ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

resister

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *resister*, -resister-

resister ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
resister (n.) ผู้ทนต่อบางสิ่ง See also: ผู้ต้านทาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The function of a civil resister is to provoke response.หน้าที่ของนักต่อสู้คือ กระตุ้นความรับผิดชอบ

resister ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
基底レジスタ[きていレジスタ, kitei rejisuta] (n) {comp} base resister
老化防止剤[ろうかぼうしざい, roukaboushizai] (n,adj-no) age resister; antioxidant

resister ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝืน[v.] (feūn) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate FR: se rebiffer ; résister ; défier
ลุกขึ้นต่อต้าน[v. exp.] (luk kheun t) EN: FR: résister ; se révolter
สู้[v.] (sū) EN: face ; oppose ; resist ; persevere ; be unyielding FR: résister ; lutter ; faire face (à) ; affronter ; faire front (à) ; persévérer
ต้าน[v.] (tān) EN: resist ; opppose ; stop ; withstand ; hinder ; impede ; thwart ; block FR: résister ; s'opposer (à) ; se défendre ; entraver ; gêner
ทนทาน[v.] (thonthān) EN: endure ; bear ; stand ; be durable FR: résister ; durer
ทนต่อสารเคมี[v. exp.] (thon tø sān) EN: be resistant to chemical substances FR: résister aux produits chimiques
โต้[v.] (tō) EN: argue ; refute ; contradict ; dispute ; oppose ; object ; back ; contend ; counter ; reply ; respond ; retort FR: résister ; riposter ; répliquer ; réfuter ; s'opposer
ต่อต้าน[v.] (tøtān) EN: resist ; counter ; withstand ; oppose ; fight again ; combat ; stop ; antagonize ; ban FR: résister ; se défendre ; être en opposition (avec) ; s'opposer (à) ; contrarier 
สู้[v.] (sū) EN: fight ; struggle ; contend ; fight back ; confront FR: combattre ; se battre ; lutter ; résister
ทน[v.] (thon) EN: last ; resist ; be durable ; be strong ; stand FR: durer ; résister

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า resister
Back to top