ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adversely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adversely*, -adversely-

adversely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adversely (adv.) ในทางลบ See also: โดยปฏิเสธ
adversely (adv.) อย่างกีดขวาง See also: อย่างคัดค้าน, อย่างเป็นอุปสรรค Syn. oppositely

adversely ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受到影响[shòu dào yǐng xiǎng, ㄕㄡˋ ㄉㄠˋ ˇ ㄒㄧㄤˇ, 受到影响 / 受到影響] affected (usually adversely); to suffer

adversely ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
差し障る[さしさわる, sashisawaru] (v5r,vi) to hinder; to adversely affect
悪影響を及ぼす[あくえいきょうをおよぼす, akueikyouwooyobosu] (exp,v5s) (See 悪影響) to affect adversely; to have a negative influence (on)

adversely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ในทางลบ[adv.] (nai thāng l) EN: negatively ; adversely FR: négativement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adversely
Back to top