ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

throw

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *throw*, -throw-

throw ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
throw (vt.) ขว้าง See also: โยน, ปา, ซัด Syn. toss
throw (vt.) เหวี่ยง (แขน, คน ฯลฯ) Syn. fling
throw (vt.) ทำให้ออกไปจาก See also: ไล่ออก, ทำให้หมดสถานภาพจาก
throw (vt.) ส่อง (ไฟ) See also: ฉาย, สาด (ไฟ) Syn. shed
throw (vt.) ทำให้สับสน See also: ทำให้งง Syn. bemuse, discombobulate
throw (vt.) จ้องมองอย่างฉับพลัน
throw (vt.) ทำให้แปลกใจ
throw (vt.) ระเบิดอารมณ์
throw (vt.) ทำให้เคลื่อนที่อย่างเร่งรีบ
throw (vt.) เหวี่ยงหมัด
throw (vt.) ทำให้เป็นรูป See also: ปั้นให้เป็นรูปร่าง
throw (vt.) เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยง
throw (vt.) แกล้งแพ้ (โดยการติดสินบน) See also: ตั้งใจให้แพ้ (โดยการติดสินบน)
throw (vt.) ปั่นด้าย
throw (n.) การขว้าง See also: การโยน, การปา Syn. toss
throw (n.) ระยะทางที่ขว้างได้
throw (n.) คะแนนที่ได้จากการขว้าง
throw a fit (idm.) โกรธมาก
throw a spanner in the works (idm.) ทำให้เสียหายอย่างจงใจ
throw about (phrv.) คลุม
throw about (phrv.) ขว้างปา See also: ปา Syn. chuck about, fling about
throw about (phrv.) โบกมือหรือแกว่งขาไปมา Syn. chuck about, fling about
throw aside (phrv.) ละทิ้ง See also: ไม่ทำต่อ, ไม่สนใจ, ยกเลิก Syn. cast off
throw at (phrv.) ปา / ขว้างไปที่ Syn. chuck at, fling at
throw at (phrv.) จ้องไปทาง Syn. dart at, school at
throw away (vt.) ละทิ้ง See also: ทิ้งไป
throw away (vt.) ใช้ไปอย่างเสียเปล่า See also: ใช้ไปอย่างเสียประโยชน์ Syn. waste
throw away (phrv.) กำจัด See also: เอาไปทิ้ง Syn. throw out
throw away (phrv.) ปล่อยให้หลุดลอยไป See also: ปล่อยโอกาส Syn. chuck away, chuck up
throw away on (phrv.) โยนทิ้ง See also: ขว้างทิ้ง Syn. chuck away on, fling away on
throw back (phrv.) ขว้างกลับ Syn. fling back
throw back (phrv.) หันกลับ Syn. fling back, toss back
throw back (phrv.) พับกลับ (ผ้า)
throw back (phrv.) ทำให้ล่าช้า Syn. bring on
throw back (phrv.) ดูเหมือนกับ (ญาติในอดีต) Syn. cast back
throw back on (phrv.) บังคับให้ยึดติดกับ See also: ทำให้ขึ้นอยู่กับ
throw down (phrv.) ขว้าง / ปา / โยนลง Syn. chuck down, fling down
throw down (phrv.) หมอบลง See also: แผ่บน Syn. chuck down, fling down
throw down (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้ See also: ทำลาย Syn. cast down
throw down the gauntlet (idm.) ท้าแข่ง See also: เชิญชวนให้แข่ง Syn. fling down, take up
English-Thai: HOPE Dictionary
throw(โธร) vt.,vi.,n. (การ) ขว้าง,ปา,โยน,ทอด,เหวี่ยง,สาด,ยิง,พ่น,ส่อง,สาด,เหยียด,พุ่ง,สลัด,ผลัก,สวมอย่างรีบร้อน,แกล้ง,แพ้,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,การทอดลูกเต๋า,จำนวนครั้งที่ทอด (ลูกเต๋า) ,ระยะที่ขว้าง,ระยะตก -Phr. (throw a party จัดงานเลี้ยง)
throwaway(โธร'อะเวย์) n. ใบปลิว
thrown(โธรน) vi.,vt. กริยาช่อง 3 ของ throw
English-Thai: Nontri Dictionary
throw(vt) ขว้าง,ทิ้ง,เหวี่ยง,ฟาด,ปา,ทอย,โยน,ผลัก
thrown(vt) pp ของ throw
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
throwระยะพุ่ง (ของลม) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถอดทิ้ง (v.) take off and throw away See also: stop using Ops. ใส่
ขว้างปา (v.) throw See also: hurl at Syn. ขว้าง, ปา, เขวี้ยง
ซัด (v.) throw See also: cast, fling, hurl Syn. ขว้าง
ทุ่ม (v.) throw See also: cast, chuck, fling, heave, toss, sling, launch Syn. โยน, ขว้าง, ปา
ปา (v.) throw See also: pitch Syn. ขว้าง
พุ่ง (v.) throw See also: hurl Syn. ขว้าง, ปา
เขวี้ยง (v.) throw See also: cast, fling, hurl, pitch Syn. ขว้าง, โยน, ปา
โยน (v.) throw See also: pitch, toss, cast, hurl, fling Ops. รับ
ทอดแห (v.) throw a net See also: cast a net
ชักดิ้นชักงอ (v.) throw a temper tantrum
ขว้างทิ้ง (v.) throw away See also: cast aside, hurl, chuck, pitch, toss, fling, pitch Syn. เขวี้ยงทิ้ง, ปาทิ้ง
ปาทิ้ง (v.) throw away See also: cast aside, hurl, chuck, pitch, toss, fling, pitch Syn. เขวี้ยงทิ้ง
สลัดทิ้ง (v.) throw away See also: shake off, throw off Syn. ทิ้ง, ไม่ไยดี Ops. เอาใจใส่
เขวี้ยงทิ้ง (v.) throw away See also: cast aside, hurl, chuck, pitch, toss, fling, pitch Syn. ปาทิ้ง
โละ (v.) throw away See also: clear away, sack Syn. ทิ้ง
ผวา (v.) throw into Syn. โผ
โผ (v.) throw into
กระโจนหา (v.) throw oneself on See also: pounce on, leap at, swoop Syn. โจนเข้าหา, ถลาเข้าหา
ถลาเข้าหา (v.) throw oneself on See also: pounce on, leap at, swoop Syn. กระโจนหา, โจนเข้าหา
โจนเข้าหา (v.) throw oneself on See also: pounce on, leap at, swoop Syn. กระโจนหา, ถลาเข้าหา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I must have eaten something bad, that's why I wanted to throw upฉันต้องทานของไม่ดีบางอย่าง นั่นแหล่ะคือสาเหตุที่ทำให้ฉันอยากอาเจียน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pull the pin, count to ten and throw it!ดึงสลักออก นับถึง10แล้วขว้าง
What can I do? I can't throw her out.จะให้ฉันทำยังไง ไล่เธอออกงั้นหรอ
You can't throw him out.คุณทำอย่างนั้นไม่ได้
You and the world I'll throw in the ocean!ฉันจะโยนแกและคนทั้งโลก ลงในมหาสมุทร
The night's dead throw the figures off.ที่ตายเมื่อคืนก็ถูกคัดออกไป
Let's throw it out and see if the cat licks it up.ลองโยนมันออกและดูว่าแมวเลียมันขึ้นมา
Well, you said we could throw out all the other evidence.Well, you said we could throw out all the other evidence.
I can still row, and I can still throw the net.และฉันยังคงสามารถโยนสุทธิ
I don't mean to throw cold water on your fervor.{\cHFFFFFF}ผมไม่ได้หมายที่จะโยนความหนาวเย็น น้ำบนความร้อนของคุณ
(Transom) Throw them rifles. - Will advance.จะได้เลื่อน ด้านหน้า, คแล ปเปอ
Better get it right, squirt, or I throw your ass out the little round window on the side!ทําให้ถูกนะ ลูกจ๊อก ไม่งั้นโดนโยนออกนอกหน้าต่างเเน่
All she had to do was wet the rug throw up some pea soup, and everybody believed.เธอแค่ต้องทำพรมเลอะ ทำซุปหัวบีทหล่นแล้วทุกคนก็เชื่อ

throw ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tuǒ, ㄊㄨㄛˇ, 撱] clip; shorten; throw away
甩尾[shuǎi wěi, ㄕㄨㄞˇ ㄨㄟˇ, 甩尾] drift (cornering technique in car racing, lit. to throw the tail)
一掷千金[yī zhì qiān jīn, ㄧ ㄓˋ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, 一掷千金 / 一擲千金] lit. stake a thousand pieces of gold on one throw (成语 saw); to throw away money recklessly; extravagant
投入[tóu rù, ㄊㄡˊ ㄖㄨˋ, 投入] put into operation; throw into battle; to put into
烘染[hōng rǎn, ㄏㄨㄥ ㄖㄢˇ, 烘染] relief shading (in a picture); fig. to throw into relief
乱掉[luàn diào, ㄌㄨㄢˋ ㄉㄧㄠˋ, 乱掉 / 亂掉] throw away; to discard
[zì, ㄗˋ, 恣] throw off restraint
挣脱[zhèng tuō, ㄓㄥˋ ㄊㄨㄛ, 挣脱 / 掙脫] throw off
[shuāi, ㄕㄨㄞ, 摔] throw on ground; to fall
[rǎng, ㄖㄤˇ, 攘] throw into confusion
脱去[tuō qù, ㄊㄨㄛ ㄑㄩˋ, 脱去 / 脫去] throw off
拨乱反正[bō luàn fǎn zhèng, ㄅㄛ ㄌㄨㄢˋ ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, 拨乱反正 / 撥亂反正] bring order out of chaos; set to rights things which have been thrown into disorder
接球[jiē qiú, ㄐㄧㄝ ㄑㄧㄡˊ, 接球] to receive a served ball (volleyball, tennis etc); to catch a ball thrown by sb
煽动颠覆国家罪[shān dòng diān fù guó jiā zuì, ㄕㄢ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄗㄨㄟˋ, 煽动颠覆国家罪 / 煽動顛覆國家罪] crime of conspiring to overthrow the state
颠覆罪[diān fù zuì, ㄉㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄗㄨㄟˋ, 颠覆罪 / 顛覆罪] crime of conspiring to overthrow the state
[cuān, ㄘㄨㄢ, 撺 / 攛] rush; stir up; throw; fling; hurry; rage
[huī, ㄏㄨㄟ, 隳] destroy; overthrow
火焰喷射器[huǒ yàn pēn shè qì, ㄏㄨㄛˇ ㄧㄢˋ ㄆㄣ ㄕㄜˋ ㄑㄧˋ, 火焰喷射器 / 火焰噴射器] flamethrower
希思罗[xī sī luō, ㄒㄧ ㄙ ㄌㄨㄛ, 希思罗 / 希思羅] Heathrow (London airport)
希斯罗机场[xī sī luó jī chǎng, ㄒㄧ ㄙ ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧ ㄔㄤˇ, 希斯罗机场 / 希斯羅機場] Heathrow Airport
封神榜[fēng shén bǎng, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄅㄤˇ, 封神榜] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc
封神演义[fēng shén yǎn yì, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 封神演义 / 封神演義] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc
抓子儿[zhuā zǐ r, ㄓㄨㄚ ㄗˇ ㄖ˙, 抓子儿 / 抓子兒] kids' game involving throwing and grabbing
推翻[tuī fān, ㄊㄨㄟ ㄈㄢ, 推翻] overthrow
[piě, ㄆㄧㄝˇ, 撇] (downwards-left curved character stroke); throw
丢掉[diū diào, ㄉㄧㄡ ㄉㄧㄠˋ, 丢掉 / 丟掉] throw
[zhuāi, ㄓㄨㄞ, 拽] throw
链球[liàn qiú, ㄌㄧㄢˋ ㄑㄧㄡˊ, 链球 / 鏈球] throwing the hammer (athletics event)
铁饼[tiě bǐng, ㄊㄧㄝˇ ㄅㄧㄥˇ, 铁饼 / 鐵餅] throwing the discus (athletics event)
余绪[yú xù, ㄩˊ ㄒㄩˋ, 余绪 / 餘緒] vestigial residue; a throwback (to a former age)
余绪[yú xù, ㄩˊ ㄒㄩˋ, 余绪 / 餘緖] vestigial residue; a throwback (to a former age)

throw ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンダースロー[, anda-suro-] (n) (abbr) underhand throw (baseball); submarine pitch
オーバースロー[, o-ba-suro-] (n) (abbr) overhand throw (baseball)
オーバーハンドスロー[, o-ba-handosuro-] (n) overhand throw
オーバーヘッドスロー[, o-ba-heddosuro-] (n) overhead throw
オミット[, omitto] (n) (1) exception; exclusion; (vs) (2) to omit; to disallow (e.g. in a sport after a rule is broken); to reject (e.g. faulty product); to eject; to expel; to throw out
かなぐり捨てる[かなぐりすてる, kanagurisuteru] (v1) to fling off; to throw off; to throw to the winds
げろげろ吐く[げろげろはく, gerogerohaku] (exp,v5k) to vomit; to throw up
ゲロを吐く[ゲロをはく, gero wohaku] (exp,v5k) (col) (See 吐く・はく・1) to throw up; to spew
ごろりと横になる[ごろりとよこになる, gororitoyokoninaru] (exp,v5r) (See ごろりと・1,横になる) to throw oneself down; to lie down
じろりと見る[じろりとみる, jiroritomiru] (v1) to throw a glance
スローフォワード[, suro-fowa-do] (n) throw forward
どぶに捨てる;溝に捨てる[どぶにすてる, dobunisuteru] (exp,v1) to throw down the drain; to waste
のさばる[, nosabaru] (v5r) to act as one pleases; to throw one's weight around; to have everything one's own way
ファウルスロー[, faurusuro-] (n) foul throw
ブレーカーが壊れる[ブレーカーがこわれる, bure-ka-gakowareru] (exp,v1) {comp} to throw (open) a breaker
ぶん投げる;打ん投げる[ぶんなげる, bunnageru] (v1,vt) to throw (strongly, violently, etc.)
ほっぽり出す[ほっぽりだす, hopporidasu] (v5s,vt) (See 放り出す) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect
一本背負い[いっぽんぜおい, ipponzeoi] (n) one-armed shoulder throw (judo or sumo)
一網打尽[いちもうだじん, ichimoudajin] (exp,n) (a) big haul; roundup; wholesale arrest; catching the whole herd with one throw
上手出し投げ[うわてだしなげ, uwatedashinage] (n) pulling overarm throw (sumo)
上手投げ[うわてなげ, uwatenage] (n) (baseball) an overhand throw; (sumo) a throw using the outside of the arm; (P)
上手捻り[うわてひねり, uwatehineri] (n) twisting overarm throw (sumo)
乱す[みだす, midasu] (v5s,vt) (See めちゃくちゃ・3) to throw out of order; to disarrange; to disturb; (P)
仰け反る;仰けぞる;仰反る[のけぞる, nokezoru] (v5r) (1) to bend (backward); to throw (the head) back; (2) to be taken aback
倒す(P);斃す;殪す;仆す[たおす, taosu] (v5s,vt) (1) (倒す only) to throw down; to bring down; to blow down; to fell; to knock down; to set (something) down on its side; to turn (something) on its side; (2) to kill; to defeat; to beat; (3) (倒す only) to overthrow; to trip up; to ruin; (4) (倒す only) to leave unpaid; to cheat; (P)
冷ます[さます, samasu] (v5s,vt) to cool (e.g. from a high temperature to room temperature); to dampen; to let cool; to throw a damper on; to spoil; (P)
出目[でめ, deme] (n,adj-no) (1) protruding eyes; (2) number of pips visible after a throw of the dice
反りくり返る;反っくり返る;そっくり返る[そりくりかえる(反りくり返る);そっくりかえる(反っくり返る;そっくり返る), sorikurikaeru ( sori kuri kaeru ); sokkurikaeru ( hankku ri kaeru ; sokkuri kaeru )] (v5r,vi) to throw one's chest out; to hold one's head high
反り返る[そりかえる, sorikaeru] (v5r,vi) to warp; to bend backwards; to throw the head (or shoulders) back; to throw out the chest
反故にする[ほごにする, hogonisuru] (exp,vs-i) (1) to waste; to throw away as useless; (2) to make null and void; to revoke; to scrap
叩き込む;たたき込む[たたきこむ, tatakikomu] (v5m,vt) to drive into; to throw into; to hit into
吐く[はく, haku] (v5k,vt) (1) to breathe out; to breathe; (2) to tell (a lie); to use (foul language); (3) (See 吐く・はく・1) to vomit; to throw up; to spit up; (P)
吐く[はく, haku] (v5k,vt) (1) to vomit; to throw up; to spit up; (2) to emit; to send forth; to breathe out; (3) to give (an opinion); to make (a comment); to express; to tell; (4) to confess; (P)
大逆手[おおさかて, oosakate] (n) backward-twisting overarm throw (sumo)
威張り腐る[いばりくさる, ibarikusaru] (v5r) to throw one's weight around; to be puffed up
小手投げ[こてなげ, kotenage] (n) armlock throw (sumo); forearm throw
幅を利かせる;巾を利かせる[はばをきかせる, habawokikaseru] (exp,v1) to throw one's weight around; to exercise one's authority; to make one's presence felt
引っ掛ける(P);引っかける;引っ懸ける[ひっかける, hikkakeru] (v1,vt) (1) to hang (something) on (something); to throw on (clothes); (2) to hook; to catch; to trap; to ensnare; (3) to cheat; to evade payment; to jump a bill; (4) to drink (alcohol); (5) (See ぶっ掛ける) to splash someone (with); (6) to hit the ball off the end of the bat (baseball); (P)
引っ掻き回す;引掻き回す[ひっかきまわす, hikkakimawasu] (v5s,vt) to ransack (a drawer); to rummage; to stir up (mud); to throw into confusion; to tamper with
手袋を投げる[てぶくろをなげる, tebukurowonageru] (exp,v1) to throw down the gauntlet
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ブレーカーが壊れる[ブレーカーがこわれる, bure-ka-gakowareru] to throw (open) a breaker
切り替える[きりかえる, kirikaeru] to switch, to change, to exchange, to convert, to renew, to throw a switch, to replace, to switch over
使い捨て装置[つかいすてそうち, tsukaisutesouchi] throw-away device
用紙速送り[ようしはやおくり, youshihayaokuri] paper skip, paper throw, paper slew
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
倒す[たおす, taosu] Thai: โค่นให้ล้ม English: to throw down

throw ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอ่นอก[v. exp.] (aen ok) EN: throw out one's chest FR:
ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย[v. exp.] (chai jāi ng) EN: waste money ; squander money ; throw one's money away FR: gaspiller l'argent
ชรัด[v.] (charat) EN: throw FR:
ฉีกทิ้ง[v. exp.] (chīk thing) EN: tear up ; throw away FR:
ฟัด[v.] (fat) EN: fight ; struggle ; wrestle ; throw ; hurl ; contend FR: secouer ; malmener
เฮฮาปาร์ตี้[v. exp.] (hēhā pātī) EN: throw a party FR:
จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่าย[v. exp.] (jāi ngoen y) EN: throw money out of the window FR: jeter l'argent par la fenêtre/les fenêtres
จำหน่ายคดี[v.] (jamnāikhadī) EN: throw out a case ; strike out a case FR:
จระจุ่ม[v.] (jarajum) EN: throw FR:
จัดงานเลี้ยง[v. exp.] (jat ngān lī) EN: throw a party ; arrange a party FR:
ขับ[v.] (khap) EN: expel ; drive away ; drive out ; chase away ; eject ; excrete ; propel ; oust ; throw off FR: expulser ; éjecter ; propulser
ขยิบ[v.] (khayip) EN: wink ; give a wink ; throw a warning glance FR: faire de l'oeil ; faire un clin d'oeil
เขี่ย[v.] (khīa) EN: remove ; throw away ; discard ; get rid of ; scrap off ; sack ; oust FR: se débarasser de
ขว้าง[v.] (khwāng) EN: throw ; cast ; toss ; fling ; pitch ; hurl ; dash FR: lancer ; jeter ; projeter
ขว้างหิน[v. exp.] (khwāng hin) EN: throw a stone ; cast a stone ; hurl a stone ; fling a stone FR: jeter des pierres ; lancer des pierres
ขว้างปา[v. exp.] (khwāng pā) EN: throw ; hurl at FR:
ขว้างระเบิด[v. exp.] (khwāng rabo) EN: fling a grenade ; throw a grenade FR: lancer une grenade
ขว้างระเบิดมือ[v. exp.] (khwāng rabo) EN: fling a grenade ; throw a grenade ; throw hand grenades FR: lancer une grenade
ขว้างทิ้ง[v. exp.] (khwāng thin) EN: throw away ; cast aside ; hurl ; chuck ; pitch ; toss ; fling FR:
โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ[v. exp.] (krōt penfeū) EN: throw a fit ; be absolutely furious FR:
โละ[v.] (lo) EN: throw out ; throw away ; unload ; lay off FR: se débarasser (de)
ป๊ะ[v.] (pa) EN: throw ; pitch ; hurl ; fling ; toss FR: lancer ; jeter
ปา[v.] (pā) EN: throw ; fling ; cast ; hurl FR:
ปาระเบิดมือ[v. exp.] (pā raboētme) EN: throw a grenade FR: lancer une grenade
ปัดเศษ[v.] (patsēt) EN: round off ; disregard the remainder ; discard the remainder ; throw out the remainder FR: arrondir
พาดบ่า[v. exp.] (phāt bā) EN: throw over the shoulder ; wear over the shoulder FR:
พยศ[v.] (phayot) EN: refuse to obey ; fling and throw ; flout and fling ; be fractious FR: refuser d'obéir
พุ่ง[v.] (phung) EN: hurl ; throw FR: lancer ; jeter ; projeter
พุ่งแหลน[v.] (phunglaēn) EN: throw a javelin FR: lancer le javelot
ปลดแอก[v.] (plot-aēk) EN: liberate ; free ; release ; unyoke ; throw off the yoke FR: se libérer
ราก[v.] (rāk) EN: vomit ; throw up ; retch FR: vomir ; rendre ; dégueuler (vulg. - fam.)
รากแตก[v. exp.] (rāk taēk) EN: throw up ; vomit FR:
ระทอด[v.] (rathøt) EN: throw away ; discard FR:
ร่อนดาบ[v. exp.] (rǿn dāp) EN: throw a sword ; toss a sword FR:
รุ[v.] (ru) EN: throw away ; discard ; drop ; shed ; clear ; purge FR: épurer ; éliminer
สละ[v.] (sala) EN: discard ; abandon ; relinquish ; throw away ; give up ; abstain ; renounce ; abdicate FR: renoncer à ; abandonner ; s'abstenir de ; consacrer ; donner ; sacrifier ; vouer
สลัด[v.] (salat) EN: shake off ; throw off ; fling ; toss away FR: rejeter ; se débarasser de ; éjecter
ซัด[v.] (sat) EN: throw ; cast ; fling ; hurl FR: jeter ; lancer
สาด[v.] (sāt) EN: throw water ; splash water ; spill ; sprinkle FR: éclabousser ; asperger
สาดน้ำ[v. exp.] (sāt nām) EN: throw water ; squirt water ; douse ; pour water FR: jeter de l'eau ; asperger ; arroser

throw ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bresche {f} | in die Bresche springen | eine Bresche schlagenbreach | to step into the breach; to throw oneself into the breach | to clear the way; to breach
Eckball {m} [sport] | einen Eckball tretencorner kick; corner throw | to take a corner
Aufregung {f} | in Aufregung versetzendither | to throw into a dither; be all of a dither; be in a dither
Joch {n} | das Joch abschüttelnyoke | to shake off the yoke; to throw off the yoke
Granatwerfer {m}bombthrower
Seriendreher {m}repetition thrower
Wegwerfflasche {f}throwaway bottle
Wegwerfgesellschaft {f}throwaway society
Wegwerfmentalität {f}throwaway mentality
Baumwurf {m}tree hole; tree windthrow

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า throw
Back to top