mend

แปลว่า


vt แก้ไข
ความหมายเหมือนกับ: repair , improve , correct
คำที่เกี่ยวข้อง: ปะชุน , ซ่อมแซม
vt แก้ไข
ความหมายเหมือนกับ: repair , improve , correct
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ถูกต้อง , ซ่อม , ทำให้ดีขึ้น
vi หาย (จากเจ็บป่วย)
ความหมายเหมือนกับ: remedy , cure , recover
คำที่เกี่ยวข้อง: ฟื้นตัว
คำตรงข้าม: worsen
n รอยปะ
คำที่เกี่ยวข้อง: รอยชุน

ตัวอย่างประโยค


Tomorrow, you will stay home and mend the nets? พรุ่งนี้เธอจะอยู่ที่บ้านและซ่อมแหใช่ไหม?