obstruct

แปลว่า


vt ขวางทาง
ความหมายเหมือนกับ: block , bar , oppose
คำที่เกี่ยวข้อง: กีดขวางเส้นทางไม่ให้เดินทางผ่านไปได้ , ขวางกั้น
คำตรงข้าม: advance , further
vt ขัดขวาง
ความหมายเหมือนกับ: stop , hinder , impede
คำที่เกี่ยวข้อง: ขัดขวางไม่ให้กระทำสำเร็จ
คำตรงข้าม: aid , assist , succor