ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

retard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *retard*, -retard-

retard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
retard (vt.) ทำให้ช้า See also: หน่วงเหนี่ยว Syn. hinder, restrain, slow down
retardant (n.) สารที่ทำให้ปฏิกิริยาทางเคมีช้าลง
retardant (adj.) ซึ่งหน่วงเหนี่ยวไว้ See also: ซึ่งทำให้ช้า
retardation (n.) ความปัญญาอ่อน See also: การมีสติปัญญาเรียนรู้ได้ช้า Syn. mental retardation, slowness
retardation (n.) สิ่งที่เป็นอุปสรรค See also: สิ่งที่ทำให้ล่าช้า, สิ่งที่ขัดขวาง, อุปสรรค Syn. delay, hindrande, obstacle
retardative (adj.) ปัญญาอ่อน See also: ที่ทำให้ล่าช้า
retardatory (adj.) ปัญญาอ่อน See also: ที่ทำให้ล่าช้า
retarded (adj.) ปัญญาอ่อน See also: ที่ทำให้ล่าช้า Syn. developmentally disabled, slow
retarded (adj.) ซึ่งมีพัฒนาการทางสติปัญญาช้า See also: โง่, ทึ่ม, ปัญญาอ่อน Syn. backward, dull
retarder (n.) สารที่ทำให้ปฏิกิริยาทางเคมีช้าลง
English-Thai: HOPE Dictionary
retard(รีทาร์ด') vt.,vi.,n. (การ) ทำให้ช้า,ขัดขวาง,ถ่วง,หน่วง,ทำให้ลดความเร็ว,เป็นอุปสรรค, See also: retardingly adv., Syn. delay,impede
retardation(รีทาร์เด'เชิน) n. การทำให้ช้า,สิ่งที่ทำให้ช้า,ความชักช้า,ความอ่อนปัญญา,การเรียนได้ช้า, See also: retardative,retardtory adj.
retarded(รีทาร์'ดิด) adj. ปัญญาอ่อน,ชักช้า,หน่วงเหนี่ยว
retarder(รีทาร์'เดอะ) n. ผู้ทำให้ช้า,สิ่งที่ทำให้ช้า
English-Thai: Nontri Dictionary
retard(vt) ถ่วงเวลา,ทำให้ช้า,หน่วงเหนี่ยว,เป็นอุปสรรค
retardation(n) การถ่วง,การหน่วงเหนี่ยว,ความชักช้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
retard; spark retardตั้งไฟอ่อน, ปรับไฟอ่อน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
retardation๑. การเชื่องช้า๒. การพัฒนาล่าช้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retarded sparkไฟอ่อน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Retarderสารหน่วงปฏิกิริยา คือ สารเคมีซึ่งลดอัตราเร็วการเกิดปฏิกิริยาเคมี เมื่อนำมาใส่ในยางจะช่วยเพิ่มระยะเวลาก่อนที่ยางจะเริ่มเกิดปฏิกิริยาคงรูป ช่วยลดโอกาสของการเกิดยางตายทั้งในระหว่างการเก็บรักษาและระหว่างกระบวนการ ขึ้นรูป [เทคโนโลยียาง]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนปัญญาอ่อน (n.) retard See also: idiot, moron, ass, fool, oaf
ชะลอ (v.) retard See also: slow down Ops. เร่ง
ถ่วง (v.) retard See also: hinder, delay, slow, drag, hamper, impede
ถ่วงความเจริญ (v.) retard See also: hinder, obstruct, impede, burden, deter
เตะถ่วง (v.) retard See also: drag on, put off, delay
ไม่ทันการ (v.) retard See also: delay, tarry, dawdle, dally, wait Syn. ไม่ทัน
ความหน่วง (n.) retardation Ops. ความเร่ง
ปัญญาอ่อน (adj.) retarded See also: feebleminded, moronic, mentally-challenged
ปัญญาอ่อน (adj.) retarded See also: feebleminded, moronic, mentally-challenged
ปัญญาอ่อน (v.) be retarded See also: be feebleminded, be a moron, be an imbecile
ปัญญาอ่อน (v.) be retarded See also: be feebleminded, be a moron, be an imbecile
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, the retard twins: Little puking girl with boy in a dress.คนนึงชอบเวียนหัว อีกคนผู้ชายนะยะ
Quit act like a retard or I'll call your mom to tell a shit you've been.เลิกทำอะไรปัญญาอ่อนนะ ไม่งั้นฉันจะบอกแม่แก และบอกว่าแกแย่แค่ไหน
If it isn't the regular-size retards and Captain Retard himself.ไอ้พวกปัญญาอ่อนขนาดธรรมดา และไอ้กัปตัน
She thinks my son is a retard and should be sent to a special school.แม่นั่นคิดว่าลูกชายผมปัญญาอ่อน แล้วควรส่งไปอยู่โรงเรียนพิเศษ
Only a retard would have gotten involved with antonมีแต่คนโง่ที่เข้าไปยุ่งกับแอนทอน
Maybe you should send her back to the retard camp.พ่อควรจะส่งเธอกลับไปสถานรับเลี้ยงเด็กปัญญาอ่อนนั่น
I'm gonna cut his retard pecker off and use it as a goddamn hood ornament.ฉันเมตร จะ ตัด ลึงค์ ชะลอ ของ เขาออก และใช้เป็น เครื่องประดับ เครื่องดูดควันประณาม
That didn't happen to me... because I'm not a fucking retard who blows up his own dudes.โอ้ เดี๋ยวน่ะนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นกับฉัน เพราะฉันไม่ได้ทำอย่างนั้น ใครกันนะที่ทำอย่างนั้น
Yeah, well, I know enough to know that Okie retard had ample enough time in that bathroom with little old me before your ass showed up.มีเวลามากพอที่จะทำอะไรฉัน ก่อนที่นายจะโผล่หัวเข้ามา
Those lost years retard behavioral age.เวลาที่เสียไปตอนอยู่เรือนจำ จะทำให้นิสัยเขาเด็กลง
You gave a calculator to a fucking retard he's gonna try turn on the TV with it.เห็นไหมว่าถ้าแกส่ง เครื่องคิดเลขให้ไอ้หน้าโง่นี่ มันก็จะเอาไปใช้ เป็นรีโมททีวี แกรู้ไหม!
Retard is also not a very nice thing to call someone.ทึ่ม" ก็เป็นคำที่ไม่ควรใช้เรียกคนอื่นเหมือนกัน

retard ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
智障[zhì zhàng, ㄓˋ ㄓㄤˋ, 智障] learning difficulties (handicap); retarded
减低速度[jiǎn dī sù dù, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄧ ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ, 减低速度 / 減低速度] retard; decelerate
弱智[ruò zhì, ㄖㄨㄛˋ ㄓˋ, 弱智] weak-minded; mentally deficient; retarded

retard ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
心神耗弱者[しんしんもうじゃくしゃ;しんしんこうじゃくしゃ, shinshinmoujakusha ; shinshinkoujakusha] (n) (See 心神耗弱・しんしんもうじゃく) person of diminished capacity (e.g. drugs, alcohol, mental retardation, etc.)
知恵遅れ[ちえおくれ, chieokure] (n) (sens) mental retardation
知的障害[ちてきしょうがい, chitekishougai] (n,adj-no) mental disability; mental retardation
精神発達遅滞[せいしんはったつちたい, seishinhattatsuchitai] (n) mental retardation
精神薄弱[せいしんはくじゃく, seishinhakujaku] (n) (sens) mental retardation; mentally retarded; (P)
精神薄弱児[せいしんはくじゃくじ, seishinhakujakuji] (n) mentally-handicapped (retarded) child; weak-minded child
精神遅滞[せいしんちたい, seishinchitai] (n) mental retardation
精薄[せいはく, seihaku] (n) (abbr) mental retardation (pejorative); mentally retarded
精薄児[せいはくじ, seihakuji] (n) (abbr) mentally-handicapped (retarded) child (pejorative); weak-minded child
精薄者[せいはくしゃ, seihakusha] (n) (abbr) mentally-handicapped person (pejorative); retarded person

retard ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบา[v.] (bao) EN: slow down ; decelerate ; retard ; slow up ; lessen ; abate FR: ralentir ; baisser ; diminuer
ชะลอ[v.] (chalø) EN: slow down ; slow up ; put off ; postpone ; retard ; delay FR: ralentir ; retarder ; postposer
แข่งน้อยกว่า 1 นัด[n. exp.] (khaeng nøi ) EN: FR: avoir un match de retard ; avoir un match en moins
ความบกพร่อง[n.] (khwām bokph) EN: deficiency ; disability ; retardation ; disorder FR: déficience [f] ; retard [m] ; trouble [m]
ความล่าช้า[n.] (khwām lāchā) EN: delay ; lateness; tardiness FR: retard [m]
ความล้าหลัง[n.] (khwām lālan) EN: backwardness FR: sous-développement [m] ; retard [m]
กีด[v.] (kīt) EN: obstruct ; impede ; hinder ; block ; bar ; prevent ; retard FR: entraver ; gêner
กีดขวาง[v.] (kītkhwāng) EN: obstruct ; hinder ; block ; bar ; prevent ; impede ; retard ; be a barrier FR: obstruer ; barrer ; entraver ; empêcher ; prévenir ; bloquer
ล้าหลังทางเศรษฐกิจ[adj.] (lālang thān) EN: FR: économiquement retardé ; en retard de développement
ไม่ทันการ[v.] (mai thankān) EN: retard ; delay ; tarry ; dawdle ; dally ; wait FR:
ไม่ทันเวลา[v. exp.] (maithan wēl) EN: be late ; be not in time ; be tardy FR: être en retard ; arriver tardivement
หน่วง[v.] (nūang) EN: delay ; pull back ; retard ; slow up FR: retarder ; ralentir
พ้นกำหนด[adj.] (phon kamnot) EN: overdue FR: en retard ; retardé
สายไป[X] (sāi pai) EN: FR: en retard ; trop tard
เตะถ่วง[v. exp.] (te thūang) EN: retard ; hold back ; delay FR: tenir la jambe (fam.)
ถ่วง[v.] (thūang) EN: slow ; drag ; delay ; retard ; hinder FR: retarder ; ralentir ; freiner ; entraver
ถ่วงความเจริญ[v. exp.] (thūang khwā) EN: retard progress FR: ralentir le développement ; entraver le développement ; freiner le développement ; gêner le développement
ช้า[v.] (chā) EN: be slow ; be sluggish ; dawdle ; be delayed FR: traîner ; lambiner ; être retardé
ช้า[adj.] (chā) EN: slow ; late ; sluggish ; tardy FR: lent ; retardé ; attardé
ช้า[adv.] (chā) EN: slowly ; behind time ; behindhand ; late FR: lentement ; tardivement ; tard ; en retard
ชักช้า[v.] (chakchā) EN: be slow ; tarry ; move slowly ; hesitate ; delay FR: s'attarder ; tarder ; retarder ; traîner ; hésiter
ชะลอการตัดสินใจ[v. exp.] (chalø kān t) EN: delay decisions FR: retarder une décision
ช้าลง[v. exp.] (chā long) EN: slow down ; decelerate FR: ralentir ; décélérer ; retarder
การชะลอ[n.] (kān chalø) EN: delay ; postponement ; deferring ; procrastination ; retardation FR:
การล่าช้า[n.] (kān lāchā) EN: delay FR: retard
คั่งค้าง[v.] (khangkhāng) EN: FR: prendre du retard
คั่งค้าง[adj.] (khangkhāng) EN: unfinished ; overdue ; behind schedule FR: en retard
ขอโทษที่มาสาย[X] (khøthōt thī) EN: sorry I'm late FR: désolé d'être en retard
ความบกพร่องทางสติปัญญา[n. exp.] (khwām bokph) EN: intellectual disability (ID) ; mental retardation FR:
ความหน่วง[n.] (khwāmnūang) EN: retardation ; deceleration FR:
ล่าช้า[v. exp.] (lā chā) EN: delay ; be slow ; hesitate ; tarry FR: être retardé ; être reculé
ล่าช้า[adj.] (lā chā) EN: late ; tardy ; delayed FR: retardé
เลื่อน[v.] (leūoen) EN: postpone ; defer ; put off ; adjourn ; delay ; call off ; suspend FR: ajourner ; postposer ; différer ; reporter ; remettre ; repousser ; retarder
มาช้า[v. exp.] (mā chā) EN: be delayed FR: être retardé
มาช้ามาก[v. exp.] (mā chā māk) EN: arrive very late FR: arriver très en retard
ไม่ทัน[v.] (maithan) EN: miss ; not catch up (to/with) ; not be on time (for) FR: manquer ; rater ; être en retard
มาสาย[v. exp.] (mā sāi) EN: be late (in the morning) ; come late FR: arriver tardivement (le matin) ; être en retard
งดไว้[v.] (ngotwai) EN: stop FR: différer ; retarder
เหนี่ยวรั้ง[v.] (nīorang) EN: dissuade someone from doing something ; deter ; discourage ; advise someone not to do something FR: retenir ; retarder ; dissuader
หน่วงเวลา[v. exp.] (nūang wēlā) EN: delay ; put off ; postpone FR: retarder

retard ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wachstumshemmend; wachstumsverzögernd {adj}growth retarding
Hemmstoff {m}retardant
retardiert; verzögert {adj}retard
Retardation {f}; körperliche oder geistige Reifungsverzögerung [med.]retardation
Spätzündung {f}retarded ignition
zurückgeblieben {adj} | geistig zurückgeblieben; geistig behindertretarded | mentally retarded

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า retard
Back to top