ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

forbid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *forbid*, -forbid-

forbid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
forbid (vt.) ห้าม See also: ห้ามปราม, ไม่อนุญาต Syn. prohibit, ban, disallow Ops. allow, permit
forbid (vt.) ขัดขวาง See also: ขวาง
forbiddance (n.) คำสั่งห้ามของศาล (ทางกฎหมาย) Syn. ban, prohibition Ops. approval, allowance
forbiddance (n.) การห้าม See also: การยับยั้ง Syn. ban
forbidden (adj.) ที่ไม่ได้รับอนุญาต See also: ต้องห้าม Syn. prohibited, banned Ops. allowed
forbidden fruit (idm.) สิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาต (เนื่องจากน่าสนใจมาก)
forbidding (adj.) ที่ไม่เป็นมิตร See also: ดูน่ากลัว, ดูอันตราย Syn. threatening, hostile Ops. friendly
English-Thai: HOPE Dictionary
forbid(ฟอร์บิด') vt. ห้าม,ยับยั้ง,ไม่อนุญาต,ป้องกัน,ขัดขวาง,ทำให้เป็นไปไม่ได้., See also: forbiddance n. -forbidder n.
forbidden(ฟอร์บิด'เดิน) v. กริยาช่อง 3 ของ forbid adj. ต้องห้าม,ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต
forbidding(ฟอร์บิด'ดิง) adj. ไม่เป็นมิตร,น่ากลัว,อันตราย,มีภัยคุกคาม., See also: forbiddingly adv. forbiddingness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
forbid(vt) ขัดขวาง,ไม่อนุญาต,ห้าม,ปราม,ยับยั้ง
forbidden(adj) ซึ่งต้องห้าม,ซึ่งถูกห้าม,ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
forbidden character codeรหัสอักขระต้องห้าม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forbidden Bandแถบฟอร์บิดเดน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถือ (v.) forbid See also: prohibit, ban, bar
หวงห้าม (v.) forbid See also: restrict, prohibit Syn. ห้าม Ops. อนุญาต
ห้าม (v.) forbid See also: prohibit, disallow, ban
หวงห้าม (adj.) forbidden See also: prohibited, restricted Ops. อนุญาต
พื้นที่หวงห้าม (n.) forbidden ground See also: out-of-bounds area, forbidden area
เขตหวงห้าม (n.) forbidden ground See also: out-of-bounds area, forbidden area Syn. พื้นที่หวงห้าม
ต้องห้าม (adj.) forbidding See also: prohibitive, contraband Ops. อนุญาต
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I forbid you to tell the boy anything!ฉันห้ามคุณบอกอะไรกับเด็กนั่น
I forbid you to ask himฉันห้ามคุณถามเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
God forbid something happens to my parents, they get sick, I can't see them?ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขา เกิดป่วยขึ้นมา ฉันก็ไปพบไม่ได้เหรอ
Allah forbid you should have any daughters!พระเจ้าขัดขวางแท้ๆ แกควรมีลูกซะบ้าง!
Why do you forbid me to visit Wuthering Heights?งั้นทำไมพ่อถึง ห้ามไม่ให้ลูกไปที่เวธเตริง ไฮตส์
God forbid she'd pay to have anything professionally done.พระเจ้าห้ามไม่ให้เธอจ่ายเงิน เพื่อให้ได้มืออาชีพมาทำให้
God forbid you ever get a real taste forJewish skirt.มันไม่มีอนาคต... พวกเขาจบแค่นี้...
Rose, I forbid it.โรส แม่ขอห้ามเด็ดขาด
God forbid he takes the two seconds to actually replace it!ให้ตายเถอะ เขาจะใ่ช้เวลาแค่สองนาที ในการที่จะเปลี่ยนม้วนทิชชู่!
Because God forbid Ben should ever remember to cancel the newspapers...เพราะว่าพระเจ้าห้ามไม่ให้เบน จำได้ว่าต้องยกเลิกหนังสือพิมพ์...
God forbid anything unexpected should happen...พระเจ้า ห้ามไม่ให้ทุกสิ่งที่ไม่ได้เตรียมการไว้ เกิดขึ้น...
Mom and Dad forbid us to talk about you.พ่อกับแม่ไม่อยากให้เราพูดถึงเรื่องของเธอนะ
God forbid you had to work with the ugly girl your dad forced you to hire.พระเจ้าห้ามไม่ให้ฉันทำงานกับพวกผู้หญิงขุดทอง พ่อเคยบอกฉันไว้เมื่อตอนคุณจ้างฉันทำงาน
She sent me and my desk and chair to the middle of the field and forbid me from having class with the othersเธอให้ฉันย้ายโต๊ะเรียนและเก้าอี้ของฉัน ไปไว้ตรงสนามหญ้า และห้ามไม่ให้ฉันเข้ามาเรียนในห้อง ร่วมกับเพื่อนคนอื่น

forbid ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不准许[bù zhǔn xǔ, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄣˇ ㄒㄩˇ, 不准许 / 不准許] forbidden; not allowed
太液池[Tài yè chí, ㄊㄞˋ ㄧㄝˋ ㄔˊ, 太液池] area to the west of the Forbidden City, now divided into Zhongnanhai and Beihai
禁果[jìn guǒ, ㄐㄧㄣˋ ㄍㄨㄛˇ, 禁果] forbidden fruit
被禁止[bèi jìn zhǐ, ㄅㄟˋ ㄐㄧㄣˋ ㄓˇ, 被禁止] forbidden
[è, ㄜˋ, 詻] harsh; forbidding
故宫博物院[Gù gōng Bó wù yuàn, ㄍㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄛˊ ˋ ㄩㄢˋ, 故宫博物院 / 故宮博物院] Palace museum in Forbidden City, Beijing; National Palace museum in Taibei
禁制令[jìn zhì lìng, ㄐㄧㄣˋ ㄓˋ ㄌㄧㄥˋ, 禁制令] prohibition; ban; law forbidding sth
禁区[jìn qū, ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩ, 禁区 / 禁區] restricted area; forbidden region

forbid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出入り禁止[でいりきんし, deirikinshi] (n) banishment; being forbidden to enter
出禁[できん, dekin] (n) (col) (abbr) (See 出入り禁止・でいりきんし) banishment; being forbidden to enter
口止め[くちどめ, kuchidome] (n,vs) forbidding to speak; muzzling (a person); bribing into secrecy; (P)
御法度[ごはっと, gohatto] (n) contraband; taboo; strictly forbidden
戒める(P);誡める;警める[いましめる, imashimeru] (v1,vt) (1) to admonish; to warn; to remonstrate; (2) to prohibit; to forbid; (3) (arch) to be cautious; (4) (arch) to punish; (P)
禁じ手;禁手[きんじて, kinjite] (n) forbidden move in sumo
禁ず[きんず, kinzu] (vz) (See 禁ずる) to forbid; to suppress
禁ずる[きんずる, kinzuru] (vz,vt) (See 禁じる) to forbid; to suppress; (P)
禁断[きんだん, kindan] (n,vs) (1) prohibition; interdiction; (adj-no) (2) forbidden; prohibited
禁断の木の実[きんだんのこのみ, kindannokonomi] (n) forbidden fruit
禁物[きんもつ, kinmotsu] (n) taboo; forbidden thing; (P)
紫微[しび, shibi] (n) (abbr) (See 紫微垣) Purple Forbidden Enclosure (group of constellations in the northern sky associated with the emperor)
紫微垣[しびえん, shibien] (n) Purple Forbidden Enclosure (group of constellations in the northern sky associated with the emperor)
開かずの[あかずの, akazuno] (adj-f) (1) unopened; (2) forbidden
険相[けんそう, kensou] (adj-na,n) forbidding look; uncanny look
黄犬契約[おうけんけいやく;こうけんけいやく, oukenkeiyaku ; koukenkeiyaku] (n) yellow dog contract (employment contract which forbids the employee to join a labor union)

forbid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้าม[v.] (hām) EN: forbid ; prohibit ; disallow ; ban ; restrain ; proscribe ; stop FR: interdire ; défendre ; bannir ; proscrire ; prohiber
หวงห้าม[v.] (hūang-hām) EN: forbid ; restrict ; prohibit FR:
กั้นกาง[v.] (kankāng) EN: obstruct ; forbid ; bar the way FR:
โรธ[v.] (rōt) EN: obstruct ; forbid FR:
รุทธ์[v.] (rut) EN: forbid ; obstruct FR:
ห้ามเด็ดขาด[adj.] (hām detkhāt) EN: absolutely forbidden FR: strictement interdit ; formellement interdit ; rigoureusement interdit
ห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต[xp] (hām khao dō) EN: unauthorized entry forbidden ; no entry without authorization FR: entrée interdite sans autorisation
หวงห้าม[adj.] (hūang-hām) EN: taboo ; forbidden ; prohibited ; restricted FR: tabou
การห้าม[n.] (kān hām) EN: ban ; forbidding FR: interdiction [f]
ข้อห้าม[n.] (khøhām) EN: prohibition ; ban ; taboo ; forbiddance FR: interdiction [f]
แม้ว่าจะห้าม[X] (maēwā ja hā) EN: although it's forbidden FR: bien que ce soit interdit
เพ่นพ่าน[v.] (phenphān) EN: wander ; roam ; walk into forbidden grounds FR: errer ; rôder
ต้องห้าม[v. exp.] (tǿng hām) EN: be forbidden ; be prohibited FR:
ต้องห้าม[adj.] (tǿng hām) EN: forbidden ; prohibited ; taboo ; untouchable FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า forbid
Back to top