ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

meddlesome

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *meddlesome*, -meddlesome-

meddlesome ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
meddlesome (adj.) ซึ่งชอบก้าวก่าย See also: จุ้นจ้าน, ซึ่งชอบยุ่งเรื่องคนอื่น Syn. intrusive, invasive Ops. unmeddle some
meddlesomeness (n.) การชอบก้าวก่าย See also: ความจุ้นจ้าน Syn. curiosity
English-Thai: HOPE Dictionary
meddlesome(เมด'เดิลเซิม) adj. ชอบยุ่ง,ชอบเสือก.
English-Thai: Nontri Dictionary
meddlesome(adj) ชอบยุ่ง,ชอบแทรกแซง,ชอบเสือก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปากมอม (adj.) gossipy and meddlesome See also: long-tongued Syn. ปากหมา, ปากเสีย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your parents were meddlesome fools too.พ่อแม่แกก็ยุ่งไม่มีใครเกิน
It's that meddlesome Merlin. He's onto us, my lord.มันต้องเป็นเจ้าเมอร์ลินที่เข้ามายุ่งวุ่นวาน มันรู้ถึงสิ่งที่เราทำ ฝ่าบาท
Originally the meddlesome sister-in-law is more troublesome.การก้าวก่ายคนอื่นเหมือนพี่สะใภ้จอมจุ้นน่ะ เป็นปัญหามากกว่านะ

meddlesome ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多事[duō shì, ㄉㄨㄛ ㄕˋ, 多事] meddlesome; eventful

meddlesome ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
世話焼き[せわやき, sewayaki] (n) a bother; a meddlesome person
お節介(P);御節介[おせっかい, osekkai] (adj-na,n) (See 節介) meddling; meddlesomeness; nosiness; interference; officiousness; (P)
節介[せっかい, sekkai] (adj-na,n) (obsc) (See お節介) meddling; meddlesomeness; nosiness; interference; officiousness

meddlesome ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุ้น[adj.] (jun) EN: interfering ; meddlesome ; nosy FR:
จุ้นจ้าน[adj.] (junjān) EN: interfering ; meddlesome ; nosy FR:
สอดรู้สอดเห็น[v.] (søtrū-søthe) EN: snoop ; be inquisitive ; be meddlesome FR: fouiner ; fureter
ยุ่งไม่เข้าเรื่อง[adj.] (yung mai kh) EN: meddlesome ; officious FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า meddlesome
Back to top