ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-obstruct-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น obstruct, *obstruct*,

-obstruct- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, looking back on your final year in office, do you feel you ever obstructed justice or were part of a conspiracy to cover up or obstruct justice?เอาล่ะ ลองมองย้อนกลับไปปีสุดท้าย ที่ท่านอยู่ในทำเนียบ ท่านเคยรู้สึกบ้างมั้ยว่าเคย ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม หรือเป็นส่วนหนึ่งของการสมรู้ร่วมคิด ปิดบังหรือขัดขวางกระบวนการยุติธรรม?
He's the private investigator one of you hired to wiretap and obstruct our investigation.นักสืบเอกชน ที่พวกคุณคนหนึ่งจ้า ดักฟังแล้วก็ขัดขวางการสืบสวน
We're sworn to obstruct the prophecy of the dragon eclipse.เราสาบานว่าจะขัดขวางคำพยากรณ์ของคราสมังกร
You went behind my back, conspired to obstruct justice.นายแอบทำลับหลังฉัน ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม
Are you suggesting I obstruct a federal investigation?นี่คุณจะให้ฉันขัดขวาง การสืบสวนของทางการหรือคะ
As absurd as his claims are regarding this geomagnetism, we must obstruct him at every turn.การอ้างสิทธิอย่างไร้สาระของเขา รวมไปถึงพลังงานแม่เหล็กนี่ด้วย เราต้องขัดขวางเขาทุกวิถีทาง

-obstruct- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阻挠[zǔ náo, ㄗㄨˇ ㄋㄠˊ, 阻挠 / 阻撓] to thwart; to obstruct (sth)

-obstruct- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
害す[がいす, gaisu] (v5s,vt) (1) (See 害する) to injure; to damage; to harm; to hurt; (2) to kill; (3) to hinder; to obstruct

-obstruct- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัง[v.] (bang) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct FR: abriter ; s'abriter ; protéger
กำบังสายตา[v. exp.] (kambang saī) EN: obstruct the view FR:
กัน[v.] (kan) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
กั้นกาง[v.] (kankāng) EN: obstruct ; forbid ; bar the way FR:
เกะกะ[v.] (keka) EN: block ; hinder ; hamper ; obstruct ; get in the way ; be in the way FR: embarasser ; encombrer ; traîner ; entraver ; bloquer ; obstruer
เกะกะการจราจร[n. exp.] (keka kān ja) EN: impede traffic ; obstruct traffic FR: entraver la circulation
คา[v.] (khā) EN: stick ; remain ; strand ; obstruct ; be stuck ; be pending ; remain stuck ; remain unfinished FR: bloquer ; coincer
ขัด[v.] (khat) EN: block ; obstruct ; hinder ; stop ; prevent ; create difficulties ; impede ; clog ; chock ; interrupt FR: obstruer ; empêcher ; bloquer ; entraver ; s'opposer ; arrêter ; boucher
ขัดขา[v. exp.] (khat khā) EN: oppose ; obstruct ; undermine FR:
ขัดขวาง[v.] (khatkhwāng) EN: obstruct ; stop ; impede ; block ; thwart ; hinder ; prevent ; deter FR: empêcher ; entraver ; obstruer ; bloquer ; stopper ; arrêter ; faire échouer ; torpiller (fig.) ; prévenir
ขวาง[v.] (khwāng) EN: obstruct ; impede ; block ; hinder ; oppose ; bar ; thwart ; get in the way ; stop FR: empêcher ; obstruer ; faire obstacle ; bloquer
ขวางทาง[v. exp.] (khwāng thān) EN: bar the way ; block the way ; block ; bar ; hinder ; obstruct ; halt ; impede FR: barrer la route
เกียดกัน[v.] (kīetkan) EN: prevent ; turn away ; obstruct FR:
กีด[v.] (kīt) EN: obstruct ; impede ; hinder ; block ; bar ; prevent ; retard FR: entraver ; gêner
กีดกัน[v.] (kītkan) EN: obstruct ; keep from ; block ; bar ; prevent FR:
กีดขวาง[v.] (kītkhwāng) EN: obstruct ; hinder ; block ; bar ; prevent ; impede ; retard ; be a barrier FR: obstruer ; barrer ; entraver ; empêcher ; prévenir ; bloquer
กีดขวางการจราจร[v. exp.] (kītkhwāng k) EN: blockade ; obstruct the traffic FR:
เกิ้ง[v.] (koēng) EN: obstruct FR:
เป็นก้างขวางคอ[v.] (pen kāngkhw) EN: obstruct ; hinder ; block ; bar ; impede ; hinder ; be in the way FR:
ปิดกั้น[v.] (pitkan) EN: restrict ; bar ; inhibit ; obstruct ; block FR: bloquer
ป้อง[v.] (pǿng) EN: protect ; shield ; screen ; defend ; shelter ; guard ; obstruct FR: protéger ; sauvegarder ; défendre
โรธ[v.] (rōt) EN: obstruct ; forbid FR:
รุทธ์[v.] (rut) EN: forbid ; obstruct FR:
อุด[v.] (ut) EN: plug ; plug up ; stop ; stop up ; block ; seal ; close ; cork ; fill in a hole ; obstruct passage FR: boucher ; obturer ; colmater

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -obstruct-
Back to top