ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

repairer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *repairer*, -repairer-

repairer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
repairer (n.) ผู้ซ่อมแซมใหม่
English-Thai: Nontri Dictionary
repairer(n) ผู้ปฏิสังขรณ์,ผู้ซ่อมแซม,ผู้ฟื้นฟู

repairer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下駄直し[げたなおし, getanaoshi] (n) repairing clogs; clog repairer

repairer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vertragswerkstatt {f}appointed repair shop; authorized repairer; licensed garage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า repairer
Back to top