ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blackmail

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blackmail*, -blackmail-

blackmail ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blackmail (n.) การขู่ว่าจะเปิดโปงความลับ
blackmail (vt.) หักหลัง See also: ขู่, ขู่กรรโชก Syn. extort, hold up, shake down
blackmailer (n.) ผู้ขู่ว่าจะเปิดโปงความลับ
English-Thai: HOPE Dictionary
blackmail(แบลค'เมล) {blackmailed,blackmailing,blackmails} t.,n. (การ) ขู่เข็ญเอาเงิน,ขู่เข็ญ, See also: blackmailer n. ดูblackmail, Syn. extortion
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
blackmailการกรรโชก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขู่กรรโชก (v.) blackmail See also: intimidate, extort Syn. ข่มขู่, ขู่, ข่มขวัญ, ขู่ขวัญ
แบล็คเมล์ (v.) blackmail See also: extort Syn. หักหลัง
แบล็คเมล์ (v.) blackmail See also: extort Syn. หักหลัง
แบล็คเมล์ (v.) blackmail See also: extort Syn. หักหลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And let me tell you, Favell, blackmail is not much of a profession.จะบอกให้นะฟาเวล การเเบล็คเมล์นั้นไม่เป็นมืออาชีพ
Nobody could blackmail me.ไม่มีใครแบล็กเมล์ฉันได้หรอก
But you've been paying blackmail for over a year now to keep that story out of the papers.แต่คุณต้องจ่ายเงิน สำหรับค่าแบล็กเมล์กว่าปีนี้ เพื่อให้เรื่องราวนี้ไม่แดงออกมา
You've all admitted how he's been able to blackmail you.คุณก็รู้อยู่ว่าเขาแบล็กเมล์คุณคุณยังไง
Were you assisting him to blackmail us?คุณคอยช่วยเขาในการแบล็กเมล์พวกเราใช่ไหม?
It seemed to me the best way to do it and to free all of you from the same burden of blackmail was to get everyone face to face, confront Mr. Boddy with his crimes, and then turn him over to the police.แล้วมันเหมือนจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด และมันปลดปล่อยทุกคน ออกจากการแบล็กเมล์ โดยให้พวกคุณมาร่วมกัน
Were you planning to blackmail him, Wadsworth?คุณวางแผนที่จะแบล็กเมล์เขาเหรอ วัดส์เวิร์ท?
Before he could blackmail anyone,ก่อนที่เขาจะแบล็กเมล์ทุกคน
If you're trying to blackmail me, it's not gonna work.ถ้าคุณกำลังพยายามแบล็กเมลฉัน มันไม่เวิร์คหรอก
If you're trying to blackmail me... it's not gonna work.ถ้าคุณกำลังพยายามแบล็กเมลฉัน มันไม่เวิร์คหรอก
He'll blackmail customers and film them with whoresเขาข่มขู่เอาเงินลูกค้า โดยใช้หนังที่่แอบถ่ายลูกค้านอนกับหญิงขายบริการ
I need this creep to help me blackmail Her Majesty's government.ฉันต้องการไอ้โรคจิตนี่ ช่วยฉันแบลคเมล์รัฐบาล

blackmail ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勒索罪[lè suǒ zuì, ㄌㄜˋ ㄙㄨㄛˇ ㄗㄨㄟˋ, 勒索罪] blackmail
黑信[hēi xìn, ㄏㄟ ㄒㄧㄣˋ, 黑信] blackmail
敲诈勒索罪[qiāo zhà lè suǒ zuì, ㄑㄧㄠ ㄓㄚˋ ㄌㄜˋ ㄙㄨㄛˇ ㄗㄨㄟˋ, 敲诈勒索罪 / 敲詐勒索罪] extortion and blackmail
讹诈[é zhà, ㄜˊ ㄓㄚˋ, 讹诈 / 訛詐] extort under false pretences; blackmail; bluff; defraud

blackmail ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
脅し取る[おどしとる, odoshitoru] (v5r,vt) to extort (money); to blackmail
強請[きょうせい;ごうせい, kyousei ; gousei] (n,vs) blackmail; extortion; persistent demand
恐喝[きょうかつ, kyoukatsu] (n,vs) blackmail; extortion; threat (to extort money); (P)
美人局[つつもたせ(gikun), tsutsumotase (gikun)] (n) scheme in which a man and woman trick another man into a compromising situation for blackmail; badger game
集中日[しゅうちゅうび, shuuchuubi] (n) day on which many companies hold shareholders meetings (to limit disruption by would-be blackmailers)

blackmail ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำโชก[v.] (kamchōk) EN: extort ; blackmail ; racketeer FR: extorquer ; racketter ; faire chanter
กรรโชก[v.] (kanchōk) EN: extort ; blackmail ; racketeer FR: extorquer ; racketter ; faire chanter
กันโชก[v.] (kanchōk) EN: extort ; blackmail ; racketeer FR: extorquer ; racketter ; faire chanter
ขู่กรรโชก[v.] (khūkanchōk) EN: blackmail ; intimidate ; extort FR: extorquer ; racketter
รีดเอาทรัพย์[n.] (rītaosap) EN: blackmail FR:
กรรโชกทรัพย์[v. exp.] (kanchōk sap) EN: obtain property by extorsion/blackmail FR:
นักขู่กรรโชก[n. exp.] (nak khūkanc) EN: blackmailer FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blackmail
Back to top