ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prevention

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prevention*, -prevention-

prevention ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prevention (n.) การป้องกัน See also: การขัดขวาง, การยับยั้ง, อุปสรรค, เครื่องป้องกัน Syn. stoppage, arresting
English-Thai: HOPE Dictionary
prevention(พรีเวน'เชิน) n. การป้องกัน,การขัดขวาง,การยับยั้ง,อุปสรรค,เครื่องป้องกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
prevention(n) การป้องกัน,การขัดขวาง,การกัน,การยับยั้ง,อุปสรรค
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
preventionการป้องกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Preventionการป้องกันใช้เป็นหัวเรื่องย่อยตามหลัง สภาวะที่ไม่ต้องการให้เกิดโรคของสัตว์ , การป้องกันใช้เป็นหัวเรื่องย่อยตามหลัง สภาวะที่ไม่ต้องการให้เกิดโรคของสัตว์ เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ--ไทย--การป้องกัน ไก่--โรค--การป้องกัน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
SPCA (abbr.) คำย่อของ Society for the Prevention of Cruelty to Animals
การกัน (n.) prevention Syn. การป้องกัน
การป้องกัน (n.) prevention See also: precaution, safeguard, avoidance
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Parliament has passed the Prevention of Terrorism Act... which allows terrorist suspects to be held by police for up to seven days.รัฐสภาได้ผ่าน ตามพระราชบัญญัติการป้องกันการก่อการร? ซึ่งช่วยให้ผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายที่จะ จัดขึ้นโดยเ?
You're being held under the Prevention of Terrorism Act.คุณกำลังถูกจัดขึ้น ภายใต้การป้องกันการก่อการร้ายพร?
You're all being held under the Prevention of Terrorism Act.คุณกำลังทั้งหมดจะถูกจัดขึ้นภายใต้ ตามพระราชบัญญัติ?
These people were arrested two days... after the Prevention of Terrorism Act was introduced.คนเหล่านี้ถูกจับกุม สองวัน ... หลังจากที่การป้องกัน ของพระราชบัญญัติการก่อการร้าย?
And terrorism prevention is the FBI's top priority.และการป้องกันก่อการร้าย เป็นงานสำคัญอันดับแรกของเอฟบีไอ
This virus... eats through the epidemic prevention filter.เชื้อไวรัสตัวนี้ ซึ่งเกาะไหม้ผิวหนังภายนอก
Because the Federal Child Abuse Prevention and Treatment Act defines this as neglect.เพราะสำนักงานป้องกัน และปราบปรามการทารุณกรรมเยาวชนแห่งชาติ มองว่านี่เป็นการปล่อยปละละเลย
The Centers for Disease Control and Prevention in the United States and the World Health Organization in Switzerland confirmed today that Dr. Lan Sussman of San Francisco has succeeded in growing the MEV-1 virus in a laboratory setting.กรมควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ... ...และองค์การอนามัยโลกในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ...ได้ยืนยันแล้ววันนี้ว่า ดร.
And the "regrets" web site's already collected nearly $50,000, for everything from domestic violence prevention to cancer awareness.90% เต็มหมดแล้ว และก็ทางเว๊บไซต์ เก็บเงินได้เกือบ 50,000 เหรียญ สำหรับทุกอย่าง จากการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว
We have custom stables... all-you-can-eat feeding stations... a full-service dragon wash... even top-of-the-line fire prevention if I do say so myself.เรามีคอกหรูอยู่สบาย อาหารมีให้กินพุงกาง ห้องอาบน้ำมังกรฟู่ฟ่าครบวงจร
What we do with the kids, it's quiet prevention.เรื่องที่เราทำให้เด็กๆ มันคือการป้องกัน

prevention ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
防疫[fáng yì, ㄈㄤˊ ㄧˋ, 防疫] disease prevention; protection against epidemic
卫生防疫[wèi shēng fáng yì, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄈㄤˊ ㄧˋ, 卫生防疫 / 衛生防疫] epidemic-prevention

prevention ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジェノサイド条約[ジェノサイドじょうやく, jienosaido jouyaku] (n) Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (United Nations, 1948)
公害対策基本法[こうがいたいさくきほんほう, kougaitaisakukihonhou] (n) (Japanese) Environmental Pollution Prevention Act
再発防止[さいはつぼうし, saihatsuboushi] (n) preventive measure; recurrence prevention; relapse prevention
危険防止[きけんぼうし, kikenboushi] (n) hazard prevention
地球温暖化防止[ちきゅうおんだんかぼうし, chikyuuondankaboushi] (exp) prevention of global warming
海洋投棄規制条約[かいようとうききせいじょうやく, kaiyoutoukikiseijouyaku] (n) Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matters
温暖化防止[おんだんかぼうし, ondankaboushi] (exp) (abbr) (See 地球温暖化防止・ちきゅうおんだんかぼうし) prevention of global warming
火災予防[かさいよぼう, kasaiyobou] (n) fire prevention
火災予防週間[かさいよぼうしゅうかん, kasaiyoboushuukan] (n) Fire Prevention Week
犬殺し[いぬころし, inukoroshi] (n) (sl) dogcatcher; person who used to catch dogs and execute them for rabies prevention
美白[びはく, bihaku] (n) (1) prevention of sun-related skin damage; (2) skin whitening
転ばぬ先の杖[ころばぬさきのつえ, korobanusakinotsue] (exp) prevention is better than cure; an ounce of prevention is worth a pound of cure; look before you leap; forewarned is forearmed; a stitch in time saves nine; have a walking stick ready before stumbling
防止策[ぼうしさく, boushisaku] (n) prevention measure; preventive measures
防湿[ぼうしつ, boushitsu] (n,vs,adj-no) dampproofing; prevention of moisture
防疫[ぼうえき, boueki] (n) communicable disease control (e.g. by quarantine, disinfection, etc.); prevention of epidemics; (P)
予防[よぼう, yobou] (n,vs,adj-no) prevention; precaution; protection against; (P)
安全帯[あんぜんたい, anzentai] (n) safety belt (typically used in Japanese construction work); fall-prevention harness
感染予防[かんせんよぼう, kansenyobou] (n) infection prevention; disease control
腐敗防止[ふはいぼうし, fuhaiboushi] (n) (1) corruption prevention; (2) antisepsis; antiseptic
複十字[ふくじゅうじ, fukujuuji] (n) double-crosspiece cross (symbol for tuberculosis prevention)
防火[ぼうか, bouka] (n,vs,adj-no) fire prevention; fire fighting; fire proof; (P)
阻止[そし, soshi] (n,vs) obstruction; check; hindrance; prevention; interdiction; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
配信不能通知の抑止[はいしんふのうつうちのよくし, haishinfunoutsuuchinoyokushi] prevention of non-delivery notification

prevention ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การกัน[n.] (kān kan) EN: prevention FR:
การกีดกัน[n.] (kān kītkan) EN: obstruction ; prevention ; exclusion ; barrier ; segregation FR: barrière [f]
การป้องกัน[n.] (kān pǿngkan) EN: prevention ; protection ; precaution ; safeguard ; avoidance ; defence FR: protection [f] ; défense [f] ; sauvegarde [f] ; prévention [f]
การป้องกันอัคคีภัย[n. exp.] (kān pǿngkan) EN: fire prevention FR:
การป้องกันการฆ่าตัวตาย[n. exp.] (kān pǿngkan) EN: suicide prevention FR: prévention du suicide [f]
การป้องกันน้ำท่วม[n. exp.] (kān pǿngkan) EN: FR: prévention des inondations [f]
การป้องกันปัญหา[n. exp.] (kān pǿngkan) EN: FR: prévention des problèmes [f]
การป้องกันภัย[n. exp.] (kān pǿngkan) EN: prevention FR: prévention du risque [m]
การป้องกันภัยพิบัติ[n. exp.] (kān pǿngkan) EN: FR: prévention des catastrophes [f]
การป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติ[n. exp.] (kān pǿngkan) EN: FR: prévention des catastrophes naturelles [f]
การป้องกันโรค[n. exp.] (kān pǿngkan) EN: prevention of disease ; prophylaxis FR: prophylaxie [f] ; prévention des maladies [f]
การป้องกันอุบัติเหตุ[n. exp.] (kān pǿngkan) EN: accident prevention FR: prévention des accidents [f]
การป้องกันย่อมดีกว่าการรักษา[v. exp.] (kān pǿngkan) EN: prevention is better than cure FR: mieux vaut prévenir que guérir
การทำงานเชิงรุก[n. exp.] (kān tham ng) EN: FR: action de prévention [f]
กันไว้ดีกว่าแก้[xp] (kan wai dī ) EN: An ounce of prevention is worth a pound of cure FR: mieux vaut prévenir que guérir
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย[org.] (Krom Pǿngka) EN: Department of Disaster Prevention and Mitigation FR:
ป้องกันดีกว่าแก้ไข[xp] (pǿngkan dī ) EN: prevention is better than cure FR: mieux vaut prévenir que guérir
ศูนย์ป้องกัน...[n. exp.] (sūn pǿngkan) EN: FR: centre de prévention de/des … [m]
ศูนย์ป้องกันและปราบปราม...[n. exp.] (sūn pǿngkan) EN: FR: centre de prévention et de lutte contre … [m]
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด[n. exp.] (sūn pǿngkan) EN: FR: centre de prévention et de lutte contre la toxicomanie [m]
ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม[n. exp.] (sūn pǿngkan) EN: FR: centre de prévention des inondations [m]
ต้นทุนการป้องกัน[n. exp.] (tonthun kān) EN: prevention cost FR:
วรูถะ[n.] (warūtha) EN: prevention FR:
วิธีแก้...[n. exp.] (withī kaē …) EN: FR: méthode de prévention contre .. [f] ; moyen de prévention contre … [m]

prevention ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unfallschutz {m}accident prevention
Unfallverhütungsvorschriften {pl}accident prevention regulations
Tierschutzverein {m}society for the prevention of cruelty to animals
Schwitzwasserverhütung {f}condensation water prevention
Doppelbelichtungssperre {f} [photo.]double exposure prevention
Gewässerschutz {m}water pollution control; prevention of water pollution
Brandschutz {m}fire prevention; fire protection; protection against fire
Lärmbekämpfung {f}noise prevention; noise abatement
Störfallvorsorge {f}prevention of accidents
Unfallverhütung {f}prevention of accidents

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prevention
Back to top