่กลืนมัน
I want the janitor to come vacuum up the ashes of Mike with his Dustbuster and when he dumps it outside, I want the rats to vomit and defecate on the ashes of Mike Chadway.แล้วให้พนักงานทำความสะอาด มาดูดกองขี้เถาหมอนั่นออกไป และพอเขาดูดไปโยนข้างนอก ให้พวกหนูทั้งหลายมาถ่ายของเสีย ลงบนกองขี้เถาไมค์ แชดเวย์
He insisted on inspecting their rumps and that they defecated before himเขายืนยันการตรวจสอบอย่างละเอียด rump and ของเขาทั้งหลาย ที่นั้นเขาถ่ายอุจจาระก่อนเขา
And in local news, a masked burglar broke into an area residence, defecated in the family dryer, and then exposed himself to a teenage girl.ข่าวท้องถิ่น มีขโมยสวมหน้ากาก บุกเข้าไปในบ้านคน แล้วขี้ใส่เครื่องอบผ้า และยังอวดของลับให้เด็กสาวเจ้าของบ้านดู
# Montgomery fell out of the sky # # and lodged himself down in the ground. # # how does he defecate?# # Montgomery fell out of the sky # # and lodged himself down in the ground.
# how does he defecate?# how does he defecate?
Babinski eats Dirac for breakfast and defecates Clarke-Maxwell.บาร์บินสกีกินดิเรกเป็นอาหารเช้า และขับถ่ายออกมาเป็นเคลิร์ก แมกซ์เวลล์
They'll believe anything he tells them, including that he can speak to dolphins or he doesn't urinate and defecate.พวกเขาจะเชื่อทุกๆสิ่ง รวมไปถึงเรื่องที่เขา พูดกับปลาโลมาได้ หรือกระทั่งเรื่องที่เขาไม่ฉี่หรืออึเลย

defecate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ē, ㄜ, 屙] defecate

defecate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขับถ่าย[v.] (khapthāi) EN: defecate ; purge ; excrete ; void ; void the bowels FR: éliminer ; rejeter
ขี้[v.] (khī) EN: defecate ; go to the toilet ; shit (vulg.) ; go to stool ; loosen the bowels FR: déféquer ; aller à la selle ; se soulager ; chier (vulg.) ; crotter (fam.)
ไปถ่าย[v. exp.] (pai thāi) EN: go to stool ; defecate ; move the bowels ; relieve oneself FR:
ไปทุ่ง[v. exp.] (pai thung) EN: go to stool ; defecate ; move the bowels ; relieve oneself FR: déféquer
ถ่ายอุจจาระ[v.] (thāi-utjāra) EN: defecate ; move one's bowels ; have a bowel movement ; do a poo ; evacuate FR: déféquer ; faire caca (fam.) ; chier (vulg.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า defecate
Back to top