ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exclusion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exclusion*, -exclusion-

exclusion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exclusion (n.) การแยกออกไป See also: การตัดออกไป, การกันออกไป Syn. elimination, keeping out, rejection Ops. inclusion
English-Thai: HOPE Dictionary
exclusion(เอคซฺคลู'เชิน) n. การกันออกไป,การไล่ออก, See also: exclusionary adj. ดูexclusion
English-Thai: Nontri Dictionary
exclusion(n) การเอาออก,การไล่ออก,การกีดกัน,การยกเว้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
exclusionการกีดกัน, การกันออกไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exclusionตัดทิ้ง [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You will concentrate on this to the exclusion of all other research.คุณจะต้องตั้งใจให้มากกับงานนี้ แล้วทิ้งงานวิจัยอื่นไปซะ
The Pauli exclusion principle means that no two objects can occupy the same space at the same time.หลักการกีดกันของเพาลี หมายความว่าไม่มีทาง ที่วัตถุ 2 อย่างจะใช้พื้นที่เดียวกัน ในขณะเวลาเดียวกันได้
That's an act of exclusion from you.ดูเหมือนคุณจะเลี่ยงใช่ไหม?
They've been straying outside the 50-kilometer exclusion zone.พวกนั้นเพ่นพ่านอยู่นอก เขตเฝ้าระวัง 50 กม.
To the exclusion of all else.สำหรับข้อยกเว้นจากทุกอย่าง
Purity that demands exclusion...ความบริสุทธิ์ที่เรียกร้องการยกเว้น
As a matter of fact, once every orbit, the ISS loses all contact with Earth as we pass through the Zone of Exclusion.อันที่จริง ทุกรอบวงโคจร สถานีอวกาศจะขาดการติดต่อมายังโลก ขณะที่ผ่านย่านอับสัญญาน
Two minutes away from the Zone of Exclusion.และอีก2นาทีจะเข้าโซนที่ขาดการติดต่อกับโลก
"Evolutionary Origins of Social Exclusion"?"จุดกำเนิดเชิงพัฒนาของสังคมที่แตกแยกออกไป"
I love that you've written so much on social exclusion.ฉันชอบที่คุณมี งานเขียนเกี่ยวกับการเก็บตัวมากเหลือเกิน
Something's obviously going on, and I'm here to protest my exclusion.เห็นชัดๆว่ามีบางอย่างเกิดขึ้น ฉันขอประท้วงการที่ถูกกีดกันออกไป
School rules dictate immediate exclusion.กฎระบุไว้ว่าเธอต้องโดนไล่ออกทันที

exclusion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
圧排[あっぱい, appai] (n) exclusion
外国人排斥[がいこくじんはいせき, gaikokujinhaiseki] (n,adj-no) xenophobia; exclusion (of foreigners)
操作除外集合[そうさじょがいしゅうごう, sousajogaishuugou] (n) {comp} exclusion set
相互排除[そうごはいじょ, sougohaijo] (n) {comp} mutual exclusion
禁制原理[きんせいげんり, kinseigenri] (n) (obsc) (See パウリの原理) exclusion principle
適用除外[てきようじょがい, tekiyoujogai] (n,adj-no) exemption (e.g. from application of a law); exclusion
鎖国[さこく, sakoku] (n,vs) national isolation; exclusion of foreigners; (P)
除斥[じょせき, joseki] (n,vs) (legal) exclusion
オミット[, omitto] (n) (1) exception; exclusion; (vs) (2) to omit; to disallow (e.g. in a sport after a rule is broken); to reject (e.g. faulty product); to eject; to expel; to throw out
排除[はいじょ, haijo] (n,vs,adj-no) exclusion; removal; rejection; elimination; abatement; lifting (sanctions, etc.); (P)
排除要素[はいじょようそ, haijoyouso] (n) {comp} exclusions
除却[じょきゃく, jokyaku] (n,vs) exclusion; elimination
除外[じょがい, jogai] (n,vs) exception; exclusion; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
操作除外集合[そうさじょがいしゅうごう, sousajogaishuugou] exclusion set
相互排除[そうごはいじょ, sougohaijo] mutual exclusion
排他演算[はいたえんざん, haitaenzan] exclusion, NOT-IF-THEN operation
排除要素[はいじょようそ, haijoyouso] exclusions

exclusion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบแดง[n.] (baidaēng) EN: FR: exclusion pour fraude électorale [f]
การคว่ำบาตร[n.] (kān khwambā) EN: excommunication ; formal act of exclusion from association FR: excommunication [f]
การกีดกัน[n.] (kān kītkan) EN: obstruction ; prevention ; exclusion ; barrier ; segregation FR: barrière [f]
การไม่รับเข้า[n. exp.] (kān mai rap) EN: exclusion FR:
การยกเว้น[n.] (kān yokwen) EN: exemption ; exception ; exempt ; exclusion FR: exception [f] ; exemption [f] ; exonération [f]
การยกเว้นความรับผิด[n. exp.] (kān yokwen ) EN: exclusion of liability ; exemption from liability FR:
ข้อยกเว้น[n.] (khøyokwen) EN: exception ; exclusion FR: exception [f] ; exclusion [f] ; anomalie [f]
ตะบึง[adv.] (tabeung) EN: without stopping ; to the exclusion of everything else ; right ; straight away ; straight FR: continuellement
ท่าเดียว[adv.] (thā dīo) EN: to the exclusion of everything else ; single-mindedly ; exclusively ; nothing but FR:
การเพิ่มเข้า-ตัดออก[n. exp.] (kān phoēm k) EN: inclusion-exclusion FR:

exclusion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dividendenfreibetrag {m}dividend exclusion
Ausschlussprinzip {n}exclusion principle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exclusion
Back to top