shake

แปลว่า


vi เขย่า
คำที่เกี่ยวข้อง: สั่น , สั่นสะเทือน , หวั่นไหว , สะเทือนใจ
vt เขย่า
คำที่เกี่ยวข้อง: สั่น , โยก , ทำให้สั่น
vt ทำให้ตกใจและสะเทือนใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ว้าวุ่นใจ , ไม่มั่นคง
n การเขย่า
ความหมายเหมือนกับ: tremble , shiver
คำที่เกี่ยวข้อง: การสั่น , การโยก , การทำให้ตัวสั่น