ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

necessitate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *necessitate*, -necessitate-

necessitate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
necessitate (vt.) ทำให้ (บางสิ่ง) จำเป็น See also: ทำให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ Syn. need, require
English-Thai: HOPE Dictionary
necessitate(นะเซส'ทิเทท) vt. ทำให้จำเป็น,บังคับ., See also: necessitation n. necessitative adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
necessitate(vt) ทำให้จำเป็น,บังคับ,ทำให้เลี่ยงไม่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, except that your plan necessitated that we do actual plumbing.ยกเว้นแผนของคุณที่บังคับ ให้เราปลอมเป็นช่างประปา
If a testicle is severely twisted or de-gloved, it almost always necessitates removal.ถ้าลูกอัณฑะเป็นสิ่งที่ผิดศิลธรรมอย่างรุนแรง หรือการฉีกขาดของผิวหนัง มันแทบจะทำให้จำเป็นต้องเอาออกเสมอ
A winning strategy sometimes necessitates sacrifice.ยุทธศาตร์ที่ดีต้องมีการเสียสละบ้าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า necessitate
Back to top