ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

renovate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *renovate*, -renovate-

renovate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
renovate (vt.) ปฏิสังขรณ์ See also: ทำให้มีสภาพดีเหมือนเดิม, ซ่อมแซมใหม่, บูรณะ Syn. rebuild, repair, restore
renovate (vt.) ทำให้มีชีวิตชีวาใหม่ Syn. refresh, revive
English-Thai: HOPE Dictionary
renovate(เรน'นะเวท) vt. ทำใหม่,ปรับปรุงใหม่,ซ่อมแซม,ทำให้มีพลังใหม่,ทำให้มีชีวิตชีวาใหม่,ทำให้กลับสู่สภาพเดิม adj. ทำใหม่,ปรับปรุงใหม่, See also: renovation n. renovative adj. renovator n., Syn. make new,revive,refurbish
English-Thai: Nontri Dictionary
renovate(vt) ซ่อมใหม่,ทำขึ้นใหม่,ปรับปรุงใหม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're going to renovate it together, play catch with the kids in the front yard, and go to Brody's every friday night.พวกเราจะมีชีวิตใหม่ด้วยกัน เล่นรับลูกกับลูกๆหน้าบ้าน และไปร้านโบลดี้ทุกคืนวันศุกร์
Sorry, but did you recently renovate the interior?ขอโทษนะครับ แต่มีการตกแต่งร้านใหม่เมื่อไม่นานนี้หรือเปล่าครับ
Atlantic City, how he's going to renovate hotels, and see who shows up and whoever the sheik pays off for licenses and casinos, that's who we're going to go after.เขาจะสร้างเมือง เราก็ดูว่าใครจะติดกับ ชีคจ่ายสินบนให้ใครบ้าง ไม่ว่าจะมีกี่คน
The city's been trying to renovate every couple of years, but you know--politics.เมืองพยายามซ่อมแซมส่วนนี้ทุกๆ 2-3 ปี แต่คุณก็รู้--การเมืองน่ะ
I just expanded and renovated it.ฉันเพียงแค่ขยับขยายและปรับปรุงมัน
I think my my studio was,uh,being renovated, and it was you know,it was a big jobผมคิดว่า... สตูดิโอของผม\ เอ้อ จะมีการปรับปรุงใหม่ และมันเป็น...
Ten years ago, they renovated the fountain.10 ปีมาแล้ว ได้มีการปรับปรุงน้ำพุ
I always thought they'd head down there, move into some renovated Russian submarine, then come up and, you know, live happily in grass huts on a motu.ผมคิดอยู่เสมอว่าพวกเขาตรงไปที่นั่น เข้าไปอยู่ในเรือดำรัสเซีย ที่ถูกบูรณะใหม่ แล้วออกมาอย่างมีความสุข
September 24th, two different restaurants, both catering to a wealthy clientele, had their front windows smashed and their interiors torn apart, and finally, October 1st, a newly renovated townhome was ransacked before the family could move in.24 กันยายน ร้านอาหาร 2 แห่ง ที่รับจัดงานเลี้ยง ให้กับลูกค้าที่มีฐานะดี
Lily told me that she renovated this place again.ลิลลี่บอกฉันว่าเธอจะปรับปรุง ที่นี่อีกครั้ง
The front is being renovated.ทางด้านหน้ามีการปรับปรุงถนนน่ะครับ
Did you renovate, Lachlan?ปรับแต่งหรือยัง ล็อคแลน

renovate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhěng, ㄓㄥˇ, 整] exactly; in good order; whole; complete; entire; in order; orderly; to repair; to mend; to renovate; to make sb suffer; to punish; to fix; to give sb a hard time
整治[zhěng zhì, ㄓㄥˇ ㄓˋ, 整治] to renovate; to restore; to repair; to restore a waterway by dredging; corrective punishment; to get sth ready

renovate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
湯の盤銘[とうのばんめい, tounobanmei] (n) inscription on the bathtub of King Tang ("If you can renovate yourself one day, then you can do so every day, and keep doing so day after day.")

renovate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บูรณะ[v.] (būrana) EN: restore ; repair ; mend ; renovate ; maintain ; keep up FR: restaurer ; réparer ; rénover ; refaire ; remettre à neuf
ปฏิสังขรณ์[v.] (patisangkhø) EN: restore ; repair ; renovate FR: restaurer ; rénover
รีโนเวท[v.] (rīnōwēt) EN: renovate FR: rénover
ซ่อม[v.] (sǿm) EN: repair ; restore ; renovate ; fix ; mend FR: réparer ; restaurer ; rénover ; retaper
ซ่อมแซม[v.] (sǿmsaēm) EN: repair ; mend ; restore ; renovate FR: réparer ; rafistoler ; raccomoder ; rabibocher (fam.)
บูรณะใหม่[v. exp.] (būrana mai) EN: be completely renovated FR: être complétement restauré

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า renovate
Back to top