ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cast

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cast*, -cast-

cast ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cast (n.) การคำนวณ Syn. computation, calculation
cast (n.) การทำนาย Syn. forecast
cast (n.) การโยน See also: การขว้าง Syn. throwing
cast (vt.) คำนวณ Syn. calculate, compute
cast (vt.) จับฉลาก Syn. draw
cast (n.) ชนิด See also: ประเภท, แบบ Syn. kind, sort, style
cast (n.) โชคชะตา Syn. fortune, lot
cast (vt.) ทำนาย Syn. forecast
cast (vt.) ทิ้ง Syn. throw away
cast (vt.) มองตรงไปยัง
cast (vt.) โยน See also: ขว้าง Syn. hurl, throw
cast (vt.) เลือกตัวละคร
cast (n.) สิ่งที่ได้จากการหลอม
cast (n.) สิ่งภายนอก Syn. appearance
cast (vt.) หลอม Syn. form
cast about (phrv.) ค้นหา See also: คิดหา, มองหา Syn. beat about
cast alight (phrv.) เป็นที่ยอมรับ See also: เป็นที่นิยม Syn. set alight
cast around (phrv.) ค้นหา See also: คิดหา, มองหา, พยายามหา Syn. beat about
cast aside (phrv.) ละทิ้ง See also: ล้มเลิก Syn. discard, reject
cast aside (phrv.) ละทิ้ง See also: กำจัด, ทิ้งไป, เหวี่ยงทิ้ง Syn. cast away, discard
cast away (phrv.) ละทิ้ง See also: กำจัด, ทิ้งไป, เหวี่ยงทิ้ง Syn. cast aside, discard
cast away (phrv.) เลิกติดต่อกับ Syn. cast aside
cast back (phrv.) หันกลับไปยัง See also: กลับไปสู่ Syn. throw back
cast back (phrv.) ประพฤติตัวเหมือน (ญาติหรือบรรพบุรุษ) See also: เหมือนกับ (ญาติหรือบรรพบุรุษ) Syn. throw back
cast before (phrv.) เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ See also: ไม่มีประโยชน์, ไร้ความหมาย
cast down (phrv.) เสียใจกับ See also: เศร้าใจกับ, สะเทือนใจกับ
cast down (phrv.) ทำลาย See also: ทำให้ย่อยยับ, ทำให้แพ้ Syn. throw down
cast down (phrv.) หมดกำลังใจ See also: หมดชีวิตชีวา, ท้อถอย
cast in (phrv.) มอบบทบาท See also: ให้รับบท
cast in (phrv.) ใช้คำพูดแสดงความหมาย Syn. recast in
cast in with (phrv.) ตัดสินใจเข้าร่วม See also: ร่วมชะตากรรม Syn. fling in with, throw in with
cast iron (n.) เหล็กชนิดหนึ่งมีคาร์บอนสูงทำให้แข็งแต่เปราะง่าย
cast off (phrv.) ทิ้ง See also: ละทิ้ง, เหวี่ยงทิ้ง, ขว้างทิ้ง Syn. cast aside, fling aside, fling off, lay off, leave off, shake off, throw aside, throw off, toss aside, toss off
cast off (phrv.) ไม่สวมอีกต่อไป (เสื้อผ้า) See also: ทิ้ง, เอาไปทิ้ง
cast off (phrv.) เลิกคบกับ Syn. cast aside
cast off (phrv.) เป็นอิสระจาก See also: เลิกจาก
cast off (phrv.) ลอกออก See also: ลอกคราบ Syn. shuffle off, slough off
cast off (phrv.) ปลดเชือกเรือ
cast on (phrv.) สงสัยในเรื่อง See also: สงสัยเกี่ยวกับ Syn. throw on
cast on (phrv.) ทำให้เกิดเงาทอดลงบน Syn. cast over, throw on, throw over
English-Thai: HOPE Dictionary
cast(คาสทฺ) {cast,cast,casting,casts} v.,n. (การ) ขว้าง,ทิ้ง,เหวี่ยง,โยน,หว่าน,เปลื้อง,ปลด,ลอก (คราบ) ,ทอด (แสง,เงา,สายตา) ,ปลด,ลง,หย่อน,ทำนาย,หล่อ,ให้กำเนิด,ปฎิเสธ,ไล่ออก,ให้,จัดการ,เลือก (คนแสดง) ,คำนวณ,วางแผน,ข้าง,หล่อแบบ,คำนวณ,บวก,ทำนาย,ตรวจหา คำศัพท์ย่อย:
cast anchorn. การทอดสมอเรือ
cast ironn. โลหะผสมของเหล็กคาร์บอนและธาตุอื่น ๆ ,เหล็กหล่อ
cast steeln. เหล็กกล้าหล่อ
cast-ironadj. ทำด้วยเหล็กหล่อ,แข็งแกร่ง,ไม่ยอมแพ้
castanets(แคสทะเนทส์') n. ลูกกลมไม้สองลูกสำหรับเคาะประกอบดนตรี'
castaway(แคส'ทะเวย์) n. คนเรือแตก,คนนอกกฎหมาย adj. ล่องลอย,เรือแตก,ถูกทิ้งขว้าง, Syn. pariah,outcast
caste(คาสทฺ) n. วรรณะ,ชั้น,วงศ์ตระกูล,กลุ่มของสังคม,ฐานะในสังคม adj. เกี่ยวกับชั้นวรรณะ, Syn. class,status
castellan(แคส'ทะลัน,เคสเทล'ลัน) n. เจ้าปราสาท
castellated(แคส'ทะเลทิด) adj. สร้างคล้ายปราสาท,มีหลายปราสาท
caster(คาส'เทอะ) n. คนขว้าง,สิ่งขว้าง,กระปุกเกลือ (พริกไทยน้ำตาล), Syn. castor
castigate(แคส'ทิเกท) {castigated,castigating,castigates} vt. ทำโทษเพื่อดัดสันดาน,วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: castigation n. ดูcastigate castigator n. ดูcastigate
casting(แคส'ทิง) n. กระบวนการหล่อ,สิ่งที่ถูกหล่อออกมา,การขว้าง,การโยน,การกำหนดบท,การทอดแห,, Syn. hurl
castle(คาส'เซิล) {castled,castling,castles} n. ประสาท,คฤหาสน์,ป้อมปราการ,ตัวหมากรุกฝรั่งที่เทียบเท่ากับเรือของหมากรุกไทย,สถานหลบภัยที่ปลอดภัย vt. ใส่ในป้อมปราการ,ใช้เรือคุ้มครองขน, Syn. palace
castle buildern. นักฝันหวาน, Syn. daydreamer
castle in spainn. วิมานในอากาศ,การฝันหวาน, Syn. daydream
castle in the airn. วิมานในอากาศ,การฝันหวาน, Syn. daydream
castor(คาส'เทอะ) n. ต้นละหุ่ง
castor beann. เมล็ดละหุ่ง,ต้นละหุ่ง
castor oiln. น้ำมันละหุ่ง ใช้เป็นยาถ่าย
castrate(แคส'เทรท) vt. ตอน,ตัดเอาลูกอันฑะทั้งสองออก,ตัดเอารังไข่ทั้งสองออก,ขจัด,ตัดตอนแก้ไข, See also: castration n. ดูcastrate castrator n. ดูcastrate, Syn. geld,unsex
castration complexn. โรคกลัวสูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
English-Thai: Nontri Dictionary
cast(n) รูปหล่อ,การขว้าง,การเลือกตัวละคร,การทอดลูกเต๋า,การคำนวณ
CAST cast iron(n) เหล็กหล่อ
CAST-cast-iron(adj) ทำด้วยเหล็กหล่อ,แข็งแกร่ง
castanets(n) ฉิ่ง
castaway(adj) ถูกทิ้ง,ล่องลอย,ถูกลอยแพ
caste(n) ตระกูล,ชั้น,วรรณะ,ฐานะทางสังคม
caster(n) ผู้ขว้าง,ช่างหล่อ,ลูกล้อเลื่อน,เครื่องพวง,กระปุกเครื่องปรุง
castigate(vt) ดุว่า,ดัดนิสัย,ลงโทษ,เฆี่ยนตี
casting(n) การโยน,การทอดแห,การขว้าง,การหล่อ,การเลือกนักแสดง
castle(n) คฤหาสน์,ปราสาท,ป้อมปราการ
castor(n) ลูกล้อเลื่อน,เครื่องพวง
CASTOR castor bean(n) เมล็ดละหุ่ง
castrate(vt) ตอนสัตว์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cast๑. เฝือก๒. ชิ้นหล่อ๓. หล่อ, เหวี่ยง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
casteวรรณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
caster angle; castor angleคาสเตอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
castingการหล่อ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
casting voteการออกเสียงชี้ขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
castrate๑. ตัดต่อมบ่งเพศ, ตอน [มีความหมายเหมือนกับ desexualise; desexualize ๑ และ gonadectomise; gonadectomize; unsex]๒. ผู้ถูกทำหมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
castrationการทำหมัน, การตอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cast Cutter, Electricเลื่อยตัดเฝือกชนิดไฟฟ้า [การแพทย์]
Cast Iron เหล็กหล่อ เหล็กที่มีธาตุถ่านผสมอยู่ตั้งแต่ร้อยละ 2 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก [สิ่งแวดล้อม]
Cast-ironเหล็กหล่อ [TU Subject Heading]
Casteวรรณะ [TU Subject Heading]
Castellanusแคสเตลลานัส (cas) [อุตุนิยมวิทยา]
Castingการคัดเลือกตัวแสดง [TU Subject Heading]
Castleคาสเซิล, คฤหาสน์ ปราสาท [อื่นๆ]
Castor Beanละหุ่ง,เมล็ดละหุ่ง [การแพทย์]
Castor oilน้ำมันละหุ่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Castrateตอน [การแพทย์]
Castrationการตอน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตลบ (v.) cast See also: throw back, turn back, pull back Syn. ยกกลับ, หกกลับ, ย้อนกลับ
ทอด (v.) cast See also: drop Syn. พาด, เหยียด
ยกกลับ (v.) cast See also: throw back, turn back, pull back Syn. หกกลับ, ย้อนกลับ
หล่อ (v.) cast See also: mold
ทอดสายตา (v.) cast a look See also: look at Syn. ทอดตา, ทิ้งสายตา
ทิ้งสายตา (v.) cast a look See also: look at Syn. ทอดตา
เหวี่ยงแห (v.) cast a net Syn. ทอดแห
เหวี่ยงแห (v.) cast a net See also: generalize, (talk) in general terms
ทอดเงา (v.) cast a shadow See also: throw a shadow, shade
ทอดสมอ (v.) cast anchor See also: drop anchor Syn. ทิ้งสมอ Ops. ถอนสมอ
เหล็กถลุง (n.) cast iron See also: malleable iron, pig iron Syn. เหล็กหลอม
เหล็กหล่อ (n.) cast iron See also: malleable iron, pig iron Syn. เหล็กหลอม, เหล็กถลุง
เหล็กหลอม (n.) cast iron See also: malleable iron, pig iron Syn. เหล็กถลุง
เสี่ยงทาย (v.) cast lots
ตลบนก (v.) cast over a bird
ชนชั้นวรรณะ (n.) caste See also: grade, level, degree, caste, row, rank, class Syn. ชั้น, ชาติชั้น, ชนชั้น
ชาติชั้น (n.) caste Syn. วรรณะ, ชนชั้น, ชาติชั้นวรรณะ
ชาติชั้น (n.) caste See also: grade, level, degree, caste, row, rank, class Syn. ชั้น, ชนชั้น, ชนชั้นวรรณะ
ชาติชั้นวรรณะ (n.) caste Syn. วรรณะ, ชนชั้น, ชาติชั้น
วรรณ (n.) caste Syn. วรรณะ, ชนชั้น, ชาติชั้น, ชาติชั้นวรรณะ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Have you heard the weather forecast?คุณได้ฟังพยากรณ์อากาศไหม
She guided the tourists around the castleเธอนำนักท่องเที่ยวชมรอบๆ ปราสาท
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And then the Christian God will be cast down and forgotten.แล้วพระเจ้าคริสเตียน จะถูกโยนลงและลืม
They forgot all shame and honor and cast off the civilization and science we had created, and shut the lid of the Pandora's Box they themselves had opened.พวกเขาลืมความละอายใจ และเกียรติยศ ชื่อเสียง... ...และ โยนวิทยาศาสตร์ และ อารยธรรมที่เราได้สร้างขึ้นทิ้ง และ ปิดกล่องแพนโดร่า ที่พวกเขาได้ทำการเปิดขึ้นเอง
A spokesman for the Oscar-nominated actress said she was devastated and that it cast a pall over the upcoming Academy Award ceremony.โฆษกรางวัลออสการ์กล่าวว่า เธอเศร้ามาก... ทำให้ความกระตึอรีอร้นในงาน รับรางวัลที่จะมาถึง จางลงไป
We'll feature Gale's cast. My cast is only interesting until the hero shows up.ชายหนุ่มคนนี้ได้คบหากับลูกสาวผมอยู่
# To cast me off so discourteously,To cast me off so discourteously,
They cast a spell on you, you know, thejews.พวกนี้มีอำนาจเหมือนเชื้อโรค
I'll pull you out of that one-bunk Hilton and cast you down with the Sodomites.ผมจะดึงคุณออกจากที่หนึ่งสองชั้นโรงแรมฮิลตัน และโยนคุณลงกับกะเทยที่
The time has come to cast aside these bonds and to elevate our consciousness to a higher plane.เวลาที่จะปลดเปลื้องเพื่อยกระดับ ความรู้สึกนึกคิดของเรา.
But now, the first intruder to be a former cast member.แต่นั่นก็ยังเทียบไม่ได้กับ การฝ่าด่านครั้งล่าสุด - โดยผู้บุกรุกที่เคยร่วมแสดง
Made a cast of this after we set the table.นี่ถ่ายหลังจากเราจัดโต๊ะเรียบร้อยแล้ว
Most often they are over before they start, although they cast a light on the future and make the person who originated them unforgettable.Most often they are over before they start, although they cast a light on the future and make the person who originated them unforgettable.
Sir Te believes it's a ploy to cast suspicion on Governor Yu.ท่านทีเชื่อว่ามันเป็นแผน สร้่างความสงสัยให้สงสัยผู้ว่าฯ ยู

cast ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摈弃[bìn qì, ㄅㄧㄣˋ ㄑㄧˋ, 摈弃 / 擯棄] abandon; discard; cast away
[piē, ㄆㄧㄝ, 撇] cast away
[piǎo, ㄆㄧㄠˇ, 瞟] cast a glance
旁敲侧击[páng qiāo cè jī, ㄆㄤˊ ㄑㄧㄠ ㄘㄜˋ ㄐㄧ, 旁敲侧击 / 旁敲側擊] glancing knock, sideways stroke (成语 saw); fig. circuitous attack in words or writing; to attack by innuendo; to satirize; to cast oblique aspersions
撇下[piē xia, ㄆㄧㄝ ㄒㄧㄚ˙, 撇下] to cast away
[tuì, ㄊㄨㄟˋ, 蜕 / 蛻] skin cast off during moulting; exuvium; to pupate; to moult; to slough; to cast off an old skin or shell
蜕皮[tuì pí, ㄊㄨㄟˋ ㄆㄧˊ, 蜕皮 / 蛻皮] skin cast off during moulting; exuvium; to pupate; to moult; to slough; to cast off an old skin or shell
美国广播公司[Měi guó guǎng bō gōng sī, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄍㄨㄥ ㄙ, 美国广播公司 / 美國廣播公司] ABC (American Broadcasting Corporation)
反唇相讥[fǎn chún xiāng jī, ㄈㄢˇ ㄔㄨㄣˊ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ, 反唇相讥 / 反唇相譏] answer back sarcastically
英国广播公司[Yīng guó Guǎng bō Gōng sī, ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄍㄨㄥ ㄙ, 英国广播公司 / 英國廣播公司] British Broadcasting Corporation; BBC
英国广播电台[Yīng guó Guǎng bō Diàn tái, ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄞˊ, 英国广播电台 / 英國廣播電台] British Broadcasting Corporation; BBC
广播[guǎng bō, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ, 广播 / 廣播] broadcast; widely spread
广播和未知服务器[guǎng bō hé wèi zhī fú wù qì, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄏㄜˊ ㄨㄟˋ ㄓ ㄈㄨˊ ˋ ㄑㄧˋ, 广播和未知服务器 / 廣播和未知服務器] Broadcast and Unknown Server; BUS
广播地址[guǎng bō dì zhǐ, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧˋ ㄓˇ, 广播地址 / 廣播地址] broadcast address
广播室[guǎng bō shì, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄕˋ, 广播室 / 廣播室] broadcasting room
广播网路[guǎng bō wǎng lù, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 广播网路 / 廣播網路] broadcast network
播放[bō fàng, ㄅㄛ ㄈㄤˋ, 播放] broadcast; transmit
播送[bō sòng, ㄅㄛ ㄙㄨㄥˋ, 播送] broadcast; transmit; beam
演播[yǎn bō, ㄧㄢˇ ㄅㄛ, 演播] broadcast performance; televised or podcast lecture
演播室[yǎn bō shì, ㄧㄢˇ ㄅㄛ ㄕˋ, 演播室] broadcasting studio
坎塔布连山脉[Kǎn tǎ bù lián shān mài, ㄎㄢˇ ㄊㄚˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, 坎塔布连山脉 / 坎塔布連山脈] Cantabrian mountain range in north Spain dividing Asturias from Castilla-Leon
卡斯特利翁[Kǎ sī tè lì wēng, ㄎㄚˇ ㄙ ㄊㄜˋ ㄌㄧˋ , 卡斯特利翁] Castellón
卡斯翠[Kǎ sī cuì, ㄎㄚˇ ㄙ ㄘㄨㄟˋ, 卡斯翠] Castries (capital of Saint Lucia)
卡斯蒂利亚[Kǎ sī dì lì yà, ㄎㄚˇ ㄙ ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, 卡斯蒂利亚 / 卡斯蒂利亞] Castilla, old Spanish kingdom; modern Spanish provinces of Castilla-Leon and Castilla-La Mancha
卡斯蒂利亚・莱昂[Kǎ sī dì lì yà, ㄎㄚˇ ㄙ ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ· lai2 ang2, 卡斯蒂利亚・莱昂 / 卡斯蒂利亞・萊卬] Castilla-Leon, north Spanish province
城堡[chéng bǎo, ㄔㄥˊ ㄅㄠˇ, 城堡] castle; rook (chess piece)
[yān, ㄧㄢ, 奄] castrate; to delay
宫刑[gōng xíng, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄥˊ, 宫刑 / 宮刑] castration
种姓[zhǒng xìng, ㄓㄨㄥˇ ㄒㄧㄥˋ, 种姓 / 種姓] caste (traditional Indian social division)
种姓制[zhǒng xìng zhì, ㄓㄨㄥˇ ㄒㄧㄥˋ ㄓˋ, 种姓制 / 種姓制] caste system (traditional Indian social division)
轮脚[lún jiǎo, ㄌㄨㄣˊ ㄐㄧㄠˇ, 轮脚 / 輪腳] caster (furniture wheel)
[bì, ㄅㄧˋ, 萆] castor seed
蓖麻[bì má, ㄅㄧˋ ㄇㄚˊ, 蓖麻] castor-oil plant
蓖麻籽[bì má zǐ, ㄅㄧˋ ㄇㄚˊ ㄗˇ, 蓖麻籽] castor beans
[yān, ㄧㄢ, 阉 / 閹] castrate
腐刑[fǔ xíng, ㄈㄨˇ ㄒㄧㄥˊ, 腐刑] castration (a form of punishment during the Han period)
阉割[yān gē, ㄧㄢ ㄍㄜ, 阉割 / 閹割] castration
好事[hǎo shì, ㄏㄠˇ ㄕˋ, 好事] good action, deed, thing or work (also sarcastic, "a fine thing indeed"); charity; happy occasion; Daoist or Buddhist ceremony for the souls of the dead
阴天[yīn tiān, ㄊㄧㄢ, 阴天 / 陰天] cloudy day; overcast sky
唾余[tuò yú, ㄊㄨㄛˋ ㄩˊ, 唾余 / 唾餘] crumbs from the table of one's master; castoffs; bits of rubbish; idle talk; casual remarks

cast ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カンペ[, kanpe] (n) (abbr) (See カンニングペーパー) large sketchbook used during TV filming to notify the cast of special stage direction, relay messages, etc.; cue card
ギプス包帯[ギプスほうたい, gipusu houtai] (n) plaster cast
ジンギスカン鍋[ジンギスカンなべ, jingisukan nabe] (n) slotted dome cast iron grill for preparing the Genghis Khan dish
はたと[, hatato] (adv) suddenly; sharply (to cast a glance, to make a sound)
俯く(P);俯向く;うつ向く[うつむく, utsumuku] (v5k) to hang one's head in shame; to look downward; to cast one's eyes down; (P)
傾け倒す[かたむけたおす, katamuketaosu] (v5s) to cast down; to lay low
入れる(P);容れる;函れる[いれる, ireru] (v1,vt) (1) to put in; to let in; to take in; to bring in; to insert; to set (a jewel, etc.); to ink in (e.g. a tattoo); (2) to admit; to accept; to employ; to hire; (3) (esp. 容れる) to accept; to comply; to grant; to adopt (a policy, etc.); to take (advice, etc.); to listen to; to pay attention to; (4) to include; (5) to pay (one's rent, etc.); (6) to cast (a vote); (7) (See 淹れる) to make (tea, coffee, etc.); (8) to turn on (a switch, etc.); (9) to send (a fax); to call; (P)
切り捨てる(P);切捨てる;斬り捨てる[きりすてる, kirisuteru] (v1,vt) (1) to cut down; to slay; (2) to truncate; to round down; to round off; (3) to omit; to discard; to cast away; (P)
可鍛鋳鉄[かたんちゅうてつ, katanchuutetsu] (n) malleable cast iron
尻目にかける;尻目に懸ける[しりめにかける, shirimenikakeru] (exp,v1) (1) to look askance (at); to look contemptuously; to look down on; (2) (arch) to cast an amorous glance at
己を枉ぐ[おのれをまぐ, onorewomagu] (exp) (arch) to cast aside one's beliefs and doctrines
己を虚しゅうする[おのれをむなしゅうする, onorewomunashuusuru] (exp) (arch) to cast aside one's prejudices
影がさす;影が差す;影が射す[かげがさす, kagegasasu] (exp,v5s) (1) to cast a shadow; to appear; (2) to loom (of a threat, etc.); to manifest (of symptoms, etc.)
影を落とす[かげをおとす, kagewootosu] (exp,v5s) to cast a shadow (lit. or figurative)
打ち込む(P);ぶち込む[うちこむ(打ち込む)(P);ぶちこむ, uchikomu ( uchikomu )(P); buchikomu] (v5m) to drive in (e.g. nail, stake); to devote oneself to; to shoot into; to smash; to throw into; to cast into; (P)
投げる[なげる, nageru] (v1,vt) (1) to throw; to cast away; (2) to face defeat; to give up; (P)
振る[ぶる, buru] (v5r,vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P)
捨てる(P);棄てる[すてる, suteru] (v1,vt) to throw away; to cast aside; to abandon; to resign; to break up with (someone); (P)
洋上投票[ようじょうとうひょう, youjoutouhyou] (n) on-the-sea ballot (votes cast in a federal election by ships' crewmen and sent by fax)
目を伏せる[めをふせる, mewofuseru] (exp,v1) to cast down one's eyes
突っ放す[つっぱなす, tsuppanasu] (v5s,vt) to thrust or cast away; to look upon with detachment
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P)
蜂の巣[はちのす, hachinosu] (n) (1) beehive; hive; honeycomb; (2) (id) something full of holes; swiss cheese; (3) {food} cow reticulum; wall of the cow's second stomach; (4) (obs) cast iron anvil stand
鋳込む[いこむ, ikomu] (v5m,vt) to cast in a mold (mould)
鋳鉄[ちゅうてつ, chuutetsu] (n) cast iron
鋳鋼[ちゅうこう, chuukou] (n) cast steel
顔ぶれ(P);顔触れ(P)[かおぶれ, kaobure] (n) (1) personnel; members; lineup (of a team); roster; cast (of a play); (2) announcement of next day's match-ups (sumo); (P)
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK
アナログ放送[アナログほうそう, anarogu housou] (n) analog broadcasting
アメリカビーバー[, amerikabi-ba-] (n) American beaver (Castor canadensis)
イギリス放送協会[イギリスほうそうきょうかい, igirisu housoukyoukai] (n) British Broadcasting Corporation; BBC
いた椎[いたじい;イタジイ, itajii ; itajii] (n) (uk) (See すだ椎) Castanopsis sieboldii (species of chinquapin)
インターネット放送[インターネットほうそう, inta-netto housou] (n) Webcast; Internet broadcast
ヴァルナ;バルナ[, varuna ; baruna] (n) varna (each of the four Hindu castes)
オールスター[, o-rusuta-] (n) all-star (cast)
オールスターキャスト[, o-rusuta-kyasuto] (n) all-star cast; (P)
お山の大将;御山の大将[おやまのたいしょう, oyamanotaishou] (n) king of the castle; king of the mountain
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine
Japanese-English: COMDICT Dictionary
キャスト[きゃすと, kyasuto] cast (vs)
シングルキャスト[しんぐるきゃすと, shingurukyasuto] single cast
グループ同報[グループどうほう, guru-pu douhou] group broadcast
一斉送信[ひとずみそうしん, hitozumisoushin] broadcast
同報[どうほう, douhou] broadcast, multi-destination delivery
同報伝送[どうほうでんそう, douhoudensou] broadcast transmission
同報通信[どうほうつうしん, douhoutsuushin] broadcast communication (vs)
地上波放送[ちじょうはほうそう, chijouhahousou] airborne broadcasting (as opposed to cable, e.g.)
多方向展開[たほうこうてんかい, tahoukoutenkai] multicasting
放送テレビ[ほうそうテレビ, housou terebi] broadcast (as opposed to cable) television
放送形式[ほうそうけいしき, housoukeishiki] broadcast format (TV)
放送業界[ほうそうぎょうかい, housougyoukai] broadcasting industry
衛星放送[えいせいほうそう, eiseihousou] satellite broadcasting
計画評価[けいかくひょうか, keikakuhyouka] forecasting
計算[けいさん, keisan] count (vs), calculation, forecast
通信衛星[つうしんえいせい, tsuushin'eisei] communication satellite, Broadcast Satellite, BS
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
占う[うらなう, uranau] Thai: ทำนาย English: to forecast
放送[ほうそう, housou] Thai: การกระจายเสียง English: broadcast

cast ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบ้า[n.] (bao) EN: cast ; crucible FR: creuset [m]
ชม้อย[v.] (chamøi) EN: coy ; glance sideways ; cast sidelong glances FR: faire les yeux doux
เฝือก[n.] (feūak) EN: splint ; cast FR: attelle [f] ; plâtre [m] ; gouttière [f] ; éclisse [f] (vx)
แห[n.] (haē) EN: fishnet ; cast net ; net FR: filet de pêche [m] ; épervier [m]
เหิม[v.] (hoēm) EN: become bold ; gain courage ; run wild ; take liberties ; be unscrupulous ; cast off restraints FR:
เข้าเฝือก[v.] (khaofeūak) EN: apply a splint ; put in a cast FR:
คัดตัว[v. exp.] (khat tūa) EN: select ; cast FR: sélectionner
คัดตัวแสดง[v. exp.] (khat tūa sa) EN: cast FR:
ขว้าง[v.] (khwāng) EN: throw ; cast ; toss ; fling ; pitch ; hurl ; dash FR: lancer ; jeter ; projeter
ขว้างหิน[v. exp.] (khwāng hin) EN: throw a stone ; cast a stone ; hurl a stone ; fling a stone FR: jeter des pierres ; lancer des pierres
ขว้างทิ้ง[v. exp.] (khwāng thin) EN: throw away ; cast aside ; hurl ; chuck ; pitch ; toss ; fling FR:
กวาดสายตา[v. exp.] (kwāt saītā) EN: look around ; sweep with one's gaze ; glance one's eye over ; cast one's eyes around FR:
กวาดตา[v. exp.] (kwāttā) EN: sweep one's eyes (over) ; look around ; glance around ; cast one's eyes around FR: balayer du regard
เหล็กหล่อ[n.] (lek lø) EN: cast iron ; malleable iron ; pig iron FR: fonte [f]
หล่อ[v.] (lø) EN: cast ; mould ; shape ; found FR: couler ; mouler ; fondre
ลงคะแนน[v. exp.] (long khanaē) EN: vote ; ballot ; elect ; cast a ballot FR: voter ; élire ; exprimer son suffrage
ลงคะแนนเสียง[v. exp.] (long khanaē) EN: vote for ; elect ; cast one's vote ; ballot ; opt FR: voter pour ; élire ; choisir
ลงมติ[v. exp.] (long mati) EN: vote ; cast one's vote ; decide ( by vote) ; resolve ; pass a resolution ; come to a decision FR: approuver une résolution
หล่อระฆัง[v. exp.] (lø rakhang) EN: cast a bell FR: fondre un cloche
ไม่เลือกใคร[v. exp.] (mai leūak k) EN: cast a blank vote FR: voter blanc ; ne pas exprimer de vote
ไม่ลงคะแนน[v. exp.] (mai long kh) EN: cast a blank vote FR: voter blanc ; ne pas exprimer de vote
ออกเสียง[v.] (øksīeng) EN: vote ; vote by voice; cast a ballot ; voice one's opinion FR: voter ; voter à voix haute
ออกเสียงเลือกตั้ง[v.] (øksīeng leū) EN: vote ; vote by voice; cast a ballot FR: voter ; voter à voix haute
ปา[v.] (pā) EN: throw ; fling ; cast ; hurl FR:
ผูกดวง[v. exp.] (phūk dūang) EN: cast a horoscope FR: faire l'horoscope
ผู้ออกเสียง[n.] (phū øksīeng) EN: voter ; vote cast FR: électeur [m] ; électrice [f] ; votant [m] ; votante [f]
พูดกระทบ[v. exp.] (phūt kratho) EN: make disparaging remarks ; cast aspersions (on) ; have a sharp tongue FR:
ปราย[v.] (prāi) EN: scatter ; strew ; cast about ; sow FR:
ปรายตา[v. exp.] (prāi tā) EN: cast one's eyes on/at ; glance FR:
รายนามผู้แสดง[n. exp.] (rāi nām phū) EN: cast FR:
สะกด[v.] (sakot) EN: hypnotize ; mesmerize ; put in a trance ; put to sleep ; cast a spell FR: hypnotiser
ซัด[v.] (sat) EN: throw ; cast ; fling ; hurl FR: jeter ; lancer
เสก[v.] (sēk) EN: consecrate ; recite an incantation over ; pronounce incantations ; pronounce an incantation over ; make a spell ; cast a spell on ; put a spell on FR: bénir ; sanctifier ; consacrer
สีซอให้ควายฟัง[v.] (sīsøhaikhwā) EN: Cast pearls before swine. ; Water off a duck's back. FR:
ตลบ[v.] (talop) EN: cast ; throw back ; turn back ; pull back FR:
ตลบนก[v.] (talopnok) EN: snare a bird in a net ; cast over a bird FR:
ตัดรัก[v. exp.] (tat rak) EN: cast off (a lover) ; jilt ; break off ; withdraw one's love from ; stop loving FR: rompre ; se séparer
ตัดสวาท[v. exp.] (tat sawāt) EN: cast off (a lover) ; jilt ; terminate sexual relations FR:
ทำคุณ[v.] (thamkhun) EN: carry out the sorcery ; cast a spell on/over FR:
ทิ้งขว้าง[v.] (thingkhwāng) EN: cast aside ; throw away ; abandon ; dump ; reject FR:

cast ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grauguss {m}gray iron; gray cast iron
Gipsverband {m} [med.] | Er/Sie hat den Arm im Gips.plaster cast; plaster bandage; cast | He/She has his/her arm in plaster.
Alternativprognose {f}alternative forecast
Zinnen {pl} (einer Burg) | mit Zinnen (und Türmen)battlements | castellated
bedeckt {adj} (Wetter; Himmel)overcast (weather; sky)
Besetzung {f} (einer Rolle)casting
Besetzung {f} (Theater)cast
Broadcast-Adresse {f}broadcast address
Rundfunkempfänger {m}broadcast receiver
Videotextsystem {n}broadcast videotex
Sendeplan {m}broadcasting schedule
Sendezeit {f} | zur besten Sendezeitbroadcasting time; airtime | at prime time
Gussbeton {m}cast concrete
Gusseisen {n}cast iron
Gussstahl {m}cast steel
Kunststein {m}cast stone
Stahlguss {m}cast steel; steel casting
Gussradkörper {m}cast wheel body
Gussspeichenrad {n}cast spoke wheel
Kastengeist {m}caste spirit
(positiver) Nachlauf {m}caster [Am.]; castor [Br.]
Radnachlauf {m}caster [Am.]; castor (GB)
Gießform {f}casting mould
Gießharz {m}casting resin
Gießmasse {f}casting slip
Gussgrube {f}casting pit
Kronenmutter {f} [techn.]castle nut; castellated nut
Wasserburg {f}castle built in water; moated castle
Rizinusöl {n}castor oil
Nachlaufwinkel {m}castor angle
Schleuderguss {m}centrifugal casting
niedergeschlagen {adj} | niedergeschlagener | am niedergeschlagenstendowncast | more downcast | most downcast
Wirtschaftsprognose {f}economic forecasting
Bildfunk {m}facsimile transmission; facsimile broadcast(ing)
Vorwarnzeit {f}forecast lead time
Schwerkraftguss {m}gravity casting
Feinguss {m}investment casting
Eisenguss {m}iron casting
Direktübertragung {f}live broadcast
Multicast; Gruppenruf {m}multicast

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cast
Back to top