ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oppositely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oppositely*, -oppositely-

oppositely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oppositely (adv.) อย่างกีดขวาง See also: อย่างคัดค้าน, อย่างเป็นอุปสรรค Syn. adversely

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oppositely
Back to top